Szófelhő

konferencia fordítás konceptualizáció kognitív nyelvi világkép filológia szakdolgozat nyelvészet metafora imperative language patterns phraseology representation death linguistic worldview infinitive szecesszió grammatika főnévi igenév kettős állítmány stilizáció stíluselemzés dekorativitás decorativity nyelvi példa klasszikus modernség eufemizmus euphemistic phrases alcoholic drink irodalmi vita theory of criticism the betrayal of the intellectuals az írástudók árulása recenzió irodalomtörténet recepciótörténet irodalompolitika hungarian literature modernity classical modernism magyar irodalom modernitás cognitive analysis prevalence inflection frazéma frazeológia antonima antonímia horvát nyelv rikkancs bulvársajtó media kognitív metafora kognitív nyelvészet linguistic image of the world cognitive linguistics nyelvoktatás didaktika pszicholingvisztika tartalomelemzés croatian language antonymy irodalmi társaságok modern magyar irodalom ady endre vörösmarty díj literary organizations modern hungarian literature vörösmarty prize irodalomtudomány újraszerkesztés újrafordítás polish language metaphor szaknyelv fordítástudomány retranslation phraseme facebook proto slavic perspective ekvivalencia hatalom ideológia deontikus modalitás sajtótörténet history of press nyelvtörténet dialektológia nyelvi kép világ_nyelvi_képe szemantika nyelvi_kép conceptualization ideology magyar_nyelv nyelvhasználat faktitív ige hungarian language equivalence focalization irony családregény nézőpont fokalizáció gyermekelbeszélő irónia vonzatkutatás szövegnyelvészet nyelvjárás szerb translation tudománytörténet critical_discourse_analysis factitive verb causativity tanulmánykötet optimalizáció zenitism szabadverselés szabadstrófa horvát expresszionizmus zenitizmus önéletrajz performativitás autobiography identity performativity criseology szláv lexika orosz nyelv ősszláv historical linguistics slavic vocabulary avantgárd expresszionizmus horvát filológia nyelvhelyesség funkcióige eszmetörténet narratológia diskurzuselemzés narratology discourse analysis modern_filológiai_társaság krízeológia önéletírás életrajz asszociáció analógia szimmetria nyelvi intuíció nyelvi formalizáció russian language

A szerb és a horvát nyelvújítás a 19. században

Néhány szerb és horvát terminus összevetése az oktatás területéről

 

Márkus Andrea

 

[Kivonat] [Abstract in English] [A teljes cikk letölthető formátumban]

 

1. Bevezetés

A 18-19. századi nyelvújítási mozgalmak a felvilágosodás eszméinek hatására indultak meg. Ekkor jelentkezett a nyelvi változtatás, a latin vagy más idegen nyelvi terminológia helyett az anyanyelvi szakszókincs megalkotásának igénye. Ez a folyamat egybeesett az irodalmi nyelv megalkotásával és kodifikálásával. A szerb nyelv esetében a nyelvi változtatás igénye a népnyelv bevezetésének programjában öltött testet, amelynek fő képviselői Dositej Obradović és Vuk Stefanović Karadžić voltak. A horvátoknál a 19. század első felében bontakozott ki az úgynevezett illír mozgalom, amelynek célja többek között a nyelvújítás és az egységes irodalmi nyelv megteremtése volt. A mozgalom képviselői egyetlen közös irodalmi nyelvet kívántak volna létrehozni az összes déli szláv nép számára, de mivel sem a bolgárokat, sem a szlovénokat nem sikerült a célnak megnyerni, az egységesítési törekvések végül a szerbekre és a horvátokra korlátozódtak. Ennek eredményeképpen az 1850-es bécsi egyezményben elfogadták a Vuk Karadžić által javasolt što nyelvjáráson alapuló közös irodalmi nyelv bevezetését. Vuk Karadžić és az illíristák azonban eltérő véleményen voltak abban, hogy szükséges-e beavatkozni a nyelv életébe és normákat meghatározni. Mivel az illíristák szükségesnek vélték a külső beavatkozást, a 19. század második felében kibontakozhatott a horvát nyelvújítási mozgalom.

 

2. A nyelvújítás fogalma, céljai

Nyelvújításon Tolnai Vilmos a nyelv mesterséges fejlesztését, fejlődésének mesterséges irányítását, a nyelv anyagának tudatos és szándékos bővítését érti. A nyelvújítás lehet egyéni és szórványos jelenség, akkor válik tömegjelenséggé, „midőn alkotásait a nyelvközösség magáévá teszi s a meglévő nyelvanyagába beolvasztja”(Tolnai 1929: 23). „Minden nyelvújítás lényegében a nyelv fejlődési folyamatába való külső beavatkozás” (Nyomárkay 2007: 185).

A 18-19. századi nyelvújítási mozgalmaknak három céljuk volt: a nyelvszabályozás (sztenderdizáció), a nyelvgazdagítás (szókincsgyarapítás, neológia), amelynek oka minden esetben a civilizációs és kulturális fejlődés vagy változás, és a nyelvtisztítás (purizmus), ami az idegen szavaktól való megtisztítást jelenti. A szókincsbővítésnek több módja van: a nyelvben már meglévő szavak új jelentéssel való felruházása, idegen szavak átvétele és adaptálása, idegen nyelvi minták lefordítása (tükörszavak alkotása) (Nyomárkay 2007: 186).

 

3. A szerb és a horvát nyelvújítás

A horvát és a szerb leginkább a szókincsük fejlődésében térnek el egymástól. Egyrészt azért, mert a horvátok az irodalminak elfogadott što mellett kaj és ča szavakat is felvették a szótáraikba, másrészt az areális tipológia szerint más nyelvszövetségbe tartoznak. Míg a horvát a nyelvi-kulturális szempontokat figyelembe véve a dunai nyelvszövetség tagja, a szerb a balkáni nyelvszövetséghez tartozik. Hadrovics László szerint: „A népnyelv bizonyos határok között azonos, de a kultúra nyelve nem. A szerbeknél tulajdonképpen nem volt valódi nyelvújítás, volt nyelvreform, de egészen másként zajlott, mint a horvátoknál“ (Sokcsevits 2011: 315). Eme kulturális különbségből adódik, hogy a horvát nyelvújítás a némethez és a magyarhoz hasonlóan az új szavak megalkotása során a nyelvi purizmus elvét követte; a szerbek ezzel ellentétben gyakran átvették az idegen szavakat és kifejezéseket.

Hadrovicsnak igaza van abban, hogy a szerbeknél nem bontakozott ki valódi nyelvújítási mozgalom, de náluk is volt hasonló nyelvújítási kezdeményezés, mint a horvátoknál. 1845-ben a Društvo srpske slovesnosti (Szerb Irodalmi Társaság) kezdeményezésére kísérletet tettek a nemzetközi terminológia kifejezéseinek „szerbesítésére“, azaz lefordítására, és tervben volt egy terminológiai szótár szerkesztése is. Vuk Karadžić, aki a népnyelvi koncepció híve volt,noha tisztában volt vele, hogy „a népnyelv kiműveltségi foka alacsony, s így nem felel meg a kor kifejezési szükségleteinek s irodalmi művek létrehozására sem alkalmas” (Nyomárkay 2007: 179), ennek ellenére mereven elutasította a nyelv fejlődésébe való külső beavatkozást és „személyes tekintélyének latba vetésével” (Nyomárkay 2007: 179) megakadályozta a Szerb Irodalmi Társaság tervének végrehajtását. Ebben a korszakban (a 18. század végétől a 19. század közepéig) mégis nagy mennyiségű szerbesítés született, amelyeket Velimir Mihajlović összegyűjtött, és „Posrbice od Orfelina do Vuka” címen megjelentetett. Ezeknek a szerbesítéseknek nagy része a mai szerb nyelvben nincs használatban, helyettük idegen szavakat vettek át.

A továbbiakban összevetünk néhány horvát nyelvújítási szóalkotást a megfelelő szerbesített kifejezéssel Mihajlović szótárából. Vannak olyan kifejezések, melyek mindkét nyelvben azonosak, de vannak olyan horvát szavak is, amelyeknek nincs szerbesített megfelelője.

A horvát nyelvújításra jellemző volt a rokon nyelvből (csehből) való szó- és kifejezésátvétel és a tükörszóalkotás, amelyek hátterében legtöbbször német minta áll. A szerb nyelvújítók is éltek a rokon nyelvből való átvétellel, viszont a horvátokkal szemben nem cseh, hanem ószláv és orosz szavakat és kifejezéseket adaptáltak. Az orosz és ez által a szerb nyelvterületen is elsősorban francia hatás érvényesült. Ezt a ’vonat’ szóval bizonyíthatjuk, mely csehül és horvátul vlak, oroszul és szerbül pedig voz (voziti ’visz, szállít’ igéből). Az előbbiben az igei tő képzete dominál (az ősszláv *vlk-ti ’húz, von’), tehát a funkció, az utóbbiban a voziti ’visz, szállít’ igéből már korábban képzett voz ’szekér’ vonathoz való alaki hasonlósága a meghatározó. A vlak esetében a német Zug lehetett a minta, a voz esetében pedig a francia train (Nyomárkay 2007: 186187). Az eltérő mintából kifolyólag a szerb neologizmusok szerkezete eltért a horváttól, a szerbek nem vették át a horvátok által használt képzőket, inkább összetett szavakat alkottak orosz mintára.

A horvát nyelvújítás kedvelt főnévképzői a következők voltak:

-ba (glazba ’zene’, lučba ’kémia’, pristojba ’illeték’),

-ak (dokončak ’végzés, határozat’, odeljak ’részleg’, pripadak ’járulék’),

-bina (doslužbina ’nyugdíj’, pristojbina ’illeték’),

-nica (slovnica ’nyelvtan’, dionica ’részvény’),

-nik (glazbenik ’zenész’, ugovornik ’alkusz’, zapovjednik ’parancsnok’).

A melléknévképzők közül elterjedt volt a -ben (sudben ’bírói, bírósági’, ovjeritben ’hitelesítő, hitelesítési’), amely főleg a -ba képzős főnevekhez kapcsolódott (Nyomárkay 2007: 203206).

A lučba és a belőle képzett lučben melléknév szerepelnek Mihajlović nyelvújítási szótárában is (1982: 183), de a mai szerb nyelvben nem használatosak, helyettük a hemija és az abból képzett hemijski honosodtak meg. A fent említett glazba és pristojba nem találhatóak meg Mihajlovićnál. Az -ak képzővel ellátott példák közül a pripadak szerepel a Posrbice-ben, az odeljak szerbesített megfelelője odelenije (Mihajlović 1982: 250). A dokončak nem szerepel Mihajlovićnál, helyette rešenije van (lat. decisio ’döntés, határozat’) (Mihajlović 1984: 402). A doslužbina és a pristojbina nem szerepelnek a szerbesítések között. Slovnica címszó nincs a Posrbice-ben, a ’nyelvtan’ jelentésű szóra a szerbek a jezikonauk és a jezikoslovije kifejezéseket alkották meg (Mihajlović 1982: 145). A dionica szerepel a szerb purizmusok között is (Mihajlović 1982: 75). A -nik képzővel ellátott glazbenik nem, de az ugovornik és a zapovjednik megtalálhatóak Mihajlović szótárában is (ugovornik: 1984: 500, zapovednik: 1982: 106).

Már ez a néhány példa is bizonyítja azt, amit fentebb említettünk, nevezetesen, hogy a horvát és a szerb nyelvújítók különböző mintákat követnek a szóalkotásban. A horvát szóalkotások egy része egyáltalán nem szerepel a szerb nyelvújítási szószedetben, egy részük a horváttól eltérő képzővel van ellátva, de vannak olyan példák is, amelyek azonos formában megtalálhatóak a szerbeknél és a horvátoknál is.

 

4. Néhány terminus összevetése az oktatás területéről

Nyomárkay István az Ungarische Vorbilder der kroatischen Spracherneuerung című könyvében részletesen tanulmányozza a horvát nyelvújítást, ezen belül is a horvát nyelvújítás magyar mintáit. A magyar minták hatását elsősorban az oktatási, a jogi és közigazgatási, valamint a katonai szókincs területén vizsgálja és mutatja ki. A továbbiakban megvizsgáljuk, hogy a magyar minta alapján képzett horvát terminusoknak volt-e hatása a szerb nyelvújítók által képzett szavakra. Ehhez az oktatás területéről ragadunk ki néhány példát.

A horvát vjeronauk valószínűleg cseh mintára keletkezett, de a magyar hittan is hatással lehetett rá (Nyomárkay 1989: 87). Mihajlović szótárában ugyan nem találjuk ezt a címszót, viszont a veronauka a mai szerb nyelvben is használatos, így nagy valószínűséggel ugyanaz a hatás érvényesült, mint a horvát vjeronauk-nál.

A szépírás, né. Schönschreiben (Kalligraphie), horvát megfelelője a krasopis. Ennek feltehetőleg a cseh krasopis a közvetlen mintája, de mivel a magyar szépírás struktúrájával is megegyezik, a magyar hatás sem kizárható (Nyomárkay 1989: 9091). A szerbben nem volt használatos ez a kifejezés, ebben a formában nem is szerepel Mihajlovićnál. A krasnopisac főnév (né. Kalligraph) és a krasnopisno határozószó (né. kalligraphisch) viszont igen, és valószínűleg orosz közvetítéssel jutottak a nyelvbe (Mihajlović 1982: 167).

A horvát prirodopis és a prirodoslovje is feltehetőleg magyar mintára tekintenek vissza. A prirodoslovje a magyar természettan, a prirodopis pedig a természetrajz megfelelője. A magyarban a fizika helyett sokáig a természettan kifejezés volt használatos (Nyomárkay 1989: 9192). A Posrbice-ben három címszó is található ’fizika’ jelentéssel: prirodoslovije, prirodoslovlje, prirodoučenje (Mihajlović 1984: 369370). A prirodopis nem szerepel Mihajlović szótárában.

Földrajz szavunk egyike azon neologizmusoknak, amelyet nem szorított ki a megfelelő idegen nyelvi ekvivalense (geográfia) és használatos a mai magyar nyelvben. Horvát megfelelője a zemljopis, amelynek közvetlen mintája a cseh zeměpis lehetett, de szerkezeti és jelentésegyezés miatt a magyar hatás sem kizárható (Nyomárkay 1989: 94). Mihajlović több szót is említ ’geográfia’ jelentéssel: zemljeopisanije, zemljeopisatelna nauka, zemljepisnica, zemljoučenije (Mihajlović 1982: 119121). Ezen szavak szerkezete nem egyezik meg a horvát zemljopis struktúrájával, így képzésüknél vélhetőleg orosz mintát vettek alapul.

A horvát zemljomjerje (’geometria, mértan’) és a szerb zemljemerije (Mihajlović 1982: 118) feltehetően a geometria tükörfordításai, a magyar mértan nem hatott a megalkotásukra. Mihajlovićnál van még egy kifejezés a geometriára, a zemljemerstvo (Mihajlović 1982: 119).

A térkép szóra mind a horvátban, mind a szerbben több kifejezést találunk. A horvát összetételekben két szó szerepel első tagként, a kraj (krajobraz, krajolik) és a zemlja (zemljovid) (Nyomárkay 1989: 97). A szerbeknél csak zemlja előtagú szóalkotásokat találunk. A zemljovid mindkét nyelv neologizmusai között szerepel, a szerbeknél nincs krajobraz, van viszont zemljeobrazije és zemljepisnik (Mihajlović 1982: 119120). Magyar hatást leginkább a krajobraz szónál lehet feltételezni. A térkép mellett a tájkép szavunk is felmerülhet mintaként.

A horvát és a szerb nyelvújítások között is szerepel az učiteljska stolica. Ez a kifejezés a német Lehrstuhl mintájára keletkezhetett, de nem kizárható a magyar tanszék hatása sem. Az učiteljska stolica kifejezésnek sem a horvátban sem a szerbben nem sikerült kiszorítani a rövidebb nemzetközi katedrát (Nyomárkay 1989: 9798, Mihajlović 1984: 522).

 

5. Összegzés

Összességében megállapíthatjuk, hogy néhány kivételtől, egyezéstől eltekintve, a horvát és a szerb nyelvújítók más-más mintát vettek alapul. A horvát nyelvújítás kedvelt képzői a szerbesítéseknél is megfigyelhetőek, de sokszor nem az azonos jelentésű szavaknál, például a -nica képző esetében a horvát slovnica, ami a szerbben nem létezik és a szerb zemljepisnica, ami viszont a horvátban nincs meg. A szerb puristák gyakran használnak az összetett szavak esetében második tagként -je, -ije képzőkkel ellátott főneveket, amelyek a horvát szóalkotásokban sokkal ritkábban szerepelnek (h. zemljopis – sz. zemljeopisanije, h. krajobraz – sz. zemljeobrazije). A szerbesítések között továbbá sok a -je, -nje képzővel ellátott deverbális főnév is, pl. odelenije (h. odeljak), prirodoučnje (h. prirodopis).

 

Irodalom

Mihajlović, Velimir 1982, 1984: Posrbice od Orfelina do Vuka. I (B-O), II (P-Š). Novi Sad: Matica srpska.

Nyomárkay István 1989: Ungarische Vorbilder der kroatischen Spracherneuerung. Budapest: Akadémiai Kiadó.

Nyomárkay István 2007: Rövid horvát és szerb nyelvtörténet. Budapest: ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék.

Sokcsevits Dénes 2011: Horvátország a 7. századtól napjainkig. Budapest: Mundus Novus Könyvek.

Tolnai Vilmos 1929: A nyelvújítás. A nyelvújítás elmélete és története. Budapest: Magyar Tudományos Akadémia.