Szófelhő

konferencia fordítás konceptualizáció kognitív nyelvi világkép filológia szakdolgozat nyelvészet metafora imperative language patterns phraseology representation death linguistic worldview infinitive szecesszió grammatika főnévi igenév kettős állítmány stilizáció stíluselemzés dekorativitás decorativity nyelvi példa klasszikus modernség eufemizmus euphemistic phrases alcoholic drink irodalmi vita theory of criticism the betrayal of the intellectuals az írástudók árulása recenzió irodalomtörténet recepciótörténet irodalompolitika hungarian literature modernity classical modernism magyar irodalom modernitás cognitive analysis prevalence inflection frazéma frazeológia antonima antonímia horvát nyelv rikkancs bulvársajtó media kognitív metafora kognitív nyelvészet linguistic image of the world cognitive linguistics nyelvoktatás didaktika pszicholingvisztika tartalomelemzés croatian language antonymy irodalmi társaságok modern magyar irodalom ady endre vörösmarty díj literary organizations modern hungarian literature vörösmarty prize irodalomtudomány újraszerkesztés újrafordítás polish language metaphor szaknyelv fordítástudomány retranslation phraseme facebook proto slavic perspective ekvivalencia hatalom ideológia deontikus modalitás sajtótörténet history of press nyelvtörténet dialektológia nyelvi kép világ_nyelvi_képe szemantika nyelvi_kép conceptualization ideology magyar_nyelv nyelvhasználat faktitív ige hungarian language equivalence focalization irony családregény nézőpont fokalizáció gyermekelbeszélő irónia vonzatkutatás szövegnyelvészet nyelvjárás szerb translation tudománytörténet critical_discourse_analysis factitive verb causativity tanulmánykötet optimalizáció zenitism szabadverselés szabadstrófa horvát expresszionizmus zenitizmus önéletrajz performativitás autobiography identity performativity criseology szláv lexika orosz nyelv ősszláv historical linguistics slavic vocabulary avantgárd expresszionizmus horvát filológia nyelvhelyesség funkcióige eszmetörténet narratológia diskurzuselemzés narratology discourse analysis modern_filológiai_társaság krízeológia önéletírás életrajz asszociáció analógia szimmetria nyelvi intuíció nyelvi formalizáció russian language

A nyelvi pragmatika kérdései szinkrón és diakrón megközelítésben

Az MTA Modern Filológiai Társaság idei konferenciája 2014. június 16-án hétfőn 8.30-kor kezdődik.

A tanácskozás központi témája: A nyelvi pragmatika kérdései szinkrón és diakrón megközelítésben.

A konferencia helyszíne: ELTE BTK Múzeum krt. 6–8. Gólyavár.

A meghívásos konferencia pontos programja:

 

8.30−9.00 A konferencia megnyitása

Akadémiai köszöntő – Vékás Lajos, MTA alelnöke
Dékáni köszöntő – Dezső Tamás
Elnöki köszöntő – Nyomárkay István
Pro Neophilologia in Hungaria érdemérem átadása

 

Délelőtti ülés 1. (üléselnök: Gadányi Károly)

9.00−9.15 Klaudy Kinga – Polcz Károly: A fordítástudomány és a pragmatika metszéspontjai

9.15−9.30 Frank Tibor: A történelem nyelve

9.30−9.45 Keszler Borbála: Az olvasókhoz való közelítés eszközei a 16-17. századi tudós orvosló könyvekben. A 16-17. századi tudós orvosló könyvek és az olvasóközönség

9.45−10.00 Székely Gábor: Társadalmi változások – családterminológiai változások – a nyelvhasználat változásai

10.00−10.15 Maróth Miklós: Alá al-Dín al-Túsí a világ teremtéséről

10.15−10.30 Gósy Mária – Markó Alexandra: A megszólalás stratégiái társalgásban

10.30−10.45 Bańczerowski Janusz: A megnyilatkozás pragmatikai interpretációi

10.45−11.15 Szünet

 

Délelőtti ülés 2. (üléselnök: Nyomárkay István)

11.15−11.30 Balázs Géza: Hogyan értjük meg a másikat? A megértés didaktikai modellje

11.30−11.45 Bárdosi Vilmos: A magyar frazémakincs főbb forrásai

11.45−12.00 Jeremiás Éva: A vers és kontextusa (A perzsa vers példája)

12.00−12.15 Jászay László: Néhány megjegyzés a kompresszív szóalkotásról (orosz−magyar megfelelések)

12.15−12.30 Fábián Zsuzsanna: Pragmatikai információk első olasz−magyar nagyszótárunkban

12.30−12.45 Ráduly Zsuzsanna: A televíziós reklámok nyelvhasználata

12.45−13.00 Veszelszki Ágnes: Pragmatikai közelítések a digitális kommunikáció nyelvészeti leírásához

13.00−13.30 Vita

13.30−14.30 Szünet

 

Délutáni ülés 1. (üléselnök: Klaudy Kinga)

14.30−14.45 Albert Sándor: Ahol a fordítás valóban „gúzsba kötve táncolás": a lipogram fordítása

14.45−15.00 Horváth Krisztina: A térkép és a tál. A francia irodalmi gasztronómiai szöveg műfordítása

15.00−15.15 Pál Ferenc: Egzotikumok és reáliák hálójában: néhány megjegyzés Mário de Andrade Makunaimájának fordításával kapcsolatban

15.15−15.30 Papp Andrea − Vihar Judit: Műfordítói rekordok

15.30−15.45 Pátrovics Péter: Néhány megjegyzés a tegezés-magázás témaköréhez

15.45−16.00 Lukács István: Ortográfiai kódcserével létrehozott szöveg mint műfordítás (Domonkos István: Kormányeltörésben)

16.00−16.30 Szünet

 

Délutáni ülés 2. (üléselnök: Papp Andrea)

16.30−16.45 Gercsák Gábor: A térkép szó kifejező ereje

16.45−17.00 Károly Krisztina: Fordítás és szövegalkotás: szövegszintű stratégiák a magyar−angol sajtófordításban

17.00−17.15 Oleg Fedoszov: Krím elesett (az ukrán válság az orosz média tükrében)

17.15−17.30 Lesfalviné Csengődi Ágnes: Anton Bernolák „Etymologia vocum, slavicarum" nyelvhasználata

17.30−17.45 Zachar Viktor: Neologizmusok fordítása – neologizmusok a fordításban

17.45−18.00 Németh Luca Anna: Szempontok az illemirodalom történeti szociopragmatikai vizsgálatához

18.00−18.30 Vita

 

A Társaság örömmel látja az érdeklődő hallgatóságot.