Szófelhő

konferencia fordítás konceptualizáció kognitív nyelvi világkép filológia szakdolgozat nyelvészet metafora imperative language patterns phraseology representation death linguistic worldview infinitive szecesszió grammatika főnévi igenév kettős állítmány stilizáció stíluselemzés dekorativitás decorativity nyelvi példa klasszikus modernség eufemizmus euphemistic phrases alcoholic drink irodalmi vita theory of criticism the betrayal of the intellectuals az írástudók árulása recenzió irodalomtörténet recepciótörténet irodalompolitika hungarian literature modernity classical modernism magyar irodalom modernitás cognitive analysis prevalence inflection frazéma frazeológia antonima antonímia horvát nyelv rikkancs bulvársajtó media kognitív metafora kognitív nyelvészet linguistic image of the world cognitive linguistics nyelvoktatás didaktika pszicholingvisztika tartalomelemzés croatian language antonymy irodalmi társaságok modern magyar irodalom ady endre vörösmarty díj literary organizations modern hungarian literature vörösmarty prize irodalomtudomány újraszerkesztés újrafordítás polish language metaphor szaknyelv fordítástudomány retranslation phraseme facebook proto slavic perspective ekvivalencia hatalom ideológia deontikus modalitás sajtótörténet history of press nyelvtörténet dialektológia nyelvi kép világ_nyelvi_képe szemantika nyelvi_kép conceptualization ideology magyar_nyelv nyelvhasználat faktitív ige hungarian language equivalence focalization irony családregény nézőpont fokalizáció gyermekelbeszélő irónia vonzatkutatás szövegnyelvészet nyelvjárás szerb translation tudománytörténet critical_discourse_analysis factitive verb causativity tanulmánykötet optimalizáció zenitism szabadverselés szabadstrófa horvát expresszionizmus zenitizmus önéletrajz performativitás autobiography identity performativity criseology szláv lexika orosz nyelv ősszláv historical linguistics slavic vocabulary avantgárd expresszionizmus horvát filológia nyelvhelyesség funkcióige eszmetörténet narratológia diskurzuselemzés narratology discourse analysis modern_filológiai_társaság krízeológia önéletírás életrajz asszociáció analógia szimmetria nyelvi intuíció nyelvi formalizáció russian language

Keresés
A keresés helye:

Keresendő kulcsszó nyelvhasználat

Összesen 50 találat.

2. oldal / 3
...  Az első előadást a kitüntetett Székely Gábor tartotta, Fokozó értelmű szabad szókapcsolatok és komparatív frazeologizmusok a nyelvhasználatban címmel. A „szabad szókapcsolat” terminusban a „szabad” jelző ...
... a nyelvhasználatban 10.00−10.15 Nyomárkay István: Szeretsz-e? Nyelvi világkép és szövegértés 10.15−10.30 Klaudy Kinga: Nyelvi és kulturális aszimmetria a reáliák fordításában 10.30−10.45 Bańczerowski ...
... gyakran saját szemléletének, illetve nyelvhasználatának igyekszik érvényt szerezni (2011: 35). Mindez megerősíti azt a feltételezést – korpuszvizsgálati eredményekkel alátámasztva –, hogy a lektorálás ...
... Laczkó Krisztina, Lengyel Klára A szervezőbizottság titkára: Veszelszki Ágnes     A technikai fejlődés rohamosan hat az egyes szakterületek nyelvhasználatára. Az MTA Magyar Nyelvi Bizottsága ...
... tartalmazó mondatok száma, pontosan 144-szer többször fordul elő a kell főnévi igeneves szerkezetben, mint felszólító módú igealakkal. Ez a rövid vizsgálat természetesen nem alkalmas az egész nyelvhasználati ...
... novelláiban megtalálhatóak, részben meghatározóak a szecessziós stílusjegyek. Írói nyelvhasználatára feltűnően jellemző a díszítő elemek kedvelése, a dekoratív jelzők, az díszítő hatású érzéki érzetek, ...
... motívumokat, a díszítő stilizációt és a szó-, valamint a mondatszerkesztés szintjén megjelenő indázó szerkezeteket. Elemzésem alapján megállapítható, hogy Kaffka Margit írói nyelvhasználatára jellemző ...
...    Bańczerowski, Janusz 2008: A világ nyelvi képe. A világkép mint a valóság metaképe a nyelvben és a nyelvhasználatban. Budapest: Tinta Könyvkiadó. Frazeološki rečnik srpskohrvatskog jezika 1983. ...
... valóság komponensei. In: Magyar Nyelvőr, 2006/2. 187–198. Bańczerowski, Janusz 2008: A világ nyelvi képe. A világkép mint a valóság metaképe a nyelvben és a nyelvhasználatban. Budapest: Tinta Könyvkiadó. ...
... feltérképezéséhez. A dialógus egyik lényeges sajátsága, hogy minden ember nyelvhasználatában közös. A kulcsszó itt a közös, pontosabban a közös szó (a „logosz”), ez a minden emberben meglévő ősi és primitív ...
... értelmező szótára I–VII. (= ÉrtSz). Első kiadás. Budapest: Akadémiai Kiadó. Bańczerowski Janusz 2008: A világ nyelvi képe. A világkép mint a valóság metaképe a nyelvben és a nyelvhasználatban. Budapest: ...
... rabló (elvitte a halál). Ragadozó élőlényként konceptualizálva vannak karmai, torka, pofája… Gazdag Vilmos a másodnyelvi elemekkel foglalkozott a kárpátaljai Beregvidék magyar lakosságának nyelvhasználatában. ...
33. A szótól a szövegig. Konferenciaprogram
(Felső menü/Társasági hírek)
... magyar lakosságának nyelvhasználatában 11.15–11.30 Szabó Luca: J. M. Barrie Pán Péter és magyar fordításai 11.30–11.45 Csobánka Zsuzsa: Kortárs irodalom magyarórán – posztmodern irodalomtanítás ...
... emberi valóság megalkotásában. In: Magyar Nyelv 2010, 2. szám, 129−143. Bańczerowski, Janusz 2008: A világ nyelvi képe. A világkép mint a valóság metaképe a nyelvben és nyelvhasználatban. Budapest: Tinta ...
35. „Aki ma ír, mintha csak tanúságot akarna tenni…”
(Felső menü/Kisebb közlemények)
... szöveg képes megjeleníteni a kívülálló olvasó számára, akinek ilyenformán – az értekező művek olvasóival ellentétben – nincs lehetősége az ábrázolás hitelességének ellenőrzésére. A nyelvhasználat önkénytelen ...
36. Filológiánk tegnap és ma
(Felső menü/Tanulmányok)
... fejlődés tekintetében közel álló horvát nyelvhasználatban is megfigyelhetünk. Nos, a hivatalos használatból lett volna hivatott kiszorítani az urat az elvtárs, nem túlságosan nagy sikerrel. Érdekes (visszatérve ...
... vonatkozik (a determinista és nem determinista felfogás). A szerző szerint a mindennapi nyelvhasználat lényege nem a rendkívül bonyolult absztrakt rendszerek elsajátításában rejlik, hanem abban a különleges ...
... tesszük. A beszéd, a nyelvhasználat olyan cselekvés, amely arra irányul, hogy megtaláljuk a gondolat kifejezésének megfelelő nyelvi formát. A beszélő a memóriájában kész állapotban tárolt kommunikációs ...
... három részletes bemutatást kap, míg az utolsót már inkább csak jelzi az elbeszélő. A politikai nyelvhasználat és fogalomrendszer reformkorral kezdődő egységének legfőbb ideológiai irányzatát a liberalizmus ...
40. Hadrovics László funkcionális magyar mondattana
(Felső menü/Kisebb közlemények)
... fennálló összefüggések igen bonyolult hálózatát. Az volt a célja, hogy a nyelvet az értelmes közlés eszközeként funkcionálása közben ragadja meg, felderítse a tényleges nyelvhasználatot, és levonja az ...