Szófelhő

konferencia fordítás konceptualizáció kognitív nyelvi világkép filológia szakdolgozat nyelvészet metafora imperative language patterns phraseology representation death linguistic worldview infinitive szecesszió grammatika főnévi igenév kettős állítmány stilizáció stíluselemzés dekorativitás decorativity nyelvi példa klasszikus modernség eufemizmus euphemistic phrases alcoholic drink irodalmi vita theory of criticism the betrayal of the intellectuals az írástudók árulása recenzió irodalomtörténet recepciótörténet irodalompolitika hungarian literature modernity classical modernism magyar irodalom modernitás cognitive analysis prevalence inflection frazéma frazeológia antonima antonímia horvát nyelv rikkancs bulvársajtó media kognitív metafora kognitív nyelvészet linguistic image of the world cognitive linguistics nyelvoktatás didaktika pszicholingvisztika tartalomelemzés croatian language antonymy irodalmi társaságok modern magyar irodalom ady endre vörösmarty díj literary organizations modern hungarian literature vörösmarty prize irodalomtudomány újraszerkesztés újrafordítás polish language metaphor szaknyelv fordítástudomány retranslation phraseme facebook proto slavic perspective ekvivalencia hatalom ideológia deontikus modalitás sajtótörténet history of press nyelvtörténet dialektológia nyelvi kép világ_nyelvi_képe szemantika nyelvi_kép conceptualization ideology magyar_nyelv nyelvhasználat faktitív ige hungarian language equivalence focalization irony családregény nézőpont fokalizáció gyermekelbeszélő irónia vonzatkutatás szövegnyelvészet nyelvjárás szerb translation tudománytörténet critical_discourse_analysis factitive verb causativity tanulmánykötet optimalizáció zenitism szabadverselés szabadstrófa horvát expresszionizmus zenitizmus önéletrajz performativitás autobiography identity performativity criseology szláv lexika orosz nyelv ősszláv historical linguistics slavic vocabulary avantgárd expresszionizmus horvát filológia nyelvhelyesség funkcióige eszmetörténet narratológia diskurzuselemzés narratology discourse analysis modern_filológiai_társaság krízeológia önéletírás életrajz asszociáció analógia szimmetria nyelvi intuíció nyelvi formalizáció russian language

Szövegalkotó gyakorlatok, nyelvteremtő praktikák. Jubileumi konferencia 2013

 

A meghirdetéssel ellentétben a konferencia időpontja: 2013. június 18. kedd és 2013. június 19. szerda.

A helyszín változatlan: ELTE BTK Gólyavár B terem (1088 Budapest, Múzeum krt. 4.).

A konferenciaprogram:

 

Szövegalkotó gyakorlatok, nyelvteremtő praktikák

 

Ünnepi konferencia
a Magyar Tudományos Akadémia Modern Filológiai Társasága
fennállásának 30. évfordulójára

Budapest, 2013. június 18–19.;
ELTE BTK Gólyavár, B terem (1088 Budapest, Múzeum krt. 4.)

 

 

2013. június 18. kedd

Délelőtti ülés. Üléselnök Nyomárkay István

 

9.30–10.00

Akadémiai köszöntő – Maróth Miklós, az MTA alelnöke

Dékáni köszöntő – Dezső Tamás, az ELTE BTK dékánja

Elnöki köszöntő – Nyomárkay István, Társaságunk elnöke

A Pro Neophilologia in Hungaria érdemérem átadása

 

10.00–10.15

Frank Tibor: A Modern Filológiai Társaság megalakulása és első évtizedei

10.15–10.30

Jeremiás Éva: Archaizálás és nyelvi világkép a modern költészetben

10.30–10.45

Keszler Borbála: Nyelvteremtő praktikák a nyelvújítás első és második korszakában

10.45–11.00

Maróth Miklós: Szóképzés a modern arab nyelvben

11.00–11.15

Molnár Sándor: Szóegzegézis és etimológia az egyházi szövegalkotásban

11.15–11.30

Bańczerowski Janusz: Az ábrázolás és az ekvivalencia fogalma a fordításban

11.30–11.45

Kiss Jenő: Szövegalkotás, nyelvjárások, dialektológia

11.45–12.00

Pacsai Imre: Az orosz nyelv keleti elemeinek fordítási kérdései

 

12.00–12.30

Vita

12.30–14.00

Szünet

 

 

Délutáni ülés. Üléselnök Gadányi Károly

 

14.00–14.15

Gósy Mária: Szövegalkotás a beszédben

14.15–14.30

Károly Krisztina: Sajtószöveg és fordítás: A retorikai szerkezet elemzésének módszertani kérdéseiről

14.30–14.45

Horváth Krisztina: Beszélő helyek: az intertextus nyomai és a jelentésképződés

14.45–15.00

Klaudy Kinga: Újabb kutatások az aszimmetria-hipotézis bizonyítására

15.00–15.15

Knipf Erzsébet: Német szóösszetételek mint a jelentéssűrítés egyik módja (fordíthatóságuk kérdései)

15.15–15.30

Albert Sándor: Egy haikufordító szövegalkotó gyakorlatai

15.30–15.45

Zoltán András: A nyelvteremtés selejtjei (bőregér, farvíz, márkázott vaj)

15.45–16.00

Vig István: Többnyelvűség és nyelvhasználat a XIV. századi Raguzában/Dubrovnikban

16.00–16.15

Balázs Géza: Kiszámítottság vagy ihletettség Weöres Sándor költészetében. Weöres Sándor születésének 100. évfordulóján

16.15–16.30

Sándor Anna: A nyelvjárási lexikográfia interdiszciplináris kapcsolatai

16.30–16.45

Székely Gábor: Tudósítás a fokozó értelmű szókapcsolatok készülő magyar–angol, magyar–német és magyar–orosz ekvivalenciaszótárairól és egy apró szabályszerűségről

16.45–17.00

Papp Andrea és Vihar Judit: A tudomány kulcs a világ titkaihoz (szállóigék magyar műfordítóktól)

17.00–17.15

Veszelszki Ágnes: A slam poetry mint sajátos szövegalkotó gyakorlat

 

17.15–17.30

Vita

 

 

2013. június 19. szerda

Üléselnök Papp Andrea

 

9.30–9.45

Nyomárkay István: Egy nyelvteremtő praktika: a tükörszóalkotás

9.45–10.00

Jászay László: Igeképzés és akcionális árnyalatok az orosz nyelvben

10.00–10.15

Szijj Ildikó: A modern spanyol és portugál nyelvészeti terminológia néhány jellegzetessége

10.15–10.30

Vita

 

10.30–10.45

Zachar Viktor: A plágiumügyekkel kapcsolatos neologizmusok a magyar és a német nyelvben

10.45–11.00

Benő Attila: Szókölcsönzés, meghonosodás, analógia

11.00–11.30

Vita

11.30–12.00

Kávészünet

 

12.00–12.15

Bakonyi István: Az orosz mentalitás metamorfózisa

12.15–12.30

Prószéky Gábor: Szavak, szófajok, szócsoportok, szótárak – a nyelvtechnológia szemszögéből

12.30–12.45

Ráduly Zsuzsanna: Állatnévből származó vezetéknevek a magyarban és a lengyelben

12.45–13.00

Pátrovics Péter: „Nyelvteremtő praktikák" az ifjúsági nyelvben (német és lengyel anyag alapján)

13.00–13.15

Imre Attila: Fordítások menedzsmentje vagy fordításmenedzsment

13.15–13.30

Pál Dániel Levente: A vizualizáció narratívái

 

13.30–14.00

Vita, konferenciazárás