Szófelhő

konferencia fordítás konceptualizáció kognitív nyelvi világkép filológia szakdolgozat nyelvészet metafora imperative language patterns phraseology representation death linguistic worldview infinitive szecesszió grammatika főnévi igenév kettős állítmány stilizáció stíluselemzés dekorativitás decorativity nyelvi példa klasszikus modernség eufemizmus euphemistic phrases alcoholic drink irodalmi vita theory of criticism the betrayal of the intellectuals az írástudók árulása recenzió irodalomtörténet recepciótörténet irodalompolitika hungarian literature modernity classical modernism magyar irodalom modernitás cognitive analysis prevalence inflection frazéma frazeológia antonima antonímia horvát nyelv rikkancs bulvársajtó media kognitív metafora kognitív nyelvészet linguistic image of the world cognitive linguistics nyelvoktatás didaktika pszicholingvisztika tartalomelemzés croatian language antonymy irodalmi társaságok modern magyar irodalom ady endre vörösmarty díj literary organizations modern hungarian literature vörösmarty prize irodalomtudomány újraszerkesztés újrafordítás polish language metaphor szaknyelv fordítástudomány retranslation phraseme facebook proto slavic perspective ekvivalencia hatalom ideológia deontikus modalitás sajtótörténet history of press nyelvtörténet dialektológia nyelvi kép világ_nyelvi_képe szemantika nyelvi_kép conceptualization ideology magyar_nyelv nyelvhasználat faktitív ige hungarian language equivalence focalization irony családregény nézőpont fokalizáció gyermekelbeszélő irónia vonzatkutatás szövegnyelvészet nyelvjárás szerb translation tudománytörténet critical_discourse_analysis factitive verb causativity tanulmánykötet optimalizáció zenitism szabadverselés szabadstrófa horvát expresszionizmus zenitizmus önéletrajz performativitás autobiography identity performativity criseology szláv lexika orosz nyelv ősszláv historical linguistics slavic vocabulary avantgárd expresszionizmus horvát filológia nyelvhelyesség funkcióige eszmetörténet narratológia diskurzuselemzés narratology discourse analysis modern_filológiai_társaság krízeológia önéletírás életrajz asszociáció analógia szimmetria nyelvi intuíció nyelvi formalizáció russian language

A nyelvi pragmatika kérdései szinkrón és diakrón megközelítésben

Bárdosi Vilmos (szerk.)

Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2015.

A Modern Filológiai Társaság 2014-ben szervezett tudományos tanácskozása a nyelvi pragmatika kérdéseit szinkrón és diakrón vonatkozásban járta körbe. Az előadásokon és az azokat követő vitákon felvetett kérdések olyan ösztönzően hatottak a résztvevőkre, és annyira túlmutattak a konferencia előre megszabott keretein, hogy az azt követő időszakban megszületett, témába vágó tanulmányokból, reflexiókból is összegyűlt egy kötetre való. 

A gyűjteményben 34 szerző tollából összesen 26 tanulmány kapott helyet, amelyek a nyelvtörténeti, a frazeológiai, a köznyelvi és internetes nyelvhasználati kérdések mellett – a témából természetesen következően – jelentős számban tárgyalnak a kétnyelvű szótárakkal kapcsolatos, valamint a fordítástudományban és a műfordításban felmerülő pragmatikai kérdéseket.

 

 

Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához sorozat 169. tagja

A Tinta Könyvkiadó honlapján

 

Sorozatszerkesztő: Kiss Gábor
Szerkesztette: Bárdosi Vilmos
A szerkesztésben közreműködött: Gyulafi Mónika
Lektorálta: Bańczerowski Janusz, Nyomárkay István

 

 

Bevezető 7
 
Albert Sándor: Ahol a fordítás valóban „guzsbakötötten táncolás”: a lipogram fordítása 9
Balázs Géza: Hogyan értjük meg a másikat? A megértés pragmatikaididaktikai modellje 19
Bańczerowski Janusz: A megnyilatkozás pragmatikai interpretációi 25
Bárdosi Vilmos: A magyar frazémakincs főbb kultúrtörténeti forrásai egy készülő frazeológiai etimológiai szótár tükrében 35
Chumakova Svetlana – Kovács Kristián – Ladányi Sándorné – Mérai Tímea – Simonits Tina Olimpia: Az állatnevek szerepe a nyelvi minősítésben a magyar, az orosz, a szlovák, a török és az ukrán frazeológiai kapcsolatok tükrében 47
Dziewońska-Kiss Dorota: Az őselemek nyelvi képe a lengyel és magyar frazeológiában 61
Fábián Zsuzsanna: Pragmatikai információk első olasz–magyar nagyszótárunkban 73
Frank Tibor: A történelem nyelve 87
Gercsák Gábor: A térkép szó kifejezőereje 93
Horváth Krisztina: A térkép és a tál. A francia gasztronómiai irodalmi szöveg fordítása 99
Jászay László: Néhány megjegyzés az ún. kompresszív szóalkotásról orosz nyelvi példák alapján 109
Károly Krisztina: Fordítás és szövegalkotás: szövegszintű stratégiák a magyar–angol sajtófordításban 119
Keszler Borbála: Az olvasókhoz való közelítés eszközei a 16–17. századi orvosló könyvekben 131
Klaudy Kinga – Polcz Károly: A pragmatika és a fordítástudomány metszéspontján 143
L. Csengődi Ágnes: Bernolák műveinek nyelvhasználatáról 153
Markó Alexandra – Gósy Mária: A megszólalás stratégiái társalgásban 159
Maróth Miklós: ’Alā’ al-Dīn al-Ṭūsī a teológia és filozófia határán 169
Nagy Sándor István: Dús kincséből az Úr Jó békességet adjon. A Magyar Református Énekeskönyv magyar fordítóiról 179
Németh Luca Anna: Szempontok az illemirodalom történeti szociopragmatikai vizsgálatához 193
Pál Ferenc: Egzotikumok és reáliák hálójában: néhány megjegyzés Mário de Andrade Makunaíma-jának fordításához 203
Papp Andrea – Vihar Judit: Műfordítói rekordok 209
Pátrovics Péter: Néhány megjegyzés a tegezés-magázás témaköréhez 219
Székely Gábor: Társadalmi változások – családterminológiai változások – a szóhasználat változásai 227
Veszelszki Ágnes: Megfontolások a digitális kommunikáció pragmatikai leírásához 239
Zachar Viktor: Neologizmusok fordítása – neologizmusok a fordításban 251
Zolczer Péter – Seres Nóra: Kohézió és fordítói szabadság: Grammatikai kohéziós eltolódások a gyermekirodalomban 261
 
A kötet szerzői 273