Szófelhő

konferencia fordítás konceptualizáció kognitív nyelvi világkép filológia szakdolgozat nyelvészet metafora imperative language patterns phraseology representation death linguistic worldview infinitive szecesszió grammatika főnévi igenév kettős állítmány stilizáció stíluselemzés dekorativitás decorativity nyelvi példa klasszikus modernség eufemizmus euphemistic phrases alcoholic drink irodalmi vita theory of criticism the betrayal of the intellectuals az írástudók árulása recenzió irodalomtörténet recepciótörténet irodalompolitika hungarian literature modernity classical modernism magyar irodalom modernitás cognitive analysis prevalence inflection frazéma frazeológia antonima antonímia horvát nyelv rikkancs bulvársajtó media kognitív metafora kognitív nyelvészet linguistic image of the world cognitive linguistics nyelvoktatás didaktika pszicholingvisztika tartalomelemzés croatian language antonymy irodalmi társaságok modern magyar irodalom ady endre vörösmarty díj literary organizations modern hungarian literature vörösmarty prize irodalomtudomány újraszerkesztés újrafordítás polish language metaphor szaknyelv fordítástudomány retranslation phraseme facebook proto slavic perspective ekvivalencia hatalom ideológia deontikus modalitás sajtótörténet history of press nyelvtörténet dialektológia nyelvi kép világ_nyelvi_képe szemantika nyelvi_kép conceptualization ideology magyar_nyelv nyelvhasználat faktitív ige hungarian language equivalence focalization irony családregény nézőpont fokalizáció gyermekelbeszélő irónia vonzatkutatás szövegnyelvészet nyelvjárás szerb translation tudománytörténet critical_discourse_analysis factitive verb causativity tanulmánykötet optimalizáció zenitism szabadverselés szabadstrófa horvát expresszionizmus zenitizmus önéletrajz performativitás autobiography identity performativity criseology szláv lexika orosz nyelv ősszláv historical linguistics slavic vocabulary avantgárd expresszionizmus horvát filológia nyelvhelyesség funkcióige eszmetörténet narratológia diskurzuselemzés narratology discourse analysis modern_filológiai_társaság krízeológia önéletírás életrajz asszociáció analógia szimmetria nyelvi intuíció nyelvi formalizáció russian language

Az élet fogalma a világ magyar nyelvi képében kérdőíves anyag alapján - 2. Az élet szó szótárakban
Tartalomjegyzék
Az élet fogalma a világ magyar nyelvi képében kérdőíves anyag alapján
1. A kérdőív bemutatása
2. Az élet szó szótárakban
3. A kérdőíves adatok elemzése
4. Összegzés
Minden oldal

2. Az élet szó szótárakban

Mielőtt azonban rátérnénk a kérdőíves anyag bemutatására, tekintsük át az élet szó néhány szótári meghatározását.

Az élet szó az ÉrtKsz. alapján 1. A létezésnek az a formája, amelyet az anyagcsere, a növekedés és a szaporodás jellemez. 2. Embernek, állatnak a születéssel kezdődő és a halállal véget érő ilyen létezési módja, ill. ennek folyamata, tartama. 3. Életmód / Az egyén pályafutása, sorsa. 4. A természet és a társadalom mint az ember környezete. 5. Vmely közösségben v. munkaterületen folyó tevékenység, együttműködés. 6. Lét, ill. a létezés tartama. / A valóság. 7. Elevenség, derű. 8. Megélhetés. 9. nép Gabona, irod. Éltető, serkentő.

Az ÉrtSz. szerint az élet: I. Ált. a létezésnek vmely formája. 1. A létezésnek az a tevékeny formája, melyet kül. az anyagcsere, a növekedés és a szaporodás jellemez: emberi, állati v. növényi lét. 2. Lét, létezés. 3. A természeti és társadalmi lét valósága; a valóság. II. Vmely élő szervezetnek, főleg embernek a létezési formája, ill. ennek tartalma. 1. Embernek, állatnak a születéssel kezdődő és a halállal véget érő tevékeny létezési módja, állapota. 2. Az az idő, amely alatt vki élt v. még élni fog. 3. (birt szraggal) Vkinek minden tudatos cselekedete, egész tevékenysége, munkássága, egész életében (2) tanúsított magatartása. 4. Az a mód, ahogyan vki él; életmód, életforma. 5. Azoknak a kedvező lehetőségeknek az összessége, amelyek a cselekvő létben az ember számára adódnak. III. A természetnek és a társadalomnak tevékenységben, történésben megnyilvánuló léte. 1. A természet és a társadalom emberi sorsot irányító, alakító erőinek összessége. 2. Vmely közösségnek tevékenységben megnyilvánuló léte. 3. A társadalmi tevékenységnek a mozgásban, munkában, szórakozásban való megnyilatkozása. IV. A tevékeny létnek alapja, forrása, lehetősége. 1. Megélhetés. V. Az élet jele, jelképe, értelme. 1. (átv) Életkedvet, derűt sugárzó, viruló egészség, ill. az ezzel járó elevenség vkiben. 2. (Műv, Szín) Elevenség. 3. (átv, vál) Vkinek a legdrágább kincse, mindene.

Az élet lexéma több összetett szó első vagy második elemeként is megjelenik, például: életakarat, életalap, életanyag, életbiztonság; házasélet, legényélet, világélet, népélet stb.

A Magyar Nemzeti Szövegtár 164.710.196 szót tartalmazó korpusza az élet lexémára 31.802 találatot ad, az alábbi megosztásban:

1. sajtószövegek korpusz mérete: 71.012.205 szó, ebből a találatok száma 9897;

2. a szépirodalmi korpusz mérete: 35.469.126 szó, ebből a találatok száma: 11.995;

3. a tudományos szövegekből álló korpusz mérete: 20.535.550 szó, a találatok száma: 5969;

4. a hivatalos szövegek korpuszának mérete: 19.854.717 szó, a találatok száma: 1266;

5. a személyes szövegek korpuszmérete: 17.838.598 szó, a találatok száma: 2675.

A gyakorisági mutatók azt jelzik, hogy az élet szó leggyakrabban a szépirodalmi szövegekben, legritkábban pedig a hivatalos szövegekben szerepel.