Szófelhő

konferencia fordítás konceptualizáció kognitív nyelvi világkép filológia szakdolgozat nyelvészet metafora imperative language patterns phraseology representation death linguistic worldview infinitive szecesszió grammatika főnévi igenév kettős állítmány stilizáció stíluselemzés dekorativitás decorativity nyelvi példa klasszikus modernség eufemizmus euphemistic phrases alcoholic drink irodalmi vita theory of criticism the betrayal of the intellectuals az írástudók árulása recenzió irodalomtörténet recepciótörténet irodalompolitika hungarian literature modernity classical modernism magyar irodalom modernitás cognitive analysis prevalence inflection frazéma frazeológia antonima antonímia horvát nyelv rikkancs bulvársajtó media kognitív metafora kognitív nyelvészet linguistic image of the world cognitive linguistics nyelvoktatás didaktika pszicholingvisztika tartalomelemzés croatian language antonymy irodalmi társaságok modern magyar irodalom ady endre vörösmarty díj literary organizations modern hungarian literature vörösmarty prize irodalomtudomány újraszerkesztés újrafordítás polish language metaphor szaknyelv fordítástudomány retranslation phraseme facebook proto slavic perspective ekvivalencia hatalom ideológia deontikus modalitás sajtótörténet history of press nyelvtörténet dialektológia nyelvi kép világ_nyelvi_képe szemantika nyelvi_kép conceptualization ideology magyar_nyelv nyelvhasználat faktitív ige hungarian language equivalence focalization irony családregény nézőpont fokalizáció gyermekelbeszélő irónia vonzatkutatás szövegnyelvészet nyelvjárás szerb translation tudománytörténet critical_discourse_analysis factitive verb causativity tanulmánykötet optimalizáció zenitism szabadverselés szabadstrófa horvát expresszionizmus zenitizmus önéletrajz performativitás autobiography identity performativity criseology szláv lexika orosz nyelv ősszláv historical linguistics slavic vocabulary avantgárd expresszionizmus horvát filológia nyelvhelyesség funkcióige eszmetörténet narratológia diskurzuselemzés narratology discourse analysis modern_filológiai_társaság krízeológia önéletírás életrajz asszociáció analógia szimmetria nyelvi intuíció nyelvi formalizáció russian language

A Hadrovics-emlékülés programja

Időpont: 2010. június 15.

Helyszín: a Magyar Tudományos Akadémia székháza (1051 Budapest, Roosevelt tér 9.)

Üléselnök: Maróth Miklós

 

(Az előadások címére kattintva elolvasható az előadások szövege.)

 

9:00–9:15

Megnyitó: Maróth Miklós, a Magyar Tudományos Akadémia alelnöke

 

9:15–9:30

Radoslav Katičić: László Hadrovics, kroatist među slavistima
(Hadrovics László, kroatista a szlavisták között)

9:30–10:00

Nyomárkay István: Hadrovics László, a magyar–horvát nyelvi és kulturális kapcsolatok kutatója
(László Hadrovics, istraživač mađarsko-hrvatskih jezičnih i kulturnih veza)

10:00–10:15

Kiss Jenő: Hadrovics Lászlóra emlékezve
(Sjećajući se Lászla Hadrovicsa)

10:15–10:30

Milan Moguš: Kako pročitati Bašćansku ploču
(Hogyan olvassuk a Baskai táblát)

10:30–10:45

Gerhard Neweklowsky: Hadrovicseve zasluge za istraživanje gradišćanskih Hrvata
(Hadrovics László érdemei a gradistyei horvátok kutatásában)

10:45–11:00

Gadányi Károly: A Hadrovics-könyvtár
(Hadrovicseva knjižnica)

 

11:00–11:15

Szünet / Odmor

 

11:15–11:30

Zoltán András: Hadrovics László, az etimológus
(László Hadrovics kao etimolog)

11:30–11:45

Vig István: Hadrovics László olasz etimológiái
(Talijanske etimologije Lászla Hadrovicsa)

11:45–12:00

Keszler Borbála: Névmás – névmási jelentés Hadrovics László felfogása kapcsán
(Zamjenice – semantika zamjenice, prema shvaćanju Laszla Hadrovicsa)

12:00–12:15

Bárdosi Vilmos: Az egyszerűség nagyszerűsége. Hadrovics László frazématipológiája
(Veličanstvenost jednostavnosti. Tipologija frazema Lászla Hadrovicsa)

12:15–12:30

Molnár Antal: A törökkori szerb egyház az elmúlt fél évszázad kutatásainak tükrében
(Srpska crkva u tursko doba u zrcalu istraživanja prošloga stoljeća)

12:30–12:45

Lukács István: Hadrovics László, az irodalomtörténész
(László Hadrovics, književni povjesničar)

12:45–13:00

Bańczerowski Janusz: Hadrovics László funkcionális magyar nyelvtana
(Funkcionalna mađarska sintaksa Lászla Hadrovicsa)

13:00–13:15

Lőkös István: A Prekomurska pjesmarica protestáns énekeiről
(O protestantskim pjesmama Prekomurske pjesmarice)

13:15–13:30

Mladen Pavićić: Hadrovics Lászlóné Szép Gabriella munkássága
(Djelatnost Gabriele Szép-Hadrovics)

 

13:30

Zárszó (Završna riječ): Nyomárkay István