Szófelhő

konferencia fordítás konceptualizáció kognitív nyelvi világkép filológia szakdolgozat nyelvészet metafora imperative language patterns phraseology representation death linguistic worldview infinitive szecesszió grammatika főnévi igenév kettős állítmány stilizáció stíluselemzés dekorativitás decorativity nyelvi példa klasszikus modernség eufemizmus euphemistic phrases alcoholic drink irodalmi vita theory of criticism the betrayal of the intellectuals az írástudók árulása recenzió irodalomtörténet recepciótörténet irodalompolitika hungarian literature modernity classical modernism magyar irodalom modernitás cognitive analysis prevalence inflection frazéma frazeológia antonima antonímia horvát nyelv rikkancs bulvársajtó media kognitív metafora kognitív nyelvészet linguistic image of the world cognitive linguistics nyelvoktatás didaktika pszicholingvisztika tartalomelemzés croatian language antonymy irodalmi társaságok modern magyar irodalom ady endre vörösmarty díj literary organizations modern hungarian literature vörösmarty prize irodalomtudomány újraszerkesztés újrafordítás polish language metaphor szaknyelv fordítástudomány retranslation phraseme facebook proto slavic perspective ekvivalencia hatalom ideológia deontikus modalitás sajtótörténet history of press nyelvtörténet dialektológia nyelvi kép világ_nyelvi_képe szemantika nyelvi_kép conceptualization ideology magyar_nyelv nyelvhasználat faktitív ige hungarian language equivalence focalization irony családregény nézőpont fokalizáció gyermekelbeszélő irónia vonzatkutatás szövegnyelvészet nyelvjárás szerb translation tudománytörténet critical_discourse_analysis factitive verb causativity tanulmánykötet optimalizáció zenitism szabadverselés szabadstrófa horvát expresszionizmus zenitizmus önéletrajz performativitás autobiography identity performativity criseology szláv lexika orosz nyelv ősszláv historical linguistics slavic vocabulary avantgárd expresszionizmus horvát filológia nyelvhelyesség funkcióige eszmetörténet narratológia diskurzuselemzés narratology discourse analysis modern_filológiai_társaság krízeológia önéletírás életrajz asszociáció analógia szimmetria nyelvi intuíció nyelvi formalizáció russian language

Szerzőink

Adamikné Jászó Anna

 

 • DSc, professor emeritus, ELTE BTK.
 • Kutatási területe: nyelvészet, retorika.
 • Újabb publikációi: 2016: Jókai és a retorika. Budapest: Trezor Kiadó; 2019: A stilisztikai kategóriákról. Magyar Nyelvőr. 143. évf. 1. sz. 1–24; 2020: A gondolatokhoz odataláló nyelv. Nyelvművelő írások a harmadik évezred elejéről. Budapest: Tinta Könyvkiadó; 2020: Az ősi szónyomában. Nyelvhelyességi írások a harmadik évezred elejéről. Budapest: Tinta Könyvkiadó; 2021: Humor és retorika az irodalomtanításban. Az érvelés humora Arany, Jókai, Gárdonyi és Móra művei alapján. Budapest: Anyanyelvápolók Szövetsége – IKU.
 • Elérhetősége: adamiktamasne[kukac]t-online.hu
Amaghlobeli, Natia (1980)
 • PhD (romanisztika)
 • munkahely: Ilia State University
 • nyelvismeret: grúz, angol, francia, orosz
 • kutatási területek: szociolingvisztika, diskurzuselemzés
 • fontosabb publikációk: Linguistic Features of Typographic Emoticons in SMS Discourse, Theory and Practice in Language Studies 2012, 2/2. 348−354. (angol nyelven). Orthographic Variation in French Short Textual Discourse, Spekali 2011/4. (angol nyelven). Internet and Foreign Language Learning, Sazrisi 2005/19. 110−116. (grúz nyelven).
 • e-mail-cím és saját honlap: natiama2000[kukac]yahoo.fr, http://natia.over-blog.com/

 

 

 • PhD in Roman Philology
 • Affiliation: Ilia State University
 • Research fields: sociolinguistics, discourse analysis
 • Languages: Georgian, English, French, Russian
 • Publications: Linguistic Features of Typographic Emoticons in SMS Discourse, Theory and Practice in Language Studies 2012, 2/2. 348−354. (in English). Orthographic Variation in French Short Textual Discourse, Spekali 2011/4. (in English). Internet and Foreign Language Learning, Sazrisi 2005/19. 110−116. (in Georgian).
 • E-mail: natiama2000[et]yahoo.fr
 • Web page:http://natia.over-blog.com 

 

 

Bacsárdi László (1982)
 • tudományos fokozat: PhD
 • munkahely: Soproni Egyetem, intézetigazgató egyetemi docens; BME Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék, tudományos munkatárs
 • fontosabb tisztségek: alelnök (Magyar Asztronautikai Társaság)
 • kitüntetések: VEAB Kiemelkedő Ifjú Kutatója (2015), IAF Young Space Leadership Award (2017), Puskás Tivadar-díj (2018)
 • nyelvismeret: angol, német
 • kutatási területek: műholdas kvantumkommunikáció
 • válogatás publikációiból: Bacsárdi, László 2005: Satellite Communication Over Quantum Channel. Acta Astronautica 61/1–6: 151–159. Bacsárdi, László 2013: On the Way to Quantum-Based Satellite Communication. IEEE Communications Magazine 51/8: 50–55. Gludovátz, Attila – Bacsárdi, László 2017: Industry 4.0 projects' background. SEFBIS Journal 11: 34–41. Mráz, Albert – Kis, Zsolt – Imre, Sándor – Gyöngyösi, Lászlo – Bacsárdi, László 2017: Quantum circuit-based modeling of continuous-variable quantum key distribution system. International Journal of Circuit Theory and Applications 45/7: 1017–1028.
Balló Zsófia (1974)
 • tudományos fokozat: PhD, Gazdálkodás és Szervezéstudományok
 • munkahely: Szt. István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar, Építészmérnöki Intézet, Építéskivitelezési Szakcsoport
 • fontosabb tisztségek: specializációfelelős (műszaki menedzser építési specializáció), szakcsoportvezető, Építéstudományi Egyesület Marketing Szakosztály vezetőségi tag
 • kutatási területek: fogyasztói magatartás, környezettudatos építés, lakásépítési trendek, BIM, oktatásszervezés
 • nyelvismeret: német, angol
 • fontosabb publikációk: Horkai András – Balló Zsófia 2018: Possibilities and Difficulties in Implementation of Energy Saving Investments with Involvement of Consumer. E-Proceedings. Universitiy of Oxford: St Cross College. Balló Zsófia – Barta Ákos 2018: Effects and Learnings of Housing Support in Hungary, 2015-2017. WMCAUS konferencia, Prága. Balló Zsófia 2017: A flow fontossága a műszaki felsőoktatásban. Ybl Építőmérnöki Tudományos Tanácskozás. Balló Zsófia 2016: Dwellings and Housing Market in Hungary, 1990-2015. Procedia Engineering 8: 161. Balló Zsófia 2014: Empirikus eredmények a fogyasztók kereskedelmi márkákkal kapcsolatos attitűdjéről a napi fogyasztási cikkek piacán. Marketing és Menedzsment 48: 1.
 • e-mail cím: ballo.zsofia[kukac]ybl.szie.hu

 

Ballo Zsofia

Balogh Andrea (1988)

 

 • tudományos fokozat: PhD-hallgató (ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola)
 • munkahely: ELTE Tanárképző Központ
 • nyelvismeret: angol, francia
 • kutatási terület: a számítógépes játékok és az általuk befolyásolt kommunikációs felületek nyelvi környezetének vizsgálata
 • publikációk: 1. Gamergenerációk. In: Balázs Géza, Veszelszki Ágnes (szerk): Generációk nyelve: Tanulmánykötet. Budapest: Inter; Magyar Szemiotikai Társaság; ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszék, 2016. 131–137.; 2. The Changing Appearance of Text and Images on Online Interfaces, In: András Benedek, Kristóf Nyíri (eds): Beyond Words: Pictures, Parables, Paradoxes. Frankfurt: Peter Lang Verlag, 2015. 147–152. (Visual Learning 5.); 3. Geeknyelvtan? A számítógépes játékok nyelvéről, In: Veszelszki Ágnes, Lengyel Klára (szerk): Tudomány, technolektus, terminológia: a tudományok, szakmák nyelve: Diskurzusok a szakmai diskurzusról. A tudományok, szakmák nyelvének leírása. Budapest: Éghajlat Könyvkiadó, 2014. 345–352.
 • e-mail-cím: balogh.andrea.job[kukac]gmail.com
Bańczerowski Janusz (1941)
 • tudományos fokozat: kandidátus, az MTA doktorafoto_bj
 • munkahely: ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Intézet, Lengyel Filológiai Tanszék
 • fontosabb tisztség(ek): a Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae Szerkesztőbizottságának tagja; a Pro Philologia Slavica et Baltica in Hungaria Kuratóriumának; a Magyar Nyelvtudományi Társaság Választmányának; az ELTE Bölcsészettudományi Kar Kari Tanácsának tagja; a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Bizottságának; a Magyar Tudományos Akadémia köztestületi és közgyűlési tagja; a Polish Society of Arts and Sciences Abroad (London) tudományos társaság tagja; a Modern Filológiai Társaság elnökhelyettese
 • kitüntetések: négy lengyel miniszteri diploma (1976, 1986, 1991, 1998); A lengyel kultúra magyarországi terjesztéséért (1978); A Lengyelország Újjászületése érdemrendjének Tiszti Keresztje (1994); Fran Miklošič-érdemérem (1997); a Krakkói Jagelló Tudományegyetem érdemérme (1998); a Lengyel Kormány Tudományos Kutatások Bizottságának elismerő diplomája (1998); az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pro Universitate érdemérme (1999); a Lengyel (Történelmi 1773) Nemzeti Oktatási Bizottság érdemérme (1999); A Lengyel Köztársaság lengyel–magyar egyesületei federációjának Lengyel–magyar barátság ezer éve érdemérme (1999), Eötvös Loránd-emlékérem (2010)
 • nyelvismeret: lengyel, orosz, magyar, angol
 • kutatási területek: lengyel filológia, a világ nyelvi képe
 • 3-5 fontosabb publikáció: A világ nyelvi képe (2008), A nyelv és a nyelvi kommunikáció alapkérdései (2000)
 • e-mail cím: bjanusz[kukac]ludens.elte.hu és honlap
Bánhegyi Mátyás (1973)
 • tudományos fokozat: PhD
 • munkahely: Károli Gáspár Református Egyetem BTK Angol nyelvészeti tanszék, a BTK fordítási BA programjának koordinátora, az Angol nyelvészeti tanszéken a nyelvgyakorlat szekció vezetője
 • nyelvismeret: német, dán
 • kutatási területek: fordítástudomány, alkalmazott nyelvészet, angol mint idegen nyelv tanításának módszertana, kanadai kultúra oktatása
 • fontosabb publikációk: Practice Tests for the Basic Exam (2006). A Translation Studies Oriented Integrative Approach to Canadian Political Discourse (2008). Imaginative Spaces in Canadian Political Discourse – An Integrative Approach to the Translation of Political Texts (2009)
 • e-mail cím: banhegyi_matyas@kre.hu
Baranyai Mihály
 • munkahely: Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium, Budapest
 • foglalkozás: középiskolai tanár (történelem szakos középiskolai tanár, okleveles magyartanár)
 • nyelvismeret: angol
 • kutatási területek: stilisztika, tanításmódszertan
 • e-mail cím: baranyaimihaly[kukac]gmail.com

foto_baranyaimihaly

 

Barta Ákos (1993)
 • tudományos fokozat: PhD hallgató
 • munkahely: Szent István Egyetem
 • nyelvismeret: angol
 • kutatási terület(ek): játékelmélet, oktatástudomány

Barta Akos

 

Bednárová-Gibová, Klaudia
 • scientific degree: PhD
 • workplace: Institute of British and American Studies, University of Presov, Slovak Republic
 • prizes and awards: 2003 Dean´s Award for outstanding student´s results; 2008 Vice-Chancellor´s Award for excellent science results
 • spoken languages: Slovak, English, German
 • research areas: Translation studies: EU translation, non-literary and literary text in translation; English lexicology: English neologisms; History of the English Language: English as a lingua franca
 • important publications: 1. Gibová, Klaudia. 2010. O preklade anglických právnych textov EÚ (On Translation of EU Legal Texts). Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity. 204 p. (Monograph); 2. Gibová, Klaudia. 2012. Translation Procedures in the Non-literary and Literary Text Compared. Norderstedt: BOD. 88 pp. (Monograph); 3. Gibová, Klaudia. 2009. EU Translation as the Language of a Reunited Europe Reconsidered. In: Language, Literature and Culture in a Changing Transatlantic World. International Conference Proceedings. Prešov: Prešov University, pp. 192-202.; Bednárová-Gibová, Klaudia. 2013. Lexical Insights in the E-Culture of Facebook-scape. In: LITTERA Edebiyat Yazilari, ed. by Cengiz Ertem & Tuna Ertem, Vol. XXIII, Ankara: Ankara Press, pp. 189- 199.
 • e-mail: klaudia.gibova[at]gmail.com

foto bednarova

Bielecki Robert
 • tudományos fokozat: habilitált doktor, adjunktus
 • munkahely: Adam Mickiewicz Egyetem, Poznań
 • kitüntetések: III. fokozatú egyéni díj az oktatási tevékenységben elért eredményekért (2011); UAM: Egyedülálló Végzett = Lehetőségek. Az Adam Mickiewicz Egyetem oktatási potenciáljának növelése az innovációt ösztönző angol nyelvű oktatás, interdiszciplinaritás, e-learning és az oktatókba való befektetés révén (2011)
 • nyelvismeret: lengyel (anyanyelv), magyar, finn, észt, angol, német, spanyol, francia, komi-zürjén, udmurt, északi lapp, erza-mordvin, litván, török, izlandi
 • kutatási területek: morfofonológia, morfológia, szintaxis, szemantika, történeti-összehasonlító nyelvészet, nyelvoktatás, nyelvfilozófia
 • fontosabb publikációk: Finnish Case Grammar. From the Syntactic and Semantic Perspectives (2015), Język estoński dla początkujących. Teksty i gramatyka (2009), Język estoński dla początkujących. Słownik estońsko-polski polsko-estoński (2010), Język estoński dla początkujących. Ćwiczenia i rozwiązania (2011)
 • e-mail-cím: robertbi@amu.edu.pl
Bognár Zoltán (1952)
 • tudományos fokozat: doctor univ.
 • munkahely: Bibó István Gimnázium, Kiskunhalas
 • kitüntetések: Miniszteri Dicséret, Pilinszky János-díj, Móricz Zsigmond-díj
 • nyelvismeret: orosz
 • kutatási terület: 19. századi tudománytörténet
 • publikációk: Jókai Mór képviselő úr levele Halas polgáraihoz (Halasi Téka 3. Kiskunhalas, 1985); Szilády Áron (Budapest, Kiskunhalasi Városi Tanács, 1987); Vörös László: Kányádi Sándor (szerk.: Bognár Zoltán − Papp István Géza, Szeged, 2009)
 • e-mail cím: dr.bognar.zoltan[kukac]gmail.com

 

Borbély Angéla (1984)
 • tudományos fokozat: doktoranda
 • munkahely: PTE Doktori Iskolája; MOSZT (Modernkori Oroszország és Szovjetunió Történeti Kutatócsoport) társfordítója
 • kitüntetés(ek): Aranykoszorú-díj (2003)
 • nyelvismeret: orosz, angol, lengyel
 • kutatási terület: alkalmazott nyelvészet

BorbelyAngela

Boross Viktor
 • munkahely: Semmelweis Egyetem ÁOK Klinikai Pszichológiai Tanszék és Szakambulancia
 • nyelvismeret: angol, német
 • kutatási területek: kognitív nyelvészet, orientációs metaforák
 • fontosabb publikációk: A metafora lehetséges megközelítései. In: Ilyas György (szerk.) Első Század, ELTE BTK HÖK Kiadó, Budapest, 2007, 18–35.; Test-tér-jelentés 1. Magyar Nyelvőr, 2010/1.; Test-tér-jelentés 2. Magyar Nyelvőr. (megjelenés alatt)
 • e-mail cím: borossv[kukac]gmail.com

 

foto_borossviktor

Brichter Edit
 • főiskolai hallgató
 • nyelvismeret: angol, német
 • publikáció: A gazdasági válság hatása a bankszektorra 2008-tól (BA-szakdolgozat, megjelenés alatt)
 • e-mail cím: brichteredit[kukac]freemail.hu

 

 

 

Bugovits Valéria

végzettség: tudományegyetem (ELTE BTK, Veszprémi Egyetem, BME)

 • szakképzettség: középiskolai tanár (szakok: magyar, orosz, angol), szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető, könyvtáros
 • fontosabb tisztségek: érettségivizsga-elnök, közoktatási szakértő, nyelvoktató és nyelvvizsgáz- tató tanár (angol, orosz nyelvből), tagozatvezető, igazgatóhelyettes
 • nyelvismeret: magyar, orosz, angol
 • tudományos fokozat: abszolvált doktorandusz (2007, ELTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola, Orosz irodalom és kultúra Kelet és Nyugat vonzásában)
 • kutatási terület: A nő és család problematikája Lev Tolsztoj regényvilágában.
 • fontosabb publikációk: 1. Ibsen – emlékkönyv recenziója (Судья и строитель. Писатели России и Запада о Генрике Ибсене. Издательство »Рудомино«, Москва, 2004. Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы им. М. И. Рудомино. Составитель и автор предисловия Б. А. Ерхов), az Oslói Nemzeti Ibsen - Bizottság ibsenológusának véleményezése. 2. Amit még taníthatnánk a középiskolában Ibsenről és Tolsztojról  – Mester és Tanítvány 2008. február. 39−49.  3. A természet leírása és a lélekrajz összefüggése L. Tolsztoj korai műveiben – Mester és Tanítvány 2009. december. Különszám. 72−85. 4. Взаимосвязь между описаниями природы и описанием  души в раннем творчестве Л. Н. Толстого – Slavica 2010. 143−157. 5. Glamour by Endre Török. The setting of the life-work. Török Endre Átragyogás című poszthumusz életműkiadásának recenziója – Slavica 2010. p. 264-267. 6.Взаимосвязь между воспитанием и изобразительным искусством – Moszkva 2012. Pedagógiai Akadémia elektronikus konferencia-kötetében («Образовательное и куьтурологическое  пространство современной художественной культуры» 2012.)  az ИХО РАО - www.art-education.ru (Institute of Art Education) valamint a РИК - www.ricur.ru (Russian Institute for Cultural Research) weboldalon. 7. Некоторые аспекты интерпретации романных образов Л.Н. Толстого (образ Наташи Ростовой в романе Война и мир) – Moсква, Humanity Space. International Almanac.Volume 1,  No 2, 2012. 391−406.
 • e-mail: bugovits[kukac]freemail.hu
Császári Éva
 • tudományos fokozat: PhD
 • munkahely: ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Intézet, tanársegéd
 • nyelvismeret: magyar, szlovák, cseh, angol
 • kutatási terület: dialektológia, magyarországi szlovák nyelvjárások, kétnyelvűség; kognitív nyelvészet – nyelvben rögzült világkép
 • publikációk: A szlovák nyelv elhalása és a kulturális elemek eltűnése Bükkszentkereszten. In: Herman Ottó Múzeum Évkönyve, Miskolc, 2008, 772−778; A bükkszentkereszti szlovákok hagyományos foglalkozásainak szókincse mint a nyelvben rögzült világkép szegmense. In: Herman Ottó Múzeum Évkönyve, Miskolc, 2012 (megjelenés alatt)
Csorba Gábriel (1981)
 • tudományos fokozat: PhD-hallgató
 • munkahely: ELTE BTK Fordító- és Tolmácsképző Tanszék
 • nyelvismeret: angol, szerb, horvát, német, francia
 • kutatási területek: számítógépes nyelvészet, természetes nyelvfeldolgozás, számítógépes fordítástámogatás, lexiko-grammatikai kontinuum, kollokációk, kollokáció- és terminuskivonatolás automatikus módszerekkel és ezek algoritmusai, adat- és szövegbányászat, digitális bölcsészet
 • fontosabb publikációk:Funkcióigés szerkezetek fordítása a szemantikai prozódia tükrében (2010), A kollokáció mint terminus és automatikus kinyerésének lehetőségei (2010)
 • e-mail cím: gabriel.csorba[kukac]gmail.com
Dankó Szilvia (1971)
 • foglalkozás: PhD-hallgató (ELTE FTT), nemzetközi értékesítési menedzser
 • nyelvismeret: angol, spanyol, német
 • kutatási területek: korpuszkutatás, lexikai mintázatok műfaji vizsgálata
 • publikáció: Fordítástudomány és korpuszkutatás: bemutatkozik a Pannonia Corpus 2016 Fordítástudomány. XVIII./ 2. 5–26. (többszerzős cikk)
 • e-mail-cím: szilvia.danko[kukac]yahoo.com
Deliné Pőcze Erzsébet (1982)
 • végzettség: német nyelvű előadó (MA), német nyelvtanár (MA), viselkedéselemző (BA pszichológus) foto delinepoczeerzsebet
 • munkahely: IBM, bid manager
 • nyelvismeret: német (C1), angol (C1), spanyol (B2), olasz (A2)
 • kutatási terület: pszicholingvisztika
 • e-mail cím: dperzsi[kukac]gmail.com
Desbordes-Korcsev, Katarzyna (1977)


– PhD-hallgató (ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola, Szláv Nyelvészet)
– nyelvismeret: lengyel (anyanyelv); magyar (felsőfok); angol (középfok)
– kutatási területek: kognitív nyelvészet, nyelvi világkép
– k.nick[kukac]gmx.net

 

foto Desbordes-Korcsev

Domonkosi Ágnes (1973)
 • tudományos fokozat: PhD
 • munkahely: Eszterházy Károly Egyetem
 • fontosabb tisztség(ek): tanszékvezető
 • kitüntetés(ek): Akadémiai Ifjúsági Díj 2005
 • nyelvismeret: angol, latin, orosz
 • kutatási terület(ek): szociolingvisztika, stilisztika, pragmatika
 • 3-5 fontosabb publikáció: Megszólítások és beszédpartnerre utaló elemek nyelvhasználatunkban. A DE Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai. 79. szám. Debrecen. 2002. Stíluselemzés, trópusok, alakzatok. Pandora könyvek 5. Eger: Líceum Kiadó. 2006. Az alakzatok szöveg- és stílusteremtő szerepe Parti Nagy Lajos költészetében. Az alakzatok világa 20. Tinta Könyvkiadó. 2008.
Dziewońska-Kiss Dorota (1969)
 • tudományos fokozat: PhD
 • munkahely: ELTE BTK Lengyel Filológiai Tanszék
 • nyelvismeret: lengyel, orosz, magyar, angol
 • kutatási területek: magyar−lengyel kontrasztív nyelvészet, kognitív nyelvészet, a világ nyelvi képe, kulturológia, lengyel mint idegen nyelv oktatása
 • publikációk: Állatnevek és állati testrészek a lengyel és magyar nyelvi minősítésben. In: Bárdosi Vilmos (szerk.) 2010: Világkép a nyelvben és a nyelvhasználatban. Budapest: Tinta Könyvkiadó; Dialog kultur w nauczaniu języka obcego (megjelenés alatt); Konceptualizacja pojęcia życie w języku polskim na podstawie materiałów ankietowych (megjelenés alatt).
 • e-mail cím: dziewonska.dorota[kukac]btk.elte.hu
Fábián Krisztina (1981)
 • tudományos fokozat: doktoranda
 • nyelvtudás: magyar, orosz, angol, német
 • kutatási területek: kognitív nyelvészet (konceptualizáció, fogalmi metafora, kognitív modellek)
 • fontosabb publikációk: Nyelv és kultúra – kulturális nyelvészet (szerk.: Balázs Géza, Veszelszki Ágnes, 2012); Tanulmányok. Nyelvtudományi Doktori Iskola (főszerk.: Bárdosi Vilmos, 2012)
 • e-mail cím: u2u2fk[kukac]gmail.com
Farkas Nóra
 • munkahely: szabadúszó fordító, ELTE BTK Fordítástudományi Doktori Program abszolutóriumot szerzett hallgatója
 • nyelvismeret: angol, német
 • kutatási területek: gyerekirodalom fordítása, humorfordítás
 • fontosabb publikációk: Goethe lírájáról – Az Erlkönig fordításai (2007). Kinézhet-e kereken a szögletes cukorka? Humorfordítási esettanulmány (2014). Világkép a gyerekirodalmi fordításokban (2017). A magyar gyerekirodalmi fordítás történetének vázlatos áttekintése (Farkas Nóra – Seres Nóra, 2017).
 • e-mail-cím: simbremyne@gmail.com
Fábics Tamás
 • tudományos fokozat: PhD
 • munkahely: Magyar Posta Zrt.
 • nyelvismeret: magyar, orosz, horvát, német
 • kutatási területek: szláv őshazakutatás, ősszláv nyelv, magyar-szláv nyelvi kölcsönhatások
 • néhány publikáció: Ещё раз к вопросу о славянской прародине // Studia Slavica Savariensia. Szombathely, 2003.; К вопросу о культурно-языковых контактах фракийцев и славян (в свете теорий славянской прародины) // Interkulturális kommunikáció: nyelvi és kulturális sokszínűség Európában. Budapest, 2006.; A g – h hangok váltakozása a szláv dialektusokban és a magyarországi földrajzi nevekben. // Hungarológiai Közlemények. Novi Sad, 2014.
 • e-mail-cím: fabics.tamas[kukac]chello.hu
Frey Sándor (1967)
 • tudományos fokozat: PhD

 • munkahely: MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont, tudományos főmunkatárs

 • fontosabb tisztségek: főszerkesztő (Űrvilág asztronautikai hírportál), alelnök (Magyar Asztronautikai Társaság)

 • kitüntetések: Nagy Ernő-díj (2005), Hevesi Endre-díj (2015)

 • nyelvismeret: angol, orosz

 • kutatási területek: rádiócsillagászat, interferometria, aktív galaxismagok, űrgeodézia

 • válogatás publikációiból: Fomalont, E. B. – Frey, S. – Paragi, Z. – Gurvits, L. I. – Scott, W. K. – Taylor, A. R. – Edwards, P. G. – Hirabayashi, H. 2000: The VSOP 5 GHz Continuum Survey: The Prelaunch VLBA Observations. The Astrophysical Journal Supplement Series 131/1: 95–183. Frey, S. – Gurvits, L. I. – Paragi, Z. – Gabányi, K. É. 2008: High-resolution double morphology of the most distant known radio quasar at z=6.12. Astronomy and Astrophysics 484/3: L39–L42. Frey, S. – Paragi, Z. – An, T. – Gabányi, K. É. 2012: Two in one? A possible dual radio-emitting nucleus in the quasar SDSS J1425+3231. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 425/2: 1185–1191. Gurvits, L. I. – Kellermann, K. I. – Frey, S. 1999: The "angular size–redshift" relation for compact radio structures in quasars and radio galaxies. Astronomy and Astrophysics 342/2: 378–388.

Gazdag Vilmos
 • tudományos fokozat: doktorandusz hallgató
 • kitüntetések: II. KKTDK (Szeged, 2010) második hely; BI MÁSZ Kutatói ösztöndíj 2009−2010. és 2010−2011. tanév
 • nyelvismeret: magyar, ukrán, orosz, német
 • kutatási területek: kétnyelvűség-kutatás, magyar−ukrán/orosz nyelvi kapcsolatok
 • fontosabb publikációk: 1. Nyelvi attitűdök és az interferencia kérdései Vadastanya ukrán/ruszin nyelvű lakossága körében. In: Acta Beregsasiensis II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tudományos évkönyve 2009. VIII. évfolyam, 2. kötet 199−213. 2. Jelentés az ukrán−magyar nyelvhatárról (recenzió). In: Kisebbségkutatás 18. évfolyam, 2009. évi 3. szám 476−481.; 3. Szláv eredetű lexikai elemek a Beregszászi járás magyar nyelvjárásaiban (Kárpátalja, Ukrajna). In: Határhelyzetek III. Önmeghatározási kísérletek: hagyományőrzéstől a nyelvi identitásig. Szerkesztő: Fábri István – Kötél Emőke. Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium, Budapest, 2010. 124–160.
 • e-mail cím: gazdagv[kukac]freemail.hu

 

Gazdag_Vilmos

 

Gedeon Sarolta
 • tudományos fokozat: abszolvált Phd-hallgató (program: orosz irodalom és kultúra Nyugat és Kelet vonzásában)
 • munkahely: Veres Pálné Gimnázium, magyar–történelem szakos tanár
 • nyelvismeret: orosz és angol nyelv
 • kutatási terület: Dosztojevszkij műveinek recepciótörténete 1945–2000 között Magyarországon
 • publikációk: 1. Vlagyimir Odojevszkij: Az improvizátor, Szépirodalmi Figyelő, 2006/4, 107–108.; 2. A spirális mint ornamentális alakzat és mint geometriai forma jelentésköre Andrej Belij Keresztrefeszítés című művében, http://hok.btk.elte.hu/dokt.publ.irod.aspx; 3. Öngyilkos vagy áldozat? Dosztojevszkij A szelíd teremtés című művének narratológiai vizsgálata, http://hok.btk.elte.hu/dokt.publ.irod.aspx; 4. Szovjet-orosz és angol-amerikai művek reprezentációjának aránya a fordításirodalomban 1945 után. In: Első Század. 2009/2. 239–270.; 5. Propaganda és ellenpropaganda a Kádár-korszak legelején. Dosztojevszkij magyarországi recepciótörténete a szovjet propagandaművek tükrében. http://www.pestmlev.hu/kateg-243-1-2010_november_25_ei_konferencia.html

 

 

foto_Gedeon_Sarolta

Gombos János (1992)

 

 • munkahely: Oktatási Hivatal, kommunikációs munkatárs
 • nyelvismeret: angol nyelv
 • kutatási területek: mediatizált kommunikáció, ismerkedés az online térben, hálózati társadalom, újmédia-kommunikáció
 • e-mail-cím: gombosj92[kukac]gmail.com
Gonda Zsuzsa
 • tudományos fokozat: PhD-hallgató
 • munkahely: ELTE BTK Szakmódszertani Központ
 • kitüntetés: Pro Scientia Aranyérem
 • nyelvismeret: angol, német
 • kutatási terület: lexikográfia, szövegtan, nyomtatott és digitális szövegértés, IKT-eszközök alkalmazása az oktatásban, digitális pedagógia
 • publikációk: A szótárhasználati kompetencia elsajátítása és fejlesztése. Anyanyelv-pedagógia. 2009, 2. szám; Az IKT-eszközök alkalmazása a magyar nyelvi órákon. In: Bencéné Fekete Andrea szerk. 2011: Lehetőségek és alternatívák a Kárpát-medencében. Módszertani tanulmányok. Kaposvári Egyetem, Kaposvár. 32–38.; A nyomtatott és a digitális szövegek megjelenítése az interaktív táblán. Anyanyelv-pedagógia 2011, 1. szám
 • e-mail cím: zsuzsi.gonda[kukac]gmail.com

 

foto_gonda_zsuzsa

 

 

Grzeszak Anna (1984)
 • tudományos fokozat: doktorandusz
 • munkahely: Varsói Egyetem, Magyar Tanszék
 • nyelvismeret: lengyel, magyar, angol, cseh
 • kutatási terület: magyar–lengyel kontrasztív nyelvészet
 • publikációk: ismertetések: Pojęcie – słowo – tekst In: Poradnik Językowy, 1/2009. Język w mediach elektronicznych In: Poradnik Językowy, 5/2009.
 • e-mail cím: anna.grzeszak[kukac]wp.pl

GrzeszakAnna

Györfy Borbála (1994)
 • fokozat: BSc
 • fontosabb tisztség(ek): Márton Áron Szakkollégiumi program résztvevője, kabinettitkára, 2017–2018. tanév, ELTE; Kari diákképviselő, Babeș-Bolyai Tudományegyetem, Biológia és Geológia kar, 2014–2015
 • nyelvismeret: angol, román
 • kutatási terület(ek):
 • Parazitoid hálózatok stabilitásának módszertani vizsgálata – Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia, 2016
 • Társadalmi esemény generálása természetvédelmi problémák figyelemének felkeltéséért, 2017–2018.
 • 3-5 fontosabb publikáció: Györfy Borbála – Vásárhelyi Tamás 2018: Beporzók napja (március 10.). Növényvédelem, 79(54)/5: 217–221.
 • e-mail-cím: gybori[kukac]yahoo.com

 

GyorfyBorBala

H. Tomesz Tímea
 • tudományos fokozat: PhD
 • munkahely: Eszterházy Károly Egyetem, főiskolai docens
 • tisztségek: az Alkalmazott Kommunikációtudományi Kutatócsoport tagja, a PeLi Oktatásnyelvészeti kutatócsoport tagja, a Kommunikációs Nevelésért Egyesület elnökségi tagja, a Miskolci Akadémiai Bizottság kommunikációtudományi munkabizottságának tagja
 • nyelvismeret: német
 • kutatási területek: a médiaszövegek jellemzői, a kommunikációs készségfejlesztés lehetőségei, sportkommunikáció
 • válogatás legutóbbi publikációiból: H. Thomesz Tímea 2017: Norma és szabadság a médiaüzenetek szerkezetében. In: Balázs Géza – H. Varga Gyula (szerk.): Sajtónyelv-médianyelv. Kutatás, elemzés, dokumentumok. Budapest: Hungarovox Kiadó. 30–41. H. Thomesz Tímea 2017: A kommunikációs készségfejlesztés feladatai a felsőoktatásban. In: Szőke-Milinte Enikő (szerk.): A kommunikációs kompetencia fejlesztése a különböző korcsoportokban. Budapest: Hungarovox Kiadó. 39–53. H. Thomesz Tímea 2016: Sporttudósítások. Hagyományos média vs. újmédia. In: Bíró Melinda (szerk.): Tanulmányok a sporttudományok köréből. Az Eszterházy Károly Főiskola Tudományos Közleményei XLII. Különszám a 2016-os olimpiarendezés évének ajánlva. Eger: Líceum Kiadó. 137–161.
Hári Dániel (1994)
 • foglalkozás: a Budapesti Corvinus Egyetem kommunikáció- és médiatudomány mesterszakos hallgatója
 • nyelvismeret: angol
 • kutatási terület: kommunikáció- és médiatudomány, mozgókép-kommunikáció
 • e-mail: haridaniel994@gmail.com, weboldal: http://movietank.blog.hu
Haugh, Michael
 • tudományos fokozat: PhD
 • munkahely: University of Queensland
 • fontosabb tisztségek: Professor and Head of School
 • nyelvismeret: angol, kínai, japán
 • kutatási területek: szociopragmatika, nyelvi udvariasság
 • Fontosabb publikációk:
  Michael Haugh 2015: Im/Politeness Implicatures. Berlin: Mouton de Gruyter.
  Jonathan Culpeper – Michael Haugh 2014: Pragmatics and English Language. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
  Dániel Z. Kádár – Michael Haugh 2013: Understanding Politeness. Cambridge: Cambridge University Press.
  Jonathan Culpeper – Michael Haugh – Dániel Z. Kádár 2016: The Palgrave Handbook of Linguistic Politeness. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
 • e-mail-cím: michael.haugh@uq.edu.au
Havasmezői Gergely Ferenc (1983)
 • munkahely: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészkara, történelem és kommunikáció szakon (2008-ig)
 • kitüntetés: OTDK különdíj (2009)

 

HavasmezoiGergely

Horváth Krisztina (1986)
 • munkahely: ELTE BTK, PhD-hallgató
 • nyelvismeret: angol (felsőfok), latin (középfok)
 • kutatási terület: a mai magyar nyelv mondattana, mondatátszövődés

 

foto_horvathkrisztina

 

Istók Béla (1990)
 • munkahely: Selye János Egyetem, Tanárképző Kar, Magyar Nyelv és Irodalom Doktori Iskola, PhD-hallgató
 • nyelvismeret: szlovák (L2), német (felsőfok), angol (középfok)
 • kutatási területek: netnyelvészet, pragmatika, szóalkotástan
 • e-mail-cím: vojtech.istok[kukac]gmail.com

 

 

Isztrayné Teplán Ágnes (1980)
 • tudományos fokozat: PhD (skandináv irodalmak)
 • nyelvismeret: angol, svéd, német
 • kutatási területek: huszadik századi és kortárs skandináv regény
 • munkahely: ELTE Eötvös József Collegium Skandinavisztika Műhely
 • fontosabb publikációk: 1. „Egy ilyen jó európai” és Magyarország, (Tanulmány Georg Brandesről). In: Idegen költők - Örök barátaink. Budapest: L’Harmattan Kiadó, 2010. 2. Test és hazugság Knut Hamsun Éhség című regényében. In: Irodalmi szövegek és politikai szerepek, A Hamsun - jelenség. Budapest: Gondolat Kiadó, 2011.
 • e-mail: isztray.teplan(kukac)gmail.com
Kaczmarek, Karolina
 • tudományos fokozat: doktor; adjunktus
 • munkahely: Adam Mickiewicz Egyetem Poznań
 • nyelvismeret: lengyel, magyar, angol
 • kutatási területek: nyelvészet, kultúra, fordítás
 • fontosabb publikációk: The textual role of repetition in the translation of Polish and Hungarian legal texts. In: Comparative Legilinguistics. International Journal for Legal Communication. Volume 1/2009.; Kaczmarek Karolina, Matulewska Aleksandra Wykładnia normy prawnej a metodologia przekładu. Rocznik Przekładoznawczy 3/4, 2007/2008; Kardynał Józef Mindszenty wobec zagrożeń komunizmu na Węgrzech. Przyjaźń z tysiącletnim rodowodem. Szkice z dziejów relacji polsko-węgierskich. Red. Patrycja Jakóbczyk-Adamczyk, Dariusz Rogut. Wydawca: Związek Strzelecki „Strzelec”, Bełchatów: 2009.; A „tilalmat” és „engedélyt” kifejező eszközök jogi szakszövegben a deontikus modalitás tükrében. In: Bárdosi Vilmos (szerk.) 2009: Quo vadis philologia temporum nostrorum? Korunk civilizációjának nyelvi képe. Budapest: Tinta Könyvkiadó.

 

 

Kádár Zoltán Dániel
 • tudományos fokozat: D. Litt, FHEA, PhD
 • munkahely: University of Huddersfield/MTA Nyelvtudományi Intézet
 • fontosabb tisztségek: Professor of English Language and Linguistics/tudományos tanácsadó
 • nyelvismeret: angol, kínai, japán
 • kutatási területek: szociopragmatika, nyelvi udvariasság, nyelvi rítusok
 • fontosabb publikációk: Dániel Z. Kádár 2016: Politeness, Impoliteness, and Ritual: Maintaining the Moral Order in Interpersonal Interaction. Cambridge: Cambridge University Press; Dániel Z. Kádár – Michael Haugh 2013: Understanding Politeness. Cambridge: Cambridge University Press; Dániel Z. Kádár 2013: Relational Rituals and Communication: Ritual Interaction in Groups. Basingstoke: Palgrave Macmillan; Jonathan Culpeper – Michael Haugh – Dániel Z. Kádár 2016: The Palgrave Handbook of Linguistic Politeness. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
 • e-mail-cím: d.z.kadar@hud.ac.uk

fil foto kadar zoltan daniel

Kárpáti László
 • tudományos fokozat: PhD-hallgató, angoltanár
 • munkahely: angoltanár, II. János Pál Pápa Katolikus Általános Iskola mátramindszenti tagintézménye; fordító, tolmács
 • kitüntetések: köztársasági ösztöndíj (2011), Tudományos Publikációs Díj (2016)
 • nyelvismeret: angol nyelv: felsőfok (C1), német nyelv: középfok (B2)
 • kutatási terület: idegennyelv-pedagógia, kommunikációs stratégiák, beszédfluencia
 • e-mail-cím: karpati.laszlo@yahoo.com
Kelemen János (1943)
 • tudományos fokozat: a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja foto kelemenjanos
 • munkahely: az ELTE BTK Filozófiai Intézetének professor emeritusa
 • kitüntetés(ek): Premio Internezionale Benedetto Croce, MTA Ránki Díja, Premio Valitutti, Premio Sabetia Ter, Széchenyi-díj
 • nyelvismeret: olasz, francia, angol, német, orosz, latin
 • kutatási területek: nyelvfilozófia, filozófiatörténet, italianisztika, Dante-kutatások
 • fontosabb publikációk: 1. Nyelv és történetiség a német klasszikus filozófiában. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1990. 2. Idealismo e storicismo nell'opera di Benedetto Croce. Soveria Mannelli - Messina: Rubbettino, 1995. 3. Az ész képe és tette. A történeti megismerés idealista elméletei. Budapest:Atlantisz, 2000. 4. Farkas Katalin – Kelemen János, Nyelvfilozófia. Budapest: Áron Kiadó, 2002; 5. A filozófus Dante. Budapest: Atlantisz, 2002. 6. The Rationalism of Georg Lukács. New York: Palgrave – Macmillan, 2014.
 • e-mail cím: jim218[kukac]t-online.hu
Kondor Boglárka
 • intézmény: Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Neveléstudományi Doktori Iskola, doktorandusz
 • nyelvismeret: angol (középfok), olasz (középfok)
 • kutatási terület: szaktárgypedagógia
 • fontosabb publikációk: Kondor Boglárka 2018: A Budapesten mért főbb légszennyező anyagok tér-és időbeli eloszlásának vizsgálata 2003 és 2014 között. Légkör 63/1: 8–11.
Kovács Aleksandra (1965)
 • tudományos fokozat: PhD hallgató
 • munkahely: Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó Zrt., Budapest (Nemzeti Tankönyvkiadó)
 • nyelvismeret: horvát, magyar, szerb, angol, szlovén
 • kutatási területek: frazeológia, kontrasztív frazeológia, paremiológia, korpusznyelvészet, kontaktológia
 • e-mail cím: aragorn666[kukac]freemail.hu
Márkus Andrea (1983)
 • tudományos fokozat: doktoranda
 • munkahely: SZTE BTK Szláv Filológiai Tanszék (óraadó)
 • nyelvismeret: magyar, szerb, horvát, német
 • kutatási területek: szláv filológia, szerb nyelvújítás
 • e-mail cím: marandrea11[kukac]yahoo.de
Máté Zita
 • tudományos fokozat: MA
 • munkahely: DSBarcelona
 • beszélt nyelvek: magyar, német, spanyol, angol
 • kutatási terület: nyelvoktatás módszertan, szociolingvisztika
 • fontosabb publikációk: Mate, Zita 2017: La evaluación de lenguas en un colegio plurilingüe: Un estudio de caso de las creencias pedagógicas del profesorado. Bellaterra Journal of Teaching & Learning Language & Literature 10/3: 28–46 http://revistes.uab.cat/jtl3/article/view/v10-n3-mate/724-pdf-es [2019. 02. 16]
 • e-mail cím: matezita48[kukac]gmail.com
Molnár Evelin
 • foglalkozás: egyetemi hallgató
 • munkahely: ELTE BTK
 • nyelvismeret: német
 • e-mail: evy.molnar[kukac]gmail.com
Nagy Annamária Lilla (1989)
 • foglalkozás: PhD-hallgató (ELTE FTT), tolmács, fordító
 • nyelvismeret: német, angol
 • kutatási terület: a repülősport nyelvének vizsgálata, szaknyelvkutatás, terminológiakutatás
 • e-mail-cím: annamarialillanagy[kukac]gmail.com
Nagy Enikő (1986)
 • tudományos fokozat: nyelvtudományi doktori képzés (2012–[2015])
 • munkahely: Új Ember Szerkesztőség és Kiadóhivatal (2012–)
 • kitüntetések: Az év szakdolgozata díj kommunikáció kategóriában (2011), Nagy J. Béla országos helyesírási verseny, III. helyezés (2008), a MKPK Titkárságának Egyházi szakszókincs a modern katolikus írásbeliségben című pályázata, I. helyezés (2007)
 • nyelvismeret: angol, német
 • kutatási terület: kölcsönhatás a köznyelv és az egyházi szaknyelv között (szemantika, lexikológia), vallás és nyelvcsere a moldvai csángóknál (szociolingvisztikai vizsgálódás)
 • fontosabb publikációk: Jelentéstani vizsgálatok az egyházi szaknyelvben (Magyartanítás, 2012), Egyházi szakszókincs a modern katolikus írásbeliségben (MKPK, 2007)
 • e-mail cím: nagyeniko1986[kukac]gmail.com
Németh Ákos (1981)
 • tudományos fokozat: doktorandusz hallgató (PTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola)
 • munkahely: Pécsi Tudományegyetem BTK, Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék, óraadó
 • nyelvismeret: angol, német
 • kutatási területek: 20. század első felének magyar irodalma, önéletrajzi műfajok és útirajz-irodalom, kultúrtörténet, politikai eszmetörténet
 • publikációk: Választások és viták Magyarországon. A magyar miniszterelnök-jelölti viták kommunikációs mérlege (2008); „Magyar költő ezerkilencszáztizenkilenc után”. Kultusz, autográfia, irodalomtörténeti arc-adás: fejezetek a Babits-életmű két világháború közötti befogadástörténetéből (2009)
 • e-mail cím: nemeth_akos[kukac]pannonmail.hu
Németh Luca Anna (1989)
 • foglalkozás: doktorandusz hallgató, magyar nyelvészet
 • munkahely: Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
 • fontosabb tisztség: demonstrátor, ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék és Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai és Dialektológiai Tanszék
 • kitüntetések: köztársasági ösztöndíj (2010–2011. tanév), XXX. Jubileumi OTDK, I. helyezés; XXXI. OTDK, II. és III. helyezés; Pro Scientia Aranyérem (2013)
 • nyelvismeret: angol, német, spanyol
 • kutatási területek: történeti szociopragmatika, udvariasságtörténet, illemirodalom
 • Fontosabb publikációk:
  Németh Luca Anna 2016: A nyelvi udvariasság indexikalitása az illemirodalomban. In: Balázs Géza – Pölcz Ádám szerk. Udvariasság. Budapest: Magyar Szemiotikai Társaság. 91–99.
  Németh Luca Anna 2016: Nyelvi és nyelvhelyességi ideológiák a magyar nyelvi udvariasság interpretációjában a 19. század második felében és a 20. század első harmadában. In: Kocsis Zsuzsanna − Németh Luca Anna − Takács Edit szerk.: Találkozások Félúton. Budapest: ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet. 130–146.
  Németh Luca Anna 2015: A nyelvi udvariasság kérdése a Magyar Nyelvőr dualizmus korabeli évfolyamaiban. Magyar Nyelv 111/2: 189–203.
  Németh Luca Anna 2015: Szempontok az illemirodalom történeti szociopragmatikai vizsgálatához. In: Bárdos Vilmos szerk.: A nyelvi pragmatika kérdései szinkrón és diakrón megközelítésben. Budapest: Modern Filológiai Társaság – Tinta Könyvkiadó. 193–202.
  Németh Luca Anna 2015: Illemtankönyvek és társalgási útmutatók mint történeti szociopragmatikai források. In: Németh Miklós − Sinkovics Balázs szerk.: A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei VIII. Szeged: SZTE Magyar Nyelvészeti Tanszék. 125–141.
 • e-mail-cím: luca.neemeth[kukac]gmail.com

fil foto nemeth luca anna

Nyomárkay István (1937)
 • tudományos fokozat: akadémikus, professor emeritus
 • munkahely: Eötvös Loránd Tudományegyetem
 • fontosabb tisztségek: Doktori Tanács, Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya (elnökhelyettes), Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizottság, Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága, Magyar Nyelvi Bizottság (tb. elnök), Nyelvtudományi Bizottság, MTA VAs Megyei Tudományos Testülete (elnökségi tag), Comité International des Slavistes (CIS) magyar nemzeti bizottsága (elnök), Magyar Nyelvtudományi Társaság (alelnök), Modern Filológiai Társaság (elnök), Horvát Tudományos és Művészeti Akadémia (levelező tag)
 • kitüntetések: Pro Universitate emlékérem (1997); Szent-Györgyi Albert-díj (2000); Horvát Köztársaság Hajnalcsillag Rendje (2003); Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje (2007); Vatroslav Jagić-emlékérem (2010, Horvát Filológiai Társaság)
 • nyelvismeret: német, orosz, horvát, szerb, francia, latin
 • kutatási területek: szláv filológia, szlavisztika
 • legutóbbi publikációk: 1. Nyelvújítások Közép-Európában. In: Bárdosi Vilmos (szerk.): Quo vadis philologia temporum nostrorum? Korunk civilizációjának nyelvi képe. Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2009. 211−7.; 2. Genus – sexus. In: Stjepan Lukač – Morana Plavac (szerk.): Hrvatski Kupido: Zbornik radova. Budapest: Hrvatska Samouprava, 2009. 5–9.; 3. Blažeka Đuro – Nyomárkay István – Rácz Erika: Mura menti horvát tájszótár.: Riječnik pomurskih Hrvata. Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2009.
 • e-mail cím: nyomarkay.istvan[kukac]gmail.com
Papp Melinda
 • tudományos fokozat: doktorjelölt, SZTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola
 • munkahely: SZTE BTK Általános Nyelvészeti Tanszék
 • tisztségek: tudományos segédmunkatárs, SZTE BTK Általános Nyelvészeti Tanszék, a Fejlődéses és Neuropragmatikai Kutatócsoport tagja; szerkesztő-riporter, vágó, Szegedi Tudós Akadémia
 • kitüntetések: Sófi József Különdíj (2014), Discipuli Pro Universitate Díj, SZTE BTK (2014), Köztársasági Ösztöndíj (2013), Szeged Városi Ösztöndíj (2011)
 • nyelvismeret: angol, spanyol
 • kutatási terület(ek): kognitív nyelvészet, pragmatika, relevanciaelmélet, meseterápia, tudománykommunikáció
 • 3-5 fontosabb publikáció: Ivaskó Lívia – Papp Melinda  2017: A kulturálisan releváns információk átadása mint az emberi nyelvhasználat egy sajátos formája. In: Szécsényi Tibor – Németh T. Enikő (szerk.): Stratégiák és struktúrák. Tanulmányok Kenesei István 70. születésnapjára. Szeged: JATEPress. 21–32. http://ling.bibl.u-szeged.hu/ki70/KI70-IvaskoL-PappM.pdf [2019. 03. 05.] Papp Melinda – Ivaskó Lívia 2018a: Functions of ostensive communicative stimuli of storytelling for children. X. Dubrovnik Conference on Cognitve Science. Communication, Pragmatics and Theory of Mind. 24 May 27 May, 2018. Dubrovnik, Croatia. 68. http://www.cecog.eu/abstract/DUCOG_Abstract_Book_2018_web.pdf [2019. 03. 05.] Papp Melinda 2018b: A nem szó szerinti jelentések szerepe a Metamorphoses Meseterápiás Módszerben pragmatikai perspektívából. Argumentum 14, 327–338. http://argumentum.unideb.hu/2018-anyagok/pappm.pdf [2019. 03. 05.] Papp Melinda 2018c: Az osztenzív stimulusok szerepe a mesék átadásában és megértésében. Anyanyelv-pedagógia 11/4, http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=756 [2019. 03. 05.]
Pölcz Ádám (1989)
 • tudományos fokozat: PhD
 • munkahely: ELTE Tanító- és Óvóképző Kar, adjunktus
 • tisztségek: mb. tanszékvezető-helyettes (ELTE TÓK), titkár (Magyar Szemiotikai Társaság), kurátor (Bolyai Műhely Alapítvány), tag (Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoport), bemondó (MTVA)
 • kitüntetések: Deme László-ösztöndíj (2017), A Nemzet Fiatal Tehetségeiért ösztöndíj (2016), Az 50 tehetséges magyar fiatal program résztvevője (2015)
 • nyelvismeret: angol, német
 • kutatási területek: nyelvművelés, retorika, leíró nyelvészet, anyanyelv-pedagógia, valamint ezek kapcsolódási lehetőségei
 • fontosabb publikációk: Pölcz Ádám 2017: A genfi zsoltárok néhány nyelvi kérdése. Irodalmi Jelen: A Nyugati Jelen irodalmi melléklete 189–190:180–185. Pölcz Ádám 2016: Az udvarias figyelmetlenségről. In: Balázs Géza – Pölcz Ádám (szerk.): Udvariasság: Szemiotika, művészet, irodalom, nyelv. Budapest: Magyar Szemiotikai Társaság. 171–177. Pölcz Ádám 2015: Az emberközpontú nyelvművelés és az antik retorikai hagyomány. Magyar Nyelvőr 139/4: 409–428.
 • e-mail-cím: polcz.adam[kukac]tok.elte.hu

 

polczadam

Rodek Begella Annamária (1973)
 • tudományos fokozat: doktorandusz (PPKE Nyelvtudományi Doktori Iskola)
 • munkahely: IMI Elektromos Gépeket Gyártó Kft. 2181 Iklad
 • nyelvismeret: francia, angol
 • kutatási területek: magyar és francia műszaki terminológia, lexikológia, szemantika, metafora
 • publikáció: 2014-es IX. Alkalmazott Nyelvészeti Doktoranduszkonferencia anyagából készült tanulmány: http://www.nytud.hu/alknyelvdok14/proceedings14/
 • e-mail cím: begella.annamaria[kukac]gmail.com
Seres Nóra
 • munkahely: Kecskeméti Református Gimnázium; ELTE BTK Fordítástudományi Doktori Program abszolutóriumot szerzett hallgatója
 • nyelvismeret: angol, német, olasz
 • kutatási terület: gyerekirodalom fordítása
 • fontosabb publikációk: Kohézió és fordítói szabadság: Grammatikai kohéziós eltolódások a gyermekirodalomban (Zolczer P. – Seres Nóra, 2015). Klebelsberg Kunónak a vallás- és közoktatási tárca költségvetésének parlamenti vitája alkalmából 1925. február 20-án tartott beszédének retorikai elemzése (2015). A magyar gyerekirodalmi fordítás történetének vázlatos áttekintése (Farkas Nóra – Seres Nóra, 2017).
 • e-mail-cím: noraseres@freemail.hu
Sipos Dániel
 • munkahely: mesterszakos egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem
 • nyelvismeret: angol
 • e-mail-cím: sipppos[kukac]gmail.com
Sobczak, Anna

– scientific degree: PhD student

– employer: ELTE Faculty of Humanities Doctoral School of Linguistics, Cultural Linguistics Doctoral Program

– languages: Polish, Hungarian, English

– research areas: conceptual metaphor, multimodal metaphor, language and context, colour terms, linguistics methodology, corpus lingustics

– publication: Użycie nazw barw niebieski, błękitny, granatowy w języku polskim i kék (niebieski) w języku węgierskim [The use of the color terms niebieski, błękitny, and granatowy in Polish and the color term kék in the Hungarian language] (2013) (http://jki.amu.edu.pl/files/JKI%20-%20tom%208%20-%202013.pdf)

– email: anna.w.sobczak[at]gmail.com

Somló Katalin (1963)
 • tudományos fokozat: doktorjelölt
 • munkahely: Egressy Gábor Kéttannyelvű Műszaki Szakközépiskola, német szakos középiskolai tanár; Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet szaktanácsadó
 • nyelvismeret: német, angol, orosz, francia, spanyol
 • kutatási területek: 20. századi német irodalom, különös tekintettel a drámatörténetre, drámaelméletre és a hangjátékirodalomra, a német nyelv oktatásának módszertana
 • fontosabb publikációk: Schrittweise tankönyvsorozat, Abitraining Mittelstufe (2006), Oskar Pastiors Hörspiele (2008), Hörspiel: funkische Kunstform oder literarische Gattung? Am Schnittpunkt zwischen Literaturwissenschaft und Medienforschung (2008)
Szabó Lilla (1990)
 • tudományos fokozat: doktorandusz
 • munkahely: Budapesti Corvinus Egyetem
 • nyelvismeret: angol, német
 • kutatási területek: kognitív nyelvészet; keretezéselmélet; keretszemantika; szóképzés; szójátékok; nyelvi kreativitás
 • e-mail-cím: lilla.szabo5[kukac]stud.uni-corvinus.hu
Szegh Henriett (1977)

 

 • foglalkozás: PhD-hallgató (ELTE FTT), tolmács, fordító
 • nyelvismeret: francia, angol
 • kutatási területek: anticipáció, tolmácsolási nyelv
 • fontosabb publikációk: Anticipáció a szinkrontolmácsolásban, Fordítástudomány 2016 XVIII/2. 27−39.; Fordítástudomány és korpuszkutatás: bemutatkozik a Pannonia Korpusz, Fordítástudomány 2016, XVIII/2. 5-26. (többszerzős cikk)
 • e-mail-cím: laparisienne.gov[kukac]gmail.com
Székely Noémi
 • foglalkozás: egyetemi hallgató
 • munkahely: Budapesti Corvinus Egyetem (kommunikáció és médiatudomány mesterszak)
 • e-mail-cím: szekely.noemi04[kukac]gmail.com
Tizer Vivien Tünde (1990)
 • tudományos fokozat: olasz nyelv, irodalom és kultúra szakos bölcsész (mesterszak); doktorandusz
 • tudományos tisztség: Comitato per la Salvaguardia dei Patrimoni Linguistici (Bizottság a Nyelvi Örökség Megőrzéséért): tudományos bizottsági tagság
 • nyelvismeret: olasz, angol, svéd
 • kutatási területek: az olasz és a magyar reklámnyelv; olasz és magyar márkanevek
 • e-mail cím: vivientizer[kukac]hotmail.com
Torma Katalin (1979)
 • tudományos fokozat: PhD-hallgató
 • munkahely: ELTE-BTK Iranisztikai Tanszék (óraadó)
 • nyelvismeret: angol, farszi, latin
 • kutatási terület: Iranisztikai érdeklődés a XVIII. század végi – XIX. század eleji magyar irodalomban
 • fontosabb publikációk: A’ Háfizi dalok. in.: A látható könyv. Tanulmányok az irodalmi medialitás köréből (szerk. Hász-Fehér Katalin), Tiszatáj Könyvek, 2006. 83–111.; Gyöngyök fűzése a penna gyémánt hegyével vagy Hanno homályos pun beszéde? Csokonai Vitéz Mihály ismeretei az arab–perzsa verselésről, in.: Prima Manus. Tanulmányok a felvilágosodás korának magyar irodalmából, Ráció Kiadó, 2008. 82–99.
 • e-mail cím: katatorma[kukac]gmail.com

 

Torma_Katalin_fenykep

 

Varga Mónika (1987)
 • tudományos fokozat: PhD-hallgató
 • munkahely: Kanizsa Újság Kft. – újságíró, RTL Híradó – tudósító
 • nyelvismeret: angol, német
 • kutatási területek: szaknyelvek, lexikográfia
 • publikáció: A vadász szaknyelv jellemzői. In: Simon Orsolya – Szabó Dániel (szerk.) 2011: Alkalmazott nyelvészet hallgatói, oktatói szemmel. Budapest: Tinta Könyvkiadó, 158–163.
 • e-mail cím: vrgmonika[kukac]gmail.com
Vásárhelyi Tamás (1949)
 • tudományos fokozat: a biológia tudomány kandidátusa
 • munkahely: nyugdíjas, önkéntesként dolgozik korábbi munkahelyein, az Eötvös Loránd Tudományegyetemen és a Magyar Természettudományi Múzeumban
 • fontosabb tisztség(ek): jelenleg nincs
 • kitüntetés(ek): Móra Ferenc Díj, Herman Ottó-díj, Pro natura-díj, Környezetünkért-díj
 • nyelvismeret: angol, német, orosz
 • kutatási terület(ek): zootaxonómia, természetvédelem, környezeti nevelés, tudománykommunikáció
 • 3-5 fontosabb publikáció: Vásárhelyi Tamás 2009: A nyitott múzeum. Szentendre: SzNM–MOKK. Vásárhelyi Tamás 2014: Tudós természetábrázolók. Budapest: Magyar Természettudományi Múzeum. Tamás Vásárhelyi – Gábor Bakonyi 2012: Seven decades of monitoring the aquatic bug fauna of Lake Balaton (Heteroptera: Nepomorpha). Aquatic Insects: International Journal of Freshwater Entomology, 34/suppl.1: 33–43. Vásárhelyi Tamás – Kárpáti Andrea (szerk.) 2011: Múzeumi tanulás. MTM–Typotex.
 • e-mail-cím: tvasarhelyi[kukac]gmail.com

 

vasarhelyi-tamas

Vegh Ivona (1976)
 • tudományos fokozat: doktoranda, horvát nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár
 • munkahely: Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ, Szláv Filológiai Intézet
 • nyelvismeret: horvát nyelv, angol nyelv
 • kutatási terület(ek): magyar–horvát nyelvi kontaktusok, horvát dialektológia
 • publikáció: Morfološka i semantička obilježja mjesnog govora Mačkovca, In: Studia Slavica Savariensia 1-2, NyME Kiadó, Szombathely, 2008. 409–416.
 • e-mail cím: ivona[kukac]btk.nyme.hu
Veszelszki Ágnes (1982)
Walkó Ádám (1976)
 • tudományos fokozat: doktorjelölt
 • munkahely: ELTE BTK, Szláv és Balti Intézet, szerb lektor
 • nyelvismeret: horvát, szerb, angol
 • kutatási terület: horvát kortárs kispróza, horvátmagyar irodalmi kapcsolatok, műfordítás
 • Fontosabb publikációk: 1. A Nyugat és a horvát irodalom – A Nyugat horvát kortársa. A Százéves a Nyugat. (Budapest, 2008. 02. 2022.), az ELTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola internetes publikációs fórumán, 2008 júniusában. http://epika.web.elte.hu/doktor/WalkoAdam.pdf; 2. Kratka priča '80-ih i '90-ih godina u Hrvatskoj i Mađarskoj (A '80-as és '90-es évek horvát és magyar kisprózája). A Modernitet druge polovice XX. stoljeća. VI. Dani Ivana Slamniga & Bore Pavlovića. Srednjoeuropska postmoderna, hrvatsko-poljske i poljsko-hrvatske usporedbe i veze. In: OS lamnigu – treći. Zbornik izabranih radova VII. saziva međunarodnog znanstvenog skupa. Osijek, 2007, 99109.; 3. Hrvatski libido kroz kratke priče (A horvát libidó kisprózákon keresztül). A Hrvatski Cupido. In: Hrvatski Kupido. Zbornik radova. Budapest, 2009, 139153.
 • e-mail: adamwalko@gmail.com
Wolf Angelika (1987)
 • foglalkozás: egyetemi hallgató, idegenvezető
 • munkahely: ELTE BTK
 • nyelvismeret: angol, spanyol, újgörög
 • kutatási terület: irodalmi kapcsolatok
 • e-mail cím: wolf.angelika.job[kukac]gmail.com

 

foto_wolfangelika

Zachar Viktor (1980)
 • tudományos fokozat: PhD
 • munkahely: ELTE BTK Fordító- és Tolmácsképző Tanszék, egyetemi adjunktus
 • nyelvismeret: német, angol
 • kutatási területek: fordítástudomány, ezen belül a sajtófordítás, fordításoktatás, neologizmusok fordítása
 • fontosabb publikációk: Valós fordítási feladatok, valós fordítási problémák – Műfajok és feladattípusok az ELTE Fordító- és Tolmácsképző Tanszék mesterképzésén (2013). Neologizmusok fordítása – neologizmusok a fordításban (2015). Sajtófordítás a fordításoktatásban (2017). A sajtófordítás alkalmazási lehetőségei a fordításoktatásban (2017). Die Rolle der journalistischen Translation in der Übersetzerausbildung in Ungarn und einigen Nachbarländern (2017)
 • e-mail-cím: zacharviktor[kukac]gmail.com
Zsigmond Adél (1985)
 • tudományos fokozat: doktorandusz
 • munkahely: Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Irodalomtudományi Tanszék, Kolozsvár
 • kitüntetések: ETDK II. díja (2008), Az év szakdolgozata díj Irodalom kategóriában (2009)
 • nyelvismeret: angol, német, román
 • kutatási terület: tág értelemben: 20. századi és kortárs irodalom és művészet; szűkebb értelemben: emlékezet, történelem és privát képhasználat összefüggései Forgács Péter filmjeiben; Forgács Péter összművészeti törekvései
 • fontosabb publikációk: Mentse, aki tudja (a Taxidermia című filmről, 2007). Míg fekszem kiterítve (A Saját halál című elbeszélés és film időstruktúrája), 2008. A filmes adaptáció mint értelmezői művelet (2009).
 • e-mail cím: zsigmond_adel@yahoo.com

ZsigmondAdel