Szófelhő

konferencia fordítás konceptualizáció kognitív nyelvi világkép filológia szakdolgozat nyelvészet metafora imperative language patterns phraseology representation death linguistic worldview infinitive szecesszió grammatika főnévi igenév kettős állítmány stilizáció stíluselemzés dekorativitás decorativity nyelvi példa klasszikus modernség eufemizmus euphemistic phrases alcoholic drink irodalmi vita theory of criticism the betrayal of the intellectuals az írástudók árulása recenzió irodalomtörténet recepciótörténet irodalompolitika hungarian literature modernity classical modernism magyar irodalom modernitás cognitive analysis prevalence inflection frazéma frazeológia antonima antonímia horvát nyelv rikkancs bulvársajtó media kognitív metafora kognitív nyelvészet linguistic image of the world cognitive linguistics nyelvoktatás didaktika pszicholingvisztika tartalomelemzés croatian language antonymy irodalmi társaságok modern magyar irodalom ady endre vörösmarty díj literary organizations modern hungarian literature vörösmarty prize irodalomtudomány újraszerkesztés újrafordítás polish language metaphor szaknyelv fordítástudomány retranslation phraseme facebook proto slavic perspective ekvivalencia hatalom ideológia deontikus modalitás sajtótörténet history of press nyelvtörténet dialektológia nyelvi kép világ_nyelvi_képe szemantika nyelvi_kép conceptualization ideology magyar_nyelv nyelvhasználat faktitív ige hungarian language equivalence focalization irony családregény nézőpont fokalizáció gyermekelbeszélő irónia vonzatkutatás szövegnyelvészet nyelvjárás szerb translation tudománytörténet critical_discourse_analysis factitive verb causativity tanulmánykötet optimalizáció zenitism szabadverselés szabadstrófa horvát expresszionizmus zenitizmus önéletrajz performativitás autobiography identity performativity criseology szláv lexika orosz nyelv ősszláv historical linguistics slavic vocabulary avantgárd expresszionizmus horvát filológia nyelvhelyesség funkcióige eszmetörténet narratológia diskurzuselemzés narratology discourse analysis modern_filológiai_társaság krízeológia önéletírás életrajz asszociáció analógia szimmetria nyelvi intuíció nyelvi formalizáció russian language

Fábián Zsuzsanna − Szijj Ildikó − Szilágyi Imre − Déri Balázs (szerk.): GPS 60°

Budapest, ELTE BTK Trefort-kert Alapítvány, 2014.

 

Tizer Vivien

[A teljes cikk letölthető formátumban]

 

 

 

A GPS 60° címet viseli az a tanulmánykötet, amely Giampaolo Salvi, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Olasz Tanszéke tanszékvezető professzorának, a hazai és a nemzetközi romanisztika képviselőjének, számos nyelvészeti szakkönyv szerzőjének 60. születésnapja alkalmából született meg. Az ünnepeltet a magyar egyetemek bölcsészettudományi karainak romanista oktatói köszöntik írásaikkal, amelyek nyelvi és tartalmi sokszínűségükkel méltóképpen tisztelegnek a gazdag tudományos életművet és elismert professzori pályát magáénak mondható nyelvész munkássága előtt.


A 232 oldalas, tetszetős küllemű tanulmánykötet 2014 februárjában, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara kiadásában jelent meg. A szerkesztők (Fábián Zsuzsanna, Szijj Ildikó, Szilágyi Imre és Déri Balázs) felkérésére húsz romanista nyelvész vállalta, hogy tanulmányt készít a Salvi professzort köszöntő könyvbe.

A kötet két nagyobb részre osztható. Az első egységet a magyar és az olasz nyelvű köszöntő, illetve a szintén magyar és olasz nyelven is megírt előszó alkotja. Az előbbi összefoglalja az ünnepelt tudományos munkásságát és oktatói pályáját az egyetemi tanulmányoktól egészen napjainkig. Salvi professzor 1978-ban végzett a padovai egyetem bölcsészettudományi karán. Későbbi „mestere", Lorenzo Renzi vezetésével készítette el diplomamunkáját, amely a Gli ausiliari nelle lingue romanze e in altre lingue címet viseli. 1980-tól tanít az ELTE BTK Olasz Tanszékén, amelynek 1997 óta vezetője, 2002 óta egyetemi tanárként. Kandidátusi fokozatát 1992-ben szerezte La struttura della frase e l'ordine delle parole in galego-portoghese con considerazione dei fenomeni simili nelle altre lingue romanze című munkájával, 2001-ben pedig az MTA doktora címet nyerte el La formazione della struttura di frase romanza. Ordine delle parole e clitici dal latino alle lingue romanze antiche című értekezésével. 2001–2005 között vezette az ELTE BTK Romanisztikai Intézetét, 1994-től a kari nyelvtudományi doktori iskola Romanisztikai Doktori Programjának vezetője.

Giampaolo Salvi nevéhez számos jelentős mű fűződik. Introduzione alla filologia romanza című, Lorenzo Renzi szerzőtársaként publikált munkája 1985-ben (és második kiadásban 1994-ben) jelent meg. Az italianista tanulmányokat folytatók körében alapművé vált a Laura Vanellivel közösen megírt Grammatica essenziale di riferimento della lingua italiana (1992) és ennek bővített, javított kiadása, a Nuova grammatica italiana (2004). Lorenzo Renzivel és Anna Cardinalettivel közösen szerkesztette a háromkötetes, az olasz nyelvtan minden szintjére kiterjedő Grande grammatica italiana di consultazione (1988–1995, 2001) című munkája. 2010-ben jelent meg az ő koordinálásával született történeti nyelvtan, a kétkötetes Grammatica dellitaliano antico, 2013-ban pedig szófajelméleti munkája, Le parti del discorso címmel. Tudományos munkáinak száma jóval százon felül van, műveire pedig már több mint négyszázszor hivatkoztak. Több külföldi egyetem (többek között Róma, Padova, Bellinzona, Săo Paolo) hívta meg oktatóként, és nemzetközi kongresszusokon is gyakran szerepel mondattani, dialektológiai és romanisztikai témakörökben. 2013-ban két rangos elismerésben részesült: olasz nyelvtörténet kategóriában neki ítélték a tízévenként átadásra kerülő Galileo Galilei-díjat, illetve a firenzei Accademia della Crusca beválasztotta külső levelező tagjai közé.

A kötet második egységét az öt különböző újlatin nyelven megírt tanulmányok alkotják, amelyek bemutatásához célszerű a nyelvek szerinti csoportosítást választani. Kezdjük a francia nyelvű tanulmányokkal, amelyek közel egyharmadát teszik ki az írásoknak. Bárdosi Vilmos Un mystérieux phraséographe du XVIIIe siècle címmel a francia származású humanista jezsuita, Pomey Ferenc frazeológiai, lexikológiai és nyelvpedagógiai munkásságát vizsgálja, a 18. századi magyar nyelv fejlődésére és a magyar nyelvtanra gyakorolt hatása tükrében. Bors Edit Nature et fonction des répétitions lexicales. Réflexions á partir de Notre jeunesse et Souvenirs de Charles Péguy tanulmánya a francia író prózájában előforduló lexikális ismétlődések természetét és funkcióját, azaz különböző típusait, formáit és a szövegegységre ható szerepét tárgyalja. Gécseg Zsuzsanna Prédication nominale en français: anomalies dans le paradigme des pronome sujets című írása a névszói predikációkkal foglalkozik, azon belül is azzal a problémával, hogy miért nem elfogadhatóak azok a szerkezetek, amelyeknek az alanya 3. személyű személyes névmás. Kiss Sándor Priscianus 6. századi latin grammatikus szófajelméleti nézeteit tárgyalja Vers la notion moderne de la partie du discours: remarques sur la grammaire de Priscen című tanulmányában. A szerző kiemeli Priscianus modern megközelítését, ami abban áll, hogy a hagyományos nyelvtanokhoz képest mondattani és szemantikai szempontok is részét képezik a leírásoknak. Nagy Andrea tanulmánya a L' apparante synonymie de plusiers, certain(e)s, quelques (-uns/unes). Problèmes de relations sémantiques des indéfines dans une perspective textuelle címet viseli, és a határozatlan determinánsok jelentéseinek problémáit vizsgálja a szöveg szintjén, referenciális és pragmatikai sajátosságokat figyelembe véve. Oszetzky Éva Une historie d'amour entre le français et l'italien című írásában a reneszánsz-kori francia–olasz kulturális kapcsolatokat is figyelembe véve elemzi az olasz nyelvi hatásokat a franciában és az ezt ellensúlyozó törekvéseket, továbbá bemutatja az olasz nyelv nyomait a francia szókészletben. Skutta Franciska Les expressions spatiales dans les Lettres portugaises tanulmányában az első klasszikus francia levélregényben, Guilleragues Lettres portugaises című művében a „tér" kifejezéseinek szintaktikai és szemantikai jellemzőit tárgyalja. Az elemző kitér a fizikai terekre és az ezekhez kapcsolódó érzelmekre, utóbbiak már pszichikai terekként kerülnek bemutatásra.

A kötetbe hat olasz nyelvű tanulmány került be. Domokos György Osservazioni sulla lingua della cancelleria milanese e di quella ferrarese nel secondo Quattrocento című írása egy pályázat keretében jelenleg is zajló interkulturális történelmi-filológia kutatásra épül, amely a 15. század második felének ferrarai és milánói udvari diplomáciai levelezését vizsgálja. A szerző a dokumentumegyüttesben előforduló magyar tulajdon- és köznevek átírásának, illetve fonetikai, morfológia és mondattani sajátosságoknak a bemutatását helyezi tanulmánya középpontjába. E tágabb keretnek és a részletező bemutatásnak köszönhetően az olvasó a kutatás több szintjét is megismerheti. Fábián Zsuzsanna Sándor Kőrösi, ricercatore dei prestiti italiani nell'ungherese című tanulmánya a híres italianista tanárnak és első olasz–magyar nagyszótárunk megalkotójának lexikológiai munkásságát (azon belül is a magyarba bekerült olasz eredetű szavak vizsgálatát) foglalja össze. A szerző bemutatja Kőrösi A magyar nyelvbeli olasz elemek című, Fiumében 1892-ben megjelent munkának a felépítését és fontosabb megállapításait, továbbá elemzi az etimológiáihoz fűződő korabeli kritikákat, hosszabban elidőzve Karinthy Ferenc későbbi, nem éppen pozitív bírálatánál is. A tanulmány a kritikusabb nézeteket is mérlegelve hangsúlyozza Kőrösinek a legújabb szakirodalom tükrében (pl. EWUng) is kétségtelen érdemeit. Huszthy Alma L'ordine delle parole in antico provenzale című írása az óprovanszál szórendet, elsősorban a mondat elemeinek sorrendjét tárgyalja. A vizsgált szöveget a Vies de troubadours prózai műfajhoz tartozó razo-k alkotják, ezeken keresztül láthatjuk a V2-es jelenséget, a hangsúlytalan névmások elhelyezkedését, továbbá a mag és a periféria elkülönülését. A szerkezeti tulajdonságokat szemléletes ábrák is magyarázzák. Szilágyi Imre Costruzioni all'infinito ne Il principe di Niccolò Machiavelli című tanulmánya a főnévi igeneves szerkezeteket (a kontroll-, a műveltető, a vedere igével megalkotott, illetve a névelős szerkezeteket) vizsgálja a firenzei államférfi fő művében. A megfigyelések nemcsak a szóban forgó mű középkori firenzei nyelvére vonatkoznak, hanem a régi és a modern olasz nyelvet is összevetik, így párhuzamok és eltérések felállítását is lehetővé teszik. Tóth László az Appunti sulla natura semantica del passato remoto címet adta tanulmányának, amelyben a passato remoto igeidőt elemzi szemantikai és pragmatikai oldalról. A szerző bemutatja az igeidő különböző nyelvtani meghatározásait, majd az aspektust, azon belül is (neves nyelvészek megállapításaira is támaszkodva) a befejezett, illetve a folyamatos aspektus különbségeit részletezi. A tanulmány a passato remoto pszichológiai és emotív tartalmának leírásával zárul. W. Somogyi Judit Parti del discorso in grammatiche antiche dell'italiano tanulmánya a régi olasz nyelvtanok szófaji leírását, azon belül is Leon Battista Alberti, Giovanni Francesco Fortunio és Gian Giorgio Trissino nyelvtanát vizsgálja. A tanulmányból nem csak azt tudhatjuk meg, hogy a vulgáris nyelvre vonatkozó 16. századi grammatikák miben térnek el a hagyományos latin besorolási elméletektől, hanem az egyes nyelvtanokat egymással is összeveti a szerző. A tanulmány jól tükrözi a vulgáris nyelv első grammatikáinak szófajelméleti problematikáit.

A spanyol nyelvű tanulmányok közül több is foglalkozik fonetikai-fonológiai kérdésekkel. Baditzné Pálvölgyi Kata La pronunciación de los préstamos procedentes del inglés en el castellano című írásában az angolból átvett kölcsönszavakat vizsgálja azok kiejtésbeli sajátosságára fókuszálva. Korpusza 51 szóból áll, figyelmének középpontjában pedig a kettőshangzók és a schwa átvétele, a szóvégi -ng mássalhangzócsoport átemelése és a hangsúly helye áll. Bárkányi Zsuzsanna Reflexiones sobre la asimilación de sonoridad de la /s/ tanulmányában az /s/-nek zengő mássalhangzók előtti zöngésedését tárgyalja, megfigyeléseit hét anyanyelvi beszélő laboratóriumban vizsgált nyelvhasználatára alapozza. Két további írás morfológiai jellegű. Szijj Ildikó La pronunciación de los verbos acabados en -iar/-uar en las lenguas iberorrománicas című írása a spanyol, a portugál és a katalán nyelv -iar/-uar végződésű tőhangsúlyos igéit vizsgálja a hangsúly helyének szempontjából, továbbá ebből a szemszögből elemzi a fent említett nyelvek között fellelhető különbségeket. Morvay Károly az Eabd című tanulmányban kísérletet tesz a csaknem kétezer-kétszáz baszk segédigealak és az ötezernél is több rendhagyó ige rendszerezési keretének felvázolására.

Két tanulmány portugál nyelvű a kötetben. Csaba Márta O uso das palavras formadas com os prefixos A(N)-, ANTI-, DES- e IN- no portuguęs europeu (PE) e no portuguęs do Brasil (PB) című tanulmánya az európai és a brazil portugál prefixumait vizsgálja, amelyek tagadást, hiányt vagy ellentétet fejeznek ki. A szerző 25 ilyen prefixummal képzett portugál szó használatát és gyakoriságát elemzi. Fodor Antónia O emprego do pretérito mais-que-perfeito simples do indicativo nas frases condicionais dos séculos XIV e XV címmel ír az egyszerű régmúlt feltételes mondatokban való használatáról 14–15. századi portugál szövegekben, vizsgálva a modalitás és az idősík szerepét is.

A tanulmánykötet ötödik nyelve a katalán, ezt Faluba Kálmán Notes sobre el subjuntiu present en català: poliformisme als segles XV i XVIII című írása képviseli. A szerző az első igeragozás kötőmódos alakjainak tükrében vizsgálja a szóvégi mássalhangzók lekopását és ennek hatását az igei paradigmában.

A tanulmányokat magyar nyelvű absztraktgyűjtemény, a szerzők elérhetőségének listája, továbbá a tartalomjegyzék zárja.

Összefoglalásképpen elmondható, hogy a Giampaolo Salvi munkássága előtt tisztelgő tanulmánycsokor bepillantást enged a hazai romanisztika jeles nyelvészeinek specifikus kutatási területeibe, és bemutatja ezekkel kapcsolatos eredményeiket. Az írások nemcsak a „hivatásos" romanisták, hanem a nyelvészet iránt érdeklődő, újlatin nyelveket beszélő, nem szakember olvasók számára is szolgálhatnak hasznos ismeretekkel.