Szófelhő

konferencia fordítás konceptualizáció kognitív nyelvi világkép filológia szakdolgozat nyelvészet metafora imperative language patterns phraseology representation death linguistic worldview infinitive szecesszió grammatika főnévi igenév kettős állítmány stilizáció stíluselemzés dekorativitás decorativity nyelvi példa klasszikus modernség eufemizmus euphemistic phrases alcoholic drink irodalmi vita theory of criticism the betrayal of the intellectuals az írástudók árulása recenzió irodalomtörténet recepciótörténet irodalompolitika hungarian literature modernity classical modernism magyar irodalom modernitás cognitive analysis prevalence inflection frazéma frazeológia antonima antonímia horvát nyelv rikkancs bulvársajtó media kognitív metafora kognitív nyelvészet linguistic image of the world cognitive linguistics nyelvoktatás didaktika pszicholingvisztika tartalomelemzés croatian language antonymy irodalmi társaságok modern magyar irodalom ady endre vörösmarty díj literary organizations modern hungarian literature vörösmarty prize irodalomtudomány újraszerkesztés újrafordítás polish language metaphor szaknyelv fordítástudomány retranslation phraseme facebook proto slavic perspective ekvivalencia hatalom ideológia deontikus modalitás sajtótörténet history of press nyelvtörténet dialektológia nyelvi kép világ_nyelvi_képe szemantika nyelvi_kép conceptualization ideology magyar_nyelv nyelvhasználat faktitív ige hungarian language equivalence focalization irony családregény nézőpont fokalizáció gyermekelbeszélő irónia vonzatkutatás szövegnyelvészet nyelvjárás szerb translation tudománytörténet critical_discourse_analysis factitive verb causativity tanulmánykötet optimalizáció zenitism szabadverselés szabadstrófa horvát expresszionizmus zenitizmus önéletrajz performativitás autobiography identity performativity criseology szláv lexika orosz nyelv ősszláv historical linguistics slavic vocabulary avantgárd expresszionizmus horvát filológia nyelvhelyesség funkcióige eszmetörténet narratológia diskurzuselemzés narratology discourse analysis modern_filológiai_társaság krízeológia önéletírás életrajz asszociáció analógia szimmetria nyelvi intuíció nyelvi formalizáció russian language

Tegnapi filológiánk mai szemmel

Bárdosi Vilmos (szerk.)

Az MTA Modern Filológiai Társasága tudományos konferenciájának előadásai. Budapest, 2010. október 27–28.

Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 127.

Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2011

 

A 2010. őszi filológiai konferencia előadásai.

 

 

 

Tartalomjegyzék

 

ALBERT SÁNDOR: Milyen volt az 50-es évek „magyar” fordításelmélete?

BALÁZS GÉZA: Az internet filozófiájához – Retorikai megközelítés

BAŃCZEROWSKI JANUSZ: Paradigmaváltás a nyelvtudományban

BENŐ ATTILA: Modalitás, nyelvi kategorizálás, fordítás

DUDÁS MÁRIA: Az igékből képzett főnevek vonzatai a bolgár nyelvben

DZIEWOŃSKA-KISS DOROTA: Néhány megjegyzés a frazeológia szerepéről a világ nyelvi képének rekonstruálásában (magyar és lengyel anyag alapján)

FARCZÁDI BENCZE TAMÁS: A reália fogalmának (lehetséges át)értelmezése Mark Twain Tom Sawyer kalandjai című regényének magyar fordításai alapján

GÓSY MÁRIA: Beszédszövegek filológiai szempontból

JÁSZAY LÁSZLÓ: A nyelvi világkép az orosz ’hóvihar’ fogalomban

L. CSENGŐDI ÁGNES: A nyelvi kontinuum jellegből adódó kérdések szláv nyelvterületen

NYOMÁRKAY ISTVÁN: Egy érdekes nyelvi kölcsönhatás

PAPP ANDREA: „Jobb, mint az eredeti” – „Olvasóbarát” angolszász gyerekirodalom?

PÁTROVICS PÉTER: Az időfogalom és a nyelvi időrendszerek

SÁROSDYNÉ SZABÓ JUDIT: Hagyományok és reformok a nyelvoktatásban

SZÉKELY GÁBOR: Még egyszer a fokozásról és a mérésről

SZIJJ ILDIKÓ: Igei paradigmák az első spanyol és portugál nyelvtanokban (Antonio de Nebrija és Fernão de Oliveira)

VESZELSZKI ÁGNES: Neologizmusok a digilektusban, különös tekintettel a szóképzésekre

VIHAR JUDIT: A japán nyelv új fogalmak fordításának és ferdítésének tükrében

ZACHAR VIKTOR: Politikai neologizmusok a német és a magyar nyelvben és az ezekkel kapcsolatos fordítási problémák

 

 

A kötet bevezetője

 

A Magyar Tudományos Akadémia Modern Filológiai Társasága 2010 októberében is megrendezte hagyományos konferenciáját, ezúttal „Tegnapi filológiánk mai szemmel” címmel. A Társaság vezetısége és választmánya évről évre igyekszik olyan átfogó témát találni, amelynek kutatása a tudományos érdeklődés előterében áll, s amely egyúttal arra is alkalmas, hogy fiatal, új erőknek előadási és publikációs lehetőséget teremtsen.

A konferencián elhangzó előadások közvetlen vagy közvetett módon kapcsolódtak a megjelölt témakörhöz. Szó volt általános és elméleti nyelvészeti kérdésekről, a világ nyelvi képének egyes fogalmak megnevezésében való tükröződéséről. Elhangzottak a fordítás elméletével és gyakorlatával foglalkozó előadások, valamint bepillantást nyertünk olyan, sokak számára ismeretlen, új dolgokba is, mint a digilektusok nyelve.

Az előadások lektorált és szerkesztett szövegét tartja kezében az olvasó. A szerzők alapos tájékozottsága, a lektorálás és a gondos szerkesztés garantálja, hogy konferenciánk anyaga tudományosan értékelhető, hasznos publikációkkal gyarapítja a hazai filológiát.

A szerkesztés munkáját ezúttal is Bárdosi Vilmos professzor úrnak köszönjük!

 

Budapest, 2011. június hó 14-én

 

Nyomárkay István
A Modern Filológiai Társaság elnöke