Szófelhő

konferencia fordítás konceptualizáció kognitív nyelvi világkép filológia szakdolgozat nyelvészet metafora imperative language patterns phraseology representation death linguistic worldview infinitive szecesszió grammatika főnévi igenév kettős állítmány stilizáció stíluselemzés dekorativitás decorativity nyelvi példa klasszikus modernség eufemizmus euphemistic phrases alcoholic drink irodalmi vita theory of criticism the betrayal of the intellectuals az írástudók árulása recenzió irodalomtörténet recepciótörténet irodalompolitika hungarian literature modernity classical modernism magyar irodalom modernitás cognitive analysis prevalence inflection frazéma frazeológia antonima antonímia horvát nyelv rikkancs bulvársajtó media kognitív metafora kognitív nyelvészet linguistic image of the world cognitive linguistics nyelvoktatás didaktika pszicholingvisztika tartalomelemzés croatian language antonymy irodalmi társaságok modern magyar irodalom ady endre vörösmarty díj literary organizations modern hungarian literature vörösmarty prize irodalomtudomány újraszerkesztés újrafordítás polish language metaphor szaknyelv fordítástudomány retranslation phraseme facebook proto slavic perspective ekvivalencia hatalom ideológia deontikus modalitás sajtótörténet history of press nyelvtörténet dialektológia nyelvi kép világ_nyelvi_képe szemantika nyelvi_kép conceptualization ideology magyar_nyelv nyelvhasználat faktitív ige hungarian language equivalence focalization irony családregény nézőpont fokalizáció gyermekelbeszélő irónia vonzatkutatás szövegnyelvészet nyelvjárás szerb translation tudománytörténet critical_discourse_analysis factitive verb causativity tanulmánykötet optimalizáció zenitism szabadverselés szabadstrófa horvát expresszionizmus zenitizmus önéletrajz performativitás autobiography identity performativity criseology szláv lexika orosz nyelv ősszláv historical linguistics slavic vocabulary avantgárd expresszionizmus horvát filológia nyelvhelyesség funkcióige eszmetörténet narratológia diskurzuselemzés narratology discourse analysis modern_filológiai_társaság krízeológia önéletírás életrajz asszociáció analógia szimmetria nyelvi intuíció nyelvi formalizáció russian language

Filológiánk tegnap és ma - Kölcsönös nyelvi kapcsolatok
Tartalomjegyzék
Filológiánk tegnap és ma
A nemrégiben megjelent A nyelvészetről...
A filológia értelmezése
Az úr szavunk
Kölcsönös nyelvi kapcsolatok
Szláv jövevényszavak
A nyelvújítás hatásai
Verbőczy István Tripartituma
A horvát nyelvújítás magyar mintái
Minden oldal

A kölcsönös nyelvi kapcsolatok legszembetűnőbben a szókincsben mutatkoznak meg. Kölcsönös átvételek tükrözik a legészrevehetőbben két vagy több nyelv beszélőinek egymással való szóbeli vagy írásbeli érintkezését. Mielőtt ennek a kérdésnek a tárgyalásába konkrét példák alapján belemennénk, szükséges eloszlatnunk egy tévedést. A tévedés az, hogy a szókölcsönzéssel elintézettnek véljük a dolgot, noha a kölcsönös kapcsolat nyomot hagy a grammatikai rendszerben is: egy-egy szó átvétele és meghonosodása számtalan új szintaktikai kapcsolat születését is eredményezi. Korábban, a(z akkor még szerb)horvát nyelv idegen szavait vizsgáltam, felfigyeltem a ma már nemzetközileg is általánosan használt probléma (horvátul problem) szóra. Ez a mára már szemantikailag meglehetősen kiüresedett és gyakran használt főnév a horvát nagyszótárban (Rječnik JAZU) még nincs meg. Közbevetőleg jegyzem meg, hogy ez a nagyszabású vállalkozás, amely szinte egy thesaurus megalkotását tűzte ki célul, 1880-ban indult meg, s az utolsó, 23. kötet kilencvenhat esztendővel később, 1976-ban látott napvilágot. Ennek a Délszláv Akadémia megalapítása után tizenkét évvel indított nagy szabású munkának első irányítója, főszerkesztője egyébként a már említett Daničić volt. Hiába, nagy emberek olykor nagyokat tévednek! (Itt az atyamesterre gondolok). A problem helye valahol a 13. kötetben lenne, amelyek megjelenése a múlt század első éveire esik. Hiába keressük! A magyarban egyébként 1795 óta adatolható (TESz). Déli szomszédaink nyelvében való meggyökeresedése a múlt század húszas éveire tehető. Megjelenése azonban nem csupán egy új lexikai elemet jelentett, hanem alapjává vált sok új szókapcsolat kialakulásának is. Lássunk néhányat! Például: jelzős szerkezetek: znanstveni, socijalni, društveni, osobni, pedagoški, egzistecijalni, materijalni, finansijski problem – igés szerkezetek: postaviti, zadirati u, shvatiti, riješiti, iscrpsti, leži u nečem, nalazi se u nečem – birtokos szerkezetek: problem egizstencije, konvencije, adaptacije, društva stb. A magyar is ugyanezeket a kapcsolatokat fejlesztette ki. Világos, hogy bármely idegen szó szemantikai alapon, jelentése alapján „tudja meg”, hogy mely, az átvevő nyelvben már meglevő modellbe kell beilleszkednie. Így a problem a kérdés kialakította szintaktikai viszonyokhoz igazodott. Az alapvetően beszélést, beszédfolyamatot jelentő igék természetesen a ’beszél’ jelentésű govoriti-hez igazodva a szlávban o+locativus-szal állnak, mint például: debatirati, diskutirati, polemizirati, hozzájuk hasonlóan főneveik természetes helye ugyanez a szintaktikai szerkezet: debata, diskusija, polemika stb. Előfordul olyan eset is, hogy az egyébként közhasználatú vagy azzá vált idegen szót olyan nyelv közvetít, amelynek az átvevő nyelvre különösen erős hatása alakult ki. Ilyen ige a horvát és szerb ’érdeklődik vmi iránt’ jelentésű interesirati-interesovati se. Az eredeti szláv vonzat instrumentalis (vö. orosz interesovat’sja kem, čem). A horvátban és a szerbben az erős német hatás vonzatváltást eredményezett, s a német sich für etw. interessieren hatására alakult ki a za+accusativus vonzat.