Szófelhő

konferencia fordítás konceptualizáció kognitív nyelvi világkép filológia szakdolgozat nyelvészet metafora imperative language patterns phraseology representation death linguistic worldview infinitive szecesszió grammatika főnévi igenév kettős állítmány stilizáció stíluselemzés dekorativitás decorativity nyelvi példa klasszikus modernség eufemizmus euphemistic phrases alcoholic drink irodalmi vita theory of criticism the betrayal of the intellectuals az írástudók árulása recenzió irodalomtörténet recepciótörténet irodalompolitika hungarian literature modernity classical modernism magyar irodalom modernitás cognitive analysis prevalence inflection frazéma frazeológia antonima antonímia horvát nyelv rikkancs bulvársajtó media kognitív metafora kognitív nyelvészet linguistic image of the world cognitive linguistics nyelvoktatás didaktika pszicholingvisztika tartalomelemzés croatian language antonymy irodalmi társaságok modern magyar irodalom ady endre vörösmarty díj literary organizations modern hungarian literature vörösmarty prize irodalomtudomány újraszerkesztés újrafordítás polish language metaphor szaknyelv fordítástudomány retranslation phraseme facebook proto slavic perspective ekvivalencia hatalom ideológia deontikus modalitás sajtótörténet history of press nyelvtörténet dialektológia nyelvi kép világ_nyelvi_képe szemantika nyelvi_kép conceptualization ideology magyar_nyelv nyelvhasználat faktitív ige hungarian language equivalence focalization irony családregény nézőpont fokalizáció gyermekelbeszélő irónia vonzatkutatás szövegnyelvészet nyelvjárás szerb translation tudománytörténet critical_discourse_analysis factitive verb causativity tanulmánykötet optimalizáció zenitism szabadverselés szabadstrófa horvát expresszionizmus zenitizmus önéletrajz performativitás autobiography identity performativity criseology szláv lexika orosz nyelv ősszláv historical linguistics slavic vocabulary avantgárd expresszionizmus horvát filológia nyelvhelyesség funkcióige eszmetörténet narratológia diskurzuselemzés narratology discourse analysis modern_filológiai_társaság krízeológia önéletírás életrajz asszociáció analógia szimmetria nyelvi intuíció nyelvi formalizáció russian language

Szótárak, szólások, nevek vonzásában

Bárdosi Vilmos − Kiss Gábor (szerk.)

Köszöntő könyv Fábián Zsuzsanna tiszteletére. Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2010.

 

A Szavak, szólások, nevek vonzásában című kötetet Bárdosi Vilmos és Kiss Gábor szerkesztette, Fábián Zsuzsanna tanárnő köszöntésére. E tanulmánygyűjteményben több mint húsz neves hazai és külföldi szakember lexikográfiai, frazeológiai és onomasztikai témájú tanulmánya szerepel.

A kötetben szereplő írások:

 • Albert Sándor: „Tanuljanak meg németül…!”
 • Balázs Géza: Az abszurd a népköltészetben
 • Bańczerowski Janusz: Miben különböznek a nyelvek? A valóság nyelvspecifikus kategorizációjáról
 • Bárdosi Vilmos: „Nem babra megy a játék!” A bab szó frazeológiai konceptualizálódása néhány európai nyelvben
 • Berényi Márk: Le denominazioni dell’insetto Lucanus Cervus nella lingua italiana
 • Bernáth Csilla: Wörter és Unwörter, avagy szavak és szóra sem érdemes szavak?
 • Domokos György: Olasz családok áttelepítése Károlyi Sándor uradalmába
  a XVIII. században
 • Eőry Vilma: Szótártípusok és szócikkstruktúrák
 • Fóris Ágota: Skálafüggetlen hálószerkezet a szótárakban
 • Gheno Danilo: Nomi propri nelle espressioni figurate italiane e ungheresi
 • Keszler Borbála & ifj. dr. Kaán Miklós: Az íny és a szájüreg betegségeinek megnevezése a régi magyar orvosi receptekben
 • Kiss Gábor: Az értelmező szótár mint a nyelv extrapolációja
 • Kiss Jenő: Névkiejtési gondok a magyar nyelvközösségben
 • Kiss Sándor: Tesnière és a vonzat
 • Magay Tamás: Újraindulás. A Szótári Munkabizottság újraindulása 2000-ben
 • Morvay Károly: Egurra bi aldiz neurtu ta behin moztu. Baszk közmondások Paczolay Gyula „European Proverbs” című könyvében
 • Nyomárkay István: Árulkodó szövegek. Werbőczy István Tripartituma és horvát fordítása
 • Pajzs Júlia: Az igei szerkezetek gyakorisági szótáráról
 • Pálfy Miklós: Godefroi de Lagny
 • Prószéky Gábor: Ma is „nyelvében él a nemzet”?
 • Pusztai Ferenc: A szleng a szótárakban
 • Salvi Giampaolo: Barba zio
 • Szabó Győző: Canti nuovi di tempi nuovi? Il linguaggio delle canzioni
  di Sanremo 2010
 • Szathmári István: Miért lendült fel a stilisztika az utóbbi évtizedekben?
 • Sztanó László: Az „édes olasz nyelv” sztereotípiája néhány idegen megfigyelő tollából
 • Vig István: Verancsics Faustus szótárának helye az európai lexikográfia
  történetében
 • W. Somogyi Judit: Viszonzást kifejező igék a magyarban és az olaszban
 • Szótár a szótárban. A szótár szó előfordulásai A Magyar Nyelv Értelmező Szótárában (Kiss Gábor)