Szófelhő

konferencia fordítás konceptualizáció kognitív nyelvi világkép filológia szakdolgozat nyelvészet metafora imperative language patterns phraseology representation death linguistic worldview infinitive szecesszió grammatika főnévi igenév kettős állítmány stilizáció stíluselemzés dekorativitás decorativity nyelvi példa klasszikus modernség eufemizmus euphemistic phrases alcoholic drink irodalmi vita theory of criticism the betrayal of the intellectuals az írástudók árulása recenzió irodalomtörténet recepciótörténet irodalompolitika hungarian literature modernity classical modernism magyar irodalom modernitás cognitive analysis prevalence inflection frazéma frazeológia antonima antonímia horvát nyelv rikkancs bulvársajtó media kognitív metafora kognitív nyelvészet linguistic image of the world cognitive linguistics nyelvoktatás didaktika pszicholingvisztika tartalomelemzés croatian language antonymy irodalmi társaságok modern magyar irodalom ady endre vörösmarty díj literary organizations modern hungarian literature vörösmarty prize irodalomtudomány újraszerkesztés újrafordítás polish language metaphor szaknyelv fordítástudomány retranslation phraseme facebook proto slavic perspective ekvivalencia hatalom ideológia deontikus modalitás sajtótörténet history of press nyelvtörténet dialektológia nyelvi kép világ_nyelvi_képe szemantika nyelvi_kép conceptualization ideology magyar_nyelv nyelvhasználat faktitív ige hungarian language equivalence focalization irony családregény nézőpont fokalizáció gyermekelbeszélő irónia vonzatkutatás szövegnyelvészet nyelvjárás szerb translation tudománytörténet critical_discourse_analysis factitive verb causativity tanulmánykötet optimalizáció zenitism szabadverselés szabadstrófa horvát expresszionizmus zenitizmus önéletrajz performativitás autobiography identity performativity criseology szláv lexika orosz nyelv ősszláv historical linguistics slavic vocabulary avantgárd expresszionizmus horvát filológia nyelvhelyesség funkcióige eszmetörténet narratológia diskurzuselemzés narratology discourse analysis modern_filológiai_társaság krízeológia önéletírás életrajz asszociáció analógia szimmetria nyelvi intuíció nyelvi formalizáció russian language

Németh Luca Anna: Az irodalmi modernség egy szervezeti kísérlete – A Vörösmarty Akadémia története és szerepe a 20. század elejének irodalmi életében

Az irodalmi társaságok alakulástörténete periférikus területnek számít a mai irodalomtörténeti kutatásokban, noha e szervezetek számos ponton kapcsolódnak a magyar irodalom- és művelődéstörténet fontos eseményeihez. Tanulmányomban a modern magyar irodalom első szerveződési kísérletét, a Vörösmarty Akadémiát mutatom be a Petőfi Irodalmi Múzeumban fellelhető hagyatékok és egyéb korabeli dokumentumok, levelezések és újságcikkek alapján, kiemelve az irodalmi társaság főbb céljait és szerepét a 20. század elejének irodalmi életében.

A szervezet tervei között szerepelt egy francia mintára létrehozott irodalmi díj alapítása, valamint egy összefoglaló, irodalomtörténeti munka megjelentetése. Noha a kitűzött célok megvalósítását a történelem alakulása megakadályozta, a Vörösmarty Akadémia szerepe és jelentősége az Ady-kultusz elindításában és ápolásában megkérdőjelezhetetlen, valamint mint az irodalmi progresszió első szerveződési kísérlete sem hagyható figyelmen kívül a korszak irodalmi életének vizsgálata során.

 

Kulcsszavak: irodalmi társaságok, modern magyar irodalom, Ady-kultusz, Ady Endre, Vörösmarty-díj