Szófelhő

konferencia fordítás konceptualizáció kognitív nyelvi világkép filológia szakdolgozat nyelvészet metafora imperative language patterns phraseology representation death linguistic worldview infinitive szecesszió grammatika főnévi igenév kettős állítmány stilizáció stíluselemzés dekorativitás decorativity nyelvi példa klasszikus modernség eufemizmus euphemistic phrases alcoholic drink irodalmi vita theory of criticism the betrayal of the intellectuals az írástudók árulása recenzió irodalomtörténet recepciótörténet irodalompolitika hungarian literature modernity classical modernism magyar irodalom modernitás cognitive analysis prevalence inflection frazéma frazeológia antonima antonímia horvát nyelv rikkancs bulvársajtó media kognitív metafora kognitív nyelvészet linguistic image of the world cognitive linguistics nyelvoktatás didaktika pszicholingvisztika tartalomelemzés croatian language antonymy irodalmi társaságok modern magyar irodalom ady endre vörösmarty díj literary organizations modern hungarian literature vörösmarty prize irodalomtudomány újraszerkesztés újrafordítás polish language metaphor szaknyelv fordítástudomány retranslation phraseme facebook proto slavic perspective ekvivalencia hatalom ideológia deontikus modalitás sajtótörténet history of press nyelvtörténet dialektológia nyelvi kép világ_nyelvi_képe szemantika nyelvi_kép conceptualization ideology magyar_nyelv nyelvhasználat faktitív ige hungarian language equivalence focalization irony családregény nézőpont fokalizáció gyermekelbeszélő irónia vonzatkutatás szövegnyelvészet nyelvjárás szerb translation tudománytörténet critical_discourse_analysis factitive verb causativity tanulmánykötet optimalizáció zenitism szabadverselés szabadstrófa horvát expresszionizmus zenitizmus önéletrajz performativitás autobiography identity performativity criseology szláv lexika orosz nyelv ősszláv historical linguistics slavic vocabulary avantgárd expresszionizmus horvát filológia nyelvhelyesség funkcióige eszmetörténet narratológia diskurzuselemzés narratology discourse analysis modern_filológiai_társaság krízeológia önéletírás életrajz asszociáció analógia szimmetria nyelvi intuíció nyelvi formalizáció russian language

A szem fogalmának nyelvi képe a lengyel frazeológiai kapcsolatokban és közmondásokban - Felhasznált irodalom
Tartalomjegyzék
A szem fogalmának nyelvi képe a lengyel frazeológiai kapcsolatokban és közmondásokban
1. Bevezetés
2. A szem fogalom elemzése
3. Összegzés
Források
Felhasznált irodalom
Minden oldal

 

Felhasznált irodalom

 

Bańczerowski, Janusz 2010: A nyelv szerepe az emberi valóság megalkotásában. In: Magyar Nyelv 2010, 2. szám, 129−143.

Bańczerowski, Janusz 2008: A világ nyelvi képe. A világkép mint a valóság metaképe a nyelvben és nyelvhasználatban. Budapest: Tinta Könyvkiadó.

Bartmiński, Jerzy 2006: Językowe podstawy obrazu świata. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Bartmiński, Jerzy (szerk.) 2001: Współczesny język polski. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Filar, Dorota 2000: Językowy obraz świata a obraz świata w tekście poetyckim. In: Język a kultura. T.13. Wrocław, 2000: http://www.lingwistyka.uni.wroc.pl/jk/ [2010. 02. 23.]

Jędrzejko, Ewa 2001: Człowiek miarą wszech rzeczy. Antroponcentryzm i historycznokulturowe aspekty staropolskiej frazeologii somatycznej. In: Prace filologiczne T. XLVI. Warszawa: Instytut Języka Polskiego UW.

Maćkiewicz, Jolanta 2002: „Krajobraz twarzy” czyli: jak opisujemy twarz i jej części. In: Prace filologiczne T. XLVII. Warszawa: Instytut Języka Polskiego UW.

Maćkiewicz, Jolanta 2001: Twarz i maska. Potoczne wyobrażenia na temat szczerości i obłudy. In: Prace filologiczne T. XLVI. Warszawa: Instytut Języka Polskiego UW.

Маслова,В. А. 2007: Лингвокультурология.Москва: Издательский центр «Академия»

Krawczyk, Anna 1991: Ciało człowieka w świetle frazeologii gwarowej. In: Język a kultura. T. 1 http://www.lingwistyka.uni.wroc.pl/jk/ [2010. 02. 25.]

Pajdzińska, Anna 2006: Studia frazeologiczne. Łask: Oficyna Wydawnicza Leksem.

Tyrpa, Anna 2005: Frazeologia somatyczna. Związki frazeologiczne o znaczeniach motywowanych cechami części ciała w gwarach polskich. Łask: Oficyna Wydawnicza Leksem.

Sułkowska, Monika 2006: Międzyjęzykowa ekwiwalencja frazeologizmów na przykładzie związków somatycznych w języku polskim, francuskim i włoskim. In: Poradnik językowy 2006. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Tokarski, Ryszard 2001: Słownictwo jako interpretacja świata. In: Bartmiński, J. (szerk.): Współczesny język polski. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej.

Wysoczański,Włodzimierz 2006: Językowy obraz świata w porównaniach zleksykalizowanych na materiale wybranych języków. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

 

 

Rövidítések:

{} = szó szerinti fordítás

(=) = ekvivalens

t. sz. = többes szám

vki = valaki
vmi = valami

 

Lektorálta: Bańczerowski Janusz

Nyelvi lektorálás: Veszelszki Ágnes