Szófelhő

konferencia fordítás konceptualizáció kognitív nyelvi világkép filológia szakdolgozat nyelvészet metafora imperative language patterns phraseology representation death linguistic worldview infinitive szecesszió grammatika főnévi igenév kettős állítmány stilizáció stíluselemzés dekorativitás decorativity nyelvi példa klasszikus modernség eufemizmus euphemistic phrases alcoholic drink irodalmi vita theory of criticism the betrayal of the intellectuals az írástudók árulása recenzió irodalomtörténet recepciótörténet irodalompolitika hungarian literature modernity classical modernism magyar irodalom modernitás cognitive analysis prevalence inflection frazéma frazeológia antonima antonímia horvát nyelv rikkancs bulvársajtó media kognitív metafora kognitív nyelvészet linguistic image of the world cognitive linguistics nyelvoktatás didaktika pszicholingvisztika tartalomelemzés croatian language antonymy irodalmi társaságok modern magyar irodalom ady endre vörösmarty díj literary organizations modern hungarian literature vörösmarty prize irodalomtudomány újraszerkesztés újrafordítás polish language metaphor szaknyelv fordítástudomány retranslation phraseme facebook proto slavic perspective ekvivalencia hatalom ideológia deontikus modalitás sajtótörténet history of press nyelvtörténet dialektológia nyelvi kép világ_nyelvi_képe szemantika nyelvi_kép conceptualization ideology magyar_nyelv nyelvhasználat faktitív ige hungarian language equivalence focalization irony családregény nézőpont fokalizáció gyermekelbeszélő irónia vonzatkutatás szövegnyelvészet nyelvjárás szerb translation tudománytörténet critical_discourse_analysis factitive verb causativity tanulmánykötet optimalizáció zenitism szabadverselés szabadstrófa horvát expresszionizmus zenitizmus önéletrajz performativitás autobiography identity performativity criseology szláv lexika orosz nyelv ősszláv historical linguistics slavic vocabulary avantgárd expresszionizmus horvát filológia nyelvhelyesség funkcióige eszmetörténet narratológia diskurzuselemzés narratology discourse analysis modern_filológiai_társaság krízeológia önéletírás életrajz asszociáció analógia szimmetria nyelvi intuíció nyelvi formalizáció russian language

Konferenciafelhívás: kulturális nyelvészet

Kultúra és nyelv, kulturális nyelvészet

(Új nézőpontok a magyar nyelv leírásában 3.)

A konferencia időpontja:

2010. november 23−24.

Jelentkezési határidő:

2010. április 15.

A konferencia helye:

ELTE BTK (1088 Budapest, Múzeum krt. 4.)

A kultúra és nyelv kapcsolata végigkíséri a nyelvtudomány történetét. Egyes irányzatok megpróbálják szétszakítani, mások túlértékelik ezt a kapcsolatot. Kultúra és nyelv kapcsolatát különösen a következő tudományos irányzatok hangsúlyozzák: retorika, stilisztika, etnolingvisztika, antropológiai nyelvészet, szemiotika, szövegtan, újabban a kognitív nyelvészet és az interkulturális tanulmányok. Mindezekben leginkább közös a funkcionális-pragmatikus, esetleg didaktikai szemlélet.

A konferenciának az a célja, hogy előadásokkal bemutassa kultúra és nyelv kapcsolatának elméleti és módszertani megközelítéseit, a megközelítések kritikáját, s ezzel termékeny vitára serkentsen. A konferenciasorozat nyitott a különböző elméleti irányzatok előtt.

Témakörök:

A szervezők kiemelten a következő témákat ajánlják az előadók figyelmébe:

  • kultúra-nyelv összefüggései, kulturális evolúció
  • a világ nyelvi (tudományos, kulturális) képe mint a nyelvtudományi kutatások tárgya
  • nyelvi szövegek (más jelrendszerek) létrejötte és funkcionálása
  • beszélt-írott nyelv, orális-írott kultúra
  • új technológiák hatása a nyelvi kultúrára
  • nyelv és kulturális identitás
  • interkulturális kommunikáció
  • etnolingvisztika, antropológiai nyelvészet
  • magyar művelődés − magyar nyelv

A téma sokrétű volta miatt a szervezők négy fő témakört emelnek ki:

1. Nyelvtudományi kutatások kultúra-nyelv tárgykörében (elméletek, kritikák)
2. Antropológiai etnolingvisztikai, interkulturális nyelvi jelenségek (leírások)
3. A világ nyelvi képe (különböző aspektusokban) (elemzések)
4. A mai magyar nyelvi kultúra (média, világháló, oktatás, olvasás) kérdései


Az előadások hossza 15-20 perc. A kétnapos konferencia négy, egy-egy félnapos beosztású téma köré rendeződik. Mindegyik témakör végén vita követi az előadásokat.

Jelentkezés:

A konferenciára névvel ellátott, az előadni kívánt témakört megjelölő, 15 soros kivonattal (absztrakttal) várjuk a jelentkezést 2010. március 31-ig csatolt fájlként a következő címre:
nyelvkultura[kukac]gmail.com

A jelentkezések elfogadásáról és a nem végleges programról 2. körlevelünkben, 2010. június 30-ig értesítjük a résztvevőket. 3. körlevelünket 2010. október 20-ig küldjük ki a konferencia végleges programjával.

A konferencia regisztrációs díja: 3500 Ft, amelyet a jelentkezés elfogadása esetén kell befizetni.

Tanulmánykötet:

A konferencia anyagát a korábbiakhoz hasonlóan megjelentetjük. A tanulmányokat 2010. december 31-ig a megadott stíluslap szerint kell elkészíteni.

Szervezők:

A konferenciát az ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszéke a Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoporttal és a Magyar Szemiotikai Társasággal közösen szervezi.

A konferencia szervezőbizottsága: Adamikné Jászó Anna, Szathmári István, Balázs Géza, Veszelszki Ágnes (titkár).