Szófelhő

konferencia fordítás konceptualizáció kognitív nyelvi világkép filológia szakdolgozat nyelvészet metafora imperative language patterns phraseology representation death linguistic worldview infinitive szecesszió grammatika főnévi igenév kettős állítmány stilizáció stíluselemzés dekorativitás decorativity nyelvi példa klasszikus modernség eufemizmus euphemistic phrases alcoholic drink irodalmi vita theory of criticism the betrayal of the intellectuals az írástudók árulása recenzió irodalomtörténet recepciótörténet irodalompolitika hungarian literature modernity classical modernism magyar irodalom modernitás cognitive analysis prevalence inflection frazéma frazeológia antonima antonímia horvát nyelv rikkancs bulvársajtó media kognitív metafora kognitív nyelvészet linguistic image of the world cognitive linguistics nyelvoktatás didaktika pszicholingvisztika tartalomelemzés croatian language antonymy irodalmi társaságok modern magyar irodalom ady endre vörösmarty díj literary organizations modern hungarian literature vörösmarty prize irodalomtudomány újraszerkesztés újrafordítás polish language metaphor szaknyelv fordítástudomány retranslation phraseme facebook proto slavic perspective ekvivalencia hatalom ideológia deontikus modalitás sajtótörténet history of press nyelvtörténet dialektológia nyelvi kép világ_nyelvi_képe szemantika nyelvi_kép conceptualization ideology magyar_nyelv nyelvhasználat faktitív ige hungarian language equivalence focalization irony családregény nézőpont fokalizáció gyermekelbeszélő irónia vonzatkutatás szövegnyelvészet nyelvjárás szerb translation tudománytörténet critical_discourse_analysis factitive verb causativity tanulmánykötet optimalizáció zenitism szabadverselés szabadstrófa horvát expresszionizmus zenitizmus önéletrajz performativitás autobiography identity performativity criseology szláv lexika orosz nyelv ősszláv historical linguistics slavic vocabulary avantgárd expresszionizmus horvát filológia nyelvhelyesség funkcióige eszmetörténet narratológia diskurzuselemzés narratology discourse analysis modern_filológiai_társaság krízeológia önéletírás életrajz asszociáció analógia szimmetria nyelvi intuíció nyelvi formalizáció russian language

Papp Andrea (1950–2018)

Az MTA Modern Filológia Társasága mély fájdalommal és megrendüléssel tudatja, hogy szeretett és tisztelt főtitkár asszonyunk, az ELTE BTK Idegen Nyelvi Lektorátus volt vezetője, 2018. február 25-én, életének 68. évében elhunyt. Papp Andrea halála pótolhatatlan vesztesége a magyarországi anglisztikának, fordítástudománynak, az Egyetemnek és minden kollégájának, barátjának, tanítványának.


Papp Andrea 1950-ben született Budapesten. Szülei Papp László és P. Hídvégi Andrea nyelvészek voltak. 1973-ban szerzett angol–orosz szakos középiskolai tanár, illetve lengyel filológus szakon diplomát az ELTE-n. Középiskolai tanárként tanított a Budapesti Madách Imre Gimnáziumban, majd 1974-től az ELTE-n nyelvtanárként kezdett dolgozni a BTK Idegen Nyelvi Lektorátusán, amelynek lektorátusvezetője lett 1987-ben. 1987-től egyetemi adjunktus, 1997-től egyetemi docens. Kiváló tanár, kiváló vezető volt, akit a hallgatók kezdetektől szinte rajongással vették körül, oktatómunkáját egész életén át a felkészültség, szerénység és diákjai iránti odaadó figyelem jellemezte.

Tanszékvezetőként és tanárként dolgozott az ELTE Tanítóképző Főiskolai Karán, a Károli Gáspár Református Egyetemen és a Szegedi Gál Ferenc Főiskolán. Vendégtanárként számtalan hazai (SZIE Gödöllő, Pázmány Péter Katolikus Egyetem), és erdélyi felsőoktatási intézményben (Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Sapienetia Erdélyi Tudományegyetem, Partiumi Keresztény Egyetem) oktatta az angol–magyar fordításelmélet és gyakorlat tárgyát.

Doktori fokozatát 1979-ben szerezte meg „H. G. Wells korai regényeinek jelentősége" című disszertációjával.

Áldozatos munkájának köszönhetően, évtizedeken keresztül több ezer diák sajátította el az angol nyelv ismeretét, illetve tett sikeres nyelvvizsgát. Fontosabb kutatási területe a műfordítás, szakfordítás volt. Elismert tekintélye volt az angolszász gyerekirodalomnak, annak magyar nyelvű fordításainak. Több generációnyi hallgató nála sajátította el az angol–magyar műfordítás rejtelmeit. 2002-től a Szakfordítási képzési program vezetője, ahol nem kevesebb, mint hét nyelven (angol, német, francia, olasz, orosz, spanyol, román) folyt szakoktatás. Az Angol-Amerikai Intézet által 2011-ben indított Angol fordítói készségek BA specializáció képzési felelőse. Az Intézet keretében angol–magyar fordítási és angolszász gyerekirodalom tárgyú kurzusokat tartott, amelyekre többszörös túljelentkezés volt minden félévben.

Irányításával számos szakdolgozat született a fordítástudomány és az angolszász gyerekirodalom tárgyában.

Papp Andrea több jelentős monográfia, illetve önálló tanulmánykötet és számos tanulmány szerzőjeként elismert tudós volt, akinek halála egy tekintélyes tudományos pályát szakított félbe. Kiemelkedő tevékenységet folytatott az ELTE BTK Fordítástudományi Doktori Iskolában tanárként és témavezetőként is.

Számos hazai és nemzetközi szervezet tagja volt. Alapító tagja és 1996-tól főtitkára volt az MTA Modern Filológia Társaságának. Az egyetemi és az akadémiai életben számos tudományos konferenciát szervezett a nyelvtudományok és a nyelvoktatás területén. Minden konferencián jelen volt, nemcsak magas színvonalú előadásaival, de szervezőképességével is hozzájárult, hogy ezek a rendezvények méltó helyet foglaljanak el a hazai és nemzetközi tudományos életben. Irányította a Társaság mindennapos tevékenységét, képviselte azt számos rendezvényen.

Szépirodalmi alkotásai is jelentősek, több kötete jelent meg magyar, angol, német és román nyelven a félpercesek műfajban, amelyet ő honosított meg Magyarországon.

 

Prof. Nyomárkay István akadémikus
MTA Modern Filológiai Társaság elnöke