Szófelhő

konferencia fordítás konceptualizáció kognitív nyelvi világkép filológia szakdolgozat nyelvészet metafora imperative language patterns phraseology representation death linguistic worldview infinitive szecesszió grammatika főnévi igenév kettős állítmány stilizáció stíluselemzés dekorativitás decorativity nyelvi példa klasszikus modernség eufemizmus euphemistic phrases alcoholic drink irodalmi vita theory of criticism the betrayal of the intellectuals az írástudók árulása recenzió irodalomtörténet recepciótörténet irodalompolitika hungarian literature modernity classical modernism magyar irodalom modernitás cognitive analysis prevalence inflection frazéma frazeológia antonima antonímia horvát nyelv rikkancs bulvársajtó media kognitív metafora kognitív nyelvészet linguistic image of the world cognitive linguistics nyelvoktatás didaktika pszicholingvisztika tartalomelemzés croatian language antonymy irodalmi társaságok modern magyar irodalom ady endre vörösmarty díj literary organizations modern hungarian literature vörösmarty prize irodalomtudomány újraszerkesztés újrafordítás polish language metaphor szaknyelv fordítástudomány retranslation phraseme facebook proto slavic perspective ekvivalencia hatalom ideológia deontikus modalitás sajtótörténet history of press nyelvtörténet dialektológia nyelvi kép világ_nyelvi_képe szemantika nyelvi_kép conceptualization ideology magyar_nyelv nyelvhasználat faktitív ige hungarian language equivalence focalization irony családregény nézőpont fokalizáció gyermekelbeszélő irónia vonzatkutatás szövegnyelvészet nyelvjárás szerb translation tudománytörténet critical_discourse_analysis factitive verb causativity tanulmánykötet optimalizáció zenitism szabadverselés szabadstrófa horvát expresszionizmus zenitizmus önéletrajz performativitás autobiography identity performativity criseology szláv lexika orosz nyelv ősszláv historical linguistics slavic vocabulary avantgárd expresszionizmus horvát filológia nyelvhelyesség funkcióige eszmetörténet narratológia diskurzuselemzés narratology discourse analysis modern_filológiai_társaság krízeológia önéletírás életrajz asszociáció analógia szimmetria nyelvi intuíció nyelvi formalizáció russian language

Molnár Evelin: A magyar rabénekek képi világa. Különös tekintettel a BÖRTÖN és a RAB metafora megnyilvánulási formáira

A magyar népdalok szövegeire irányuló tudományos vizsgálódások csak az utóbbi fél évszázadban indultak meg annak következtében, hogy azt a másik alapösszetevő, a dallam tanulmányozása korábban jelentős mértékben háttérbe szorította. A tanulmány egy napjainkig sokak számára ismeretlen műfaji kategória, a magyar rabénekek képi világát állítja középpontba – elsősorban a rab és a börtön metaforát kiemelve. A metaforák elemzésének alapjául a kognitív metaforaelmélet szolgál, amely lehetőséget ad az adott kifejezések által közvetített tartalmak mélyebb és részletesebb feltárására. Az írás első fele a bevezető gondolatok és a hipotézis után ezt az elméleti alapot, valamint a rabénekek történeti és műfaji vonatkozásait tekinti át. Ezt követően tér ki a börtön és a rab metafora különféle megnyilvánulási formáira, amelyek meglepően nagy változatosságot mutatnak. Az ismertetett vizsgálat alátámasztotta azt az előzetes elvárást, amely szerint a népdalok e mellőzött csoportjában is jelentőséggel bír a lehető legnagyobb stilisztikai hatás elérésének kívánalma.

Kulcsszavak: rabénekek, népdalok, kognitív metafora