Szófelhő

konferencia fordítás konceptualizáció kognitív nyelvi világkép filológia szakdolgozat nyelvészet metafora imperative language patterns phraseology representation death linguistic worldview infinitive szecesszió grammatika főnévi igenév kettős állítmány stilizáció stíluselemzés dekorativitás decorativity nyelvi példa klasszikus modernség eufemizmus euphemistic phrases alcoholic drink irodalmi vita theory of criticism the betrayal of the intellectuals az írástudók árulása recenzió irodalomtörténet recepciótörténet irodalompolitika hungarian literature modernity classical modernism magyar irodalom modernitás cognitive analysis prevalence inflection frazéma frazeológia antonima antonímia horvát nyelv rikkancs bulvársajtó media kognitív metafora kognitív nyelvészet linguistic image of the world cognitive linguistics nyelvoktatás didaktika pszicholingvisztika tartalomelemzés croatian language antonymy irodalmi társaságok modern magyar irodalom ady endre vörösmarty díj literary organizations modern hungarian literature vörösmarty prize irodalomtudomány újraszerkesztés újrafordítás polish language metaphor szaknyelv fordítástudomány retranslation phraseme facebook proto slavic perspective ekvivalencia hatalom ideológia deontikus modalitás sajtótörténet history of press nyelvtörténet dialektológia nyelvi kép világ_nyelvi_képe szemantika nyelvi_kép conceptualization ideology magyar_nyelv nyelvhasználat faktitív ige hungarian language equivalence focalization irony családregény nézőpont fokalizáció gyermekelbeszélő irónia vonzatkutatás szövegnyelvészet nyelvjárás szerb translation tudománytörténet critical_discourse_analysis factitive verb causativity tanulmánykötet optimalizáció zenitism szabadverselés szabadstrófa horvát expresszionizmus zenitizmus önéletrajz performativitás autobiography identity performativity criseology szláv lexika orosz nyelv ősszláv historical linguistics slavic vocabulary avantgárd expresszionizmus horvát filológia nyelvhelyesség funkcióige eszmetörténet narratológia diskurzuselemzés narratology discourse analysis modern_filológiai_társaság krízeológia önéletírás életrajz asszociáció analógia szimmetria nyelvi intuíció nyelvi formalizáció russian language

Filológiánk tegnap és ma - A horvát nyelvújítás magyar mintái
Tartalomjegyzék
Filológiánk tegnap és ma
A nemrégiben megjelent A nyelvészetről...
A filológia értelmezése
Az úr szavunk
Kölcsönös nyelvi kapcsolatok
Szláv jövevényszavak
A nyelvújítás hatásai
Verbőczy István Tripartituma
A horvát nyelvújítás magyar mintái
Minden oldal

Szövegek segítenek az átadó- vagy forrásnyelv meghatározásában is. A horvát nyelvújítás magyar mintáival foglalkozva több, addig német eredetű vagy közvetítésűnek vélt horvát szóról szövegek alapján bebizonyosodott, hogy tkp. magyar hatásról van szó. Az 1868-i horvát törvénykönyvben fordul elő a mjesto dati kifejezés, amelynek mintája minden kétséget kizáróan a magyar helyt ad: ha a bíróság a kérelemnek helyt adott – ako je su molbi mjesto daoA párhuzamos ném. szövegben in Betracht ziehen szerepel. Érdekes ugyanebből a szempontból a horvát (ma újból használatos) čas(t)nik ’katonatiszt’ szó. A katonai terminológiában számtalan összetételben is előfordul, pl.: nadčastnik (Oberoffizier), častnik-živežar (Proviant-Offizier), častnik od generalštaba (Ordonnanz-offizier) stb. Ha a párhuzamos szerkesztésű és egyező szövegű német nyelvű szolgálati szabályzatban Offizier, a magyarban tiszt és a horvátban častnik szerepel, akkor a magyar minta kétségtelen. Nem állhatom meg azonban, hogy még egy érdekes tükörszóról ne beszéljek. Ugyancsak a szolgálati szabályzatokban fordulnak elő természetesen a rendfokozatok nevei. A legalacsonyabb fokozat neve: őrvezető, ennek megfelelője a német nyelvű szabályzatban: der Gefreite, a horvátban razvodnik. Itt a magyar minta bizonyosságát a magyar terminus szabad fordítása mellett a szemléleti háttér (nyelvi világkép) is igazolja. A német szó a 16. század óta szerepel katonai terminusként. Alapszava a freien, frei machen ’megszabadít, szabaddá tesz’. Így az őrvezető (der Gefreite) szótári értelmezésben: ’der vom Schildwachstehen befreite Soldat’. Az alapképzet tehát, hogy e fokozat viselőjének valamit nem kell megtennie, szemben a magyar szóéval, amelyben éppen egy teendő van rögzítve, nevezetesen, hogy vezetnie kell az őrséget.

Új szavak keletkezhetnek olyan tudatos szóalkotással, amely két idegen nyelvi mintára is támaszkodik. Beszédes példa a horvát ’távirat’ jelentésű brzojav. A szó két elemből áll: brz(o) ’gyors’ és jav (tkp. igető; ’jelentés’. A Telegramm, illetve a fr. dépeche kiküszöbölésre a német purista szótárak többek között  Drahtmeldungot javasoltak. Nos, ez olyan furcsa eset, amikor minden bizonnyal két minta alapján keletkezett tükörszóról beszélhetünk. A brzo-ban feltehetően a magyar sürgöny rejtőzik, a jav-ban pedig (amely a javiti ’jelent’ igéből elvonással, zéró suffixummal alkotott főnév) a Drahtmeldung második tagja van meg. Ritka eset az ilyen, de nem elképzelhetetlen, sőt szinte biztos, hogy az idő próbáját kiálló szó szerencsés megalkotója anyanyelve mellett jól tudott németül és magyarul is.A kifejezni kívánt fogalom nyelvi képét két idegen nyelvben kifejeződő képből alkotta meg, amit a beszélők egész közössége is elfogadott. Talán érdemes volna – egyebek mellett – a közép-európai nyelvújításokat ilyen szempontból is megvizsgálni! Nem jártak messze ettől a gondolattól a Juridisch-politische Terminologie, az első olyan „műszótár” szerkesztői, amely az Osztrák–Magyar Monarchia szláv nemzetiségei számára készült, amikor hangsúlyozták, sőt követelményként is megfogalmazták olyan új szakkifejezések iránti igényüket, amelyek, lehetőség szerint, közös szláv gyökökből származnak, s így a különböző szláv nyelvek (akkor még azt mondták: dialektusok) számára közérthető kifejezések alapjául szolgálhatnak.

Kultúránk tudatos művelői is régen felfigyeltek már a kölcsönhatásokra, azok tudatos ápolásának szükségességét, mutatja a Tudományos Gyűjtemény 1817. évfolyamának XII. kötetében közölt tanulmány is, amelyben ezt olvassuk: „Nem árt a’ szóknak szorosabb megvizsgálása, megítélése, sőt elősegíti a’ nyelvnek tisztább gyümöltsözését, - ’s hol toll szolgál fegyver gyanánt, ott tsak tenta folyik, nem vér, könnyen béfor az eggymáson ejtett seb, és vigyázóbakká teszi a’ bajnokokat’.

Filológiánk tegnap – és ma. Hogy milyen lesz holnap, az a fiatal nemzedéktől függ.

 

Elhangzott a Gólyavári esték előadás-sorozatában, 2010. április 22-én.