Szófelhő

konferencia fordítás konceptualizáció kognitív nyelvi világkép filológia szakdolgozat nyelvészet metafora imperative language patterns phraseology representation death linguistic worldview infinitive szecesszió grammatika főnévi igenév kettős állítmány stilizáció stíluselemzés dekorativitás decorativity nyelvi példa klasszikus modernség eufemizmus euphemistic phrases alcoholic drink irodalmi vita theory of criticism the betrayal of the intellectuals az írástudók árulása recenzió irodalomtörténet recepciótörténet irodalompolitika hungarian literature modernity classical modernism magyar irodalom modernitás cognitive analysis prevalence inflection frazéma frazeológia antonima antonímia horvát nyelv rikkancs bulvársajtó media kognitív metafora kognitív nyelvészet linguistic image of the world cognitive linguistics nyelvoktatás didaktika pszicholingvisztika tartalomelemzés croatian language antonymy irodalmi társaságok modern magyar irodalom ady endre vörösmarty díj literary organizations modern hungarian literature vörösmarty prize irodalomtudomány újraszerkesztés újrafordítás polish language metaphor szaknyelv fordítástudomány retranslation phraseme facebook proto slavic perspective ekvivalencia hatalom ideológia deontikus modalitás sajtótörténet history of press nyelvtörténet dialektológia nyelvi kép világ_nyelvi_képe szemantika nyelvi_kép conceptualization ideology magyar_nyelv nyelvhasználat faktitív ige hungarian language equivalence focalization irony családregény nézőpont fokalizáció gyermekelbeszélő irónia vonzatkutatás szövegnyelvészet nyelvjárás szerb translation tudománytörténet critical_discourse_analysis factitive verb causativity tanulmánykötet optimalizáció zenitism szabadverselés szabadstrófa horvát expresszionizmus zenitizmus önéletrajz performativitás autobiography identity performativity criseology szláv lexika orosz nyelv ősszláv historical linguistics slavic vocabulary avantgárd expresszionizmus horvát filológia nyelvhelyesség funkcióige eszmetörténet narratológia diskurzuselemzés narratology discourse analysis modern_filológiai_társaság krízeológia önéletírás életrajz asszociáció analógia szimmetria nyelvi intuíció nyelvi formalizáció russian language

Magyar‒lengyel kapcsolatok, kontrasztív nyelvészeti, irodalmi és kulturális kutatás

Tudományos ülésszak és hungarológiai műhely

UAM, Finnugor Tanszék, Poznań, 2011. március 23‒25.

 

A lengyel és a magyar országgyűlés 2007 márciusában, néhány nap különbséggel szavazta meg azt a határozatot, melyben március 23-át a lengyelmagyar barátság napjává nyilvánította. Ettől kezdve ezen a napon – az egyik évben Lengyelországban, a másik évben Magyarországon – ünnepi-kulturális rendezvénysorozatot szerveznek a múlt- és jelenbeli magyarlengyel kapcsolatok jelentőségét középpontba állítva, a két nemzet kölcsönös megismerését is elősegítendő.

Idén az események helyszíne a lengyelországi Poznań volt. Az Adam Mickiewicz Egyetem aulájában nyitották meg hivatalosan a rendezvénysorozatot. A megnyitón köszöntő beszédet mondott Bronisław Komorowski lengyel és Schmitt Pál magyar köztársasági elnök, Bronisław Marciniak, az egyetem rektora és Ryszard Grobelny, Poznań városának polgármestere. Mindnyájan emlékeztettek a lengyelmagyar barátság fontosságára, a jövőbeni kapcsolatok ápolását is hangsúlyozva.

Ugyanezen a napon, március 23-án délután vette kezdetét a több napon át tartó Magyarlengyel kapcsolatok, kontrasztív nyelvészeti, irodalmi és kulturális kutatás című tudományos ülésszak és hungarológiai műhely, amelyet az Adam Mickiewicz Egyetem Nyelvtudományi Intézetének Finnugor Tanszéke szervezett Poznań városának polgármesteri hivatala közreműködésével. Megnyitó beszédet mondott Latorczay János, a Magyar Parlament alelnöke, Bronisław Marciniak professzor, az Adam Mickiewicz Egyetem rektora, valamint Teresa Tomaszkiewicz professzor, a Modern Filológiai Kar dékánja.

Kiss Róbert, a Magyar Köztársaság lengyelországi nagykövete Schmitt Pál köztársasági elnök nevében a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjét adta át: Jerzy Bańczerowski professzornak, a poznańi magyar szak egyik alapítójának, aki egy évtizedig volt a szak vezetője; Jolanta Jarmołowicz műfordítónak, a magyar szak lelkes munkatársának, aki pályája során számos kortárs magyar drámát és novellát ültetett át lengyel nyelvre. Az UAM rektora, a Modern Filológiai Kar dékánja, valamint a magyar szak (Piotra Łobacz intézetigazgató és Koutny Ilona tanszékvezető személyében) Szent István-emlékérmet vehetett át.

A rendezvény két fő részből állt: a nyilvános, lengyel nyelvű előadásokból, amelyek témája a lengyelmagyar történelmi, kulturális kapcsolatok köré szerveződött, illetve a március 2425. között tartott magyar nyelvű konferenciából, ahol plenáris előadásokon, majd négy szekcióban folyt a tanácskozás: irodalomtudomány, művelődéstörténet, nyelvészet és magyartanítás terén. A szakterületek kiváló magyar képviselői (Kiss Gy. Csaba, Tischler János, Pálfalvi Lajos, Ladányi Mária, Kontra Miklós, Szili Katalin), Felvidékről, Erdélyből és Németországból érkező vendégek és lengyel kollégák vettek részt előadásaikkal (részletes program összefoglalókkal: http://www.hung.amu.edu.pl/index_pliki/Program.pdf).

A rendezvény keretében egy kerekasztal-beszélgetés is helyet kapott A lengyelországi magyar szakok jövője címmel, ahol a három lengyelországi egyetemen (Varsói Tudományegyetem, krakkói Jagelló Egyetem, poznańi Adam Mickiewicz Egyetem) működő magyar szakok kétszintű képzésének sajátosságait, az egymással, valamint a különböző társintézményekkel (többek között a budapesti Balassi Intézettel) való együttműködés lehetőségeit vitatták meg a résztvevők.

Mészáros Márta rendező is elfogadta a meghívásunkat egy pódiumbeszélgetésre (a művészetéből doktorált Aleksandra Muga vezette be a beszélgetést), amelyet teltházas filmvetítés követett a Muza moziban. Csütörtök este jó hangulatú fogadás adott további alkalmat a résztvevőknek, hogy közelebbről megismerjék egymást, és eszmecserét folytathassanak – immár kötetlenebb formában.

A közel két hétig tartó gazdag rendezvénysorozat több eseményéhez hozzájárultak a poznańi magyar szak munkatársai és diákjai. Jolanta Jarmołowicz kezdeményezésére és szervezőmunkájának köszönhetően a közönség március 17-én két magyar íróval találkozhatott a poznani Lengyel Színházban (Teatr Polski): Németh Ákos Deviancia, valamint Forgách András Kulcs című drámáját mutatták be felolvasópróba formájában, Paweł Szkotak és Zbigniew Brzoza rendezésében. A darabokat Jolanta Jarmołowicz ültette át lengyel nyelvre. Az előadások után beszélgetésre került sor az írók, rendezők és a műfordító részvételével.

Pénteken, 18-án a Báthory István nevét viselő Lengyel–Magyar Baráti Társaság és a magyar szak közös rendezésében – szintén Jolanta Jarmołowicz felkészítésével – magyar szakos diákok fordításait olvasta fel Piotr Dąbrowski színművész, az írók bemutatása után. A fent említett szerzők is jelen voltak, s meghallgathatták novelláikat lengyel fordításban.

A lengyel–magyar barátság napját megelőző két napban (március 21–22-én) Közép-Kelet-Európa nyelvei között címmel a Finnugor Tanszék, az Infolingvisztika Tanszék és az Irodalmi Összehasonlító Szakcsoport közös konferenciát rendezett visegrádi országokbeli partnerekkel, így az ELTE Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékével is együttműködve. A magyar és a lengyel kultúra, illetve kapcsolatuk itt is kiemelt helyet kapott.

Március 21-én este a Żak Klubban Paweł Kornatowski, a magyar szak doktorandusza tartott nagy sikerű, vetítéssel egybekötött előadást Magyarország idegenforgalmi látványosságairól, értékeiről, a hungarikumokról, különösen a Magyarországra látogató jövőbeni turistáknak.

Március 28-án este került sor a Kertész Imre alkotóest. 2002 – Irodalmi Nobel-díj című pódiumbeszélgetésre a Raczyński könyvtárban. A beszélgetést Ryszard Przybylski irodalomtörténész professzor vezette. Kinga Piotrowiak-Junkiert, a magyar szak ötödéves diákja (s egyúttal a Lengyel Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének a doktorandusza, aki Kertész Imre művészetével foglalkozik) kommentálta az író művét. Jan Peszek színművész olvasott fel részleteket Kertész prózájából, s Elżbieta Sobolewska műfordító beszélt Kertész Imrével való találkozásairól. A könyvtárban február 14. és március 30. között A magyar irodalom Lengyelországban című kiállítás volt megtekinthető.