Szófelhő

konferencia fordítás konceptualizáció kognitív nyelvi világkép filológia szakdolgozat nyelvészet metafora imperative language patterns phraseology representation death linguistic worldview infinitive szecesszió grammatika főnévi igenév kettős állítmány stilizáció stíluselemzés dekorativitás decorativity nyelvi példa klasszikus modernség eufemizmus euphemistic phrases alcoholic drink irodalmi vita theory of criticism the betrayal of the intellectuals az írástudók árulása recenzió irodalomtörténet recepciótörténet irodalompolitika hungarian literature modernity classical modernism magyar irodalom modernitás cognitive analysis prevalence inflection frazéma frazeológia antonima antonímia horvát nyelv rikkancs bulvársajtó media kognitív metafora kognitív nyelvészet linguistic image of the world cognitive linguistics nyelvoktatás didaktika pszicholingvisztika tartalomelemzés croatian language antonymy irodalmi társaságok modern magyar irodalom ady endre vörösmarty díj literary organizations modern hungarian literature vörösmarty prize irodalomtudomány újraszerkesztés újrafordítás polish language metaphor szaknyelv fordítástudomány retranslation phraseme facebook proto slavic perspective ekvivalencia hatalom ideológia deontikus modalitás sajtótörténet history of press nyelvtörténet dialektológia nyelvi kép világ_nyelvi_képe szemantika nyelvi_kép conceptualization ideology magyar_nyelv nyelvhasználat faktitív ige hungarian language equivalence focalization irony családregény nézőpont fokalizáció gyermekelbeszélő irónia vonzatkutatás szövegnyelvészet nyelvjárás szerb translation tudománytörténet critical_discourse_analysis factitive verb causativity tanulmánykötet optimalizáció zenitism szabadverselés szabadstrófa horvát expresszionizmus zenitizmus önéletrajz performativitás autobiography identity performativity criseology szláv lexika orosz nyelv ősszláv historical linguistics slavic vocabulary avantgárd expresszionizmus horvát filológia nyelvhelyesség funkcióige eszmetörténet narratológia diskurzuselemzés narratology discourse analysis modern_filológiai_társaság krízeológia önéletírás életrajz asszociáció analógia szimmetria nyelvi intuíció nyelvi formalizáció russian language

Németh Ákos: „Aki ma ír, mintha csak tanúságot akarna tenni…”

A vallomásos prózaformák átalakulása a két világháború közötti európai és magyar irodalomban

A modern önéletírás létrejöttének feltétele az autonóm, önmagát formáló személyiség, „self” kialakulása. Alapvető követelmény vele szemben a külső szemlélő számára is azonosítható „én” őszinte kitárulkozása, múltjának feltárása. A 20. század első felétől azonban az önéletrajzi műfajok valóságábrázoló funkciójának lassú, de gyökeres átalakulása tapasztalható. Az önéletrajzi diskurzusok internalizálódása, azaz belső terekre kerülése, illetve fikciós-retorikus motívumokkal való feltöltődése nyomán a leíró, külső referenciákhoz kapcsolódó értelmezések helyébe az „én-fikció” és az „egyénről árulkodó képzelődés” (Lejeune) különböző formái léptek, melyek provokatív módon teszik láthatóvá a minden önéletrajzi megnyilvánulásban benne rejlő performativitást – s egy metaforikus, „mélyebb” önéletrajzi igazság kimondásának lehetőségét. Hipotézisem szerint a 20. század első felének magyar irodalmára jellemző „kihagyó lélekzetű [sic!], személyes célzásokra forgácsolt, exhibicionista műfajok” (Cs. Szabó László) megjelenése párhuzamba állítható a nyugati emlékirodalom ezen átalakulásának kezdeteivel.