Szófelhő

konferencia fordítás konceptualizáció kognitív nyelvi világkép filológia szakdolgozat nyelvészet metafora imperative language patterns phraseology representation death linguistic worldview infinitive szecesszió grammatika főnévi igenév kettős állítmány stilizáció stíluselemzés dekorativitás decorativity nyelvi példa klasszikus modernség eufemizmus euphemistic phrases alcoholic drink irodalmi vita theory of criticism the betrayal of the intellectuals az írástudók árulása recenzió irodalomtörténet recepciótörténet irodalompolitika hungarian literature modernity classical modernism magyar irodalom modernitás cognitive analysis prevalence inflection frazéma frazeológia antonima antonímia horvát nyelv rikkancs bulvársajtó media kognitív metafora kognitív nyelvészet linguistic image of the world cognitive linguistics nyelvoktatás didaktika pszicholingvisztika tartalomelemzés croatian language antonymy irodalmi társaságok modern magyar irodalom ady endre vörösmarty díj literary organizations modern hungarian literature vörösmarty prize irodalomtudomány újraszerkesztés újrafordítás polish language metaphor szaknyelv fordítástudomány retranslation phraseme facebook proto slavic perspective ekvivalencia hatalom ideológia deontikus modalitás sajtótörténet history of press nyelvtörténet dialektológia nyelvi kép világ_nyelvi_képe szemantika nyelvi_kép conceptualization ideology magyar_nyelv nyelvhasználat faktitív ige hungarian language equivalence focalization irony családregény nézőpont fokalizáció gyermekelbeszélő irónia vonzatkutatás szövegnyelvészet nyelvjárás szerb translation tudománytörténet critical_discourse_analysis factitive verb causativity tanulmánykötet optimalizáció zenitism szabadverselés szabadstrófa horvát expresszionizmus zenitizmus önéletrajz performativitás autobiography identity performativity criseology szláv lexika orosz nyelv ősszláv historical linguistics slavic vocabulary avantgárd expresszionizmus horvát filológia nyelvhelyesség funkcióige eszmetörténet narratológia diskurzuselemzés narratology discourse analysis modern_filológiai_társaság krízeológia önéletírás életrajz asszociáció analógia szimmetria nyelvi intuíció nyelvi formalizáció russian language

Fábics Tamás: A mai magyarországi földrajzi nevek segítségével kimutatott kései ősszláv dialektusok a Kárpát-medencében

S. B. Bernštejn és Vl. Georgiev kutatók szerint az ősszláv nyelv viszonylagos egysége a Kr. u. 4. századig tehető fel, utána már csak kései ősszláv dialektusokról beszélhetünk. Az említett tudósok szerint ez a kései ősszláv periódus a 8-9. századig tartott. N. S. Trubeckoj az ősszláv nyelv létének határát későbbre tolja ki; az utolsó közös szláv innovációhoz, a redukált magánhangzók (ъ, ь) kieséséhez, illetve vokalizációjához köti. Bármelyik feltevést is fogadjuk el, a magyarok 9. századi Kárpát-medencei honfoglalása a fentebb említett kései ősszláv dialektusok meglétének időszakára esett. Az egység felbomlásával magyarázható, hogy a kései ősszláv korban bekövetkező nyelvi változások nem egyforma eredményeket adnak az egyes ősszláv dialektusokban, dialektuscsoportokban és, természetesen, a belőlük kialakult nyelvekben sem. Ilyen változások a fonetika területén, többek közt, az ősszláv *ktь (*ktĭ), *tь (*ti), *gь (*gi), *kь (*ki) hangkapcsolatok sorsa.

Az említett korai ősszláv hangkapcsolatok három irányba változtak a kései ősszláv nyelvi periódus folyamán, ezek a reflexek szintén alapjai lehetnek a mai szláv nyelvek és dialektusok osztályozásának. A korai ősszláv *ktь (*ktĭ), *tь (*ti), *gь (*gi), *kь (*ki) hangkapcsolatok mindhárom folytatása kimutatható a mai magyar földrajzi nevekből. Az előbbiek alapján valószínűsíthető, hogy a magyarok a 9. századi honfoglaláskor különféle kései ősszláv dialektusokat találtak a Kárpát-medencében, amelyekből különböző hangalakban vették át a földrajzi neveket. A földrajzi nevek elhelyezkedéséből következtetni lehet a kései ősszláv szállásterületekre a Kárpát-medencében. A kései ősszláv dialektusok Kárpát-medencei léte természetesen lehet betelepedés eredménye, de valószínűbb, hogy a területen differenciálódott az ősszláv nyelv.

 

Kulcsszavak: szláv dialektusok, hangváltakozások, szláv jövevényszavak, földrajzi nevek, magyar nyelv