Szófelhő

konferencia fordítás konceptualizáció kognitív nyelvi világkép filológia szakdolgozat nyelvészet metafora imperative language patterns phraseology representation death linguistic worldview infinitive szecesszió grammatika főnévi igenév kettős állítmány stilizáció stíluselemzés dekorativitás decorativity nyelvi példa klasszikus modernség eufemizmus euphemistic phrases alcoholic drink irodalmi vita theory of criticism the betrayal of the intellectuals az írástudók árulása recenzió irodalomtörténet recepciótörténet irodalompolitika hungarian literature modernity classical modernism magyar irodalom modernitás cognitive analysis prevalence inflection frazéma frazeológia antonima antonímia horvát nyelv rikkancs bulvársajtó media kognitív metafora kognitív nyelvészet linguistic image of the world cognitive linguistics nyelvoktatás didaktika pszicholingvisztika tartalomelemzés croatian language antonymy irodalmi társaságok modern magyar irodalom ady endre vörösmarty díj literary organizations modern hungarian literature vörösmarty prize irodalomtudomány újraszerkesztés újrafordítás polish language metaphor szaknyelv fordítástudomány retranslation phraseme facebook proto slavic perspective ekvivalencia hatalom ideológia deontikus modalitás sajtótörténet history of press nyelvtörténet dialektológia nyelvi kép világ_nyelvi_képe szemantika nyelvi_kép conceptualization ideology magyar_nyelv nyelvhasználat faktitív ige hungarian language equivalence focalization irony családregény nézőpont fokalizáció gyermekelbeszélő irónia vonzatkutatás szövegnyelvészet nyelvjárás szerb translation tudománytörténet critical_discourse_analysis factitive verb causativity tanulmánykötet optimalizáció zenitism szabadverselés szabadstrófa horvát expresszionizmus zenitizmus önéletrajz performativitás autobiography identity performativity criseology szláv lexika orosz nyelv ősszláv historical linguistics slavic vocabulary avantgárd expresszionizmus horvát filológia nyelvhelyesség funkcióige eszmetörténet narratológia diskurzuselemzés narratology discourse analysis modern_filológiai_társaság krízeológia önéletírás életrajz asszociáció analógia szimmetria nyelvi intuíció nyelvi formalizáció russian language

Diskurzusok a szakmai diskurzusról. A tudományok, szakmák nyelvének leírása

Konferenciafelhívás

(Új nézőpontok a magyar nyelv leírásában 4.)

 

Diskurzusok a szakmai diskurzusról. A tudományok, szakmák nyelvének leírása

A konferencia időpontja:

2012. november 20−21.

A konferencia helyszíne:

ELTE Bölcsészettudományi Kar (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A)

A konferencia szervezőbizottsága:

Antalné Szabó Ágnes, Balázs Géza, Bartha Csilla, Keszler Borbála, Laczkó Krisztina, Lengyel Klára

A szervezőbizottság titkára:

Veszelszki Ágnes

 

 

A technikai fejlődés rohamosan hat az egyes szakterületek nyelvhasználatára. Az MTA Magyar Nyelvi Bizottsága 1992. november 6-án az ELTE és a BME közreműködésével szaknyelvi konferenciát rendezett. A globalizáció, europaizáció, a rendszerváltás, az „átmenet”, az informatikai, technokulturális forradalom húsz éve időszerűvé tette egy újabb számvetés készítését.

A konferencia a tudományok, szakmák nyelvének elméleti és gyakorlati szempontú megközelítéseit, értelmezését (szaknyelv, szakmai diskurzus, funkcionális stílus, technolektus, regiszter), megközelítéseit (lexikográfia, terminológia, szintaktika, funkcionális stilisztika, szövegtan, pragmatika, diskurzuselemzés, szociolingvisztika, retorika, korpusznyelvészet), valamint konkrét elemzéseket kíván felmutatni – a tervek szerint az alkalmazás lehetőségeinek feltérképezésével. Néhány kiemelten ajánlott terület: filozófia, informatika, orvos-beteg kommunikáció, törvényhozási-jogi nyelv, hivatali nyelv, a kereskedelem-reklám nyelve.

 

A tervezett főbb tematikus szekciók:

1. Elméleti kutatások, megközelítések a tudományok, szaknyelvek terén

2. Egyes tudományok, szakmák nyelvének (terminológiájának) történeti, valamint jelenkori áttekintése (különösen korpusznyelvészeti alapon)

3. A terminológia hatalma: változatosság, társadalmi és diszkurzív szerepek, jelentések és ideológiák a (szakmai) kommunikációban. Kiemelt témák: terminológiai sztenderdizáció, a tervezés elméleti, módszertani, nyelvideológiai kérdései; nyelvmegtartás és a határon túli magyar szaknyelvek; nyelvi hátrány, hozzáférés, társadalmi esélyek (diskurzusok, metadiskurzusok és „leszakadó rétegek”); szempontok a romani és a magyar jelnyelv sztenderdizációjához

4. Szaknyelv az oktatásban. Az anyanyelv-pedagógia, az anyanyelvi nevelés és az osztálytermi diskurzus szaknyelve

 

Az előadások hossza 15–20 perc. Az előadásokat vita, megbeszélés követi. Lehetőséget adunk poszterelőadásokra is.

A konferenciára online űrlapon lehet jelentkezni, a választott témakör megadásával és egy legfeljebb 15 soros kivonattal (absztrakttal). A jelentkezés határideje: 2012. május 31.
Az online űrlap itt érhető el.

Technikai jellegű kérdéseikkel a szervezőbizottság titkárát keressék a nyelvkultura[kukac]gmail.com címen.

A jelentkezések elfogadásáról és a nem végleges programról 2. körlevelünkben, 2012. július 15-ig értesítjük a résztvevőket. 3. körlevelünket 2012. október 20-ig küldjük ki a konferencia végleges programjával.

A konferencia anyagát a korábbiakhoz hasonlóan megjelentetjük. A tanulmányokat 2012. december 31-ig a megadott stíluslap szerint kell elkészíteni.

A konferencia regisztrációs díja: 3500 Ft, amelyet csak a jelentkezés elfogadása esetén kell a később megadott számlaszámra befizetni.

A konferenciát az ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete és Mai Magyar Nyelvi Tanszéke a Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoporttal, a Magyar Szemiotikai Társasággal és az Éghajlat Könyvkiadóval közösen szervezi.

 

 

Budapest, 2012. április 2-án

 

 

 

ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék