Szófelhő

konferencia fordítás konceptualizáció kognitív nyelvi világkép filológia szakdolgozat nyelvészet metafora imperative language patterns phraseology representation death linguistic worldview infinitive szecesszió grammatika főnévi igenév kettős állítmány stilizáció stíluselemzés dekorativitás decorativity nyelvi példa klasszikus modernség eufemizmus euphemistic phrases alcoholic drink irodalmi vita theory of criticism the betrayal of the intellectuals az írástudók árulása recenzió irodalomtörténet recepciótörténet irodalompolitika hungarian literature modernity classical modernism magyar irodalom modernitás cognitive analysis prevalence inflection frazéma frazeológia antonima antonímia horvát nyelv rikkancs bulvársajtó media kognitív metafora kognitív nyelvészet linguistic image of the world cognitive linguistics nyelvoktatás didaktika pszicholingvisztika tartalomelemzés croatian language antonymy irodalmi társaságok modern magyar irodalom ady endre vörösmarty díj literary organizations modern hungarian literature vörösmarty prize irodalomtudomány újraszerkesztés újrafordítás polish language metaphor szaknyelv fordítástudomány retranslation phraseme facebook proto slavic perspective ekvivalencia hatalom ideológia deontikus modalitás sajtótörténet history of press nyelvtörténet dialektológia nyelvi kép világ_nyelvi_képe szemantika nyelvi_kép conceptualization ideology magyar_nyelv nyelvhasználat faktitív ige hungarian language equivalence focalization irony családregény nézőpont fokalizáció gyermekelbeszélő irónia vonzatkutatás szövegnyelvészet nyelvjárás szerb translation tudománytörténet critical_discourse_analysis factitive verb causativity tanulmánykötet optimalizáció zenitism szabadverselés szabadstrófa horvát expresszionizmus zenitizmus önéletrajz performativitás autobiography identity performativity criseology szláv lexika orosz nyelv ősszláv historical linguistics slavic vocabulary avantgárd expresszionizmus horvát filológia nyelvhelyesség funkcióige eszmetörténet narratológia diskurzuselemzés narratology discourse analysis modern_filológiai_társaság krízeológia önéletírás életrajz asszociáció analógia szimmetria nyelvi intuíció nyelvi formalizáció russian language

A nyelv szerepe az emberi valóság megalkotásában - Szakirodalom
Tartalomjegyzék
A nyelv szerepe az emberi valóság megalkotásában
Ez a nyelvi tudásunkkal kapcsolatos...
Most tegyük zárójelbe...
Valójában olyan világban élünk...
A tudományban vita folyik arról...
Az innátakoncepció körül...
A korábban feltett kérdésekkel kapcsolatban...
A Humboldt-féle gondolatokat...
Ha az „én nyelvemen”...
A determinista álláspont
A feljebb felvázolt két abszolutizáló álláspont...
Amikor azt állítjuk, hogy „a nyelv szervezi a gondolatunkat”...
A „Mi van veled?” kifejezés...
Az emlékezetünkben tárolt...
A nyelvi anyag konkrét ismerete...
Úgy véljük, hogy a nyelvnek...
Szakirodalom
Minden oldal

 

Szakirodalom

Anusiewicz, Janusz 2004: Problematyka językowego obrazu świata w poglądach niektórych językoznawców i filozofów niemieckich XX wieku. In: Jerzy Bartmiński (szerk.): Językowy obraz świata. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Bańczerowski, Janusz 2000: A nyelv és a nyelvi kommunikáció alapkérdései. Szerk.: Nyomárkay István. Budapest: ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Intézet.

Bańczerowski, Janusz 2008: A világ nyelvi képe. A világkép mint a valóság metaképe a nyelvben és a nyelvhasználatban. Budapest: Tinta Könyvkiadó.

Bańczerowski, Janusz 2009: A kommunikációs tér fogalma és szerepe a nyelvhasználatban. Nyr. 133: 41–7.

Bobryk, Jerzy 1983: Język i interakcje społeczne jako źródło samoświadomości. „Studia Psychologiczne”. PAN Komitet Nauk Psychologicznych. T. XXI, Nr 1–2. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.

Buczyńska-Garewicz, Hanna 1980: Semiotyka i filozofia znaku. In: Max Bense: Świat przez pryzmat znaku. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Chomsky, Noam 1967: Recent Contributions to the Theory of Innate Ideas. Synthese 17. (Magyar fordítás, 1974: Újabb adalékok a velünkszületett eszmék elméletéhez. A nyelv keletkezése. Budapest: Kossuth Könyvkiadó.)

Chomsky, Noam 1968: Language and Mind. New York: Harcourt. (Magyar fordítás: Nyelv és elme. In: Noam Chomsky 1995: Mondattani szerkezetek. Nyelv és elme. Budapest: Osiris-Századvég.)

Chomsky, Noam 1986: Knowledge of Language: Its Nature, Origin and Use. New York: Praeger.

Chomsky, Noam 2004: A biolingvisztika és az emberi minőség. (Előadás a Magyar Tudományos Akadémián május 17-én).

Гаспаров Б. М. 1996: Язык, память, образ. Новое Литературное Обозрение. Научное приложение. Вып. IX. Москва

Gipper, Helmut 1978: Sprachliches Weltbild, wissenschaftliches Weltbild und ideologische Weltanschauung. In: Sprache und Welterfahrung. Hrsg. Von J. Zimmermann. München.

Humboldt, von Wilhelm 1907: Über die Kawisprachen auf der Insel Java. Einleitung: Über die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues und ihren Einfluss auf die geistige Entwicklung des Menschengeschlechts. Gesammelte Schriften. Berlin, Bd. 6, 1. (Újabb kiadás: Darmstadt 1949, 60 és a következők).

Kiss, Jenő 2008: A nyelvi változás – kutatói dilemmák. MNy.104: 257–74.

Lemke, L. Jay 1991: Text Production and Dynamic Text Semantics. Functional and Systemic Linguistics. Eija Ventola (ed.).  Berlin – New York: Mouton de Gruyter.

Леонтьев А. А. 1969: Язык, речь, речевая деятельность. Москва.

MNépL 1979 = Magyar néprajzi lexikon.  Budapest: Akadémiai Kiadó.

Mańczyk, Augustyn 1982: Wspólnota językowa i jej obraz świata. Krytyczne uwagi do teorii językowej Leo Weisgerbera. Zielona Góra.

Monod, Jacques 1970: Le langage et l’évolution d’homme. In: Monod, Jacques: Le hasard etla nécessité. Paris (Magyar fordítás 1974: A nyelv és az ember kialakulása. In: A nyelv keletkezése. Budapest: Kossuth Könvkiadó.)

Ogorodnyikov K. F. 1950: Mi tartja a Földet? Természettudományos Kiskönyvtár. 4. szám. Budapest: Szikra.

Петренко В. Ф., Нистратов А. А. 1981: «Коэффициенты образности, конкретности и ассоциативной значимости для 84 русских существительных». Общение. Текст. Высказывание. Москва.

Putnam, Hilary 1967: The ’Innateness Hypothesis’ and Explanatory Models in Linguistics. Synthese 17. (Magyar fordítás, 1974: A „velünkszületett eszmék” hipotézise és a nyelvészet magyarázó modelljei. In: A nyelv keletkezése. Budapest: Kossuth Könvkiadó.)

Richardson, T. E. John 1980: Mental Imagery and Human Memory. New York: St. Martins.

Romanow-Broniarek, Maria (szerk.) 2003: Antropologia słowa. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Schaff, Adam 1972: Gramatyka generatywna a koncepcja idei wrodzonych. Warszawa: Książka i Wiedza.

Stanulewicz Danuta 2000: Nieprzetłumaczalność światów: indiańskie i europejskie opisy rzeczywistości. In: W. Kubiński, O. Kubińska, T. Z. Wolański (szerk.): Przekładając nieprzekładalne… Gdańsk: Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego, 219–29.

Weisgerber, Leo 1951/52: Der deutsche Sprachbegriff. „Wirkendes Wort”. 1. Sonderheft.

Weisgerber, Leo 1971: Grundzüge der inhaltbezogenen Grammatik. Düsseldorf.

Whorf, Benjamin Lee 1956: Language, Thought and Reality: Selected Writings of Benjamin Lee Whorf. Ed. by J.B. Carroll. Cambridge Massachusetts: The M.I.T. Press.

Zabrocki, Władysław 1990: Czy język jest wrodzony? Językoznawstwo Chomsky’ego a hipoteza natywizmu. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Życiński, Józef 1983: Język i metoda. Kraków: Wydawnictwo Znak.

Выготский Л. С. 1956: Избранные психологические исследования. Москва.