Szófelhő

konferencia fordítás konceptualizáció kognitív nyelvi világkép filológia szakdolgozat nyelvészet metafora imperative language patterns phraseology representation death linguistic worldview infinitive szecesszió grammatika főnévi igenév kettős állítmány stilizáció stíluselemzés dekorativitás decorativity nyelvi példa klasszikus modernség eufemizmus euphemistic phrases alcoholic drink irodalmi vita theory of criticism the betrayal of the intellectuals az írástudók árulása recenzió irodalomtörténet recepciótörténet irodalompolitika hungarian literature modernity classical modernism magyar irodalom modernitás cognitive analysis prevalence inflection frazéma frazeológia antonima antonímia horvát nyelv rikkancs bulvársajtó media kognitív metafora kognitív nyelvészet linguistic image of the world cognitive linguistics nyelvoktatás didaktika pszicholingvisztika tartalomelemzés croatian language antonymy irodalmi társaságok modern magyar irodalom ady endre vörösmarty díj literary organizations modern hungarian literature vörösmarty prize irodalomtudomány újraszerkesztés újrafordítás polish language metaphor szaknyelv fordítástudomány retranslation phraseme facebook proto slavic perspective ekvivalencia hatalom ideológia deontikus modalitás sajtótörténet history of press nyelvtörténet dialektológia nyelvi kép világ_nyelvi_képe szemantika nyelvi_kép conceptualization ideology magyar_nyelv nyelvhasználat faktitív ige hungarian language equivalence focalization irony családregény nézőpont fokalizáció gyermekelbeszélő irónia vonzatkutatás szövegnyelvészet nyelvjárás szerb translation tudománytörténet critical_discourse_analysis factitive verb causativity tanulmánykötet optimalizáció zenitism szabadverselés szabadstrófa horvát expresszionizmus zenitizmus önéletrajz performativitás autobiography identity performativity criseology szláv lexika orosz nyelv ősszláv historical linguistics slavic vocabulary avantgárd expresszionizmus horvát filológia nyelvhelyesség funkcióige eszmetörténet narratológia diskurzuselemzés narratology discourse analysis modern_filológiai_társaság krízeológia önéletírás életrajz asszociáció analógia szimmetria nyelvi intuíció nyelvi formalizáció russian language

A Modern Filológiai Társaság éves konferenciája 2012

Reáliák – a lexikológiától a frazeológiáig. Értelmezések és fordítási kérdések

ELTE BTK Gólyavár, Pázmány Péter terem

2012. június 20–21.


2012. június 20. szerda

Délelőtti ülés (üléselnök Nyomárkay István)

9.30−9.45 Dékáni köszöntő. Elnöki köszöntő. A Pro Neophilologia in Hungaria díj átadása

9.45−10.00 Székely Gábor:„Fokozó értelmű szabad szókapcsolatok” és „komparatív frazeologizmusok” a nyelvhasználatban

10.00−10.15 Nyomárkay István: Szeretsz-e? Nyelvi világkép és szövegértés

10.15−10.30 Klaudy Kinga: Nyelvi és kulturális aszimmetria a reáliák fordításában

10.30−10.45 Bańczerowski Janusz: Világkép a frazeológiában (a »nyelv« és a »száj« lexémák a magyar és a lengyel frazeológiai kapcsolatokban)

10.45−11.00 Bárdosi Vilmos: Reáliák a frazeológiában

11.00−11.15 Balázs Géza: Frazeológiában kódolt tudás

11.15−11.30 Albert Sándor: Az állandósult kifejezések néhány fordítási problémája

11.30−11.45 Ráduly Zsuzsanna: Növénynevek a magyar és lengyel frazeológiában

11.45−12.00 Dziewońska-Kiss Dorota: Imitatívák a magyar reáliákban és frazeológiai kapcsolatokban

12.00−12.15 Császári Éva: Angyal és ördög a szlovák és magyar frazeológiai kapcsolatokban

12.15−12.30 Gyarmathy Dorottya: Hungarikum a nyelvben

12.30−13.00 Vita

13.00−14.30 Szünet

 

Délutáni ülés (üléselnök Jeremiás Éva)

14.30−14.45 Jeremiás Éva: Általános nyelvtan – speciális nyelvtan: Matthew Lumsden perzsa grammatikája (Calcutta 1810)

14.45−15.00 Keszler Borbála: Fordítási problémák és megoldások a magyar orvosi szókincsben

15.00−15.15 Gósy Mária: Vannak-e reáliák a spontán beszédben?

15.15−15.30 Pál Dániel Levente: A szöveg két aspektusa: keresés és védelem 

15.30−15.45 Sándor Anna: Egy Móricz-regény megszólításainak szlovák fordításáról

15.45−16.00 Dudás Mária: Az új bolgár irodalmi korszak regényeinek címadási sajátosságai

16.00−16.15 Imre Attila: Módbeli segédigék adatbázisa

16.15−16.30 Sárosdyné Szabó Judit: Az ír moralitás tükröződése John Millington Synge drámájának két  magyar nyelvű műfordításában

16.30−16.45 Zachar Viktor: Fordítási stratégiák a neologizmusokkal kapcsolatban

16.45−17.00 Veszelszki Ágnes: Reáliák a sértő frazémákban (ugratásokban)

17.00−17.15 Károly Krisztina: A szövegkohézió fordításának kérdései

17.15−17.45 Vita

 

 

2012. június 21. csütörtök

Délutáni ülés (üléselnök Papp Andrea)

13.45−14.00 Pál Ferenc: Fordítható-e a fordíthatatlan? 

14.00−14.15 Németh Luca Anna: Mint a kutyák a misén – frazeologizmusok kontrasztív megközelítésben

14.15−14.30 Fábián Zsuzsanna: Reáliák a kétnyelvű szótárban: régen és ma

14.30−14.45 Vig István: Az anglicizmusokról más szempontból

14.45−15.00 Horváth Futó Hargita és Hózsa Éva: A tulajdonnevek hozzáférhetősége egy másik kultúrában (Kosztolányi Dezső és Gion Nándor regényeinek fordítása)

15.00−15.15 Benő Attila: Modalitás és udvariassági maximák a fordításban

15.15−15.30 Papp Andrea és Vihar Judit: A műfordítás „szabóműhelye”

15.30−15.45 Nagy Sándor István: Csipike, Kukucsi, Tipetupa kalandjai a műfordítás rengetegében

15.45−16.00 Szabó Luca: Reáliák, állandósult szókapcsolatok és fordítási kérdések Roald Dahl Matilda című művében

16.00−16.30 Vita

 

Szinkronközvetítés: a Filológia.hu folyóirat Facebook-csoportban