Szófelhő

konferencia fordítás konceptualizáció kognitív nyelvi világkép filológia szakdolgozat nyelvészet metafora imperative language patterns phraseology representation death linguistic worldview infinitive szecesszió grammatika főnévi igenév kettős állítmány stilizáció stíluselemzés dekorativitás decorativity nyelvi példa klasszikus modernség eufemizmus euphemistic phrases alcoholic drink irodalmi vita theory of criticism the betrayal of the intellectuals az írástudók árulása recenzió irodalomtörténet recepciótörténet irodalompolitika hungarian literature modernity classical modernism magyar irodalom modernitás cognitive analysis prevalence inflection frazéma frazeológia antonima antonímia horvát nyelv rikkancs bulvársajtó media kognitív metafora kognitív nyelvészet linguistic image of the world cognitive linguistics nyelvoktatás didaktika pszicholingvisztika tartalomelemzés croatian language antonymy irodalmi társaságok modern magyar irodalom ady endre vörösmarty díj literary organizations modern hungarian literature vörösmarty prize irodalomtudomány újraszerkesztés újrafordítás polish language metaphor szaknyelv fordítástudomány retranslation phraseme facebook proto slavic perspective ekvivalencia hatalom ideológia deontikus modalitás sajtótörténet history of press nyelvtörténet dialektológia nyelvi kép világ_nyelvi_képe szemantika nyelvi_kép conceptualization ideology magyar_nyelv nyelvhasználat faktitív ige hungarian language equivalence focalization irony családregény nézőpont fokalizáció gyermekelbeszélő irónia vonzatkutatás szövegnyelvészet nyelvjárás szerb translation tudománytörténet critical_discourse_analysis factitive verb causativity tanulmánykötet optimalizáció zenitism szabadverselés szabadstrófa horvát expresszionizmus zenitizmus önéletrajz performativitás autobiography identity performativity criseology szláv lexika orosz nyelv ősszláv historical linguistics slavic vocabulary avantgárd expresszionizmus horvát filológia nyelvhelyesség funkcióige eszmetörténet narratológia diskurzuselemzés narratology discourse analysis modern_filológiai_társaság krízeológia önéletírás életrajz asszociáció analógia szimmetria nyelvi intuíció nyelvi formalizáció russian language

Wolf Angelika: Szilasi Vilmos szerepe Babits Mihály költészetében

A tanulmány középpontjában Szilasi Vilmos és Babits Mihály szellemi barátsága áll, kettejük kapcsolatának egyes állomásain kronológiai sorrendben haladok végig, és igyekszem feltárni a lehetséges összefüggéseket irodalmi tevékenységeik között. Feltételezésem szerint Szilasi szerepe nem elhanyagolható Babits fiatalkori költészetének alakulásában és alkotói szemléletének későbbi változásában, habár a szakirodalom véleménye e tekintetben megoszlik. Elsődleges forrásként a Babits–Szilasi-levelezéskötetet használtam a kutatáshoz, és két meghatározó kapcsolódási pontot találtam: Babits görög mitológiai tárgyú versei és Szilasi korai publikálásai között, valamint Az irodalom elmélete című összefoglaló munka és Szilasi A kritika elmélete című dolgozata között. Emellett azonban nyomon követtem gondolati nézőpontjuk későbbi fokozatos eltávolodását is, ezért a tanulmány zárófejezetében foglalkozom Az írástudók árulása vitával.

 

Kulcsszavak: görögségélmény, Az irodalom elmélete, A kritika elmélete, Az írástudók árulása, irodalmi vita, szellemi barátság