Szófelhő

konferencia fordítás konceptualizáció kognitív nyelvi világkép filológia szakdolgozat nyelvészet metafora imperative language patterns phraseology representation death linguistic worldview infinitive szecesszió grammatika főnévi igenév kettős állítmány stilizáció stíluselemzés dekorativitás decorativity nyelvi példa klasszikus modernség eufemizmus euphemistic phrases alcoholic drink irodalmi vita theory of criticism the betrayal of the intellectuals az írástudók árulása recenzió irodalomtörténet recepciótörténet irodalompolitika hungarian literature modernity classical modernism magyar irodalom modernitás cognitive analysis prevalence inflection frazéma frazeológia antonima antonímia horvát nyelv rikkancs bulvársajtó media kognitív metafora kognitív nyelvészet linguistic image of the world cognitive linguistics nyelvoktatás didaktika pszicholingvisztika tartalomelemzés croatian language antonymy irodalmi társaságok modern magyar irodalom ady endre vörösmarty díj literary organizations modern hungarian literature vörösmarty prize irodalomtudomány újraszerkesztés újrafordítás polish language metaphor szaknyelv fordítástudomány retranslation phraseme facebook proto slavic perspective ekvivalencia hatalom ideológia deontikus modalitás sajtótörténet history of press nyelvtörténet dialektológia nyelvi kép világ_nyelvi_képe szemantika nyelvi_kép conceptualization ideology magyar_nyelv nyelvhasználat faktitív ige hungarian language equivalence focalization irony családregény nézőpont fokalizáció gyermekelbeszélő irónia vonzatkutatás szövegnyelvészet nyelvjárás szerb translation tudománytörténet critical_discourse_analysis factitive verb causativity tanulmánykötet optimalizáció zenitism szabadverselés szabadstrófa horvát expresszionizmus zenitizmus önéletrajz performativitás autobiography identity performativity criseology szláv lexika orosz nyelv ősszláv historical linguistics slavic vocabulary avantgárd expresszionizmus horvát filológia nyelvhelyesség funkcióige eszmetörténet narratológia diskurzuselemzés narratology discourse analysis modern_filológiai_társaság krízeológia önéletírás életrajz asszociáció analógia szimmetria nyelvi intuíció nyelvi formalizáció russian language

Sobczak Anna: Multimodális metaforák négy lengyel sörgyártó televízióreklámjaiban

A kognitív nyelvészet a metaforát mint konceptuális folyamatot és terméket értelmezi, amely egy fogalmat egy másik fogalmon keresztül értelmez (Lakoff és Johnson 1980). A konceptuális metafora elsősorban a gondolatban létezik, emiatt pedig nem csak a nyelvben juthat kifejezésre, hanem más módokban is, például képekben, gesztusokban, nonverbális hangokban vagy zenében, ami a monomodális és multimodális metaforák széles spektrumát eredményezi (Forceville 2008, 2009). A kulturális háttér jelentős befolyással lehet a metaforák választására és használatára (lásd pl. Kövecses 2005), amint ezt amerikai, ukrán és orosz televíziós sörreklámokban szereplő multimodális metaforákról szóló tanulmányokban is vizsgálták (Lantolf és Bobrova 2012, Bobrova 2013). Jelen dolgozat a multimodális metaforákat vizsgálja 12 lengyel sörreklámban, és amellett érvel, hogy mind a kulturális kontextus, mind a sörgyártók által alkalmazott reklámstratégiák jelentős befolyással vannak a multimodális metaforák konstruálására a TV-reklámokban.

Kulcsszavak: multimodális metafora, televízióreklám, nyelv és kultúra, reklámstratégia, lengyel sör