Szófelhő

konferencia fordítás konceptualizáció kognitív nyelvi világkép filológia szakdolgozat nyelvészet metafora imperative language patterns phraseology representation death linguistic worldview infinitive szecesszió grammatika főnévi igenév kettős állítmány stilizáció stíluselemzés dekorativitás decorativity nyelvi példa klasszikus modernség eufemizmus euphemistic phrases alcoholic drink irodalmi vita theory of criticism the betrayal of the intellectuals az írástudók árulása recenzió irodalomtörténet recepciótörténet irodalompolitika hungarian literature modernity classical modernism magyar irodalom modernitás cognitive analysis prevalence inflection frazéma frazeológia antonima antonímia horvát nyelv rikkancs bulvársajtó media kognitív metafora kognitív nyelvészet linguistic image of the world cognitive linguistics nyelvoktatás didaktika pszicholingvisztika tartalomelemzés croatian language antonymy irodalmi társaságok modern magyar irodalom ady endre vörösmarty díj literary organizations modern hungarian literature vörösmarty prize irodalomtudomány újraszerkesztés újrafordítás polish language metaphor szaknyelv fordítástudomány retranslation phraseme facebook proto slavic perspective ekvivalencia hatalom ideológia deontikus modalitás sajtótörténet history of press nyelvtörténet dialektológia nyelvi kép világ_nyelvi_képe szemantika nyelvi_kép conceptualization ideology magyar_nyelv nyelvhasználat faktitív ige hungarian language equivalence focalization irony családregény nézőpont fokalizáció gyermekelbeszélő irónia vonzatkutatás szövegnyelvészet nyelvjárás szerb translation tudománytörténet critical_discourse_analysis factitive verb causativity tanulmánykötet optimalizáció zenitism szabadverselés szabadstrófa horvát expresszionizmus zenitizmus önéletrajz performativitás autobiography identity performativity criseology szláv lexika orosz nyelv ősszláv historical linguistics slavic vocabulary avantgárd expresszionizmus horvát filológia nyelvhelyesség funkcióige eszmetörténet narratológia diskurzuselemzés narratology discourse analysis modern_filológiai_társaság krízeológia önéletírás életrajz asszociáció analógia szimmetria nyelvi intuíció nyelvi formalizáció russian language

Walkó Ádám: A horvát avantgárd irodalom 1907–1933

Janko Polić Kamov első verseskötete vezette be a horvát irodalomba a szabad verselést és szabadstrófát 1907-ben, a modernizmus szimbolista-szecessziós kötött verselésével szemben. Nála bontakozik ki először a Szépség ideáját tagadó, a lírai szubjektum válságában vergődő expresszionista poétika. Az avantgárd irányzatok közül egyedül az expresszionizmus tudott kibontakozni és jelentőssé válni a horvát irodalomban. Míg az olasz futurizmus éppen csak elgondolkoztatta a horvát irodalmi közeget, a német expresszionizmus valódi katalizátorként hatott. A horvát expresszionizmus elméleti megalapozásában jelentős szerepet játszottak Vladimir Čerina és Ulderiko Donadini folyóiratai, valamint a Horvát Tavaszi Szalon, majd a horvát expresszionista poétika Antun Branko Šimić költészetével éri el csúcspontját. Šimić metrikus és tematikai síkon is.tökélyre fejlesztette a Kamov által megkezdett szabadverselést és szabadstrófát. A dadaizmus Zágrábban kibontakozó délszláv változata, a zenitizmus a barbár, ősi, balkáni ösztönökre és életerőre építi poetikáját. A Zenit folyóirat főszerkesztőjének Belgrádba költözésével a zenitizmus horvát vonatkozásai is megszakadnak, a zenitizmust is magába fogadó szerb szürrealizmusnak sem lett horvát megfelelője. Az 1930-as évek közepére elhalkult minden avantgárd irányzat, a „klasszikusok“ halottak, politikai foglyok vagy külföldre menekültek, ám a posztmodern intermediális és vizuális költészetben az 1970-es évektől Josip Sever, Ivan Slamnig, majd a 1980-as évektől a Quorum-generáció visszatér az avantgárd eszközeihez.