Szófelhő

konferencia fordítás konceptualizáció kognitív nyelvi világkép filológia szakdolgozat nyelvészet metafora imperative language patterns phraseology representation death linguistic worldview infinitive szecesszió grammatika főnévi igenév kettős állítmány stilizáció stíluselemzés dekorativitás decorativity nyelvi példa klasszikus modernség eufemizmus euphemistic phrases alcoholic drink irodalmi vita theory of criticism the betrayal of the intellectuals az írástudók árulása recenzió irodalomtörténet recepciótörténet irodalompolitika hungarian literature modernity classical modernism magyar irodalom modernitás cognitive analysis prevalence inflection frazéma frazeológia antonima antonímia horvát nyelv rikkancs bulvársajtó media kognitív metafora kognitív nyelvészet linguistic image of the world cognitive linguistics nyelvoktatás didaktika pszicholingvisztika tartalomelemzés croatian language antonymy irodalmi társaságok modern magyar irodalom ady endre vörösmarty díj literary organizations modern hungarian literature vörösmarty prize irodalomtudomány újraszerkesztés újrafordítás polish language metaphor szaknyelv fordítástudomány retranslation phraseme facebook proto slavic perspective ekvivalencia hatalom ideológia deontikus modalitás sajtótörténet history of press nyelvtörténet dialektológia nyelvi kép világ_nyelvi_képe szemantika nyelvi_kép conceptualization ideology magyar_nyelv nyelvhasználat faktitív ige hungarian language equivalence focalization irony családregény nézőpont fokalizáció gyermekelbeszélő irónia vonzatkutatás szövegnyelvészet nyelvjárás szerb translation tudománytörténet critical_discourse_analysis factitive verb causativity tanulmánykötet optimalizáció zenitism szabadverselés szabadstrófa horvát expresszionizmus zenitizmus önéletrajz performativitás autobiography identity performativity criseology szláv lexika orosz nyelv ősszláv historical linguistics slavic vocabulary avantgárd expresszionizmus horvát filológia nyelvhelyesség funkcióige eszmetörténet narratológia diskurzuselemzés narratology discourse analysis modern_filológiai_társaság krízeológia önéletírás életrajz asszociáció analógia szimmetria nyelvi intuíció nyelvi formalizáció russian language

Frazeológia – az emberi világkép tükrözője

A Magyar Tudományos Akadémia Modern Filológiai Társasága Frazeológia – az emberi világkép tükrözője címmel konferenciát rendez.

Az egyes szavak mögött meghatározó és jellegzetes szemléleti háttér húzódik meg, amint ezt már Humboldt óta tudjuk. Különösen érdekes a különböző frazeológiai kapcsolatokban ennek a témának a kutatása. Idei konferenciánkat a frazeológiai kapcsolatok különböző nyelvekben megmutatkozó jellegzetességeinek kutatására szánjuk. A téma természetesen kiterjedhet a frazeológiának a szótárszerkesztésben, a fordításban, sőt az oktatásban betöltött szerepére is.

 

Időpont:

2015. június 24.

Helyszín:

1088 Budapest, Múzeum krt. 4. Gólyavár, B terem (Pázmány-terem)

 

A konferencia programja:

 

Délelőtti ülés (üléselnök: Nyomárkay István, Gadányi Károly)

8.30–9.00

Akadémiai köszöntő – Vékás Lajos, az MTA alelnöke
Dékáni köszöntő – Dezső Tamás
Elnöki köszöntő – Nyomárkay István
A Pro Neophilologia in Hungaria érdemérem átadása

9.00–9.15

Ráduly Zsuzsanna: A barát és barátság fogalma a magyar és a lengyel frazeológiában

9.15–9.30

Bańczerowski Janusz: Madárnevek a magyar frazeológiában

9.30–9.45

Gósy Mária: Minták és frazémák az anyanyelv-elsajátításban

9.45–10.00

Klaudy Kinga – Kovács Marietta: Frazeologizmusok a szótárban és a fordításban – a fordítói kreativitásról

10.00–10.15

Jeremiás Éva: Perzsa Evangélium-fordítások: történeti vagy szociális variánsok

10.15–10.30

Gadányi Károly: A tegezés, a magázás és a megszólítás gondjai

10.30–10.45

Frank Tibor: Frazeológiai kapcsolatok brit, amerikai és magyar történetíróknál: a múltábrázolás szemléleti különbségei

10.45–11.00

Székely Gábor: Rokonsági elnevezések magyar tájnyelvekben és néhány idegen nyelvben

11.00–11.15

Károly Krisztina: A lexikai ismétlés mint szövegkohéziós eszköz a fordításban: elméleti és kutatás-módszertani kérdések

11.15–11.30

Horváth Krisztina: A franyol polgárháború: költői funkció és nyelvköziség

11.30–11.45

Vig István: Kódváltás Zrínyi Miklós Az török afium ellen való orvosság című művében

11.45–12.00

Keszler Borbála: Frazémák és foglakozások, mesterségek

12.00–12.15

Jászay László: Az orosz imperatívusz-alakról átvitt értelemben. Orosz–magyar megfelelések

12.15–12.30

Pacsai Imre: A párhuzamos frazeológiai egységek tükrözte kontaktusokról

12.30–12.45

Oleg Fedoszov: A selyemzsinór és a sztolipin-nyakkendő. A „büntetés-végrehajtás" frazeológiája

12.45–13.00

Pátrovics Péter: A „torma" nyelvi képe a lengyel és az osztrák frazeológiában

 

13.00–13.15 Vita

13.15–14.00 Szünet

 

Délutáni ülés (üléselnök: Papp Andrea)

14.00–14.15

Albert Sándor: A szótól a frazeologizmusig – a fordító útja

14.15–14.30

Benő Attila: A frazéma mint kontaktusjelenség

14.30–14.45

Balázs Géza: Az álom frazeológiája

14.45–15.00

Sárosdyné Szabó Judit: A kultúra szerepe a szókincsváltozásokban

15.00–15.15

Imre Attila: Frazeológia és jogi terminusok

15.15–15.30

Zachar Viktor: Frazeologizmusok Timur Vermes Er ist wieder da című német regényében és annak magyar fordításában

15.30–15.45

Papp Andrea és Vihar Judit: Amikor a műfordító alszik...

 

15.45–16.15 Szünet

 

16.15–16.30

Veszelszki Ágnes: A hashtag mint új frazeologizmus?

16.30–16.45

Dziewońska-Kiss Dorota: A kenyér és a só nyelvi képe a magyar és a lengyel frazeológiai kapcsolatokban

16.45–17.00

Dudás Mária: Sztereotípiák a magyar és bolgár frazeológiában

17.00–17.15

Lesfalviné Csengődi Ágnes: Frazeologizmusok a szlovák hivatali szaknyelvben

17.15–17.30

Császári Éva: Irónia és gúny a magyar–szlovák frazeológiai kapcsolatok tükrében

 

17.30-18.00 Vita