Szófelhő

konferencia fordítás konceptualizáció kognitív nyelvi világkép filológia szakdolgozat nyelvészet metafora imperative language patterns phraseology representation death linguistic worldview infinitive szecesszió grammatika főnévi igenév kettős állítmány stilizáció stíluselemzés dekorativitás decorativity nyelvi példa klasszikus modernség eufemizmus euphemistic phrases alcoholic drink irodalmi vita theory of criticism the betrayal of the intellectuals az írástudók árulása recenzió irodalomtörténet recepciótörténet irodalompolitika hungarian literature modernity classical modernism magyar irodalom modernitás cognitive analysis prevalence inflection frazéma frazeológia antonima antonímia horvát nyelv rikkancs bulvársajtó media kognitív metafora kognitív nyelvészet linguistic image of the world cognitive linguistics nyelvoktatás didaktika pszicholingvisztika tartalomelemzés croatian language antonymy irodalmi társaságok modern magyar irodalom ady endre vörösmarty díj literary organizations modern hungarian literature vörösmarty prize irodalomtudomány újraszerkesztés újrafordítás polish language metaphor szaknyelv fordítástudomány retranslation phraseme facebook proto slavic perspective ekvivalencia hatalom ideológia deontikus modalitás sajtótörténet history of press nyelvtörténet dialektológia nyelvi kép világ_nyelvi_képe szemantika nyelvi_kép conceptualization ideology magyar_nyelv nyelvhasználat faktitív ige hungarian language equivalence focalization irony családregény nézőpont fokalizáció gyermekelbeszélő irónia vonzatkutatás szövegnyelvészet nyelvjárás szerb translation tudománytörténet critical_discourse_analysis factitive verb causativity tanulmánykötet optimalizáció zenitism szabadverselés szabadstrófa horvát expresszionizmus zenitizmus önéletrajz performativitás autobiography identity performativity criseology szláv lexika orosz nyelv ősszláv historical linguistics slavic vocabulary avantgárd expresszionizmus horvát filológia nyelvhelyesség funkcióige eszmetörténet narratológia diskurzuselemzés narratology discourse analysis modern_filológiai_társaság krízeológia önéletírás életrajz asszociáció analógia szimmetria nyelvi intuíció nyelvi formalizáció russian language

A szótól a szövegig. Konferenciaprogram

 

A Modern Filológiai Társaság éves konferenciája

A konferencia helyszíne: 1088 Budapest, Múzeum körút 4. Gólyavár, B terem

A konferencia időpontja: 2011. június 21. és 22.

 

A konferencia programja:

 

2011. június 21. kedd

Délelőtti ülés

Üléselnök: Kiss Jenő

 

9.30–9.45

Köszöntő: Dezső Tamás, az ELTE BTK dékánja

9.45–10.00

Pro Neophilologia in Hungaria 2011 érdemérem átadása

Nyomárkay István, a Modern Filológia Társaság elnökének köszöntője

10.00–10.15

Gósy Mária: Ismételt szavak beszédszövegekben

10.15–10.30

Maróth Miklós: Társadalomtudomány és filológia

10.30–10.45

Nyomárkay István: Irodalmi mű és közönség

10.45–11.00

Kiss Jenő: Lexikai bővülés a standardizált nyelvekben

11.00–11.15

Keszler Borbála: Horrorisztikus szavak és kifejezések a régi magyar orvosi receptekben.

11.15–11.30

Jeremiás Éva: Giovanni Baptista Podesta (sz.1625) udvari tolmács és általános nyelvész

11.30–11.45

Pál Ferenc: „hadúr” és „habúr” szavaink nyomában. (Egy irodalmár elmélkedései)

11.45–12.00

Bárdosi Vilmos: A szótól a szövegig

12.00–12.15

Klaudy Kinga: Szószintű műveletek szövegszintű hatása a fordításban

12.15–12.30

Hetényi Zsuzsanna: Literátus Litera-Túra a transzliterációban

12.30–12.45

Pátrovics Péter: Az igeaspektus képe az anyanyelvű és a nem anyanyelvű nyelvhasználóknál

 

12.45–13.00

Díjátadó: a „Netszópályázat” díjazottjainak jutalmazása

 

13.00–14.00

Ebéd, kávészünet

 

Délutáni ülés

Üléselnök: Gadányi Károly

 

14.00–14.15

Bańczerowski Janusz: Szöveg és metaszöveg

14.15–14.30

Gadányi Károly: Pável Ágoston, a tanár

14.30–14.45

Jászay László: A cselekvésaktusok közötti időintervallum mint aspektuális tényező (kontinuitás, gyakorítás, ismétlődés)

14.45–15.00

Sárosdyné Szabó Judit: Az interkulturális kommunikatív kompetencia fejlesztésének lehetőségei

15.00–15.15

Benő Attila: Modális érték és fordítás

15.15–15.30

Vig István: Pesti Gábor szótárának előzményei

15.30–15.45

Balázs Géza: Az álom nyelvi képe

15.45–16.00

Lukács István: Infinitívuszok inváziója. Egy szinkretista stílusjelenség Miloslav Krleža prózájában

16.00–16.15

Szijj Ildikó: A főnévi igenév felszólító funkcióban az iberomán nyelvekben

16.15–16.30

Molnárné Lipták Erika: A kétnyelvű általános iskolák oktatási eszközei

16.30–16.45

Gyarmathy Dorottya: Rejtett és felszíni önmonitorozás spontán beszédben

16.45–17.00

Székely Gábor: Az identifikáció mint a világ megismerésének egyik „elemi mozzanata” és anyanyelvi elsajátításának kezdetei

17.00–17.15

Vita

 

2011. június 22. szerda

Délelőtti ülés

Üléselnök: Jeremiás Éva

 

9.30–9.45

Papp Andrea és Vihar Judit: Az irodalom napszámosai. Ki kicsoda a magyar műfordításban?

9.45–10.00

Károly Krisztina: Sajtószöveg és fordítás: Az információs struktúra célnyelvi megfeleltetésének kérdéseiről a globalizáció és az információs társadalom kihívásainak tükrében

10.00–10.15

Dudás Mária: A szó fonológiája a magyar és bolgár nyelvben

10.15–10.30

Torma Katalin: William Jones és a Háfiz fordítások

10.30–10.45

Farczádi Bencze Tamás: Rejtett kapcsolatok egy szövegen belül – változások és átváltozások Mark Twain Tom Sawyer című eredeti művének és annak magyar fordításai alapján

10.45–11.00

Tulcz Katalin: Neologizmusok (amerikanizmusok és anglicizmusok) a mai orosz beszélt nyelvben egy szociolingvisztikai felmérés tükrében

11.00–11.15

Gazdag Vilmos: Másodnyelvi elemek a kárpátaljai Beregvidék magyar lakosságának nyelvhasználatában

11.15–11.30

Szabó Luca: J. M. Barrie Pán Péter és magyar fordításai

11.30–11.45

Csobánka Zsuzsa: Kortárs irodalom magyarórán – posztmodern irodalomtanítás

11.45–12.00

Márkus Andrea: „Új” déli szláv irodalmi nyelvek

12.00–12.15

Albert Sándor: „A fordítást módosítottam (A ford.)” – Adalékok a fordítás etikájához

 

12.15–12.45

Vita

 

12.45–14.00

Ebéd, kávészünet

 

Délutáni ülés

Üléselnök: Papp Andrea

 

14.00–14.15

Frank Tibor: A filológiai nyelv és eszköztár nemzetközi egységesülése

14.15–14.30

Zoltán András: A szláv denazalizáció a magyar szavak tükrében

14.30–14.45

Ráduly Zsuzsanna: Metafora és metonímia az eponimák tanulmányozásában

14.45–15.00

Lesfalviné Csengődi Ágnes: A terminológiák kialakulása (hasonlóságok a cseh, a szlovák és a magyar szaknyelvekben)

15.00–15.15

Veszelszki Ágnes: A netszótól a netszövegig

15.15–15.30

Kruzslicz Tamás: A digitális kommunikáció hatása az élőbeszédre

15.30–15.45

Pál Dániel Levente: Szövegparadigmák – vektorok, hálózatok, önhasonló alakzatok

15.45–16.00

Menaker Angelika: A spanyol in- és ex- prefixumos igék összehasonlító szemantikai vizsgálata

16.00–16.15

Zachar Viktor: A fordítói lustaság – Vélt vagy valós probléma?

16.15–16.30

Dziewońska-Kiss Dorota: A halál perszonifikációja és animizációja a magyar és lengyel nyelvben

 

16.30–17.30

Vita