Szófelhő

konferencia fordítás konceptualizáció kognitív nyelvi világkép filológia szakdolgozat nyelvészet metafora imperative language patterns phraseology representation death linguistic worldview infinitive szecesszió grammatika főnévi igenév kettős állítmány stilizáció stíluselemzés dekorativitás decorativity nyelvi példa klasszikus modernség eufemizmus euphemistic phrases alcoholic drink irodalmi vita theory of criticism the betrayal of the intellectuals az írástudók árulása recenzió irodalomtörténet recepciótörténet irodalompolitika hungarian literature modernity classical modernism magyar irodalom modernitás cognitive analysis prevalence inflection frazéma frazeológia antonima antonímia horvát nyelv rikkancs bulvársajtó media kognitív metafora kognitív nyelvészet linguistic image of the world cognitive linguistics nyelvoktatás didaktika pszicholingvisztika tartalomelemzés croatian language antonymy irodalmi társaságok modern magyar irodalom ady endre vörösmarty díj literary organizations modern hungarian literature vörösmarty prize irodalomtudomány újraszerkesztés újrafordítás polish language metaphor szaknyelv fordítástudomány retranslation phraseme facebook proto slavic perspective ekvivalencia hatalom ideológia deontikus modalitás sajtótörténet history of press nyelvtörténet dialektológia nyelvi kép világ_nyelvi_képe szemantika nyelvi_kép conceptualization ideology magyar_nyelv nyelvhasználat faktitív ige hungarian language equivalence focalization irony családregény nézőpont fokalizáció gyermekelbeszélő irónia vonzatkutatás szövegnyelvészet nyelvjárás szerb translation tudománytörténet critical_discourse_analysis factitive verb causativity tanulmánykötet optimalizáció zenitism szabadverselés szabadstrófa horvát expresszionizmus zenitizmus önéletrajz performativitás autobiography identity performativity criseology szláv lexika orosz nyelv ősszláv historical linguistics slavic vocabulary avantgárd expresszionizmus horvát filológia nyelvhelyesség funkcióige eszmetörténet narratológia diskurzuselemzés narratology discourse analysis modern_filológiai_társaság krízeológia önéletírás életrajz asszociáció analógia szimmetria nyelvi intuíció nyelvi formalizáció russian language

A nyelvi pragmatika kérdései szinkrón és diakrón megközelítésben. Konferencia-összefoglaló

Az MTA Modern Filológiai Társaság 2014. nyári konferenciája A nyelvi pragmatika kérdései szinkrón és diakrón megközelítésben központi téma köré szerveződött. A konferencia helyszíne ismét az ELTE BTK Gólyavár épülete volt.

 

Az MTA Modern Filológiai Társaságnak éves konferenciájára 2014. június 16-án került sor, a tanácskozás központi témája: A nyelvi pragmatika kérdései szinkrón és diakrón megközelítésben volt. A szakmai eseményt Nyomárkay István, a Modern Filológiai Társaság elnöke nyitotta meg. Vékás Lajos MTA-alelnök az Akadémia, Dezső Tamás dékán pedig az ELTE BTK részéről köszöntötte a konferencia résztvevőit.

A Pro Neophilologia in Hungaria érdemérmet idén Klaudy Kinga professzor kapta.

 

A délelőtti ülés elnöke: Gadányi Károly. A konferencia első előadását a kitüntetett Klaudy Kinga és Polcz Károly tartotta A fordítástudomány és a pragmatika metszéspontjai címmel. A pragmatika a fordítástudományban a forrásnyelvi jel és a célnyelvi jelhasználó viszonyát tanulmányozza, a fordító mindig kettős szerepben van. A pragmatikai adaptáció a fordított szövegnek az olvasó igényeihez való igazítása (például korábban Dugonits András Voltaire-szövegét a Csepel-sziget említésével fordította). A fordíthatóságban vannak fokozatok: legjobban fordítható a szakcikk és (ha van együttműködés a fordító és a szövegalkotó között) a külföldi propaganda, a fordíthatatlanságról gyakran esik szó a szépirodalom kapcsán, pragmatikai szempontból viszont legnehezebben a hivatalos felszólítás fordítható. Polcz Károly a fordítástudományi-pragmatikai disszertációjában a fordított (film)szövegek beszédaktusait vizsgálta, angol–magyar relációban (például a direktségi fokozatok kapcsán: can you tell me if ... > elárulná, hogy...).

Frank Tibor A történelem nyelve kapcsán számos példát mutatott arra, hogy a magyar történelemkönyvek angolra fordításakor milyen terminológiai problémák merülhetnek fel. A magyar történelmi terminusok fordítása történelemszemléletbeli különbségekre utal. A kormányzó szó (Hunyadi, Kossuth, Horthy) fordítása lehet governor és regent (a király helyettese), a szóválasztás más irányba viszi a jelentést. A tanácsköztársaság angolból magyarra fordítása a republic of councils, orosz hatásra Hungarian republic of sowiet lehet. A kiegyezés (Ausgleich) lehet compromise vagy settlement. A szabadságharc amerikai fordítása war of liberty, ezzel szemben a war of independence mesterséges alkotás. A honfoglalás körülírása sem egyszerű: conquest (erőszakos behatolás) vagy land taking (a föld megszerzése). A nádor szónak nincs egyértelmű megfelelése az angolban. Fordított viszonylatban a latin angolon keresztüli magyarítása gyakoribb mostanában, mint a latin–magyar közvetlen áttétel.

Keszler Borbála Az olvasókhoz való közelítés eszközei a 16-17. századi tudós orvosló könyvekben. A 16-17. századi tudós orvosló könyvek és az olvasóközönség címmel az Ars medica és a Pax corporis orvoslókönyvek vizsgálatát mutatta be. A receptek fő összetevői az iniciátor, az instrukciós rész, a meggyőzés (a reklám). A meggyőzés a pszichoterápia része, eszköze a túlzás, a közvetlenebb kapcsolat, a recept kipróbáltságára utalás, a híres emberekre hivatkozás.

Székely Gábor előadásának címe: Társadalmi változások – családterminológiai változásoka nyelvhasználat változásai. Tizenkét nyelv családi elnevezéseit, rokonságneveket vizsgálta egy kutatócsoporttal együtt. Az anyai szerep esetén az édesanya pozitív tartalommal bír, a mostoha negatívval, ezt helyettesíti a viszonylag semleges nevelőanya (németben: Ziehmutter, Pflegemutter).

Maróth Miklós akadémikus Alá al-Dín al-Túsí 15. századi tudós könyvét ismertette, a világ teremtése témakör vizsgálata alapján. A szerző bírálta az emanáció tanát. A filozófiai terminusoknak az arab nyelvhasználatra vonatkoztatva új jelentéseket ad. A bajan a sajátos arab értelmezési-elemzési mód.

Gósy Mária Markó Alexandrával készített, A megszólalás stratégiái társalgásban című előadásában a grice-i maximák közül először a modor kategóriáját emelte ki. A szóátvétel, a témaváltás régebbi jelzése a rádióbemondók esetén a „más" szóval történt – ezt a funkciót később más jelek vették át. A szóátvételre alkalmas helyet jelzi a beszélő: a külválasztás/kiválasztás (kérdez a beszélő), önkiválasztás (az beszél, aki elsőként szólal meg), ha egyik sem következik be, az eredeti beszélő folytatja a társalgást. A kutatási kérdések között szerepelt a típusok előfordulásának gyakorisága, a hallgatás hosszának hatása a társalgás szóátvételeire, továbbá forduló indításában a diskurzusjelölők előfordulása a különféle típusokban. A típusok aránya formális társalgásban a BEA-adatbázis alapján: 62% önkiválasztás, 32% külválasztás, 6% folytatás. A hallgatás a két forduló közötti „űr" (fajtái: 0 ms hallgatás, átfedő beszéd, szünet). A külválasztásnál hosszabb a hallgatás, mint az önkiválasztásnál, emellett gyakoribb a hezitációs kezdés. A társalgásban a hallgatás tolerálása (és a hallgatás elfogadott hossza) kultúrafüggő.

Bańczerowski Janusz A megnyilatkozás pragmatikai interpretációi címmel tartott előadást. A pragmatika a morrisi, logikai, Bühlerre is visszavezethető felfogásban az adó – közlemény – vevő relációban jelenik meg, a kommunikációban a szemantikai mellett benne foglaltatik az adó emócióiról, attitűdjeiről stb. szóló pragmatikai információ is. A pragmatika nem logikai értelmezése az oxfordi iskolához köthető, ez a beszédaktus-elmélet. A kérdéshez az információkérésen túl különféle intenciók kapcsolódhatnak (kérés, fenyegetés stb.). A szemantika és pragmatika között természetesen nem lehet éles határt húzni.

A délelőtti ülés második részének üléselnöke Nyomárkay István, első előadója Balázs Géza, előadásának címe: Hogyan értjük meg a másikat? A megértés didaktikai modellje volt. A pragmatika a különféle értelmezések szerint a nyelvhasználat tudománya, a megvalósult közlés, a szemiotika egyik ága (Morris), a beszélői jelentés vizsgálata, a „második mondatok" tudománya. Különbség lehet aközött, hogy a beszélő mit mond – és mit gondol („Ugye mi már találkoztunk valahol?" – Szeretnék megismerkedni veled. „Érdekes íze van." – Ilyet ne főzz többet!) Az explikáció és implikáció szabályainak feltárására is alkalmas a pragmatika. Az előadó egy szemiotikai indíttatású ábra bemutatásával zárta az áttekintést.

Bárdosi Vilmos a magyar frazémakincs főbb forrásait ismertette egy készülő frazeológiai etimológiai szótár tükrében. A magyar frazeológia kiindulópontja O. Nagy Gábor Mi fán terem? kiadványa, amely a magyar frazémák eredetét kutatja – példamutató módon (mifántológia). A most összeállítás alatt álló frazeológiai szótárból kapott a hallgatóság mintaszócikkeket. Jelenleg 1630 frazémamagyarázat található a szótárban, ezek 48 fő etimológiai tartományba sorolhatók (irodalom, Biblia, történelem szerepelnek az első helyeken). Részben megegyezik a források sorrendje az európai frazeológiai univerzálékkal, a görög-római mitológia kivételével, amely – például a francia frazémakincshez viszonyítva – kevésbé hangsúlyos a magyar frazeológiában.

Jeremiás Éva előadása A vers és kontextusa címet viselte, a perzsa vers példáján ismertette a versfordítások problémáját. Az újkori perzsa irodalom egyik fő szereplője a 11-12. századi Omar Khajjám. A műfordítónak a versek kontextusát is ismernie kell. Különbség van a formahű és a kontextust is figyelembe vevő fordítások között. Kérdéses, mi a 21. századi kánon.

Jászay László a kompresszív szóalkotásról beszélt, orosz−magyar megfelelések alapján, bőséges példatárral. A témával az orosz beszélt nyelv szakirodalmából Zemszkaja, Magyarországon pedig Répási Györgyné foglalkozott. A jelenség lényege sűrítés, tömörítés, egyszavasítás, elnevezései a kondenzáció, univerbáció. Jelenleg is produktív szóképzési mód. Az ily módon létrejött szavak stílusminősítése lehet semleges, beszélt nyelvi, bizalmas-szleng.

Fábián Zsuzsanna Pragmatikai információk első olasz−magyar nagyszótárunkban címmel tartott előadást. A klasszikus pragmatikai információk a szótárban a szituáció (például: megszólítás), a szereplők és az egyéb kiegészítő-magyarázó információk. A szótárban mindig csak egy (legalább minimális szinten kodifikált) kontextus írható le, az egyedi elemek nem kerülnek a szótárba. Némely esetben a szituáció leírása helyettesíti a jelentést (például a basszuskulcs szó második jelentése), de általában inkább kiegészítő információ a jelentésmegadáskor (társaságban köszönés, kártyajátékban, mondják a szerelmesek, fájdalom vagy gúny kifejezése, levélzáró fordulat stb.). Frazémapélda: megiszom a szerelmét (mondják, ha férfi iszik nő után vagy nő férfi után pohárból). A megnevezett szereplő lehet az alany (cselekvő), a tárgy vagy valamelyik határozó. Az első olasz−magyar kétnyelvű szótár (1912) szerzőjének célja a tanítás is volt: az egynyelvű szótár módszerét (is) alkalmazza a magyarázatokban.

Veszelszki Ágnes Pragmatikai közelítések a digitális kommunikáció nyelvészeti leírásához című előadásában előbb felvázolta a CMC-vizsgálat (computer-mediated communication) és a pragmatika kapcsolódási módjait, majd egy esettanulmányt hozott példaként. A digitális kommunikáció nyelvészeti vizsgálatában először az online szövegnek beszélt nyelvhez és íráshoz való viszonya állt a középpontban, az 1990-es évektől az érdeklődés a strukturális jellemzők (emotikonok, akronimák), később a diskurzusjellegzetességek (online udvariasság, fordulóváltások, az online szöveg koherenciája) felé fordult, a kilencvenes évek közepétől szociolingvisztikai kérdések (például: code switching) merültek fel. A kétezres évek elejétől kezdődtek a pragmatikai vizsgálatok – két irányból: klasszikus pragmatikai területek (implikatúra, preszuppozíció, relevancia, beszédaktusok) és a CMC-specifikus területek (nicknevek, internetes tanácsadás, trollok, koherencia a cseten, flaming). Az előadást példaként az online gyászmunka pragmatikai sajátosságainak vázlatos áttekintése zárta.

A délutáni első ülésen Klaudy Kinga elnökölt. Albert Sándor a lipogramok fordításával foglalkozott, Ahol a fordítás valóban „gúzsba kötötten táncolás": a lipogram fordítása címmel. A lipogram olyan szöveg, amelyből a szerző szándékosan kihagyja az ábécé egy betűjét. Az Oulipo-csoport alkalmazta ezt a technikát következetesen (tagjai többek között: Raymond Queneau, Marcel Duchamp). Georges Perec La Disparition című szövege egy 317 oldalas regény, teljes mértékben e betű nélkül. Három angol fordítása van (A void), egy német, egy spanyol (El secuestro, itt az a betűket hagyták ki). A fordítói rangos kitüntetésekben részesültek. Az ilyen jellegű szöveg átültetéséhez kivételes fordítói kreativitásra van szükség, néha kompenzációs túlzások is előfordulnak, erőteljesebb a diszkurzív szinonimitás jelensége. A lipogram a példa arra, hogy létezik olyan irodalmi alkotás, ahol szinte semmit nem számít a stílus (legkülönbözőbb stílusrétegekből választanak a szerzők).

Horváth Krisztina a francia irodalmi gasztronómiai szöveg műfordítása témakörön belül a Goncourt-díjas Michel Houellebecq A térkép és a táj szövegét elemezte. A francia gasztronómia expresszív jellege, az étkezési luxus leírása és az ebben rejlő irónia miatt a fordítás során komoly fordítói nehézségek merülnek fel. A depresszió kifejezése is az étrenden keresztül történik a Houellebecq-szövegben.

Pál Ferenc Egzotikumok és reáliák hálójában előadásában a klasszikus brazil irodalom 1926-os regényének, Mário de Andrade Makunaimájának a fordításáról beszélt. A tudatos indiánhagyomány-keresés, a legendák és mesék jelenléte, a mű nyelvi és kulturális utaláshálója jelentik a fordítás nehézségét. A rapszódia hangvétele közel áll a székely viccekéhez – nem írói anakronizmus ezek használata a magyar fordításban. A nevek átírása kiejtés szerint történt. Műfordítói leleményre, hapax legomenonokra is szükség volt egyes reáliák érzékletes leírásához.

Papp Andrea és Vihar Judit a készülő műfordítói lexikon munkálatai során előkerült műfordítói rekordokat gyűjtötte össze. Edgar Allan Poe A holló versének 19, Rilke A párduc versének 11 fordítása keletkezett. Papp Andrea ezeket vetette össze különféle szempontok (szóhasználat, alcím stb.) szerint. Vihar Judit Apollinaire Le Pont Mirabeau versének és a 17. századi Macuo Basó japán költő haikuinak, illetve Puskin Anyeginjének magyarra fordításait vizsgálta.

Pátrovics Péter a tegezés-magázás témakörét vizsgálta. A kommunikációs és kultúrkompetencia elmélete jelölte ki az előadás keretét. A nyelvi etiketthez tartoznak a viselkedési normák, az udvariassági szabályok (ide illeszthetők a nyelvi panelek: köszönés, megszólítás, részvétnyilvánítás, gratuláció), a turn-taking szabályai, a szerénység maxima. Kultúraspecifikus eltérések a németországi és az ausztriai németben is megfigyelhetők. Ausztriában (a magyar viszonyokhoz képest) kiemelten fontosak a címek és fokozatok – ezek használata szigorúan szabályozva van, ismeretük elősegíti a sikeres kommunikációt. Ennek megfelelően a tegeződés is viszonylag ritka, akár még baráti kapcsolatban is jellemző a magázódás (életkori eltérések természetesen vannak). A(z egyébként a spanyol adiosra visszavezethető) Tschüss búcsúzás Auf Wiedersehen helyett való használata Németországban nem feltétlenül jelent tegeződést. A lengyel munkahelyen nem általános a tegeződés (az utóbbi időben Magyarországon egyre inkább azzá válik). A lengyel köznyelvben van tegezve magázás (például illegális árusnak mondhatja a rendőr vagy a kapatos vendégnek a kocsmáros: 'szedd össze a cuccodat, uram, és masírozz haza, uram').

A délutáni második ülésen Papp Andrea volt az elnök. Gercsák Gábor A térkép szó kifejező ereje című előadása nyitotta az utolsó szekciót. Az előadó nyolcvan nyelvben vizsgálta a térkép szó előfordulását: legtöbb esetben 'kártya, (föld)abrosz, mappa, földkép' jelentésű megfelelői vannak.

Károly Krisztina fordítási stratégiákat mutatott be a Fordítás és szövegalkotás: szövegszintű stratégiák a magyar−angol sajtófordításban prezentációjában. Az elméleti hátteret egy komplex fordítási szövegelemző modell jelentette. Az előadó a forrás- és célnyelvi elemzést viszonylag semlegesnek tekinthető hírszövegeken végezte.

Lesfalviné Csengődi Ágnes a szlovák Anton Bernolák „Etymologia vocum, slavicarum" nyelvhasználatát elemezte, különösen a szlovák nyelvi sztenderdizáció szempontjából.

Zachar Viktor Neologizmusok fordítása – neologizmusok a fordításban chiazmusos címe német–magyar nyelvpárban a neologizmusok fordítási eljárásait rejtette. A neologizmusok fordítása során használható lehetséges stratégiák a szó szerinti fordítás (tükörfordítás), neologizmussal fordítás, körülírás. Néhány az elemzett példák közül: Ansteckparty, ügyfélkapu, évértékelő beszéd, dédiszitter.

Németh Luca Anna Szempontok az illemirodalom történeti szociopragmatikai vizsgálatához előadásában Leech nyomán alkalmazta az udvariassági elméletekre is vonatkoztatható szociopragmatika kifejezést. Az udvariasság kétarcú jelenség: a társadalmi viselkedés és nyelvi megjelenésmódok nem választhatók el egymástól. A történelmi udvariasság- és udvariatlanságkutatás viszonylag új vizsgálódási terület, ezen belül elhatárolják a pragmafilológia területét. Az illemirodalom komplex forrásegyüttes. Az illemirodalommal foglalkozó történeti szociopragmatikai vizsgálódások elméleti hátterét az udvariassági elméletek jelentik: a társalgási maximák és az arc(ulat)védő tevékenység felől is meg lehet közelíteni a témakört.

 

A Modern Filológiai Társaság 2014. nyári konferenciáját a Társaság elnökének, Nyomárkay István akadémikusnak az összefoglalása zárta. Az elhangzott előadások írott változata lektorált tanulmánykötetben fog megjelenni.

 

 

Beszámoló: Veszelszki Ágnes