Szófelhő

konferencia fordítás konceptualizáció kognitív nyelvi világkép filológia szakdolgozat nyelvészet metafora imperative language patterns phraseology representation death linguistic worldview infinitive szecesszió grammatika főnévi igenév kettős állítmány stilizáció stíluselemzés dekorativitás decorativity nyelvi példa klasszikus modernség eufemizmus euphemistic phrases alcoholic drink irodalmi vita theory of criticism the betrayal of the intellectuals az írástudók árulása recenzió irodalomtörténet recepciótörténet irodalompolitika hungarian literature modernity classical modernism magyar irodalom modernitás cognitive analysis prevalence inflection frazéma frazeológia antonima antonímia horvát nyelv rikkancs bulvársajtó media kognitív metafora kognitív nyelvészet linguistic image of the world cognitive linguistics nyelvoktatás didaktika pszicholingvisztika tartalomelemzés croatian language antonymy irodalmi társaságok modern magyar irodalom ady endre vörösmarty díj literary organizations modern hungarian literature vörösmarty prize irodalomtudomány újraszerkesztés újrafordítás polish language metaphor szaknyelv fordítástudomány retranslation phraseme facebook proto slavic perspective ekvivalencia hatalom ideológia deontikus modalitás sajtótörténet history of press nyelvtörténet dialektológia nyelvi kép világ_nyelvi_képe szemantika nyelvi_kép conceptualization ideology magyar_nyelv nyelvhasználat faktitív ige hungarian language equivalence focalization irony családregény nézőpont fokalizáció gyermekelbeszélő irónia vonzatkutatás szövegnyelvészet nyelvjárás szerb translation tudománytörténet critical_discourse_analysis factitive verb causativity tanulmánykötet optimalizáció zenitism szabadverselés szabadstrófa horvát expresszionizmus zenitizmus önéletrajz performativitás autobiography identity performativity criseology szláv lexika orosz nyelv ősszláv historical linguistics slavic vocabulary avantgárd expresszionizmus horvát filológia nyelvhelyesség funkcióige eszmetörténet narratológia diskurzuselemzés narratology discourse analysis modern_filológiai_társaság krízeológia önéletírás életrajz asszociáció analógia szimmetria nyelvi intuíció nyelvi formalizáció russian language

Világkép és etimológia

A konferencia időpontja:

Budapest, 2016. június 22.

A konferencia helyszíne:

Gólyavár, Pázmány terem (1088 Budapest, Múzeum krt. 4.)

 

 

9.00–9.30

Dékáni köszöntő – Borhy László, az ELTE BTK dékánja
A Pro Neophilologia in Hungaria érdemérem átadása
Elnöki köszöntő
Nyomárkay István: Nyelvi világkép és tükörfordítások

9.30–9.45

Bańczerowski Janusz: Az etimológia szerepe a világ nyelvi képének rekonstrukciójában

9.45–10.00

Keszler Borbála, Kaán L. Miklós: A szájüreg nyelvi képe és az etimológia

10.00–10.15

Benő Attila: Szókölcsönzés, nyelvi kategorizálás és nyelvi reprezentáció

10.15–10.30

Albert Sándor: „Teória" és "elmélet" – az etimológiától a világképig

10.30–10.45

Zoltán András: Régi keleti szláv jövevényszavaink kérdéséhez

10.45–11.00

Frank Tibor: Az amerikai világkép sajátosságainak nyelvi tükröződése

11.00–11.15

Balázs Géza: Archaikus népi imáink világképe

11.15–11.30

Zachar Viktor: Osztrák eredetű gasztronómiai kifejezések a magyarban és német fordításaik

11.30–11.45

Veszelszki Ágnes: Az anyaság képe az online magyar médiában

11.45–12.00

Farkas Nóra: Világkép a gyerekirodalmi fordításokban

12.00–12.15

Ráduly Zsuzsanna: A szláv hónapnevek eredete

12.15–12.30

Pátrovics Péter: Az „idő" szó megfelelőinek etimológiái néhány indoeurópai nyelvben. A hozzájuk kapcsolódó tartalmak és nyelvi világkép

12.30–12.45

Pacsai Imre: Fényes Elek művének szerepe a földrajzi neveink etimológiai vizsgálatában

12.45–13.00

Dziewońska-Kiss Dorota: A nő minősítése a növény- és az állatnevek tükrében

13.00–13.15

Dudás Mária: Színek a bolgár és a magyar frazeológiában

13.15–13.30

Császári Éva: Hasonlóságok és eltérések a szlovák és a magyar szófejtési módszerekben és eredményeikben mint a nyelvben rögzült világkép szegmense

13.30–14.00 

Vita

 

Üléselnök: Gadányi Károly