Szófelhő

konferencia fordítás konceptualizáció kognitív nyelvi világkép filológia szakdolgozat nyelvészet metafora imperative language patterns phraseology representation death linguistic worldview infinitive szecesszió grammatika főnévi igenév kettős állítmány stilizáció stíluselemzés dekorativitás decorativity nyelvi példa klasszikus modernség eufemizmus euphemistic phrases alcoholic drink irodalmi vita theory of criticism the betrayal of the intellectuals az írástudók árulása recenzió irodalomtörténet recepciótörténet irodalompolitika hungarian literature modernity classical modernism magyar irodalom modernitás cognitive analysis prevalence inflection frazéma frazeológia antonima antonímia horvát nyelv rikkancs bulvársajtó media kognitív metafora kognitív nyelvészet linguistic image of the world cognitive linguistics nyelvoktatás didaktika pszicholingvisztika tartalomelemzés croatian language antonymy irodalmi társaságok modern magyar irodalom ady endre vörösmarty díj literary organizations modern hungarian literature vörösmarty prize irodalomtudomány újraszerkesztés újrafordítás polish language metaphor szaknyelv fordítástudomány retranslation phraseme facebook proto slavic perspective ekvivalencia hatalom ideológia deontikus modalitás sajtótörténet history of press nyelvtörténet dialektológia nyelvi kép világ_nyelvi_képe szemantika nyelvi_kép conceptualization ideology magyar_nyelv nyelvhasználat faktitív ige hungarian language equivalence focalization irony családregény nézőpont fokalizáció gyermekelbeszélő irónia vonzatkutatás szövegnyelvészet nyelvjárás szerb translation tudománytörténet critical_discourse_analysis factitive verb causativity tanulmánykötet optimalizáció zenitism szabadverselés szabadstrófa horvát expresszionizmus zenitizmus önéletrajz performativitás autobiography identity performativity criseology szláv lexika orosz nyelv ősszláv historical linguistics slavic vocabulary avantgárd expresszionizmus horvát filológia nyelvhelyesség funkcióige eszmetörténet narratológia diskurzuselemzés narratology discourse analysis modern_filológiai_társaság krízeológia önéletírás életrajz asszociáció analógia szimmetria nyelvi intuíció nyelvi formalizáció russian language

A nyelv szerepe az emberi valóság megalkotásában - Ez a nyelvi tudásunkkal kapcsolatos...
Tartalomjegyzék
A nyelv szerepe az emberi valóság megalkotásában
Ez a nyelvi tudásunkkal kapcsolatos...
Most tegyük zárójelbe...
Valójában olyan világban élünk...
A tudományban vita folyik arról...
Az innátakoncepció körül...
A korábban feltett kérdésekkel kapcsolatban...
A Humboldt-féle gondolatokat...
Ha az „én nyelvemen”...
A determinista álláspont
A feljebb felvázolt két abszolutizáló álláspont...
Amikor azt állítjuk, hogy „a nyelv szervezi a gondolatunkat”...
A „Mi van veled?” kifejezés...
Az emlékezetünkben tárolt...
A nyelvi anyag konkrét ismerete...
Úgy véljük, hogy a nyelvnek...
Szakirodalom
Minden oldal

Ez a nyelvi tudásunkkal kapcsolatos mindennapi, természetes, megszokott érzés akadálya annak, hogy megértsük azt az állítást, hogy a világ, amelyben élünk, valójában a nyelvi valóság. Mindennapi értelemben a valóság az, ami körülvesz bennünket: a természetes és az ember által megalkotott tárgyak, más emberek, az intézmények, amelyekkel kapcsolatban állunk, tevékenységünk normái, emberi szokások, értékrend, jogi rendszer, a tudás, amellyel az egyének külön-külön és a társadalom együttvéve is rendelkezik. Ez meghatározza a társadalmi élet rendjét. A mindennapi gondolkodásban az emberi valóság azonos a tárgyi realitással. Ez a tárgyak világa, amelyek valójában hozzáférhetők a megfigyelésünk számára, de a saját „kinézetük” nem a mi észlelésünknek, tapasztalatunknak a függvénye, hanem tőlünk független lét. Több bizonyíték is van arra vonatkozóan, hogy a közgondolkodás nem lépi túl ezt a határt. Ezért határozottan ellenezni fogja azt a tézist, hogy a valóság megismerhető fragmentumai a saját létüket a nyelvnek köszönhetik, és úgy vélem, többé-kevésbé a következő módon fog érvelni. „Természetesen igaz az, hogy a nyelv nagyon fontos szerepet játszik az ember életében, közvetíti az információt az emberek között, mindennapi tevékenységünknek nélkülözhetetlen eszköze, de ebből nem következik az, hogy a nyelv szerepet játszik a valóságunk megalkotásában. Nem kell rendelkezni semmilyen nyelvi kompetenciával, nem kell használni a nyelvet ahhoz, hogy megállapíthassuk, észrevehessük azt, ami a környezetünkben jelen van, illetve azt, ami nincsen benne. Tehát, nem mondhatjuk, hogy a tárgyak a nyelvnek köszönhetően léteznek, illetve azt, hogy más emberek, intézmények, tudás, szokások stb. nem létezhetnek a nyelv nélkül. A nyelv segítségével csak leírhatjuk azt, ami objektív módon, a nyelvtől és az embertől függetlenül létezik.” Nem vagyunk teljesen biztosak abban, hogy a mindennapi gondolkodás pontosan így érvelne, de itt nem a részletekről, hanem arról az általánosabb jellegű argumentációról van szó, amely e gondolkodás mögött rejlik.  E szerint a környezetünkben található objektumok közvetlen hatást fejtenek ki az emberre, és ebben a folyamatban megnyilvánulnak az objektumok tárgyi, objektív tulajdonságai. Tehát a világ, amelyben élünk olyan, amilyennek látjuk, és ezt a világot észleljük, úgy és nem másképpen, mivel ilyenek a megismerés számára hozzáférhető tulajdonságaik.