Szófelhő

konferencia fordítás konceptualizáció kognitív nyelvi világkép filológia szakdolgozat nyelvészet metafora imperative language patterns phraseology representation death linguistic worldview infinitive szecesszió grammatika főnévi igenév kettős állítmány stilizáció stíluselemzés dekorativitás decorativity nyelvi példa klasszikus modernség eufemizmus euphemistic phrases alcoholic drink irodalmi vita theory of criticism the betrayal of the intellectuals az írástudók árulása recenzió irodalomtörténet recepciótörténet irodalompolitika hungarian literature modernity classical modernism magyar irodalom modernitás cognitive analysis prevalence inflection frazéma frazeológia antonima antonímia horvát nyelv rikkancs bulvársajtó media kognitív metafora kognitív nyelvészet linguistic image of the world cognitive linguistics nyelvoktatás didaktika pszicholingvisztika tartalomelemzés croatian language antonymy irodalmi társaságok modern magyar irodalom ady endre vörösmarty díj literary organizations modern hungarian literature vörösmarty prize irodalomtudomány újraszerkesztés újrafordítás polish language metaphor szaknyelv fordítástudomány retranslation phraseme facebook proto slavic perspective ekvivalencia hatalom ideológia deontikus modalitás sajtótörténet history of press nyelvtörténet dialektológia nyelvi kép világ_nyelvi_képe szemantika nyelvi_kép conceptualization ideology magyar_nyelv nyelvhasználat faktitív ige hungarian language equivalence focalization irony családregény nézőpont fokalizáció gyermekelbeszélő irónia vonzatkutatás szövegnyelvészet nyelvjárás szerb translation tudománytörténet critical_discourse_analysis factitive verb causativity tanulmánykötet optimalizáció zenitism szabadverselés szabadstrófa horvát expresszionizmus zenitizmus önéletrajz performativitás autobiography identity performativity criseology szláv lexika orosz nyelv ősszláv historical linguistics slavic vocabulary avantgárd expresszionizmus horvát filológia nyelvhelyesség funkcióige eszmetörténet narratológia diskurzuselemzés narratology discourse analysis modern_filológiai_társaság krízeológia önéletírás életrajz asszociáció analógia szimmetria nyelvi intuíció nyelvi formalizáció russian language

Dr. Bakonyi István (1939–2018)

Társaságunk megrendülten tudatja, hogy életének 80. évében elhunyt dr. Bakonyi István nyelvészprofesszor, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Széchenyi István Egyetem professor emeritusa.

 

Professzor úr aktív tagja volt Társaságunknak. Rendszeresen részt vett rendezvényeinken, előadásokat tartott a szlavisztika területén.
Dr. Bakonyi István több mint öt évtizedet dolgozott a hazai felsőoktatásban. Aranydiplomáját az ELTE rektorától 2012-ben vette át. Három évtizeden át a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen általános és szakmai orosz nyelvet tanított, dolgozott tanszékvezetőként, intézetigazgatóként és dékánhelyettesként.

Kandidátusi disszertációjában összegezte a vizualitás, különösen az oktatófilmek hatását a nyelvpedagógiában. Kutatásait később több tankönyvbe, egyetemi jegyzetbe ültette át, illetve monográfiákban, több mint száz cikkben és tanulmányban fejtette ki.

A Győri Széchenyi István Egyetemen 1994-ben lett oktató, tanszékvezető. A 2002-ben megvédett MTA doktori disszertációjában összefoglalta a másfélszáz éves hazai orosznyelv-oktatás módszertani alapelveit, perspektíváit, különösen a szakmai tantárgyak idegen nyelvű oktatásának tapasztalatait, s felvázolta jövőképét. Az elmúlt három évtizedben közel ötven doktori értekezés elkészítésénél volt témavezető, a disszertáció védésekor bizottsági elnök, illetve opponens.

Két évtizeden át elnökként közmegelégedésre szervezte a győri Professzori Klub rendezvényeit.

Az ezredforduló előtt szorgalmazta, majd eredményesen meghonosította a Passaui Egyetemen már sikeres kultúrgazdász-képzést Győrött. Ma is jól működő angol és német szaknyelvi továbbképzéseket szervezett a linzi Johannes Kepler és a Pozsonyi Közgazdaságtudományi Egyetemmel. A hallgatók részére több kurzust és előadást tartott a fordítástudomány és tolmácsolás elméletéből, gyakorlatából, retorikai ismeretekből, tanított a Regionális és Gazdaságtudományi Doktori Iskolában is.

Több nemzetközi konferenciát szervezett. A Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesületének Győrött megrendezett XIII. kongresszusa, „A többnyelvű Európa" 2003-ban jelentősen hozzájárult a széchenyis nyelvoktatás szakmai tekintélyének növeléséhez. Az utóbbi években a közgazdász hallgatók részére indított előadás-sorozatot Az orosz mentalitás metamorfózisa címmel, orosz nyelvtanfolyamot tartott érdeklődő hallgatóknak és oktatóknak.

1994-2016 között az Orosz Nyelv- és Irodalomtanárok Világszövetségének – MAPRJAL – volt sokat dolgozó elnökségi tagja, a hazai egyesület főtitkára.

2006-ban budapesti látogatásakor Putyin orosz elnök a kulturális és oktatási kapcsolatok ápolásáért, erősítéséért végzett több évtizedes eredményes munkájáért Puskin-Díjjal tüntette ki. Nagy energiával dolgozott a hazai orosz nyelvoktatás megújításán, és az orosz egyetemekkel való kapcsolatok bővítésén.

Kollégái, hallgatói között igazi jó emberként nagy tekintélye volt a mindig szerény, segítőkész, jó kedélyű professzornak. 2018 elején köszöntötték 79. születésnapján. Akkor is a szakmai, a magánéleti tervekkel, az Egyetemen, az Universitas-Győr Alapítvány támogatásával végzendő munka előkészítésével foglalkozott


Emlékét megőrizzük! Nyugodjon békében.

 

2020 júliusában
Nyomárkay István – Nagy Sándor