Szófelhő

konferencia fordítás konceptualizáció kognitív nyelvi világkép filológia szakdolgozat nyelvészet metafora imperative language patterns phraseology representation death linguistic worldview infinitive szecesszió grammatika főnévi igenév kettős állítmány stilizáció stíluselemzés dekorativitás decorativity nyelvi példa klasszikus modernség eufemizmus euphemistic phrases alcoholic drink irodalmi vita theory of criticism the betrayal of the intellectuals az írástudók árulása recenzió irodalomtörténet recepciótörténet irodalompolitika hungarian literature modernity classical modernism magyar irodalom modernitás cognitive analysis prevalence inflection frazéma frazeológia antonima antonímia horvát nyelv rikkancs bulvársajtó media kognitív metafora kognitív nyelvészet linguistic image of the world cognitive linguistics nyelvoktatás didaktika pszicholingvisztika tartalomelemzés croatian language antonymy irodalmi társaságok modern magyar irodalom ady endre vörösmarty díj literary organizations modern hungarian literature vörösmarty prize irodalomtudomány újraszerkesztés újrafordítás polish language metaphor szaknyelv fordítástudomány retranslation phraseme facebook proto slavic perspective ekvivalencia hatalom ideológia deontikus modalitás sajtótörténet history of press nyelvtörténet dialektológia nyelvi kép világ_nyelvi_képe szemantika nyelvi_kép conceptualization ideology magyar_nyelv nyelvhasználat faktitív ige hungarian language equivalence focalization irony családregény nézőpont fokalizáció gyermekelbeszélő irónia vonzatkutatás szövegnyelvészet nyelvjárás szerb translation tudománytörténet critical_discourse_analysis factitive verb causativity tanulmánykötet optimalizáció zenitism szabadverselés szabadstrófa horvát expresszionizmus zenitizmus önéletrajz performativitás autobiography identity performativity criseology szláv lexika orosz nyelv ősszláv historical linguistics slavic vocabulary avantgárd expresszionizmus horvát filológia nyelvhelyesség funkcióige eszmetörténet narratológia diskurzuselemzés narratology discourse analysis modern_filológiai_társaság krízeológia önéletírás életrajz asszociáció analógia szimmetria nyelvi intuíció nyelvi formalizáció russian language

Az élet fogalma a világ magyar nyelvi képében kérdőíves anyag alapján - 1. A kérdőív bemutatása
Tartalomjegyzék
Az élet fogalma a világ magyar nyelvi képében kérdőíves anyag alapján
1. A kérdőív bemutatása
2. Az élet szó szótárakban
3. A kérdőíves adatok elemzése
4. Összegzés
Minden oldal

1. A kérdőív bemutatása

A magyar nyelvben az élet fogalmát több doménből álló kognitív bázis alkotja. Jelen cikknek az a célja, hogy bemutassa a szóban forgó fogalomnak az aktuális magyar beszélők nyelvében rögzült képét.

A kérdőívek kitöltésében 129 fő vett részt, akik 17 kérdésre adtak választ. Kiválasztásuk véletlenszerű volt. A válaszadók 78 nő, 51 férfi volt. Életkoruk 15–65 éves korig terjed. A megkérdezettek általános iskolai, középiskolai és felsőfokú végzettséggel rendelkeznek. A kérdőív első három kérdése személyes adatokra vonatkozott. A válaszadók nemére, életkorára, végzettségére vonatkozó adatokat az alábbi diagramok illusztráljak:

1. diagram: A kérdőívkitöltők neme

dorota_elet_d1

 

2. diagram: A kérdőívkitöltők életkora

dorota_elet_d2

 

3. diagram: A kérdőívkitöltők iskolai végzettsége

dorota_elet_d3

 

A többi kérdés a következő volt:

Mi az élet?; Milyen lehet az élet?; Mi az élet célja?; Érték-e az élet, miért?; Milyen az ideális életmód?; Sorolja fel az élet legfontosabb értékeit!; Mi jut eszébe az élet szóról?; Milyen szakaszokból áll az élet?; Milyen igék kapcsolódnak az élet szóhoz?; Mit változtatna meg Ön az életében?; Mi szükséges az élethez?; Sorolja fel az élet szó rokon értelmű szavait, kifejezéseit (szinonimáit)!; Sorolja fel az élet szó ellentétes jelentésű szavait, kifejezéseit (antonimáit)! Milyen közmondást, kifejezést, szólást, dalt stb. ismer az élet fogalommal kapcsolatban?