Szófelhő

konferencia fordítás konceptualizáció kognitív nyelvi világkép filológia szakdolgozat nyelvészet metafora imperative language patterns phraseology representation death linguistic worldview infinitive szecesszió grammatika főnévi igenév kettős állítmány stilizáció stíluselemzés dekorativitás decorativity nyelvi példa klasszikus modernség eufemizmus euphemistic phrases alcoholic drink irodalmi vita theory of criticism the betrayal of the intellectuals az írástudók árulása recenzió irodalomtörténet recepciótörténet irodalompolitika hungarian literature modernity classical modernism magyar irodalom modernitás cognitive analysis prevalence inflection frazéma frazeológia antonima antonímia horvát nyelv rikkancs bulvársajtó media kognitív metafora kognitív nyelvészet linguistic image of the world cognitive linguistics nyelvoktatás didaktika pszicholingvisztika tartalomelemzés croatian language antonymy irodalmi társaságok modern magyar irodalom ady endre vörösmarty díj literary organizations modern hungarian literature vörösmarty prize irodalomtudomány újraszerkesztés újrafordítás polish language metaphor szaknyelv fordítástudomány retranslation phraseme facebook proto slavic perspective ekvivalencia hatalom ideológia deontikus modalitás sajtótörténet history of press nyelvtörténet dialektológia nyelvi kép világ_nyelvi_képe szemantika nyelvi_kép conceptualization ideology magyar_nyelv nyelvhasználat faktitív ige hungarian language equivalence focalization irony családregény nézőpont fokalizáció gyermekelbeszélő irónia vonzatkutatás szövegnyelvészet nyelvjárás szerb translation tudománytörténet critical_discourse_analysis factitive verb causativity tanulmánykötet optimalizáció zenitism szabadverselés szabadstrófa horvát expresszionizmus zenitizmus önéletrajz performativitás autobiography identity performativity criseology szláv lexika orosz nyelv ősszláv historical linguistics slavic vocabulary avantgárd expresszionizmus horvát filológia nyelvhelyesség funkcióige eszmetörténet narratológia diskurzuselemzés narratology discourse analysis modern_filológiai_társaság krízeológia önéletírás életrajz asszociáció analógia szimmetria nyelvi intuíció nyelvi formalizáció russian language

Zsigmond Adél: „a méreg az mandulaízű”.

A nézőpontiság kérdése és következményei a gyermeki gondolkodást érvényesítő kortárs magyar családregényekben

 

Az utóbbi néhány évben, évtizedben igencsak megnőtt a gyermeki látásmódot érvényesítő regények száma a kortárs magyar irodalomban: Dragomán György A fehér király (2005), Rakovszky Zsuzsa A hullócsillag éve (2005), Barnás Ferenc A kilencedik (2006) című regényei csak néhány a hosszú listából. Úgy tűnik, e regények körül mintha egy újfajta családregényi kánon és elbeszéléspoétika kezdene körvonalazódni.  Jelen dolgozatban a szerző a családregények egy külön típusaként tárgyalja azokat a regényeket, amelyek a gyermeki perspektíván keresztül jutnak el az olvasóhoz, szem előtt tartva a narráció mikéntjét, a gyermeki perspektívával együtt járó elbeszéléstechnikai, prózapoétikai eljárásokat. Külön fejezetet szentel az irónia megnyilvánulási módozatainak, s mindezt a nézőpontiság eredményeként vezeti le. Az utolsó fejezetben pedig a regényekben feltűnő hatalmi viszonyokat térképezi fel, illetve azt, hogy milyen diktatúra-reprezentációkat eredményez a gyermeki látásmód.