Szófelhő

konferencia fordítás konceptualizáció kognitív nyelvi világkép filológia szakdolgozat nyelvészet metafora imperative language patterns phraseology representation death linguistic worldview infinitive szecesszió grammatika főnévi igenév kettős állítmány stilizáció stíluselemzés dekorativitás decorativity nyelvi példa klasszikus modernség eufemizmus euphemistic phrases alcoholic drink irodalmi vita theory of criticism the betrayal of the intellectuals az írástudók árulása recenzió irodalomtörténet recepciótörténet irodalompolitika hungarian literature modernity classical modernism magyar irodalom modernitás cognitive analysis prevalence inflection frazéma frazeológia antonima antonímia horvát nyelv rikkancs bulvársajtó media kognitív metafora kognitív nyelvészet linguistic image of the world cognitive linguistics nyelvoktatás didaktika pszicholingvisztika tartalomelemzés croatian language antonymy irodalmi társaságok modern magyar irodalom ady endre vörösmarty díj literary organizations modern hungarian literature vörösmarty prize irodalomtudomány újraszerkesztés újrafordítás polish language metaphor szaknyelv fordítástudomány retranslation phraseme facebook proto slavic perspective ekvivalencia hatalom ideológia deontikus modalitás sajtótörténet history of press nyelvtörténet dialektológia nyelvi kép világ_nyelvi_képe szemantika nyelvi_kép conceptualization ideology magyar_nyelv nyelvhasználat faktitív ige hungarian language equivalence focalization irony családregény nézőpont fokalizáció gyermekelbeszélő irónia vonzatkutatás szövegnyelvészet nyelvjárás szerb translation tudománytörténet critical_discourse_analysis factitive verb causativity tanulmánykötet optimalizáció zenitism szabadverselés szabadstrófa horvát expresszionizmus zenitizmus önéletrajz performativitás autobiography identity performativity criseology szláv lexika orosz nyelv ősszláv historical linguistics slavic vocabulary avantgárd expresszionizmus horvát filológia nyelvhelyesség funkcióige eszmetörténet narratológia diskurzuselemzés narratology discourse analysis modern_filológiai_társaság krízeológia önéletírás életrajz asszociáció analógia szimmetria nyelvi intuíció nyelvi formalizáció russian language

A nyelv szerepe az emberi valóság megalkotásában - A nyelvi anyag konkrét ismerete...
Tartalomjegyzék
A nyelv szerepe az emberi valóság megalkotásában
Ez a nyelvi tudásunkkal kapcsolatos...
Most tegyük zárójelbe...
Valójában olyan világban élünk...
A tudományban vita folyik arról...
Az innátakoncepció körül...
A korábban feltett kérdésekkel kapcsolatban...
A Humboldt-féle gondolatokat...
Ha az „én nyelvemen”...
A determinista álláspont
A feljebb felvázolt két abszolutizáló álláspont...
Amikor azt állítjuk, hogy „a nyelv szervezi a gondolatunkat”...
A „Mi van veled?” kifejezés...
Az emlékezetünkben tárolt...
A nyelvi anyag konkrét ismerete...
Úgy véljük, hogy a nyelvnek...
Szakirodalom
Minden oldal

A nyelvi anyag konkrét ismerete nem jelentheti akadályát annak, hogy az újonnan létrejött objektumok használatában ne tudjunk orientálódni. Minden egyes konkrét esetben a beszélő birtokában lévő nyelvi anyaggal kapcsolatban keletkező asszociációk és analógiák képezik a biztosítékát annak, hogy az előre nem prognosztizálható használat az új szituációkban még sokkal sikeresebb lesz, mint ez elvárható lenne az általánosított kodifikált tudástól. Az ilyen rendszert állandóan módosítani és bonyolítani szükséges ahhoz, hogy képes legyen adaptálódni az egyre újabb és soha nem ismételhető feladatokhoz, amelyekkel a beszélőnek az adott kommunikációs térben meg kell birkóznia. Az asszociációs folyamatot jellemző határozatlanság, valamint az asszociációs mezők terjedelme végtelen szélesítésének lehetősége tökéletes összhangban van azzal a számtalan nyitott feladattal, amellyel a beszélő a nyelv használatakor megbirkózni kénytelen. Az új nyelvi fragmentumok folyamatosan és fokozatosan beépülnek a beszélő nyelvi emlékezetébe. A nyelvi fragmentumok felismerése és analogikus profilírozása állandó korrelációban áll egymással. A fragmentumok konfigurációi a beszélő képzeletében minden konkrét analogikus felismerés esetében állandóan változnak. Maga a beszélő sokszor képtelen érzékeltetni azt, hogy az emlékezetében tárolt kifejezés úgy létezik, mint egy régebbi objektum, vagy mint a másodlagos analogikus projekció új szüleménye. Ez valószínűleg azért van így, mert amikor a beszélő igyekszik pontosan meghatározni a nyelvi anyagnak azt a konkrét elemét, amelyre a figyelme összpontosul, ebben az „átélési” folyamatban változik a státusza a nyelvi tapasztalat készletében. A beszélő szubjektum képtelen teljes kontroll alatt tartani a nyelvet. A nyelv használata csak azt jelenti, hogy ő létezhet a nyelvben, mint egy közegben, és különféle cselekvéseket hajthat benne végre annak érdekében, hogy sikeres eredményeket érjen el. Így a nyelvi leírás teljes objektivitásának elérése gyakorlatilag megvalósíthatatlan, tehát ilyen ideális célnak a kitűzése sem tűnik magalapozottnak. Bármilyen nyelvi komponensnek az ismerete elválaszthatatlan a nyelvhasználó mindennapi, intellektuális és emocionális tapasztalatától, amelynek során ezt a tudást megszerezte. Ez a tudás állandósul a különböző szóbeli, képi, tematikus, intonációs, gesztikulációs és más konfigurációkban is, amelyeket nem lehet elkülöníteni a nyelvhasználó személyétől. Így a nyelvi tudás ugyanolyan mértékben egyéni, mint az élettapasztalat. Az adott személy élettapasztalata ugyanúgy, mint a nyelvi tapasztalata, többféle és meghatározhatatlan módon kereszteződik más emberek tapasztalatával, de olyannal, amely bizonyos hasonlóságok következtében biztosítja a többé vagy kevésbé sikeres kommunikációs együttműködést. A nyelvhordozóban tudatosul az, hogy az emlékezetében tárolt egyes elemeknek tisztán egyéni jellege van, más mnemonikus elemek viszont többé-kevésbé meghatározott emberi körre vonatkoznak.

A mindennapi nyelvhasználat lényege nem a rendkívül bonyolult absztrakt rendszerek elsajátításában rejlik, amelyek alapján a beszéd minden szakaszában generatív stratégia értelmében képezhetjük a nyelvi kifejezéseket, hanem abban a különleges képességben, ahogyan az ember intuitív módon bánik a nyelvi anyaggal. A nyelv intuitív használata minden emberi lénynek a konstitutív tulajdonsága, és nem valamilyen szuperprogramja, amely felülmúlja mindazt, amit a nyelv algoritmikus modellálásában eddig sikerült elérni. Az emberi nyelv alapvetően más rendű jelenség, amelyre nem jellemző a felépítési gazdaságosság, a stabilitás, a precizitás vagy a következetesség. A nyelv olyan kapacitással és plaszticitással rendelkezik, amely bármilyen tapasztalati eredményt, valamint bármilyen döntésre váró feladatot is, ezen belül a nyelvi anyaggal való bármilyen játékot vagy intellektuális manipulációt is képes befogadni és rögzíteni. Nem gondoljuk, hogy előfordulhat olyan jelenség, amely ugyan hozzáférhető a tapasztalat számára, de a gondolati munka hatásán kívül maradna.