Szófelhő

konferencia fordítás konceptualizáció kognitív nyelvi világkép filológia szakdolgozat nyelvészet metafora imperative language patterns phraseology representation death linguistic worldview infinitive szecesszió grammatika főnévi igenév kettős állítmány stilizáció stíluselemzés dekorativitás decorativity nyelvi példa klasszikus modernség eufemizmus euphemistic phrases alcoholic drink irodalmi vita theory of criticism the betrayal of the intellectuals az írástudók árulása recenzió irodalomtörténet recepciótörténet irodalompolitika hungarian literature modernity classical modernism magyar irodalom modernitás cognitive analysis prevalence inflection frazéma frazeológia antonima antonímia horvát nyelv rikkancs bulvársajtó media kognitív metafora kognitív nyelvészet linguistic image of the world cognitive linguistics nyelvoktatás didaktika pszicholingvisztika tartalomelemzés croatian language antonymy irodalmi társaságok modern magyar irodalom ady endre vörösmarty díj literary organizations modern hungarian literature vörösmarty prize irodalomtudomány újraszerkesztés újrafordítás polish language metaphor szaknyelv fordítástudomány retranslation phraseme facebook proto slavic perspective ekvivalencia hatalom ideológia deontikus modalitás sajtótörténet history of press nyelvtörténet dialektológia nyelvi kép világ_nyelvi_képe szemantika nyelvi_kép conceptualization ideology magyar_nyelv nyelvhasználat faktitív ige hungarian language equivalence focalization irony családregény nézőpont fokalizáció gyermekelbeszélő irónia vonzatkutatás szövegnyelvészet nyelvjárás szerb translation tudománytörténet critical_discourse_analysis factitive verb causativity tanulmánykötet optimalizáció zenitism szabadverselés szabadstrófa horvát expresszionizmus zenitizmus önéletrajz performativitás autobiography identity performativity criseology szláv lexika orosz nyelv ősszláv historical linguistics slavic vocabulary avantgárd expresszionizmus horvát filológia nyelvhelyesség funkcióige eszmetörténet narratológia diskurzuselemzés narratology discourse analysis modern_filológiai_társaság krízeológia önéletírás életrajz asszociáció analógia szimmetria nyelvi intuíció nyelvi formalizáció russian language

Hadrovics László funkcionális magyar mondattana - funkcionális magyar mondattan alapjai
Tartalomjegyzék
Hadrovics László funkcionális magyar mondattana
funkcionális magyar mondattan alapjai
A szófajok jelentésviszonyai
Beszédhelyzet
Minden oldal

1969-ben az Akadémiai Kiadó gondozásában jelent meg Hadrovics László „A funkcionális magyar mondattan alapjai” című igen értékes műve, amelyben a szerző kísérletet tett arra, hogy a magyar nyelvtani kutatásokat új alapokra helyezze. E könyv Előszavában így ír: „Ezért szántam rá magamat, hogy szűkebb érdeklődési körömből, a szlavisztikából kilépve a magyar nyelvtan területén valami újjal próbálkozzam”. A Bevezetőben is megfogalmazza: „Ez a munkám eredetileg az akadémiai nagy nyelvtan (A mai magyar nyelv rendszere. 1961–1962) második kötetének, a mondattannak kritikája akart lenni”. Hadrovics meggyőződése szerint „… az a logikai rendszerezés, amely az egésznek az alapja, túlságosan egyoldalú, nem eléggé nyelvszerű, nem a nyelv természetes adottságaiból indul ki, hanem a formális logika összefüggései alapján alkot rendszert, és ehhez méri a nyelvi jelenségeket. Olyan eljárás ez, mintha a föld felületét nem a természetes tájegységek szerint írnánk le, hanem az ezektől teljesen függetlenül, mesterségesen meghúzott szélességi és hosszúsági körök által alkotott képzeletbeli idomokat vennénk a leírás alapjául”.

Mi is úgy véljük, hogy a nyelvnek egységes logikai rendszerként történő értelmezése, és így az egyre bonyolultabb logikai–matematikai apparátus alkalmazása azzal a céllal, hogy lehetőleg adekvát módon modelláljuk a nyelv funkcionálását, csak távolít bennünket a nyelv valódi természetének megértésétől és az emberi életben játszott, több funkciójú szerepétől.