Szófelhő

konferencia fordítás konceptualizáció kognitív nyelvi világkép filológia szakdolgozat nyelvészet metafora imperative language patterns phraseology representation death linguistic worldview infinitive szecesszió grammatika főnévi igenév kettős állítmány stilizáció stíluselemzés dekorativitás decorativity nyelvi példa klasszikus modernség eufemizmus euphemistic phrases alcoholic drink irodalmi vita theory of criticism the betrayal of the intellectuals az írástudók árulása recenzió irodalomtörténet recepciótörténet irodalompolitika hungarian literature modernity classical modernism magyar irodalom modernitás cognitive analysis prevalence inflection frazéma frazeológia antonima antonímia horvát nyelv rikkancs bulvársajtó media kognitív metafora kognitív nyelvészet linguistic image of the world cognitive linguistics nyelvoktatás didaktika pszicholingvisztika tartalomelemzés croatian language antonymy irodalmi társaságok modern magyar irodalom ady endre vörösmarty díj literary organizations modern hungarian literature vörösmarty prize irodalomtudomány újraszerkesztés újrafordítás polish language metaphor szaknyelv fordítástudomány retranslation phraseme facebook proto slavic perspective ekvivalencia hatalom ideológia deontikus modalitás sajtótörténet history of press nyelvtörténet dialektológia nyelvi kép világ_nyelvi_képe szemantika nyelvi_kép conceptualization ideology magyar_nyelv nyelvhasználat faktitív ige hungarian language equivalence focalization irony családregény nézőpont fokalizáció gyermekelbeszélő irónia vonzatkutatás szövegnyelvészet nyelvjárás szerb translation tudománytörténet critical_discourse_analysis factitive verb causativity tanulmánykötet optimalizáció zenitism szabadverselés szabadstrófa horvát expresszionizmus zenitizmus önéletrajz performativitás autobiography identity performativity criseology szláv lexika orosz nyelv ősszláv historical linguistics slavic vocabulary avantgárd expresszionizmus horvát filológia nyelvhelyesség funkcióige eszmetörténet narratológia diskurzuselemzés narratology discourse analysis modern_filológiai_társaság krízeológia önéletírás életrajz asszociáció analógia szimmetria nyelvi intuíció nyelvi formalizáció russian language

Baranyai Mihály: A szecessziós stílusirányzat nyelvi jellegzetességei Kaffka Margit novelláiban

Hosszú ideig vitatott volt a szakirodalomban, beszélhetünk-e szecessziós stílusirányzatról az irodalomban. Elsősorban Szabó Zoltán és munkatársai stíluskutató munkásságának köszönhetően mára a szecessziónak mint a szépirodalomban is megjelenő stílusirányzatnak a léte elfogadott lett, de a hasonló stíluseszközökkel élő irányzatoktól, a szimbolizmustól és az impresszionizmustól való elhatárolása további vizsgálatokat érdemel. Dolgozatomban Kaffka Margit néhány, 1909-13 között írt novellája alapján mutatom be a szecessziós stílus nyelvi jellemzőit, az érzéki érzetek, az illúziók, a művészet területeiről vett díszítő motívumokat, a díszítő stilizációt és a szó-, valamint a mondatszerkesztés szintjén megjelenő indázó szerkezeteket. Elemzésem alapján megállapítható, hogy Kaffka Margit írói nyelvhasználatára jellemző a díszítő elemek kedvelése, a dekoratív jelzők, az díszítő hatású érzéki érzetek, a művészetek és a Kelet világából vett képek használata. Gyakran él a lírai költészet eszközeivel prózai írásaiban is, szívesen alkalmazza a hullámzó, indázó mondatszerkezeteket. Ugyanakkor kevésbé él a stilizáció és az állóképszerű, statikus leírás lehetőségével. Talán tendenciaszerű, hogy az évek előrehaladtával novelláiban a dekorativitás egyre inkább csökken, stílusa egyszerűsödik.

Kulcsszavak: szecesszió, dekorativitás, díszítő motívumok, stilizáció, indázó szerkezetek