Szófelhő

konferencia fordítás konceptualizáció kognitív nyelvi világkép filológia szakdolgozat nyelvészet metafora imperative language patterns phraseology representation death linguistic worldview infinitive szecesszió grammatika főnévi igenév kettős állítmány stilizáció stíluselemzés dekorativitás decorativity nyelvi példa klasszikus modernség eufemizmus euphemistic phrases alcoholic drink irodalmi vita theory of criticism the betrayal of the intellectuals az írástudók árulása recenzió irodalomtörténet recepciótörténet irodalompolitika hungarian literature modernity classical modernism magyar irodalom modernitás cognitive analysis prevalence inflection frazéma frazeológia antonima antonímia horvát nyelv rikkancs bulvársajtó media kognitív metafora kognitív nyelvészet linguistic image of the world cognitive linguistics nyelvoktatás didaktika pszicholingvisztika tartalomelemzés croatian language antonymy irodalmi társaságok modern magyar irodalom ady endre vörösmarty díj literary organizations modern hungarian literature vörösmarty prize irodalomtudomány újraszerkesztés újrafordítás polish language metaphor szaknyelv fordítástudomány retranslation phraseme facebook proto slavic perspective ekvivalencia hatalom ideológia deontikus modalitás sajtótörténet history of press nyelvtörténet dialektológia nyelvi kép világ_nyelvi_képe szemantika nyelvi_kép conceptualization ideology magyar_nyelv nyelvhasználat faktitív ige hungarian language equivalence focalization irony családregény nézőpont fokalizáció gyermekelbeszélő irónia vonzatkutatás szövegnyelvészet nyelvjárás szerb translation tudománytörténet critical_discourse_analysis factitive verb causativity tanulmánykötet optimalizáció zenitism szabadverselés szabadstrófa horvát expresszionizmus zenitizmus önéletrajz performativitás autobiography identity performativity criseology szláv lexika orosz nyelv ősszláv historical linguistics slavic vocabulary avantgárd expresszionizmus horvát filológia nyelvhelyesség funkcióige eszmetörténet narratológia diskurzuselemzés narratology discourse analysis modern_filológiai_társaság krízeológia önéletírás életrajz asszociáció analógia szimmetria nyelvi intuíció nyelvi formalizáció russian language

A szótól a szövegig

Bárdosi Vilmos (szerk.)

Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2012.

 

TARTALOMJEGYZÉK

 

BEVEZETŐ 7

ALBERT SÁNDOR: „A fordítást módosítottam (A ford.)” – Adalékok a fordítás etikájához 9

BALÁZS GÉZA: Az álmok nyelvi képe 17

BAŃCZEROWSKI JANUSZ: A szöveg és a metaszöveg 25

BÁRDOSI VILMOS: A szótól a szólásig – Gondolatok egy új típusú szótárról 31

BENŐ ATTILA: Modális érték és fordítás 41

DZIEWOŃSKA-KISS DOROTA: A halál perszonifikációja és animizációja a magyar és a lengyel nyelvben 51

FRANK TIBOR: A filológiai nyelv és eszköztár nemzetközi egységesülése és hazai helyzete 59

GADÁNYI KÁROLY: Pável Ágoston, az igaz tanár 67

GAZDAG VILMOS: Másodnyelvi elemek a kárpátaljai Beregvidék magyar lakosságának nyelvhasználatában 75

GÓSY MÁRIA: Szóismétlések a funkció és a beszédtípus függvényében 87

GYARMATHY DOROTTYA: Rejtett és felszíni monitorozás a spontán beszédben 99

HETÉNYI ZSUZSA: A szótól a betűig – Literátus litera-túra a transzlációban és transzliterációban (Nabokov szinesztetikus és többnyelvű szövegei) 109

JÁSZAY LÁSZLÓ: A cselekvésaktusok közötti időintervallum mint aspektuális tényező 115

JEREMIÁS ÉVA: Giovanni Baptista Podestà (1625–1698) udvari tolmács és általános nyelvész 121

KÁROLY KRISZTINA: A topikszerkezet szerepe a sajtófordításban 129

KESZLER BORBÁLA: Horrorisztikus és „illetlen” kifejezések a régi orvosi receptekben 139

KISS JENŐ: Szaknyelvi lexikai bővülés – és néhány kérdés 147

KLAUDY KINGA: Szószintű műveletek szövegszintű hatása a fordításban 153

L. CSENGŐDI ÁGNES: A terminológiák kialakulása – Hasonlóságok a cseh, a szlovák és a magyar szaknyelvekben 161

LUKÁCS ISTVÁN: Infinitívuszok inváziója – A krležai szöveguniverzum egy „diszkrét bája” 167

MÁRKUS ANDREA: „Új” déli szláv irodalmi nyelvek 173

MARÓTH MIKLÓS: Az iszlám ismerete a mai világban – Társadalomtudomány vagy filológia? 179

NYOMÁRKAY ISTVÁN: Irodalmi mű és közönség 187

PÁL DÁNIEL LEVENTE: Szövegparadigmák – vektorok, hálózatok, önhasonló alakzatok 193

PAPP ANDREA – VIHAR JUDIT: Az irodalom napszámosai – Ki kicsoda a magyar műfordításban? 201

PÁTROVICS PÉTER: Az igeaspektus képe az anyanyelvű és a nem anyanyelvű nyelvhasználóknál – Lehetséges-e a nagy aspektuselmélet? 207

SÁROSDYNÉ SZABÓ JUDIT: Az interkulturális kommunikatív kompetencia fejlesztésének lehetőségei 215

SZABÓ LUCA: Stíluskülönbségek – J. M. Barrie: Pán Péter és magyar fordításai 221

SZIJJ ILDIKÓ: Főnévi igenév felszólító funkcióban az iberoromán nyelvekben 229

TORMA KATALIN: Sir William Jones Hafez-fordításai 237

TULTZ KATALIN: Neologizmusok (amerikanizmusok és anglicizmusok) a mai orosz beszélt nyelvben egy szociolingvisztikai felmérés tükrében 247

VESZELSZKI ÁGNES: A netszótól a netszövegig 253

VIG ISTVÁN: Pesti Gábor szótárának előzményei 261

ZACHAR VIKTOR: A fordító minimális erőfeszítése – Vélt vagy valós probléma? 269

ZOLTÁN ANDRÁS: A szláv denazalizáció a magyar szavak tükrében 277

 

 

 


BEVEZETŐ

„A szótól a szövegig”. Ezzel a címmel rendezte a Modern Filológiai Társaság 2011. évi konferenciáját. Az évente ismétlődő találkozások alkalmat nyújtanak új kutatási eredmények közlésére, a munka folyamán adódó, közérdeklődésre is számot tartható problémák felvetésére, valamint – nem utolsósorban – személyes találkozásra is. A konferenciák témáját a választmány úgy igyekszik kijelölni, hogy a filológia egységének megfelelően nyelvészek és irodalmárok egyaránt szót kaphassanak. E fő szempont mellett Társaságunk, egyben természetesen találkozásaink másik célja a tudományos utánpótlást képező felsőbb éves és PhD-hallgatók nyilvánosság előtti szereplésének biztosítása. Igyekszünk munkánkat népszerűsíteni is; ennek jegyében hirdettük meg a netszópályázatot, azaz a modern technika „termelte” új kifejezések gyűjtését, amely a hallgatók széles körében élénk érdeklődést váltott ki. A felkért zsűri által legjobbnak ítélt pályázatok jutalmazására is sor került.

Az elhangzott előadások, amint azt a kötetbe csupán futólag belepillantó érdeklődő is érzékelni fogja, sokszínűségükben és megközelítési módjuk különböző volta ellenére is több tematikus egységbe sorolhatók. Ezek a következők: általános filológiai témák, frazeológia, fordítástudomány és fordítási gyakorlat, oktatás és  konkrét szövegelemzések. Mindezeken a főbb tematikus egységeken kívül hallhattunk szinte kuriózumszámba menő témákról, például a régi magyar orvosi receptekben előforduló horrorisztikus szavakról, egy 17. századi udvari tolmács és nyelvész munkásságáról, a kárpátaljai magyar lakosság nyelvhasználatáról, hogy csupán néhányat említsünk.

Tizenegy doktorandusz, illetve éppen védés előtt vagy után álló PhD-hallgatónak biztosítottunk – előadásaik lektorálása után – szereplési lehetőséget.

Most, hogy kötetünket a Magyar Tudományos Akadémia támogatásának köszönhetően közreadjuk, köszönettel tartozunk Bárdosi Vilmos professzor úrnak a szerkesztés nehéz munkájának avatott elvégzéséért, Veszelszki Ágnesnek a szervezésben és a netszópályázat meghirdetésében és elbírálásában való közreműködéséért, és – természetesen – Papp Andrea docens asszonynak, Társaságunk főtitkárának és Nagy Sándor titkárunknak áldozatos munkájáért.

 

Budapest, 2012. március hó 1-jén

 

 

Nyomárkay István

Az MTA Modern Filológiai Társaságának elnöke