Szófelhő

konferencia fordítás konceptualizáció kognitív nyelvi világkép filológia szakdolgozat nyelvészet metafora imperative language patterns phraseology representation death linguistic worldview infinitive szecesszió grammatika főnévi igenév kettős állítmány stilizáció stíluselemzés dekorativitás decorativity nyelvi példa klasszikus modernség eufemizmus euphemistic phrases alcoholic drink irodalmi vita theory of criticism the betrayal of the intellectuals az írástudók árulása recenzió irodalomtörténet recepciótörténet irodalompolitika hungarian literature modernity classical modernism magyar irodalom modernitás cognitive analysis prevalence inflection frazéma frazeológia antonima antonímia horvát nyelv rikkancs bulvársajtó media kognitív metafora kognitív nyelvészet linguistic image of the world cognitive linguistics nyelvoktatás didaktika pszicholingvisztika tartalomelemzés croatian language antonymy irodalmi társaságok modern magyar irodalom ady endre vörösmarty díj literary organizations modern hungarian literature vörösmarty prize irodalomtudomány újraszerkesztés újrafordítás polish language metaphor szaknyelv fordítástudomány retranslation phraseme facebook proto slavic perspective ekvivalencia hatalom ideológia deontikus modalitás sajtótörténet history of press nyelvtörténet dialektológia nyelvi kép világ_nyelvi_képe szemantika nyelvi_kép conceptualization ideology magyar_nyelv nyelvhasználat faktitív ige hungarian language equivalence focalization irony családregény nézőpont fokalizáció gyermekelbeszélő irónia vonzatkutatás szövegnyelvészet nyelvjárás szerb translation tudománytörténet critical_discourse_analysis factitive verb causativity tanulmánykötet optimalizáció zenitism szabadverselés szabadstrófa horvát expresszionizmus zenitizmus önéletrajz performativitás autobiography identity performativity criseology szláv lexika orosz nyelv ősszláv historical linguistics slavic vocabulary avantgárd expresszionizmus horvát filológia nyelvhelyesség funkcióige eszmetörténet narratológia diskurzuselemzés narratology discourse analysis modern_filológiai_társaság krízeológia önéletírás életrajz asszociáció analógia szimmetria nyelvi intuíció nyelvi formalizáció russian language

A szem fogalmának nyelvi képe a lengyel frazeológiai kapcsolatokban és közmondásokban - 1. Bevezetés
Tartalomjegyzék
A szem fogalmának nyelvi képe a lengyel frazeológiai kapcsolatokban és közmondásokban
1. Bevezetés
2. A szem fogalom elemzése
3. Összegzés
Források
Felhasznált irodalom
Minden oldal

 

1. Bevezetés

Jelen vizsgálatomnak az a célja, hogy rekonstruáljam a szem szó által jelölt fogalom kognitív tartományának tartalmát, valamint belső taxonómiáját, amely a lengyel frazeológiai kapcsolatokban és közmondásokban szerepel, illetve a mai lengyel nyelvhasználókban rögzült képben található.

Az elemzésben felhasználtam a lengyel frazeológiai és értelmező szótárakat, a Lengyel Nemzeti Szövegtár (= LNSz) adatait, amelyben a szem lexéma 4904-szer fordul elő, valamint a közbeszédben elhangzott nyelvi példákat.

A lengyel értelmező szótárak (SSJP, DSJP) a következő profilokról tesznek említést a szemre vonatkozóan: 1. a látás szerve; 2. nézés; 3. tekintet; 4. valamilyen gömbölyű tárgy, például kő a gyűrűben; 4. mérőeszköz; 5. hurok; 6. egy hazárdjáték neve.

A szótári definíciók alapján egyértelmű, hogy a szem (oko), többes számban szemek (oczy) az egyik legfontosabb testrész és érzékszerv. A szemnek köszönhető az, hogy látunk és értünk, például: jasno widzę (= világosan látom) ‘értem’, nie widzę sensu (= nem látom vminek az értelmét), nie widzę powodu {nem látom vminek az okát}, czarno widzę (= feketén látom) ‘semmi jót nem mond/jósol’, jak cię widzą, tak cię piszą {ahogy látnak, úgy írnak le} ‘vélemény vkiről/vmiről’, co oko widzi, to głowa dorozumie {amit a szem lát, azt a fej megérti}, przyjrzyjmy się temu bliżej {nézzük közelebbről}, spójrzmy na to z innej strony {nézzük ezt más oldalról}, spójrzmy na to z innego punktu widzenia (= nézzük ezt más szemszögből). „A látásnak az értéssel, tudással való kapcsolata egyértelmű. Ha az adott személy nem látja, vagy a látását valami megnehezíti, akkor nem ismeri a dolgok valódi állását” (Bańczerowski 2008: 157). Erre szolgálnak például a következő kifejezések: jasna sprawa (= világos ügy), jasno widzę (= világosan látom).

A szem az emberi, illetve állati test legfelső részén, a fejen helyezkedik el. A szemben tükröződik minden olyan folyamat, amely a lélekben, szívben, gondolatokban, vagyis az emberben zajlik. A szemben gyakran látjuk a személy érzelmi és pszichikai állapotát, ami sokszor lehetővé teszi, hogy megértsük a viselkedését, és ha szükség van rá, segítséget nyújtsunk neki, például: oko do serca okno {a szem a szív ablaka}, oczy zwierciadłem duszy (= a szem a lélek tükre),stb.

Mivel a szem az egyik legérzékenyebb és legfontosabb szerv, amely a fő testrészen (a fejen) helyezkedik el, nagyon könnyen megsérülhet. Talán innen erednek olyan kifejezések, mint például: wiatr bije w oczy {szél belefúj a szemébe; szemébe vág a szél}, nasypać komu piasku w oczy (= port, homokot hint vkinek a szemébe), nasypać komu soli w oczy {sót szór vkinek a szemébe}, wydłubać oczy (= kikaparja vkinek a szemét), być komuś solą, cierniem w oku {só vagy tövis vkinek a szemében} ‘zavar vkit, idegesít vkit’.