Szófelhő

konferencia fordítás konceptualizáció kognitív nyelvi világkép filológia szakdolgozat nyelvészet metafora imperative language patterns phraseology representation death linguistic worldview infinitive szecesszió grammatika főnévi igenév kettős állítmány stilizáció stíluselemzés dekorativitás decorativity nyelvi példa klasszikus modernség eufemizmus euphemistic phrases alcoholic drink irodalmi vita theory of criticism the betrayal of the intellectuals az írástudók árulása recenzió irodalomtörténet recepciótörténet irodalompolitika hungarian literature modernity classical modernism magyar irodalom modernitás cognitive analysis prevalence inflection frazéma frazeológia antonima antonímia horvát nyelv rikkancs bulvársajtó media kognitív metafora kognitív nyelvészet linguistic image of the world cognitive linguistics nyelvoktatás didaktika pszicholingvisztika tartalomelemzés croatian language antonymy irodalmi társaságok modern magyar irodalom ady endre vörösmarty díj literary organizations modern hungarian literature vörösmarty prize irodalomtudomány újraszerkesztés újrafordítás polish language metaphor szaknyelv fordítástudomány retranslation phraseme facebook proto slavic perspective ekvivalencia hatalom ideológia deontikus modalitás sajtótörténet history of press nyelvtörténet dialektológia nyelvi kép világ_nyelvi_képe szemantika nyelvi_kép conceptualization ideology magyar_nyelv nyelvhasználat faktitív ige hungarian language equivalence focalization irony családregény nézőpont fokalizáció gyermekelbeszélő irónia vonzatkutatás szövegnyelvészet nyelvjárás szerb translation tudománytörténet critical_discourse_analysis factitive verb causativity tanulmánykötet optimalizáció zenitism szabadverselés szabadstrófa horvát expresszionizmus zenitizmus önéletrajz performativitás autobiography identity performativity criseology szláv lexika orosz nyelv ősszláv historical linguistics slavic vocabulary avantgárd expresszionizmus horvát filológia nyelvhelyesség funkcióige eszmetörténet narratológia diskurzuselemzés narratology discourse analysis modern_filológiai_társaság krízeológia önéletírás életrajz asszociáció analógia szimmetria nyelvi intuíció nyelvi formalizáció russian language

Az élet fogalma a világ magyar nyelvi képében kérdőíves anyag alapján
Tartalomjegyzék
Az élet fogalma a világ magyar nyelvi képében kérdőíves anyag alapján
1. A kérdőív bemutatása
2. Az élet szó szótárakban
3. A kérdőíves adatok elemzése
4. Összegzés
Minden oldal

Dziewońska-Kiss Dorota

[Kivonat] [Abstract in English] [A teljes cikk letölthető formátumban]

 

 

 


1. A kérdőív bemutatása

A magyar nyelvben az élet fogalmát több doménből álló kognitív bázis alkotja. Jelen cikknek az a célja, hogy bemutassa a szóban forgó fogalomnak az aktuális magyar beszélők nyelvében rögzült képét.

A kérdőívek kitöltésében 129 fő vett részt, akik 17 kérdésre adtak választ. Kiválasztásuk véletlenszerű volt. A válaszadók 78 nő, 51 férfi volt. Életkoruk 15–65 éves korig terjed. A megkérdezettek általános iskolai, középiskolai és felsőfokú végzettséggel rendelkeznek. A kérdőív első három kérdése személyes adatokra vonatkozott. A válaszadók nemére, életkorára, végzettségére vonatkozó adatokat az alábbi diagramok illusztráljak:

1. diagram: A kérdőívkitöltők neme

dorota_elet_d1

 

2. diagram: A kérdőívkitöltők életkora

dorota_elet_d2

 

3. diagram: A kérdőívkitöltők iskolai végzettsége

dorota_elet_d3

 

A többi kérdés a következő volt:

Mi az élet?; Milyen lehet az élet?; Mi az élet célja?; Érték-e az élet, miért?; Milyen az ideális életmód?; Sorolja fel az élet legfontosabb értékeit!; Mi jut eszébe az élet szóról?; Milyen szakaszokból áll az élet?; Milyen igék kapcsolódnak az élet szóhoz?; Mit változtatna meg Ön az életében?; Mi szükséges az élethez?; Sorolja fel az élet szó rokon értelmű szavait, kifejezéseit (szinonimáit)!; Sorolja fel az élet szó ellentétes jelentésű szavait, kifejezéseit (antonimáit)! Milyen közmondást, kifejezést, szólást, dalt stb. ismer az élet fogalommal kapcsolatban?

 

 


2. Az élet szó szótárakban

Mielőtt azonban rátérnénk a kérdőíves anyag bemutatására, tekintsük át az élet szó néhány szótári meghatározását.

Az élet szó az ÉrtKsz. alapján 1. A létezésnek az a formája, amelyet az anyagcsere, a növekedés és a szaporodás jellemez. 2. Embernek, állatnak a születéssel kezdődő és a halállal véget érő ilyen létezési módja, ill. ennek folyamata, tartama. 3. Életmód / Az egyén pályafutása, sorsa. 4. A természet és a társadalom mint az ember környezete. 5. Vmely közösségben v. munkaterületen folyó tevékenység, együttműködés. 6. Lét, ill. a létezés tartama. / A valóság. 7. Elevenség, derű. 8. Megélhetés. 9. nép Gabona, irod. Éltető, serkentő.

Az ÉrtSz. szerint az élet: I. Ált. a létezésnek vmely formája. 1. A létezésnek az a tevékeny formája, melyet kül. az anyagcsere, a növekedés és a szaporodás jellemez: emberi, állati v. növényi lét. 2. Lét, létezés. 3. A természeti és társadalmi lét valósága; a valóság. II. Vmely élő szervezetnek, főleg embernek a létezési formája, ill. ennek tartalma. 1. Embernek, állatnak a születéssel kezdődő és a halállal véget érő tevékeny létezési módja, állapota. 2. Az az idő, amely alatt vki élt v. még élni fog. 3. (birt szraggal) Vkinek minden tudatos cselekedete, egész tevékenysége, munkássága, egész életében (2) tanúsított magatartása. 4. Az a mód, ahogyan vki él; életmód, életforma. 5. Azoknak a kedvező lehetőségeknek az összessége, amelyek a cselekvő létben az ember számára adódnak. III. A természetnek és a társadalomnak tevékenységben, történésben megnyilvánuló léte. 1. A természet és a társadalom emberi sorsot irányító, alakító erőinek összessége. 2. Vmely közösségnek tevékenységben megnyilvánuló léte. 3. A társadalmi tevékenységnek a mozgásban, munkában, szórakozásban való megnyilatkozása. IV. A tevékeny létnek alapja, forrása, lehetősége. 1. Megélhetés. V. Az élet jele, jelképe, értelme. 1. (átv) Életkedvet, derűt sugárzó, viruló egészség, ill. az ezzel járó elevenség vkiben. 2. (Műv, Szín) Elevenség. 3. (átv, vál) Vkinek a legdrágább kincse, mindene.

Az élet lexéma több összetett szó első vagy második elemeként is megjelenik, például: életakarat, életalap, életanyag, életbiztonság; házasélet, legényélet, világélet, népélet stb.

A Magyar Nemzeti Szövegtár 164.710.196 szót tartalmazó korpusza az élet lexémára 31.802 találatot ad, az alábbi megosztásban:

1. sajtószövegek korpusz mérete: 71.012.205 szó, ebből a találatok száma 9897;

2. a szépirodalmi korpusz mérete: 35.469.126 szó, ebből a találatok száma: 11.995;

3. a tudományos szövegekből álló korpusz mérete: 20.535.550 szó, a találatok száma: 5969;

4. a hivatalos szövegek korpuszának mérete: 19.854.717 szó, a találatok száma: 1266;

5. a személyes szövegek korpuszmérete: 17.838.598 szó, a találatok száma: 2675.

A gyakorisági mutatók azt jelzik, hogy az élet szó leggyakrabban a szépirodalmi szövegekben, legritkábban pedig a hivatalos szövegekben szerepel.

 

 


3. A kérdőíves adatok elemzése

A résztvevők által adott válaszok nagy száma és különbözősége miatt, a kérdőíves anyagot az alábbi profilok szerint rendeztük. A százalékos mutatókat táblázatok formájában adtuk meg, amelyek a leggyakrabban előforduló válaszokat tükrözik (a 10%-nál magasabb értékek szerepelnek bennük). A konkrét példák mellett zárójelben megadott szám a kapott válaszok számát mutatja.

A kérdőív első, Mi az élet? kérdésére a következő válaszokat kaptunk:

 1. Lét (32)

lét (25), létezés (7)

 1. Egy (tanulási) folyamat (14)

folyamat (3), az élet megállás nélkül ismétlődő folyamat (1), egy ember és a világ fejlődési folyamata (1), a létforgatagban folyamatos görcsölés, kínlódás (1), egy folyamat, amely során az ember megvalósítja önmagát, utódot hoz a világra és nevel fel (1), olyan hosszú munka, amiben mindenki akar valami maradandót alkotni (1), sikerek és kudarcok sorozata, melyekből folyamatosan tanul az ember, tapasztalatot szerez, okosodik (1), egy állandó tanulási folyamat (1), leckék sorozata (1), ZH-k összessége (1), állandó fejlődés (1), tanulás (1)

 1. A legfontosabb dolog a világon / minden (13)

az élet minden, ami körülvesz bennünket (5), a legfontosabb dolog a világon (3), egy jó dolog, amit mi emberek megnehezítünk, és sokunk nem tudja élvezni a napsütést sem! (1), mindenhol, mindenben ott van (1), a világmindenség (1), az élet az, amit a legjobban féltünk (1), csak egy dolog, amin túl kell esni, mint a náthán vagy a kamaszkoron (1)

 1. Egy út (12)

utazás (4), út (4), nagy kaland (2), a halálhoz vezető út (1), kirándulás (1)

 1. A születés és halál közötti időszakasz (11)

az élet a születéstől a halálig eltelt idő (2), az ember születésétől haláláig tartó szakasz (2), a születés és a halál közötti szakasza, és minden, ami vele szóba jöhet (1), születés és halál közötti évek, melyek nagyrészt önmagam megtalálására és álmaim megvalósítására összpontosulnak (1), a születéstől a halálig tartó létforma (1), az élet a megfogantatásunktól a halálunkig tartó szakasz, mely tele van jó és rossz dolgokkal (1), születéssel kezdődő, halállal végződő létezési forma (1), az ember élete a születésétől a haláláig tartó intervallum (1), a születés és a halál közötti időszak (1)

 1. Istentől kapott ajándék / ajándék (11)

az élet az, amit Istentől kapunk (3), ajándék (8)

 1. Biológiai  és kémiai folyamat (8)

egy biológiai folyamat (1), biológiailag a halál ellentéte (1), a földi természet folytonossága (1), az élét az oxigén jelenlétében létrejött biológiai történéssorozat, melyhez magasabb rendű szerveződés esetén valamilyen szintű tudatosság is társul (1), biológiai értelemben az élő szervezetek, élőlények létezési módja (1), az élet kémiai folyamatok összessége (1), az energia áramlása és cserélődése, ami új dolgokat hoz létre (tárgyak, érzelmek, élettapasztalatok) (1), biológiai rendszer (1)

 1. Lehetőség (7)

lehetőség (3), egy lehetőség arra, hogy kipróbáld magad (1), az élet lehetőségek sorozata (1), csodás lehetőségek sora (1), lehetőség a belső fejlődésre (1)

 1. Csodálatos csoda (5)

egy csodálatos lebegés, persze tele buktatókkal (1), egy csodálatos csoda (2), az élet meghatározhatatlan, csodás, misztikus dolog, amelynek részesei vagyunk mindannyian (1), mulandó csoda (1)

 1. Idő (4)

fizikai lét egy bizonyos idő keretein belül (1), az a meghatározatlan idő, amit az általunk ismert térben, időben és energiaszinten töltünk (1), élményekkel kitölthető időtartam (1), az élet az  idő, amit emberként eltöltünk a Földön (1)

 1. Egyéb (34)

küzdelem (4), legfőbb érték (2),  játék (2), valami állapot (2), valami meghatározhatatlan (2), „Az élet szép, csak Te világ vagy beteg” (Quimby) (1), öröm és bánat (2), Az életet a temetőben lehet megtanulni (1), érzelmek (1), élet = minden / minden = semmi (l. Kosztolányi) (1), a halál ellentéte (1), társaság – egyedüllét, jelenlét – hiány, szerelem, szeretet, honvágy, öröm – csalódás, megértés – nem megérthetőség, egészség – betegség, hit – hitetlenség (1), az élet olyan habos torta, amiről leolvad a hab (1), egy halálos betegség, amit még senki sem élt túl (1), harc egy célért (1), pénz (1), káosz – teljes bizonytalanság (1), teher (1), körforgás (1), élni, reggel felkelni, élvezni az apró örömöket, elvégezni a napi teendőt, majd nyugovóra térni (1), amit minden ember minden nap él, megszokott dolog, csak akkor kezdjük el értékelni, amikor közel kerülünk elvesztéséhez (1), többszörösen és hierarchikusan magas rendezettségű állapota az anyagnak és/vagy információnak, mely a környezet változásaira aktívan reagálni képes (1), boldogság (1), változás (1), Isten (1), nem habos torta (1)

 1. Nincs válasz (1)
1. táblázat: Mi az élet?

dorota_elet_t1

 

A Milyen lehet az élet? kérdésre adott válaszokban a megkérdezettek a következő jelzőket vagy jellemzőket sorolták fel:

 1. Érték

1.1. Pozitív (194)

boldog (38), szép (22), (15), tartalmas (10), gazdag (9), rózsaszín (8), kiegyensúlyozott (7), vidám (7), sikeres (5), kalandos (4), szerencsés (4), édes (3), egyszer fenn (3), kellemes (3), egészséges (3), harmonikus (3), értelmes (3), nyugodt (3), becsületes (2), csodálatos (2), gyönyörű (2), céltudatos (2), értékes (2), hasznos (2), érdekes (2), szeretetteljes (2), küldetéses (1), tudatos (1), büszke (1), másokért való (1), mulatságos (1), bohém (1), nyugalmas (1), reményteljes (1), derűs (1), békében eltöltött (1), tevékeny (1), színes (1), sokoldalúan kreatív (1), társas (1), sokszínű (1), szabad (1), rendszeres (1), ledér (1), erkölcsös (1), intellektuális (1), megalapozott (1), baromi (1), kilátásos (1), gondtalan (1), kényelmes (1), betöltött (1), békés (1), alkotó (1)

1.2. Negatív (131)

szomorú (17), boldogtalan (16), rossz (14), unalmas (8), szegény (7), gyötrelmes (4), egyszer lenn (3), értelmetlen (3), keserves (3), keserű (3), az állandó hiányérzet (2), haszontalan (2), magányos (2), szenvedélyes (2), nyomorúságos (2), sikertelen (2), elvesztegetett (2), erkölcstelen (1), veszélyes (1), becstelen (1), kötött (1), rendszertelen (1), tragikus (1), bánatos (1), igazságtalan (1), bonyolult (1), frusztráló (1), túlhajszolt (1), rohanó (1), szörnyű (1), borús (1), törékeny (1), félelmetes (1), kín (1), hiányos (1), fájdalmas (1), vértől csöpögő (1), labilis (1), hiábavaló (1), elhazudott (1), elsumákolt (1), bús (1), meggondolatlan (1), céltalan (1), kegyetlen (1), szerencsétlen (1), primitív (1), megfontolatlan (1), nem jó (1), idegesítő (1), csúf (1), szar (1), kurva szar (1), sötét (1), beteg (1), küzdelmes (1)

1.3. Semleges (67)

minden csak saját magunktól függ (18), izgalmas (7), bármilyen (4), változatos (3), fordulatos (2), mozgalmas (2), egyszerű (2), véges (2), hullámvasút (2), féktelen (1), közömbös (1), átlagos (1), megvigasztalódott (1), ösztönös (1), sodródó (1), szemlélődő (1), elgondolkodtató (1), tanulságos (1), bináris (1), sokféle (1), félig élt (1), bonyodalmas (1), biológiai/fizikai (1), szellemi (1), rejtélyes (1), titokzatos (1), kiismerhetetlen (1), éjszakai (1), elviselhető (1), csalóka (1), világi (1), felfokozott (1), intenzív (1), hétköznapi (1)

 

 1. Élet – mint tárgy (100)

2.1. Tömeg (súly, hosszúság, állapot) (70)

hosszú (22), rövid (19), nehéz (18), könnyű (7), kemény (4)

2.2. Érzelmek és egyebek tárolására szolgáló doboz (30)

teljes (10), üres (4), értékekkel teli (család, barátok, tapasztalatok) (2), gondokkal teli (2), nehézségekkel teli (2), eseménydús (2), eseménytelen (2), kínokkal teli (1), buktatókkal teli (1), olyan, amelyikből valami hiányzik (1), örömteli (1), élményekben bővelkedő (1), szinuszgörbe (1)

 1. Nincs válasz (3)
2. táblázat: Milyen lehet az élet?

dorota_elet_t2

 

A Mi az élet célja? kérdésreaz alábbi válaszokat kaptuk:

 1. Cselekvés (78)

1.1.Fajfenntartás (35)

gyermekek nevelése, felkészítése és elindítása (15), családot alapítani (6), új életet adni (4), szaporodás (3), egészég (2), az élet célja maga az élet (2), fajfenntartás (1), életben maradás (1), az élet célja a lét (1)

1.2. Önmegvalósítás (20)

önmegvalósítás (5), álmainkat valóra váltani (4), küzdeni a céljainkért (4), beteljesedés (3), teljesség (2), kiteljesedés (2)

1.3. Fejlődés (23)

megtapasztalni dolgokat (4), fejlődni (4), megtanulni dolgokat (3), tudás (2), elérni mindazt, amit csak lehet (2), tanulni (2), új tapasztalatokat szerezzünk (2), a titkok átélése és megismerése (1), hogy életed végét „tisztán” érd el (1), önmagam megismerése (1), ismeretszerzés (1)

 1. Boldogság (51)

boldogság (45), boldog családi élet (3), boldog párkapcsolat (1), vidámság (1), öröm (1)

 1. Emberekhez, világhoz és önmagunkhoz való jó hozzáállás (43)

szépen leélni és nyomot hagyni magunk után más emberek emlékezetében (14), boldoggá tenni (4), maradandót alkotni (4), segítségnyújtás (3), teljes és értékes életet élni (2), elégedettnek lenni (2), jót tenni (2), szeretet (2), közös perceket a családdal, barátokkal, az ember- és állattársainkkal (1), emberi kapcsolatokat teremteni (1), közösségalkotás (1), üdvözülés (1), gyönyör (1), szerelem (1), kikapcsolódás (1), az élő és változó Földi természet fenntartása (1), megismerni embereket, tájakat, kultúrákat, más világokat és mások világát (1), a megadatott időt a lehető legtöbb értelemmel, tartalommal megtölteni (1)

 1. Munka (5)

munka (3), karrier (2)

 1. Egyéb (27)

mindenkinek más (6), az élet céljának keresése (3), nincs célja – az ember is csak egy állat (2), Szerintem ezt csak akkor tudjuk meg, ha már meghaltunk. Talán ami utána jön, az a cél. Talán maga az út a cél, a lényeg. Ugyanakkor lehet, hogy nem ugyanaz az „élet célja”, mint az „életünk célja”. Minden egyén életének van célja. (1), Talán az, hogy úgy keljek fel / feküdjek le minden nap, hogy úgy érzem, ezért/így érdemes élni, hogy tökéletes harmóniában legyek önmagammal és környezetemmel. (1), Az, hogy legyőzzük ezt a hiányt. (1), Az életnek magának a megélése. (1), Megtudjam, miért vagyok (1), hogy tönkretegyük azt, amit tönkre lehet tenni (1), hogy lekösse a gondolatainkat jó esetben kb. 70-80 évig (1), játék (1), változás (1), megvárni a végét (1), halál (1), szabadság (1), jó lét (1), szépség (1), önmaga (1), életben maradni (1)

 1. Nincs válasz (3)
3. táblázat: Mi az élet célja?

dorota_elet_t3

 

A következő kérdés az Érték-e az élet, miért? volt. Erre a megkérdezettek 95%-a (123 fő) válaszolt igennel: mert csak egy van (39), mert nem tudjuk, hogy mi vár ránk a halál után (19), mert biztosítja fejlődésünket és lehetőségeket tár elénk (15), mert tehetsz valamit valakiért és valamiért (8), legnagyobb ajándék (7), mert egyedi és megismételhetetlen (6), indok nélkül (6), mert csak az életen keresztül tud fennmaradni a természet (3), mert múlandó (2), mert csoda (2), mindig annak a legértékesebb, aki tudja, hogy nincs messze a halál (2), mert azokkal lehetünk, akiket szeretünk (2), persze, hogy érték, csak néha elfelejtjük a problémáink miatt (2), mert tudjuk azt, hogy milyen az, amikor valaki esélyt sem kap arra, hogy megszülessen (1), mert annyira formálható, alakítható „anyag”, hogy mindenki azt kezd vele, amit akar (1), ha nem lenne élet, értelmetlen lenne minden (1), mert boldogságot teremhet (1), mert érték minden, ami minket jobbá tehet (1), mert az élet egyben kihívás (1), a lehető legnagyobb, mert semmi sem tudja pótolni (1), mert az „életek” összessége közösséget alkot (1), az életet az élők (általában) értéknek tartják, részben zsigerből (biológiai okok, ún. halálfélelem), részben beidegződésből (társadalmi hatás), részben szociális okokból (mások elvesztéséből fakadó fájdalom) (1), minden pillanatért, tanulásért, megértésért, tapasztalásért, szeretetért (1)

A válaszadók 2%-a (3 fő) nemmelfelelt: maga az élet nem, csak amit az életben kapunk és megszerzünk (1), értéke annak van, amit szeretünk, ha nincs életünk, akkor mi magunk sem vagyunk, tehát nem is szeretünk (1), nem, de értékesen élni lehet, ha akarunk (1)

 

4. táblázat: Érték-e az élet, miért?

dorota_elet_t4

 

Kiegyensúlyozott, aktív és egészséges életmód a leggyakrabban előforduló válasz a Milyen az ideális életmód? kérdésre.

 1. Kiegyensúlyozott, problémamentes (77)

kiegyensúlyozott (36), harmonikus (12), nyugodt (10), stresszmentes (4), pihenés (4), amilyenben megtalálom a lelki egyensúlyt (3), gondtalan (2), békében (1), csendes (1), rendezett (1), rendszeres (1), egyénre szabott (1), a világ bajaitól elzártan élni, hogy szabadon teljesíthessük be rendeltetésünket (1)

 1. Aktív (35)

fit (5), sportos (6), munka (4), mozgalmas (4), változatos (4), tanulás (3), aktív (2), szex mindennap (2), kalandokban bővelkedő (1), konstruktív (1), pörgős (1), szórakozás (1), élmény teli (1)

 1. Egészséges (33)
 2. Emocionális életfelfogás (28)

boldogság (20), szeretetteljes (5), érzelmes (2), vidám (1)

 1. A saját és mások életéhez való jó hozzáállás (26)

család (9), barátok (3), ami másnak nem árt (3), másokat is segíteni (2), kutyák (1), jobbító (1), segítő (1), közönségi (1), céltudatos (1), amilyet én élek, kiélvezek mindent, ami megadatik (1), ne fáradj bele semmibe, mindent örömmel, ne kényszerből csinálj (1), a legapróbb dolgokból is kihozni a maximumot; minden körülményben, változásban felfedezni a pozitívumot, megtanulni a legkisebb dolgoknak is örülni (1), olyan, ami az egyedet megelégedettséggel tölti el (1)

 1. Mindenkinek más (7)
 2. Jó anyagi helyzet (5)

szociálisan beágyazott (1), finom ételek és italok (1) tele kihívásokkal (1), szerintem az ideális életmód az, amikor van az ember feje felett tető, van mit ennie, hol megmosakodnia, miből megélnie (1), kuckó (1)

 1. Nem létezik ideális életmód (5)
 2. Egyéb (19)

sok napfény (2), gondolkodás (2), az a mód az ideális, mely jól alkalmazkodik az élőhelyhez és az életközösséghez (2), intellektuális (1), ha valaki nagy amplitúdóval éli az életét, és nekirohan az akadályoknak (1), az, amelyik az önmegismerés segítségével ennek az energiaszintnek, azaz a tökéletességnek az elérésére törekszik (1), egyszerű, Isten- és természetközeli (1), a test, a lélek és az intellektus igényeit egyszerre kell felismerni és kielégíteni (1), amikor az embernek megvan mindene, ami szükséges; elégedett (1), az, amelyiket nem bánjuk meg (1), farmon libákkal és tehenekkel (1), környezettudatos (1), tenger (1), nem kell túl sokat dolgozni, de unatkozni sem (1), tartalmas (1), nem tudom (1)

 

 

5. táblázat: Milyen az ideális életmód?

dorota_elet_t5

 

A Sorolja fel az élet legfontosabb értékeit! kérésre a válaszadók nagy többsége a szeretetet (57), családot (52), barátságot (37), egészséget (33), boldogságot (23), szerelmet (15) és az emberi kapcsolatokat (13) sorolta fel. Továbbá a következők is fontosak voltak számukra: öröm (9), hit (9), tudás (9), szabadság (6), bizalom (5), megértés (5), pénz (5), tanulás (4), remény (4), természet (3), nyugalom (3), önmegvalósítás (3), mosoly (3), megbecsülés (3), fejlődés (3) nevetés (3), szex (3), lehetőségek (3), alkotás (3), tisztelet más emberek és saját magunk iránt (3), segítségnyújtás (2), levegő (2), törődés (2), állatok (2), célok (2), harmónia (2), őszinteség (2), bölcsesség (2), tapasztalat (2), érzelem (2), értelem (2), lelki béke (2), gondolkodás (2), tisztesség (2), biztonság (2), békesség (2), vidámság (2), becsület (2), művészet (2), igazság (2), élelem (1), étel (1), folyadék (1), rend (1), kaja (1), pia (1), sör (1), nők (1), víz (1), energia (1), fény (1), Föld (1), erkölcs (1), jelenlét (1), lét (1), hiány (1), honvágy (1), csalódás (1), betegség (1), vágy (1), presztízs (1), elismertség (1), segítőkészség (1), empátia (1), egy belső menedék az élet elől (1), teljesség (1), kiteljesedés (1), önkifejezés (1), megelégedettség (1), lelki és szellemi gazdagság (1), türelem (1), megbocsátás (1), elengedés (1), saját utóda (1), létezés öröme (1), mókusok (1), kihasználni a lehetőséget (1), becsületesség (1), élmények (1), kötődés (1), felelősség (1), tudat (1), kulturáltság (1), optimizmus (1), változás (1), feladatok (1), jókedv (1), sikerélmény (1), hitetlenség (1), gazdagság (1), anyagi jólét (1), pozitív érzelem (1), zene (1), gyönyörű földrészek (1), költészet (1), a gyönyörtől könnybe lábadt szem (1), sajátod (1), élvezheted (1), ismeret (1), önállóság (1), könny (1), érzés (1), erő (1), szép (1), (1), életöröm (1), haza (1), Isten (1), életerő (1), maga az élet (1), szórakozás (1), játék (1), hobbi (1), béke (1), figyelmesség (1), megbízhatóság (1), önátadás (1), alázat (1), nem megérthetőség (1), fájdalom (1),   gyógyulás (1), munka (1), kíváncsiság (1), találkozások (1), stabilitás (1), odaadás (1), azt csinálni, ami igazán boldoggá tesz (1), együttérzés (1), egymásra utaltság (1), születés (1), halál (1), bátorság (1), adni tudást (1), szépség teremtésének képessége (1), bánat (1). Választ csak két adatközlőtől nem kaptunk.

 
6. táblázat: Sorolja fel az élet legfontosabb értékeit!

dorota_elet__t6

 

A Mi jut eszébe az élet szóról?kérdés alapján a következő profilokat különböztethetjük meg:

 1. Természet – biológia (62)

levegő (8), Föld (7), növények (7), víz (5), létezés (4), születés (3), természet (2), lét (2), egyedüllét (2), a tavasz, mert akkor minden kivirul, és a hosszú sötét tél után mindenki és minden újjáéled (1), egy növény, ami már úgy tűnt, hogy nem él, nem éli túl a fagyot, de mégis kihajt, és zöldell tavasszal (1), bolygó (1), tenger (1), pocsolya (1), állatok a lét és a búza (1), a biológiai értelemben vett élet (1), egysejtű (1), biológiai sokrétűség (1), az élesztőgomba (1), a szívdobbanás (1), fény (1), napsütés (1), jelenlét (1), életet élni (1), erdő (1), esőerdő (1), virág (1), csepp a tengerben (1), a biológia könyvem (1), élőlény (1), világ (1)

 1. Negatív gondolatok (48)

harc (8), küzdelem (6), nyüzsgés (3), nehézség (2), baj (2), gond (2), hazugság (2), intrika (2), bonyodalom (2), bánat (2), balszerencse (2), kegyetlen (1), kemény (1), könnyen megszakad (1), betegség (1), sérülékeny (1), szürke (1), monoton (1), unalmas (1), hiány (1), honvágy (1), csalódás (1), nem megérthetőség (1), szegénység (1), halál (1), nehéz (1)

 1. Pozitív gondolatok (40)

öröm (8), szeretet (3), szerelem (3), érzések (2), egészség (2), érték (1), boldogság (1), szép (1), célok (1), boldogulás (1),  maga a csoda (1), élvezni az életet (1), béke (1), érzelmek (1), életet adni (1), megértés (1), siker (1), vidámság (1), gyönyörű (1), gazdaság (1), életvidám (1), nevetés (1), csodálat (1), valami csodás dolog (1), élvezetek (1), mindenképpen rendkívül értékes (1), jó lét (1)

 1. Mozgás (10)

mozgás 4, játék (1), sport (1), pörgés (1), pezsgés (1), állandó körforgás (1), folyamatosság (1)

 1. Emberek (10)

emberek (4), család (2), társaság (2), emberiség (1), idegen civilizációk (1)

 1. Szín (8)

színek (4), zöld (2), egy nagy kék lufi (1), szenvedélyszínek (1)

 1. Hit (6)

a lehetetlennek hit dolgok elérése (1), a lelki megvilágosodáshoz hasonló békesség, amikor képesek vagyunk már átérezni a természet és az emberi értékek szépségeit (1), a lélek halhatatlansága (1), hit (1), evilági és túlvilági élet (1), hitetlenség (1)

 1. Elmúlás (5)

gyorsan elmúlik (2), az idő múlása (2), fontos, nagy pillanataink (1)

 1. Egyéb (80)

illatok (3), étel (3), szex (2), a lehetőségek tárháza (2), esély (2), film (2), a saját életem és azoké akikkel összefonódik az enyém (2), rövid (2), nagy kaland (2), káosz (2), kihívás (2), növekedés (2), tanulás (2), változási folyamat (2), sokaság (1), folyamatos (1), változó (1), burjánzó (1), véges és egyben végtelen (1), lüktetés (1), zene (1),  kapcsolatok (1), kihívás (1), alfa és ómega (1), élmények (1), az, hogy köszönöm, hogy van (1), minden változik (1), semmiből valami lenni (1), egy óriási, soha véget nem érő „projekt” (1), élés (1), életvitel (1), cogito ergo sum (1), történelem (1), lehet kellemes vagy fájdalmas (1), kolbászos hús (1), hála (1), kezdet (1), folytonosság (1), vér (1), ajándék (1), otthon (1) valami elkerülhetetlen (1), filmkockák (1), senki nem szólt előre, hogy ilyen lesz (1), élni és élni hagyni! (1), az élet szép (1), hogy nagyon érdekes, ahogy kialakult az élet a Földön (1), utazás (1), hullámvasút (1), életre szóló élményeink (1), gyereknevelés (1), gondoskodás (1), reinkarnáció (1), fűszer (1), hang (1), érintés (1), enyém (1), illúzió (1), hatalomra törés (1), munka (1), valóság (1), mindennapok (1), búza (1), erő (1)

 1. Nincs válasz (12)
7. táblázat: Mi jut eszébe az élet szóról?

dorota_elet_t7

 

A Milyen szakaszokból áll az élet? kérdésre a válaszadók elsősorban az ember fejlődési szakaszaira gondoltak.

 1. Szervezet állapota (350)

gyermekkor (72), felnőttkor (63), öregkor (41), ifjúkor (30), megszületés (29), halál (27), serdülőkor (21), időskor (21), csecsemőkor (21), fogantatás (7), magzati lét (6), érett kor (6), középkor (4), fénykora (1), változókor (1)

 1. Az élet összetevői (46)

tudásszerzési időszak (15), családalapítás (13), aktív munka (4), tapasztalatszerzés (3), bölcsebbé válás szakasza (3), nyugdíjba vonul (2), szerelem (2), barátok (2), bulizás (1), boldogság keresése (1)

 1. Különböző szakaszok (7)

az egész élet egy szakaszból áll, születéssel kezdődik, halállal végződik (2), a szakaszok száma végtelen lehet (1), amikor az ember egy és oszthatatlan időben él, és egy másik szakasz, mikor az idő szétesik évekre, hónapokra, hetekre, órákra, percekre (1), egy szakaszból (1), egy hosszú időszak, míg meg nem öregszünk (1), hiszem a hétéves felosztást (1)

 1. Egyéb (54)

kezdet (4), vég (4), élet (2), öntudatra ébredés (2), elmúlás (2), folyamatos változás (2), gondolatkor (még nem létezünk fizikálisan) (1), az elválás a szülőktől (1), aggkor (1), túlvilági élet (1), átmeneti (1), indulás (1), eredmény (1), megérkezés (1), támaszkodás (1), önállóság (1), függőség (1), álmok megvalósítása (1), naiv szakasz (1), konklúzió (1), vidámság (1), nyaralás (1), egészség (1), sok utazás (1), vagány (1), nem hiszem, hogy az életnek vannak szakaszai (1), alkalmazkodó (1), tudattalan és tudatos (1), tudatlanság (1), elmúlás (1), törekvés a teljességre (1), megvilágosodás és megnyugvás (1), sokféle beosztás lehetséges (1), egyszer fent, egyszer lent (1), az élet döntések sorozata (1), hosszabb (1), rövidebb (1), egy folyam (1), (1), jobb (1), rossz (1), rosszabb (1), egyéni (1), bevezetés - tárgyalás - befejezés (1)

 1. Nincs válasz (5)
8. táblázat: Milyen szakaszokból áll az élet?

dorota_elet_t8

 

A Milyen igék kapcsolódnak az életszóhoz? kérdésre különböző jellegű válaszok érkeztek, amelyekben a válaszadók nem csak igéket soroltak fel.

1. Cselekvést kifejező igék (219)

eszik (18), ad (14), iszik (11), megél (9), dolgozik (9), alszik (8), tanul (8), küzd (7), lélegez (6), átél (6), tesz (4), próbál (4), nevel (4), növekszik (4), kap (4), alkot (4), cselekszik (3), szexel (3), pihen (3), használ (2), játszik (2), születés (2), segít (2), harcol (2), emlékszik (2), változni (2), kalandozik (2), létrehoz (2), csinál (2), beteljesít (2), megismer (2), néz (2),  beszél (2), hallgat (2), feláll (2), szül (2), fejlődik (2), elpuskázza az életét (2), kialakít (1), csinál (1), rombol (1), pazarol (1), épít (1), táncol (1), elvesz (1), megválik az élettől (1), széppé tesz (1), szórakozik (1), kiél (1), megváltoztat (1), teremt (1), eldob (1), habzsol (1), veszélyeztet (1), eltölt (1), érvényesülés (1), elfogad (1), ízlel (1), tapint (1), visz (1), vezet (1), keres (1), figyel (1), kopik (1), árt (1), törekszik (1), folytat (1), az életére tör (1), munka (1), alvás (1), szórakozás (1), elpazarolja az életet (1), lezár (1), fürdik (1), megváltozik (1), gondoskodik (1), olvas (1), megvalósít (1), továbbad (1), bulizik (1), szopik (1), újrakezd (1), keres (1), talál (1), kivirágzik (1), cselekvőképesség (1), bevállal (1), vigyázni (1), bizonyít (1), táplálkozik (1)

2.Állapotot kifejező igék (212)

él (51), meghal (19), lenni (16), megszületik (16), létezik (9), szenved (8), gondolkodik (5), van (5), akar (5), hisz (4), lát (4), életben hagy (4), remélni (3), bízik (3), élvezni (3), leél (3), túlélni (3), életbe vágó (2), vegetál (2), kitartani (2), életben van (2), zajlik (2), élvez (2),  nyugalom (2), hallani (2), eltékozol (2), éldegél (2), fáj (2), tud (2), lesz (2), volt (2), tapasztal (1), létrejön (1), ért (1), tönkremegy (1),  jóra fordul (1), az élete forog kockán (1), megszakad (1), reménykedik (1), fél (1), ismer (1), haldoklik (1), betegség (1), életben marad (1), öregszik (1), álmodik (1), gyermeket vár (1), megfogan (1), beleél (1), felejt (1), megszokja (1), elbukja (1), tengődik (1), sejteni (1)

3. Emóciókat (érzéseket) kifejező igék (85)

szeret (28), örül (18), nevet (7), sír (7), érez (7), boldogul (6), csalódik (1), értékel (1), szomorkodik (1), aggódik (1), hálásnak lenni (1), megbocsátani (1), megbecsül (1), vágyik (1), barátkozik (1), utál (1), tolerál (1), mer (1)

4.  Mozgást kifejező igék (33)

mozog (7), megy (6), életbe lép (4), életre kel (3), fut (2), jár (2), aktivitás (1), elszáll (1), rohan (1), elszalad (1), pezseg (1), pörög (1), felgyorsul (1), problémákon keresztülmenni (1), elenged (1)

5.Időt kifejező igék (12)

elmúlik (5), telik (1), eliramlik (1), új életet kezd (1), eltelik (1), elkezdődik (1), véget ér (1), lepereg (1)

6. Nincs válasz (5)

 

9. táblázat: Milyen igék kapcsolódnak az élet szóhoz?

dorota_elet__t9

 

A válaszok Mit változtatna meg Ön az életében? kérdésre azt mutatják, hogy a felmérésben résztvevők 37%-a (48 fő) semmit sem változtatna, 5%-a (6 fő) sok mindent, szintén 5%-a (7 fő) a családi viszonyokat, és 10%-a pedig (13 fő) több időt szánna tanulásra és anyagi javainak gyarapítására.

 1. Semmit (48)
 2. Fejlődnék (13)

többet tanulnék (4), a tudás megszerzésének ütemét (3), minél több nyelvet tanulnék gyermekkorban (2), tudatosabb lennék (2), külföldre mennék nyelveket tanulni és dolgozni, többet olvasnék (1), több időt szánnék a kultúrára, beszélgetésekre (1)

3. Anyagi jólétre törekednék (13)

pénz mennyiségét (11), az anyagi helyzetemet (1), pénzt keresnék többet és korábban, és kivonulnék a sunyi képmutató bohócparádéból (1)

4. Családi viszonyok (7)

többet lennék együtt a családommal, barátaimmal (2), nyitottabb lennék a változásokra és emberekkel (2), szeretném, ha édesanyám nem lenne beteg (1), visszahoznám anyukámat, másképp alakítanám apukámmal a kapcsolatot (1), családot alapítanék (1)

5. Sok mindent (6)

6. Egyéb (58)

személyiségjegyeimből néhány dolgot (6),leszoknék a dohányzásról (3), magabiztosabb lennék (3), utaznék (3), lakóhelyemet (3), a természet szennyezését (2), egészségesebben élnék (2), életkörülményeim (2), hatékonyabb időkezelés (1), többet adnék (segítenék) (1), többet pihennék (1), több vidámságot szeretnék (1), egy kicsit optimistább lennék (1), sokkal keményebbnek lenni (1), kevésbé lennék érzelmes (1), bizonyos döntéseket/tetteket a múltban (1), hosszabbá tenném a napokat (1), a társasági életre (1), kiküszöbölném a megfelelni akarás okozta feszültséget (1), aktívabb lennék (1), többet szórakoznék (1), több lehetőséget használnék ki (1), törekednék arra, hogy az emberek toleránsabbak legyenek egymással (1), minden rosszat jóra (1), a helyszínt (1), lefogynék (1), később nősülnék meg (1), nem híztam volna el 10 éves koromig (1), a külső körülményeimet (1), a sértődékeny és érzékeny természetemet (1), sportolnék (1), csak magamat (1), az élethez való hozzáállásomat (1), a negatív gondolkodásmódomon való változtatást (1), másokért szeretnék élni (1), ne legyenek annyira fontosak az anyagiak (1), kevesebb agresszió (1), több szeretet (1), kevesebbet dolgoznék (1), világot (1), kevesebbet rohannék (1), magamat (1)

7. Nincs válasz (9)

10. táblázat: Mit változtatna meg Ön az életében?

dorota_elet_t10

 

A Mi szükséges az élethez? kérdésre a megkérdezettektől a következő válaszokat kaptuk:

1. Környezet (58)

tiszta levegő (22), napfény (9), oxigén (6), a Föld! (5), fény (3), kék ég (1), éj (1), szél (1), eső (1), környezet (1), élőlények (1), tűz (1), fizikai, biokémiai feltételek (1), salakanyagok ürítése/távozása (1), Nap (1), Hold (1), talaj (1), meleg (1)

2. Létfenntartó dolgok (52)

víz (24), táplálék (11), étel (9), ital (3), folyadék (1),  létfenntartó dolgok (1), kaja (1), a lelki táplálék (1), táplálni a szelleme (1)

 1. Családi és társadalmi kapcsolatok (50)

barátok (17), család (13), társak (5), más emberek (3), emberi kapcsolatok léte (3), gyermekek (1), társaság (1), egy apa (1), egy anya (1), társadalom (1), szülők (1), hogy ki milyen családba születik bele (1), családi szeretet (1), jó (nyugodt) családi háttér (1)

 1. Emocionális életfelfogás (47)

szeretet (29), boldogság (7), sok szerencse (6), humor (3), emóció (1), öröm (1)

 1. Anyagi biztonság (27)

pénz (21), lakhely (2), otthon (2), lakás (1), anyagi eszközök (1)

6. Erő (24)

erő (11), akaraterő (9), energia (2), soha fel nem adni (1), életerő (1)

7. Egészség (20)

egészség (17), testi, lelki, szociális egészség (2), egészséges életmód (1)

8. Pozitív gondolkodás (20)

pozitív hozzáállás (3), életkedv (2), remény (1), harmónia (1), optimizmus (1), nyugalom (1), készség a jóra (1), testi, lelki egyensúly (1), gondos tervezés (1), tudatosság bizonyos fokig (1), tiszta látásmód (1), gondoskodás (1), ráció (1), tudat (1), tudás (1), gondolat (1), sok ész (1)

9. Hit (13)

hit (7), bizalom (2), Isten (1), vallás (1), igazság (1),  lelki béke (1)

10. Különböző szükségletek (8)

biológiai/fizikai szükségletek (3), lelki szükségletek (2), anyagi szükségletek (1), szociális szükségletek (1), biológiai feltételrendszer (1)

11. Egyéb (76)

élelem (6), munka (6), talpraesettség (5), kitartás (3), türelem (2), cél (2), elszántság (2), szenvedély (2), siker (2), álmok (1), pihenés (1), értékrendszer (1), fedél (1), zene (1), művészet (1), kommunikáció (1), elhivatottság (1), szorgalom (1), alázatosság (1), tanulás (1), bátorság (1), külső és belső körülmények (1), morális feltételek (1), határozottság (1), rátermettség (1), törődés (1), támogatás (1), bátorság (1), nyitottság (1),  bizonyítási vágy (1), merészség (1), hidegvér (1), lelkesedés (1), alkalmazkodóképesség (1), egy csipetnyi szürkeállomány (1), esetleg sör (1), önirónia (1), ügyesség (1), egyéb meggyőződés (1), hűség (1), kutya (1), macska (1), éléskamra (1), önmagunk és mások megbecsülése (1), alvás (1), lélegzés (1), szívverés (1), mozgás (1), méregtelenítés (1), drugs (1), rock and roll (1), libidó (1), szex (1), erő (1), segítség (1)

12.Nincs válasz (3)

11. táblázat: Mi szükséges az élethez?

dorota_elet_t11

 

A Sorolja fel az életszó rokon értelmű szavait, kifejezéseit (szinonimáit)! kérésre az alábbi szinonim kifejezéseket kaptuk:

lét (62), létezés (56), (meg)születés (14), sors (10), út (8), virágzás (5), boldogság (3), világ (3), életút (3), fennállás (3), haladás (2), lenni (2), él (2), egzisztencia (2), földi lét (2), végzet (2), életpálya (2), való fény (2), szeretet (2), csoda (2), utazás (2), növekedés (2), nevetés (2), változás (2), mozgás (2), van (2), kenyér (2), öröm (1), zene (1),  levegő (1), levés (1), lélegzés (1), szívdobogás (1), vegetálás (1), leledzés (1), fent (1), eszmélés (1), feleszmélés (1), létrejövés (1), rügyezés (1), sarjadás (1), harc (1), elevenség (1), tapasztalat (1), organikusság (1), tartalom (1), körforgás (1), szerves entitás (1), lehetőség megélése (1), lehetőség kiaknázása (1), életfolyamat (1), folyamatos (1), létezik (1), kezdet (1), éberség (1), ébren lét (1), túlvilági lét (1), evolúció (1),  túlélés (1), élő (1), életfolyam (1), elevenség (1), pulzálás (1), éldegélés (1), életkedv (1), derű (1), pályafutás (1), életmű (1), organizmus (1), világosság (1), lélek (1), siker (1), nyugalom (1), barátság (1), lehetőség (1), termékeny (1), élettörténet (1), kaland (1), keresés (1), álmodozás (1), fejlődés (1), fogantatás (1), alkotás (1), világra jövés (1), életre kelés (1), életvitel (1), kor (1), energia (1), búza (1), gabona (1), gyermek (1)

Nincs válasz (11)

 

A Sorolja fel az élet szó ellentétes jelentésű szavait, kifejezéseit (antonimáit)! kérésre a résztvevők így válaszoltak:

halál (105), elmúlás (29), vég (18), nemlét (15), pusztulás (14), élettelen (10), pokol (7), sötétség (6), élettelenség (6), semmi (4), betegség (4), megsemmisülés (4), nemlétezés (4), halott (4), enyészet (4), gyilkosság (3), eltávozás (2), holt (2), vegetálás (2), szenvedés (2), sírás (2), csend (2), megnyugvás (1), némaság (1), nincs (1), elszáradás (1), hazugság (1), gyávaság (1), árny (1), megfutamodás (1), sivár (1), kopár (1), cselekvőképtelenség (1), mozgáskorlátozás (1), statikusság (1), passzivitás (1), üresség (1), unottság (1), szomorúság (1), boldogtalanság (1), feladás (1), állandóság (1), változatlanság (1), mozdulatlanság (1), lezárultság (1), felfüggesztett folyamat (1), átalakulás (1), megsemmisülés (1), gyűlölet (1), kihalt (1), beteljesedés (1), életet kiolt (1), élettelen (1), tárgy (1), döglött (1), tengődni (1), sanyarog (1),  nyomorog (1), haldokolni (1), vegetálni (1), öngyilkosság (1), meghalás (1), elmenés (1), kimúlás (1), semmiség (1), átkelés (1), bezárkózás (1), sivárság (1), visszautasítás (1), befejezés (1), nem létezik (1), nem létező (1), alkony (1), álom (1), nihil (1), kóma (1), gyengeség (1), puszta (1), sorvadás (1), rombolás (1), merevség (1), dermedtség (1), ismeretlen (1), agónia (1), kudarc (1)

Nincs válasz (3)

 

Azutolsó kérdésben arravoltunk kíváncsiak, hogy a kérdőívben segítségünkre levő személyek milyen közmondásokat, kifejezéseket, szólásokat, dalokatismernekaz élet szóval kapcsolatban, és melyeket használják leggyakrabban.

 1. Frazeológiai kapcsolatok és közmondások (48)

élni és élni hagyni (9), él, mint hal a vízben (7),  egy életem egy halálom (4), nagybetűs élet (4), amíg élünk, remélünk (3), élet-halál ura (3),  úgy szép az élet, ha zajlik (3), él, mint Marci Hevesen (2), az élet nem fenékig tejföl (2), amilyen az élete, olyan lesz halála (1), többet ér az élete egy egészséges koldusnak, mint egy beteg királynak (1), az élet sokat ígér, keveset ad (1), édes élet (1), az élet sava, borsa (1), az életével fizet (1), küzdelem életre-halálra (1), amíg élet van, addig remény is van (1), Ki mint veti ágyát, úgy alussza álmát. (1), Ki mint vet, úgy arat. (1), A macskának kilenc élete van. (1)

 1. Dalok (38)

Ilyen az élet (13); Az élet a legjobb méreg [Tankcsapda] (13); Az élet szép, az élet minden. Mondhatják, hogy semmid nincsen, de a legnagyobb kincs örökké tiéd [Légy jó mindhalálig, musical](2); Az élet szép, csak Te, világ vagy beteg (2); Hogy ez az élet, s nem halunk meg... [Nagy utazás] (1); Soha még ilyen szép az élet nem volt... [nyári magyar sláger] (1); Játék az élet (1); Who wants to live forever? [Queen] (1); Ha az életben... [Kispál és a borz] (1); „Mama, kérlek, meséld el nekem, hogy milyen volt az élet nélkülem…” [Koncz Zsuzsa] (1); Az életedtől, mondd, mit remélsz? (1); Apám hitte [Zorán] (1)

 1. Filmek (28)

Az élet nem habos torta [A Tanú] (20); Pénzt vagy életet! (3); Az élet sója (2); Te rongyos élet (2); Life is like a box of chocolate. You never know what you get. [Forest Gump] (1)

 1. Idézetek (15)

Az élet előttem áll és nem látok tőle semmit [falfirka] (2); Tudomásul kell venni a halált, hogy jobban megérthessük az életet. [P. Coelho] (1); Ezt egy életen át kell játszani [Hevesi Tamás] (1); Gondolkodom, tehát vagyok (1), Most élsz [Máté Péter] (1); Élj úgy, mintha minden perc az utolsó volna! (1), Az élet nem a biztonságról szól: kockázat nélkül nem lehet játszmát nyerni. [Agatha Christie] (1); Ma kezdődik életed hátralevő része [graffiti] (1); Az élet túl rövid ahhoz, hogy rossz bort igyunk [falfirka] (1); Lenni vagy nem lenni (1), Csináld azt, amit szeretnél (1); Valami kell, valami jó (1); Virágok közt feküdni lenn a földön, akarsz, akarsz-e játszani halált? [K. D.] (1); A tej: élet, erő, egészség. Ez az élet. [reklám] (1)

5.Versek (5)

Az élet himnusza [Teréz anya] (2); Elhull a virág, eliramlik az élet (1); Szeretném, ha szeretnének [Ady E.](1); Élni, míg élünk… [Ady E.](1)

6.Egyéb gondolatok (188)

Egyszer élünk! (8), életrevaló (7), az élet szép (5), élet-halál kérdése (4), Az élet habos oldala, az élet napos oldala (4), az élet alkonya (3), Az élet küzdelem (2), éli az életét (2), életerős (2), életvidám (2), életbe vágó (2), élettel teli (2), életöröm (2), nehéz az élet (2), rövid az élet (2), Az élet szép, tenéked magyarázzam? (2), élet fája (2), élelmes (2), Egy életre megtanulta a leckét. (2), életre szóló barátság (2), nélküle nem élet az élet (1), nélküled az élet gyötrelem (1), zajlik az élet (1), ami nem öl meg, az erősít! (1), élete delén, élete derekán (1), Valaki mondja meg, milyen az élet… (1), életbe vágóan fontos (1), életem értelme (1), ezt egy életen át kell játszani (1), Ha az életben nincs már több móka, ez ám az élet! (1), élni tudni kell (1), Ha az élet citrommal kínál, kérj hozzá tequilát! (1), az életemre esküszöm (1), az életénél is jobban szereti (1), az élet megy tovább (1), beleveti magát az élet sűrűjébe (1), lepereg az élete a szeme előtt (1), elszakad az élet fonala (1), Az élet ünnepnapok nélkül: hosszú út fogadók nélkül (1), Beszélj kevesebbet, mondj többet, utálkozz kevesebbet, szeress többet; és az életben minden jó dolog a tiéd lesz. (1), életem virága (1), életjel (1), élénk (1), élőhalott (1), életjelenség (1), életunt (1), életút (1), életre szóló (1), élettárs (1), Az élet szép, a világ rossz! (1), Más az életet élni, és más létezni (1), Aki soha nem vállal kockázatot az életben, sehová sem jut (1), Aki nem mer élni, nem fog fejlődni (1), Minden élet egy vállalkozás (1), Nem az iskolának, hanem az életnek tanulunk (1), Az élet nem áll meg. Csak hálni jár belé a lélek. (1), élettartam (1), életpálya (1), élethű (1), életkép (1), az élet út (1), az élet hullámvasút (1), Hálni jár belé a lélek. (1), húzom az igát (1), hal valamiért (1), életre, halálra megküzdenek egymással (1), bocs, hogy élek (1), Élő embernek is lehet holt lelke (1), ki sokat alszik, keveset él (1), élveteg (1), élvezi az életet (1), élt és alkotott (1), életerő (1), a törpék élete nemcsak játék és mese (1), eleven, ki időt nyer, életet nyer (1), életem (1), élve vagy halva (1), életre való lány (1), az élet nem leányálom... (1), lepereg előtte élete filmje (1), Az élet olyan, mint a színház. A férfiak mind színészek, a nők mind színésznők (1), Az élet a teremtő szülinapi ajándéka, az, hogy beledöglünk, csak  hab a tortán. (1), Olyan az életed, amilyet kívánsz. (1), élni vagy félni (1), Az életben a legapróbb örömöket is tudni kell felfedezni. (1), Kékmadár mese (1), éltető (1), Kutya egy élet (1), Az élet mindenhol utat tör. (1), Az élet minden, ha rangod, pénzed, semmid nincsen…(1), Boldogság, szerelem az életem… (1), Ha az életben nincs már több móka, meghalunk, mintha nem volna több dolgunk az életben is… (1), Boldogan éltek, míg meg nem haltak (1), Élni jó, de jól élni még jobb (1), Hej élet, be gyöngy élet. Élettelen, életet élni (1), életvonal (1), életképes (1), életkép (1), életre – halálra (1), életemben nem … ilyet (1), élhetetlen ember (1), éltes ember (1), Az élet egy nagy óceán (1), Élj úgy, hogyha lepereg előtted életed filmje, érdemes legyen végignézned (1), Megette kenyere javát (1), Eljárt fölötte az élet. (1), Életre-halálra harcoltak (1), Mintha az élete múlna rajta (1), Életét áldozza (1), Párosan szép az élet (1), Az élete párja (1), Az élete forog kockán (1), Eljátssza az életét (1), Kijárta az élet iskoláját (1), Míg a halál el nem választ (1), Az egészséges élet leglassabb fajtája a haldoklásnak (1), Megkeseríti az életét (1), Nagy kanállal habzsolja az életet (1), Az meglett ember, kinek se anyja, se apja. Ki az életet halálra ráadásul kapja. Ezért őrzi meg. (1), élhetetlen (1), Az élet a legjobb tanítómester. (1), Az élet minden kérdésre megadja a választ (1), Egyszer él az ember (1), Egy életem, egy halálom, ezt a dolgot megcsinálom (1), Szar az élet, mi vagyunk a verebek rajta… (1), Csak a halott indián a jó indián (1), Én is féltem, amíg éltem. (1), Ne sírj, mert vége lett, örülj, mert megtörtént. (1), élete derekán (1), ez az élet (1), Cukor az élet, csak tudni kell szopni. (1), Akarsz-e játszani mindent, mi élet, havas telet és hosszú-hosszú őszt… (1), akarsz-e élni (1), élni mindörökkön (1), játékban élni, mely valóra vált? (1), nagy lábon él (1), rövid az élet, hosszú a sír (1), A tegnap elmúlt, a mát megéljük és a holnapot reméljük (1), egy asszony élete (1), életben maradtak (1), az élet szép és megélni szép (1), élete lehet vele (1), életre hív (1), életre kelt (1), életfa (1), ésszel él az ember (1), él a lehetőséggel (1), életerős (1), életművész (1)

7.Idegen nyelvű kifejezések (10)

c’est la vie (3), Dolce vita (2), Life is beautiful! (1), „Carpe diem!” (1), „Music is enough for a lifetime, but a lifetime is not enough for music.” (1), Eat you alive (1), Livestrong (1)

8.Nincs válasz (14)

 

12. táblázat: Milyen közmondást, kifejezést, szólást, dalt stb. ismer az élet fogalommal kapcsolatban?

dorota_elet_t12

 

 

 


4. Összegzés

A kérdőíves anyag elemzése azt mutatja, hogy az élet fogalma a magyar nyelvben polikategoriális és több profilú. A válaszadók számára az élet egy cselekvés, ami a fajfenntartásra, önmegvalósításra és fejlődésre irányul. Továbbá az élet egy folyamat, egy út, a születés és halál közötti szakasz vagy Istentől kapott ajándék. A megkérdezettek (95%-a) számára az életnek nagy értéke van, mert csak egy van és nem tudjuk mi vár ránk a halál után, viszont 2%-a úgy gondolja, hogy az életnek nincs értéke. Az élet legfontosabb értékei közé a megkérdezettek első sorban a szeretetet, a családot és a barátságot soroltak. A felmérésben résztvevők szerint a kiegyensúlyozott (harmonikus, nyugodt), aktív (sportos, fit, mozgalmas) és egészséges élet is fontos. Emellett az emocionális életfelfogás (boldog, szeretettel teli), erő, anyagi biztonság, pozitív gondolkodás és hit is szükséges az élethez.

Érdemes megfigyelni, hogy az élet fogalom konceptualizálására a válaszadók közül sokan különböző metaforákat és összehasonlításokat használtak. Nagy hangsúlyt kapott az élet mint tartály metafora, aminek súlya (nehéz, könnyű), hosszúsága (rövid, hosszú) és állapota (kemény) van. Az élet mint tartály az érzelmek és egyebek tárolására szolgál (értékekkel teli, kínokkal teli). Néhány metaforikus kifejezésben az élet egy színes (zöld, kék, rózsaszín) kocka, amely forog és forog (az élete forog kockán), amellyel játszani lehet (eljátssza az életét) vagy egy étel teli ízekkel (az élet sava, borsa, édes élet) és illattal vagy szaggal (büdös élet), amit mi saját magunknak keverünk egy nagy kanállal (nagy kanállal habzsolja az életet). Gyakran az élet mint egy értékes cseretárgy (pénzt vagy életet), illetve fizetőeszköz (az életével fizet) jelenik meg, vagy egy olyan érték, amelyért érdemes harcolni és küzdeni (küzdelem életre halálra). Az élet egy kétoldalú csoda (az élet habos oldala, az élet napos oldala), de sajnos gyorsan elmúlik (megy az élet). Az élet mint egy ember, akinek jövendőmondó képessége van (rövid az élet, hosszú a sír; amilyen az élete, olyan lesz a halála), és akitől tanulni is lehet (az élet a legjobb tanítómester).

Továbbá az életet színházhoz (az élet olyan, mint a színház), filmhez (lepereg előtte élete filmje, az élet filmkockák) és óceánhoz (az élet egy nagy óceán) hasonlították. A felsorolt kifejezések között olyanok is szerepelnek, amelyek pejoratív minősítést hordoznak magukban (szar az élet, mi vagyunk a verebek rajta, az élet szar, kurva szar).

Az ontológiai kategóriában az élet mint lét és létezés szerepel. Az élet mint axiológiai kategória elsősorban a legfontosabb értékként konceptualizálódik (legfontosabb dolog a világon, boldogság, szépség). A válaszok alapján az életnek negatív (szomorú, boldogtalan, rossz) és semleges értéke is van (minden csak saját magunktól függ, izgalmas, bármilyen, átlagos). A biológiai kategorizáció keretében az élet mint természet (Föld, növények, levegő), környezet (tiszta levegő, napfény), létfenntartó dolgok (víz, táplálék) szerepel. A megkérdezettek válaszai azt mutatják, hogy a társadalmi kategória viszontaz életet mint tevékenységet, valamint az emberekhez, világhoz és önmagunkhoz való jó hozzáállást tükrözi (másokat segíteni, boldoggá tenni, maradandót alkotni).

A Sorolja fel az életszó rokon értelmű szavait, kifejezéseit (szinonimáit)!; Sorolja fel az életszó ellentétes jelentésű szavait, kifejezéseit (antonimáit)! kérésekre a megkérdezettek igen sokszínűen és kreatívan válaszoltak. Leggyakrabban a következő rokon értelmű szavak jelentek meg a válaszokban: lét (48%), létezés (43%), (meg)születés (11%). Az ellentétes jelentésű szavak pedig a halál (81%), az elmúlás (22%), a vég (14%), a nemlét (12%) és a pusztulás (11%) voltak.

A válaszadók a Milyen közmondást, kifejezést, szólást, dalt stb. ismer az élet fogalommal kapcsolatban? kérdésre érdekes közmondásokat, frazeológiai kapcsolatokat, dalokat, illetve kifejezéseket soroltak fel. 20% választotta Ilyen az élet és Az élet a legjobb méreg [Tankcsapda] című dalt. Igen gyakran (16%) A Tanú című film Az élet nem habos torta szállóigévé vált mondását idézték fel. A felsorolt frazeológiai kapcsolatok és közmondások 35%-a megegyezik a MSzK és MSzKSz szótárban található példákkal. 202 kifejezés népi bölcsességeket és saját ismereteket, tapasztalatokat tükröz.

A nyelvi kép rekonstruálásának fő célja az, hogy megmutassa, hogy a nyelvhasználók hogyan konceptualizálják az őket körülvevő valóságot, illetve milyen módon minősítik azt, valamint hogy milyen értékeket rendelnek hozzá.

A feljebb vázolt nyelvi kép jelentősen eltér a világ tudományos képétől és a szótári definícióktól. A kérdőíves anyagban rögzült világkép azt mutatja, hogy az élet fogalomnak belső taxonómiája és extenziója nagyon gazdag konnotációkkal és többprofilú kognitív bázissal rendelkezik. Az összegyűjtött anyag gazdagsága és sokszínűsége azt mutatja, hogy az élet szó mögött elrejtett világkép valószínűleg az ember saját tapasztalatait, társadalmi hovatartozását, iskolai végzettségét, világnézetét, társadalmi fejlődési állapotát stb. tükrözi.

 

Ajánlott irodalom

A magyar nyelv értelmező szótára (= ÉrtSz.) 2002. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Bańczerowski Janusz 2000: A nyelv és a nyelvi kommunikáció alapkérdései. Szerk.: Nyomárkay István. Budapest: ELTE Szláv és Balti Filológiai Intézet, Lengyel Filológiai Tanszék.

Bańczerowski Janusz 2008: A világ nyelvi képe. A világkép mint a valóság metaképe a nyelvben és nyelvhasználatban. Budapest: Tinta Könyvkiadó.

Bańczerowski Janusz 2010: A nyelv szerepe az emberi valóság megalkotásában. Magyar Nyelv. 2. szám. [megjelenés alatt].

Bartmiński Jerzy 2006: Językowe podstawy obrazu świata. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Forgács Tamás 2004: Magyar szólások és közmondások szótára. Budapest: Tinta Könyvkiadó. (= MSzKSz).

Kövecses Zoltán 2005: A metafora. Gyakorlati bevezetés a kognitív metaforaelméletbe. Budapest: Typotex.

Magyar értelmező kéziszótár. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1986. (= ÉrtKsz.)

O. Nagy Gábor 1966: Magyar szólások és közmondások. Budapest: Gondolat. (= MSzK.)

 

Lektorálta: Bańczerowski Janusz

Nyelvi lektorálás: Veszelszki Ágnes