Szófelhő

konferencia fordítás konceptualizáció kognitív nyelvi világkép filológia szakdolgozat nyelvészet metafora imperative language patterns phraseology representation death linguistic worldview infinitive szecesszió grammatika főnévi igenév kettős állítmány stilizáció stíluselemzés dekorativitás decorativity nyelvi példa klasszikus modernség eufemizmus euphemistic phrases alcoholic drink irodalmi vita theory of criticism the betrayal of the intellectuals az írástudók árulása recenzió irodalomtörténet recepciótörténet irodalompolitika hungarian literature modernity classical modernism magyar irodalom modernitás cognitive analysis prevalence inflection frazéma frazeológia antonima antonímia horvát nyelv rikkancs bulvársajtó media kognitív metafora kognitív nyelvészet linguistic image of the world cognitive linguistics nyelvoktatás didaktika pszicholingvisztika tartalomelemzés croatian language antonymy irodalmi társaságok modern magyar irodalom ady endre vörösmarty díj literary organizations modern hungarian literature vörösmarty prize irodalomtudomány újraszerkesztés újrafordítás polish language metaphor szaknyelv fordítástudomány retranslation phraseme facebook proto slavic perspective ekvivalencia hatalom ideológia deontikus modalitás sajtótörténet history of press nyelvtörténet dialektológia nyelvi kép világ_nyelvi_képe szemantika nyelvi_kép conceptualization ideology magyar_nyelv nyelvhasználat faktitív ige hungarian language equivalence focalization irony családregény nézőpont fokalizáció gyermekelbeszélő irónia vonzatkutatás szövegnyelvészet nyelvjárás szerb translation tudománytörténet critical_discourse_analysis factitive verb causativity tanulmánykötet optimalizáció zenitism szabadverselés szabadstrófa horvát expresszionizmus zenitizmus önéletrajz performativitás autobiography identity performativity criseology szláv lexika orosz nyelv ősszláv historical linguistics slavic vocabulary avantgárd expresszionizmus horvát filológia nyelvhelyesség funkcióige eszmetörténet narratológia diskurzuselemzés narratology discourse analysis modern_filológiai_társaság krízeológia önéletírás életrajz asszociáció analógia szimmetria nyelvi intuíció nyelvi formalizáció russian language

Nagy Enikő: „Biztos-e Ön abban, nincs-e benn A Napban?” (A Nap című szenzációlap bemutatása)

A tömegsajtó megszületésének időszaka mindezidáig nem kapott jelentőségének megfelelő figyelmet a hazai sajtótörténeti munkákban. Dolgozatomban rávilágítok arra, hogy Budapest nagyvárossá fejlődésével a 20. század eleji fővárosi sajtó is növekedésnek indult. Létrejött az üzleti szempontokat előtérbe helyező tömegsajtó, és ezzel együtt a lapterjesztés új formája is kialakult: rikkancsok kezdték árusítani a lapokat. A tömegsajtó első magyarországi képviselői (Kis Újság, Esti Újság, Friss Újság, A Nap, Az Est) közül A Nap (1904–1922) című ellenzéki napilappal foglalkozom részletesebben. A Braun Sándor közgazdasági újságíró által alapított és szerkesztett lap krajcáros újságként került ki a nyomdából, az utcai tömegeknek készült, az utcai (számonkénti) elárusításra és a rikkancsok munkájára épült, hirdetésekből tartotta fenn magát, példányszáma pedig többtízezres magasságokba emelkedett. Jelentősen különbözött a hagyományos politikai napilapoktól, politikai írásait ugyanis harsány címekkel látta el, illetve szenzációhajhász módon dolgozta fel. Teret nyertek benne a színes rövid hírek, a baleseteket, bűnügyeket tárgyaló írások, a politikával, a gazdasági élettel kapcsolatos leleplezések, vagyis éltetője a szenzáció volt. Dolgozatomban bemutatom a szerkesztőségi, a nyomdai és a kiadói munkát is, s szemlézek a legkülönlegesebb – például a háború idején megjelent – számokból. A lap a magyar újságírás fordulópontjának, az első igazi magyar szenzációlapnak tekinthető, de alig esik róla szó a sajtótörténetben. Igyekszem tehát felhívni a figyelmet a jelentőségére a sajtótörténeti vizsgálódások szempontjából.

Kulcsszavak: tömegsajtó, rikkancs, szenzáció, bulvársajtó