Szófelhő

konferencia fordítás konceptualizáció kognitív nyelvi világkép filológia szakdolgozat nyelvészet metafora imperative language patterns phraseology representation death linguistic worldview infinitive szecesszió grammatika főnévi igenév kettős állítmány stilizáció stíluselemzés dekorativitás decorativity nyelvi példa klasszikus modernség eufemizmus euphemistic phrases alcoholic drink irodalmi vita theory of criticism the betrayal of the intellectuals az írástudók árulása recenzió irodalomtörténet recepciótörténet irodalompolitika hungarian literature modernity classical modernism magyar irodalom modernitás cognitive analysis prevalence inflection frazéma frazeológia antonima antonímia horvát nyelv rikkancs bulvársajtó media kognitív metafora kognitív nyelvészet linguistic image of the world cognitive linguistics nyelvoktatás didaktika pszicholingvisztika tartalomelemzés croatian language antonymy irodalmi társaságok modern magyar irodalom ady endre vörösmarty díj literary organizations modern hungarian literature vörösmarty prize irodalomtudomány újraszerkesztés újrafordítás polish language metaphor szaknyelv fordítástudomány retranslation phraseme facebook proto slavic perspective ekvivalencia hatalom ideológia deontikus modalitás sajtótörténet history of press nyelvtörténet dialektológia nyelvi kép világ_nyelvi_képe szemantika nyelvi_kép conceptualization ideology magyar_nyelv nyelvhasználat faktitív ige hungarian language equivalence focalization irony családregény nézőpont fokalizáció gyermekelbeszélő irónia vonzatkutatás szövegnyelvészet nyelvjárás szerb translation tudománytörténet critical_discourse_analysis factitive verb causativity tanulmánykötet optimalizáció zenitism szabadverselés szabadstrófa horvát expresszionizmus zenitizmus önéletrajz performativitás autobiography identity performativity criseology szláv lexika orosz nyelv ősszláv historical linguistics slavic vocabulary avantgárd expresszionizmus horvát filológia nyelvhelyesség funkcióige eszmetörténet narratológia diskurzuselemzés narratology discourse analysis modern_filológiai_társaság krízeológia önéletírás életrajz asszociáció analógia szimmetria nyelvi intuíció nyelvi formalizáció russian language

Dankó Szilvia − Nagy Annamária Lilla − Szegh Henriette: Tetten ért kreativitás. Fordítás, újrafordítás és újraszerkesztés

A fordítási tevékenység másodlagos szövegalkotásnak minősül, a fordító kezét munkája közben egyaránt kötik a forrásnyelvi szöveg sajátosságai és a célnyelvi befogadók elvárásai, ennél azonban még több is befolyásolhatja a döntéseit: a fordítás tágabb kontextusa, a fordítási médium, a fordítandó szöveg helyzete az irodalmi kánonban és saját fordítói kompetenciája is (Klaudy 2003; Toury 1995). A jelen kutatásban arra a kérdésre kerestük a választ, hogyan befolyásolják a szöveget mégiscsak „alkotó" fordító műveleteit a fordítási helyzet különféle kötöttségei, milyen kreativitásra képes akár többszörösen is „gúzsba kötve". Ennek vizsgálatára interlingvális, vagyis nyelvek közti, intralingvális, nyelven belüli és intermediális, azaz különféle fordítástípusokra vonatkozó elemzést végeztünk a The Hobbit című regény négy magyar fordítása, újraszerkesztett kiadása alapján. Mivel a fordító „kreativitása" feltételezhetően az általa végzett fakultatív műveletekben nyilvánul meg leginkább, a számítógépes korpuszvizsgálat mellett kontrasztív szövegelemzéseket is végeztünk Klaudy (1997, 1999) és Robin (2014) műveleti tipológiája alapján. Az eredmények azt mutatják, hogy a sajátos fordítási típusok sajátos fordítói stratégiákat igényelnek, és a kompetens fordító szűk keretek között is képes táncra perdülni: ott is találunk kreativitást, ahol legkevésbé számítunk rá. A jelen tanulmányban a könyvek fordításának elméleti hátterét és elemzéseit mutatjuk be.


Kulcsszavak: fordítói műveletek, kreativitás, újrafordítás, újraszerkesztés