Szófelhő

konferencia fordítás konceptualizáció kognitív nyelvi világkép filológia szakdolgozat nyelvészet metafora imperative language patterns phraseology representation death linguistic worldview infinitive szecesszió grammatika főnévi igenév kettős állítmány stilizáció stíluselemzés dekorativitás decorativity nyelvi példa klasszikus modernség eufemizmus euphemistic phrases alcoholic drink irodalmi vita theory of criticism the betrayal of the intellectuals az írástudók árulása recenzió irodalomtörténet recepciótörténet irodalompolitika hungarian literature modernity classical modernism magyar irodalom modernitás cognitive analysis prevalence inflection frazéma frazeológia antonima antonímia horvát nyelv rikkancs bulvársajtó media kognitív metafora kognitív nyelvészet linguistic image of the world cognitive linguistics nyelvoktatás didaktika pszicholingvisztika tartalomelemzés croatian language antonymy irodalmi társaságok modern magyar irodalom ady endre vörösmarty díj literary organizations modern hungarian literature vörösmarty prize irodalomtudomány újraszerkesztés újrafordítás polish language metaphor szaknyelv fordítástudomány retranslation phraseme facebook proto slavic perspective ekvivalencia hatalom ideológia deontikus modalitás sajtótörténet history of press nyelvtörténet dialektológia nyelvi kép világ_nyelvi_képe szemantika nyelvi_kép conceptualization ideology magyar_nyelv nyelvhasználat faktitív ige hungarian language equivalence focalization irony családregény nézőpont fokalizáció gyermekelbeszélő irónia vonzatkutatás szövegnyelvészet nyelvjárás szerb translation tudománytörténet critical_discourse_analysis factitive verb causativity tanulmánykötet optimalizáció zenitism szabadverselés szabadstrófa horvát expresszionizmus zenitizmus önéletrajz performativitás autobiography identity performativity criseology szláv lexika orosz nyelv ősszláv historical linguistics slavic vocabulary avantgárd expresszionizmus horvát filológia nyelvhelyesség funkcióige eszmetörténet narratológia diskurzuselemzés narratology discourse analysis modern_filológiai_társaság krízeológia önéletírás életrajz asszociáció analógia szimmetria nyelvi intuíció nyelvi formalizáció russian language

Németh Luca Anna (1989)
 • foglalkozás: doktorandusz hallgató, magyar nyelvészet
 • munkahely: Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
 • fontosabb tisztség: demonstrátor, ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék és Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai és Dialektológiai Tanszék
 • kitüntetések: köztársasági ösztöndíj (2010–2011. tanév), XXX. Jubileumi OTDK, I. helyezés; XXXI. OTDK, II. és III. helyezés; Pro Scientia Aranyérem (2013)
 • nyelvismeret: angol, német, spanyol
 • kutatási területek: történeti szociopragmatika, udvariasságtörténet, illemirodalom
 • Fontosabb publikációk:
  Németh Luca Anna 2016: A nyelvi udvariasság indexikalitása az illemirodalomban. In: Balázs Géza – Pölcz Ádám szerk. Udvariasság. Budapest: Magyar Szemiotikai Társaság. 91–99.
  Németh Luca Anna 2016: Nyelvi és nyelvhelyességi ideológiák a magyar nyelvi udvariasság interpretációjában a 19. század második felében és a 20. század első harmadában. In: Kocsis Zsuzsanna − Németh Luca Anna − Takács Edit szerk.: Találkozások Félúton. Budapest: ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet. 130–146.
  Németh Luca Anna 2015: A nyelvi udvariasság kérdése a Magyar Nyelvőr dualizmus korabeli évfolyamaiban. Magyar Nyelv 111/2: 189–203.
  Németh Luca Anna 2015: Szempontok az illemirodalom történeti szociopragmatikai vizsgálatához. In: Bárdos Vilmos szerk.: A nyelvi pragmatika kérdései szinkrón és diakrón megközelítésben. Budapest: Modern Filológiai Társaság – Tinta Könyvkiadó. 193–202.
  Németh Luca Anna 2015: Illemtankönyvek és társalgási útmutatók mint történeti szociopragmatikai források. In: Németh Miklós − Sinkovics Balázs szerk.: A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei VIII. Szeged: SZTE Magyar Nyelvészeti Tanszék. 125–141.
 • e-mail-cím: luca.neemeth[kukac]gmail.com

fil foto nemeth luca anna