Szófelhő

konferencia fordítás konceptualizáció kognitív nyelvi világkép filológia szakdolgozat nyelvészet metafora imperative language patterns phraseology representation death linguistic worldview infinitive szecesszió grammatika főnévi igenév kettős állítmány stilizáció stíluselemzés dekorativitás decorativity nyelvi példa klasszikus modernség eufemizmus euphemistic phrases alcoholic drink irodalmi vita theory of criticism the betrayal of the intellectuals az írástudók árulása recenzió irodalomtörténet recepciótörténet irodalompolitika hungarian literature modernity classical modernism magyar irodalom modernitás cognitive analysis prevalence inflection frazéma frazeológia antonima antonímia horvát nyelv rikkancs bulvársajtó media kognitív metafora kognitív nyelvészet linguistic image of the world cognitive linguistics nyelvoktatás didaktika pszicholingvisztika tartalomelemzés croatian language antonymy irodalmi társaságok modern magyar irodalom ady endre vörösmarty díj literary organizations modern hungarian literature vörösmarty prize irodalomtudomány újraszerkesztés újrafordítás polish language metaphor szaknyelv fordítástudomány retranslation phraseme facebook proto slavic perspective ekvivalencia hatalom ideológia deontikus modalitás sajtótörténet history of press nyelvtörténet dialektológia nyelvi kép világ_nyelvi_képe szemantika nyelvi_kép conceptualization ideology magyar_nyelv nyelvhasználat faktitív ige hungarian language equivalence focalization irony családregény nézőpont fokalizáció gyermekelbeszélő irónia vonzatkutatás szövegnyelvészet nyelvjárás szerb translation tudománytörténet critical_discourse_analysis factitive verb causativity tanulmánykötet optimalizáció zenitism szabadverselés szabadstrófa horvát expresszionizmus zenitizmus önéletrajz performativitás autobiography identity performativity criseology szláv lexika orosz nyelv ősszláv historical linguistics slavic vocabulary avantgárd expresszionizmus horvát filológia nyelvhelyesség funkcióige eszmetörténet narratológia diskurzuselemzés narratology discourse analysis modern_filológiai_társaság krízeológia önéletírás életrajz asszociáció analógia szimmetria nyelvi intuíció nyelvi formalizáció russian language

Reáliák - A lexikológiától a frazeológiáig. Értelmezések és fordítási kérdések

Bárdosi Vilmos (szerk.)

Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2013.

 

A „Reáliák – a lexikológiától a frazeológiáig" című konferencián elhangzott előadásokmodfil realiak2013
szerkesztett és lektorált változata. A kötet szerkesztője három fő témakörbe csoportosította az elhangzott előadásokat: 1. Lexikológia – frazeológia, 2. Műfordítás, 3. Miszcellánea. Az első témakör előadásai részben a szó szoros értelmében vett frazeológiával, részben pedig a frazeológiai kapcsolatok világképi hátterével foglakoznak. A második tematikus csoportba tartozó közlemények néhány, a műfordítás elméleti és gyakorlati problémáihoz kapcsolódó kérdést tárgyalnak. Tarka képet nyújtanak a Miszcellánea csoportba sorolt tanulmányok, amelyek például a modalitás vagy az interkulturális nyelvészet pragmatikai jelenségeit tárgyalják.

A konferencia kettős célt szolgált. Egyfelől az oszthatatlan filológia jegyében megfelelő teret kívánt irodalmi és nyelvészeti témáknak is biztosítani, másfelől – a tudományos utánpótlás nevelésére gondolva – előadási lehetőséget óhajtott nyújtani elsősorban az arra érdemes és témavezetőjük által is ajánlott doktoranduszoknak és tehetséges MA-hallgatóknak is. Rajtuk kívül vagy inkább mellettük előadás tartására egy Szerbiában és két Romániában működő kollégát is felkértek, akik – a meghívásnak örömmel téve eleget – hozzájárultak a konferencia szellemi színvonalának biztosításához.

 

Forrás: Tinta Könyvkiadó honlapja