Szófelhő

konferencia fordítás konceptualizáció kognitív nyelvi világkép filológia szakdolgozat nyelvészet metafora imperative language patterns phraseology representation death linguistic worldview infinitive szecesszió grammatika főnévi igenév kettős állítmány stilizáció stíluselemzés dekorativitás decorativity nyelvi példa klasszikus modernség eufemizmus euphemistic phrases alcoholic drink irodalmi vita theory of criticism the betrayal of the intellectuals az írástudók árulása recenzió irodalomtörténet recepciótörténet irodalompolitika hungarian literature modernity classical modernism magyar irodalom modernitás cognitive analysis prevalence inflection frazéma frazeológia antonima antonímia horvát nyelv rikkancs bulvársajtó media kognitív metafora kognitív nyelvészet linguistic image of the world cognitive linguistics nyelvoktatás didaktika pszicholingvisztika tartalomelemzés croatian language antonymy irodalmi társaságok modern magyar irodalom ady endre vörösmarty díj literary organizations modern hungarian literature vörösmarty prize irodalomtudomány újraszerkesztés újrafordítás polish language metaphor szaknyelv fordítástudomány retranslation phraseme facebook proto slavic perspective ekvivalencia hatalom ideológia deontikus modalitás sajtótörténet history of press nyelvtörténet dialektológia nyelvi kép világ_nyelvi_képe szemantika nyelvi_kép conceptualization ideology magyar_nyelv nyelvhasználat faktitív ige hungarian language equivalence focalization irony családregény nézőpont fokalizáció gyermekelbeszélő irónia vonzatkutatás szövegnyelvészet nyelvjárás szerb translation tudománytörténet critical_discourse_analysis factitive verb causativity tanulmánykötet optimalizáció zenitism szabadverselés szabadstrófa horvát expresszionizmus zenitizmus önéletrajz performativitás autobiography identity performativity criseology szláv lexika orosz nyelv ősszláv historical linguistics slavic vocabulary avantgárd expresszionizmus horvát filológia nyelvhelyesség funkcióige eszmetörténet narratológia diskurzuselemzés narratology discourse analysis modern_filológiai_társaság krízeológia önéletírás életrajz asszociáció analógia szimmetria nyelvi intuíció nyelvi formalizáció russian language

Havasmezői Gergely: A Vörös Ujság

A Vörös Ujság volt az első lenini kommunista lap hazánkban. A későbbi szocializmusban a magyar sajtótörténet csúcspontjaként szerepelt, indulásának napja a magyar sajtó napja lett. A Vörös Ujság Kun Béláék propagandaeszközeként orosz pénzből, konspiratív módszerekkel indult el. Kihasználva a társadalmi zavart és a kormányzat bizonytalanságát néhány hét alatt jelentékennyé vált, és kíméletlenül támadta a kormányhatalomban részt vevő szociáldemokratákat. A baloldali hatalomátvétel után az egyesült szociáldemokrata-kommunista párt központi lapjaként működött, s vált a párton belüli kommunista szárny platformjává. A Vörös Ujság és a Népszava sajtóvitái végigkísérték a Tanácsköztársaság politikáját. Az újság révén képet kapunk a kommunista párt, majd az egyesült párton belüli szárny retorikájáról, témáiról és hangneméről. Figyelemre méltó a lap megfontolt tematikája, az épp aktuális ellenséghez való viszonya, véleménye a külpolitikáról, a nemzeti sorskérdésekről, illetve stílusa és etikája.