Szófelhő

konferencia fordítás konceptualizáció kognitív nyelvi világkép filológia szakdolgozat nyelvészet metafora imperative language patterns phraseology representation death linguistic worldview infinitive szecesszió grammatika főnévi igenév kettős állítmány stilizáció stíluselemzés dekorativitás decorativity nyelvi példa klasszikus modernség eufemizmus euphemistic phrases alcoholic drink irodalmi vita theory of criticism the betrayal of the intellectuals az írástudók árulása recenzió irodalomtörténet recepciótörténet irodalompolitika hungarian literature modernity classical modernism magyar irodalom modernitás cognitive analysis prevalence inflection frazéma frazeológia antonima antonímia horvát nyelv rikkancs bulvársajtó media kognitív metafora kognitív nyelvészet linguistic image of the world cognitive linguistics nyelvoktatás didaktika pszicholingvisztika tartalomelemzés croatian language antonymy irodalmi társaságok modern magyar irodalom ady endre vörösmarty díj literary organizations modern hungarian literature vörösmarty prize irodalomtudomány újraszerkesztés újrafordítás polish language metaphor szaknyelv fordítástudomány retranslation phraseme facebook proto slavic perspective ekvivalencia hatalom ideológia deontikus modalitás sajtótörténet history of press nyelvtörténet dialektológia nyelvi kép világ_nyelvi_képe szemantika nyelvi_kép conceptualization ideology magyar_nyelv nyelvhasználat faktitív ige hungarian language equivalence focalization irony családregény nézőpont fokalizáció gyermekelbeszélő irónia vonzatkutatás szövegnyelvészet nyelvjárás szerb translation tudománytörténet critical_discourse_analysis factitive verb causativity tanulmánykötet optimalizáció zenitism szabadverselés szabadstrófa horvát expresszionizmus zenitizmus önéletrajz performativitás autobiography identity performativity criseology szláv lexika orosz nyelv ősszláv historical linguistics slavic vocabulary avantgárd expresszionizmus horvát filológia nyelvhelyesség funkcióige eszmetörténet narratológia diskurzuselemzés narratology discourse analysis modern_filológiai_társaság krízeológia önéletírás életrajz asszociáció analógia szimmetria nyelvi intuíció nyelvi formalizáció russian language

Generációk nyelve. Konferenciafelhívás (CfP 1)

1. körlevél az Új nézőpontok a magyar nyelv leírásában 5. című konferenciáról

 

A konferencia időpontja:   

2014. november 27−28. csütörtök−péntek

A konferencia helyszíne:   

ELTE Bölcsészettudományi Kar (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A)

Szervezőbizottság:           

Balázs Géza, Veszelszki Ágnes; Seager-Smith Dániel hallgatói képviselő

Szakmai bizottság:           

Antalné Szabó Ágnes, Keszler Borbála, Raátz Judit, Tóth Etelka

 

A nemzedékek, nemzedékváltások témaköre kapcsán gyakorta elhangzó kulcsszavak az X, Y, Z generáció, innovatív generáció, nagy generáció, új generáció, csendes generáció, 68-asok, elveszett nemzedék, digitális nemzedék, generációs szakadékok, nemzedékek harca… Úgy tűnhet, mintha a generációhoz kötődő kifejezések a társadalmi, gazdasági és mentális változások egyfajta szeizmográfjaként működnének. A nemzedékfogalmak vizsgálata multidiszciplináris terület, a társadalom- és kultúratudományban régóta jelentős szerepet játszik. Nyelvészeti szempontból is készültek már ezzel kapcsolatos vizsgálatok, ám a kérdéskör átfogó feldolgozása egyelőre nem történt meg. Az áttekintésre és a nyitott kérdések megvitatására kíván a konferencia a résztvevőknek lehetőséget biztosítani.

A konferencia a generációk nyelvének, nyelvhasználatának eltérő (szociolingvisztikai, pragmatikai, funkcionális stilisztikai, diskurzuselemzési, szövegtani, retorikai, korpusznyelvészeti, pszicholingvisztikai, internetnyelvészeti, nyelvtörténeti, kommunikációtudományi stb.) értelmezéseit, elméleti és gyakorlati szempontú megközelítéseit, valamint konkrét elemzéseket kíván felmutatni – a tervek szerint kitekintéssel más tudományterületekre is (szociológia, pszichológia, filozófia, történettudomány stb.).

 

A tervezett főbb tematikus szekciók:

1. Elméleti kutatások, megközelítések. Pszichológiai, szociológiai, filozófiai aspektusok

2. Fiatalok nyelve – idősek nyelve. Nemzedékek közötti (intergenerációs) kommunikáció. Megértési nehézségek, kommunikációs hidak és korlátok. Életkori-nyelvi diszkrimináció

3. Nemzedékek és nyelvi változás. Nyelvi kreativitás – nyelvi konzervativizmus.
Adaptáció – konfrontáció

4. Generációk és a média. Gutenberg-generáció – Facebook-generáció

5. Idősek nyelve. Nyelv az idősgondozásban

6. Generációk nyelve az oktatásban. Nyelvi szocializáció. Tanár-diák kommunikáció

 

Az előadások hossza 15–20 perc. Az előadásokat vita, megbeszélés követi. Lehetőséget adunk hallgatói, illetve poszterelőadásokra is.

A konferenciára online űrlapon lehet jelentkezni, a választott témakör megadásával és egy legfeljebb 15 soros absztrakttal. A jelentkezés határideje: 2014. május 31. Az online űrlap itt érhető el: űrlap. Technikai jellegű kérdéseikre Veszelszki Ágnes válaszol a veszelszki.agnes[kukac]gmail.com címen.

A jelentkezések elfogadásáról 2014. július 15-ig értesítjük a résztvevőket. A konferencia végleges programját 2014. október 20-ig tesszük közzé.

A konferencia anyagát a korábbiakhoz hasonlóan válogatás és lektorálás után megjelentetjük. A tanulmányokat 2014. december 31-ig a később megadott stíluslap szerint kell elkészíteni.
A szerkesztők a formai szempontból nem megfelelő munkákat nem fogadják el.

A konferencia regisztrációs díja: 3500 Ft, amelyet a jelentkezés elfogadása esetén kell a később megadott számlaszámra befizetni.

A konferenciát az ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete és Mai Magyar Nyelvi Tanszéke a Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoporttal, a Magyar Szemiotikai Társasággal közösen szervezi.

Budapest, 2014. február 19-én

ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék