Szófelhő

konferencia fordítás konceptualizáció kognitív nyelvi világkép filológia szakdolgozat nyelvészet metafora imperative language patterns phraseology representation death linguistic worldview infinitive szecesszió grammatika főnévi igenév kettős állítmány stilizáció stíluselemzés dekorativitás decorativity nyelvi példa klasszikus modernség eufemizmus euphemistic phrases alcoholic drink irodalmi vita theory of criticism the betrayal of the intellectuals az írástudók árulása recenzió irodalomtörténet recepciótörténet irodalompolitika hungarian literature modernity classical modernism magyar irodalom modernitás cognitive analysis prevalence inflection frazéma frazeológia antonima antonímia horvát nyelv rikkancs bulvársajtó media kognitív metafora kognitív nyelvészet linguistic image of the world cognitive linguistics nyelvoktatás didaktika pszicholingvisztika tartalomelemzés croatian language antonymy irodalmi társaságok modern magyar irodalom ady endre vörösmarty díj literary organizations modern hungarian literature vörösmarty prize irodalomtudomány újraszerkesztés újrafordítás polish language metaphor szaknyelv fordítástudomány retranslation phraseme facebook proto slavic perspective ekvivalencia hatalom ideológia deontikus modalitás sajtótörténet history of press nyelvtörténet dialektológia nyelvi kép világ_nyelvi_képe szemantika nyelvi_kép conceptualization ideology magyar_nyelv nyelvhasználat faktitív ige hungarian language equivalence focalization irony családregény nézőpont fokalizáció gyermekelbeszélő irónia vonzatkutatás szövegnyelvészet nyelvjárás szerb translation tudománytörténet critical_discourse_analysis factitive verb causativity tanulmánykötet optimalizáció zenitism szabadverselés szabadstrófa horvát expresszionizmus zenitizmus önéletrajz performativitás autobiography identity performativity criseology szláv lexika orosz nyelv ősszláv historical linguistics slavic vocabulary avantgárd expresszionizmus horvát filológia nyelvhelyesség funkcióige eszmetörténet narratológia diskurzuselemzés narratology discourse analysis modern_filológiai_társaság krízeológia önéletírás életrajz asszociáció analógia szimmetria nyelvi intuíció nyelvi formalizáció russian language

Papp Melinda
  • tudományos fokozat: doktorjelölt, SZTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola
  • munkahely: SZTE BTK Általános Nyelvészeti Tanszék
  • tisztségek: tudományos segédmunkatárs, SZTE BTK Általános Nyelvészeti Tanszék, a Fejlődéses és Neuropragmatikai Kutatócsoport tagja; szerkesztő-riporter, vágó, Szegedi Tudós Akadémia
  • kitüntetések: Sófi József Különdíj (2014), Discipuli Pro Universitate Díj, SZTE BTK (2014), Köztársasági Ösztöndíj (2013), Szeged Városi Ösztöndíj (2011)
  • nyelvismeret: angol, spanyol
  • kutatási terület(ek): kognitív nyelvészet, pragmatika, relevanciaelmélet, meseterápia, tudománykommunikáció
  • 3-5 fontosabb publikáció: Ivaskó Lívia – Papp Melinda  2017: A kulturálisan releváns információk átadása mint az emberi nyelvhasználat egy sajátos formája. In: Szécsényi Tibor – Németh T. Enikő (szerk.): Stratégiák és struktúrák. Tanulmányok Kenesei István 70. születésnapjára. Szeged: JATEPress. 21–32. http://ling.bibl.u-szeged.hu/ki70/KI70-IvaskoL-PappM.pdf [2019. 03. 05.] Papp Melinda – Ivaskó Lívia 2018a: Functions of ostensive communicative stimuli of storytelling for children. X. Dubrovnik Conference on Cognitve Science. Communication, Pragmatics and Theory of Mind. 24 May 27 May, 2018. Dubrovnik, Croatia. 68. http://www.cecog.eu/abstract/DUCOG_Abstract_Book_2018_web.pdf [2019. 03. 05.] Papp Melinda 2018b: A nem szó szerinti jelentések szerepe a Metamorphoses Meseterápiás Módszerben pragmatikai perspektívából. Argumentum 14, 327–338. http://argumentum.unideb.hu/2018-anyagok/pappm.pdf [2019. 03. 05.] Papp Melinda 2018c: Az osztenzív stimulusok szerepe a mesék átadásában és megértésében. Anyanyelv-pedagógia 11/4, http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=756 [2019. 03. 05.]