Szófelhő

konferencia fordítás konceptualizáció kognitív nyelvi világkép filológia szakdolgozat nyelvészet metafora imperative language patterns phraseology representation death linguistic worldview infinitive szecesszió grammatika főnévi igenév kettős állítmány stilizáció stíluselemzés dekorativitás decorativity nyelvi példa klasszikus modernség eufemizmus euphemistic phrases alcoholic drink irodalmi vita theory of criticism the betrayal of the intellectuals az írástudók árulása recenzió irodalomtörténet recepciótörténet irodalompolitika hungarian literature modernity classical modernism magyar irodalom modernitás cognitive analysis prevalence inflection frazéma frazeológia antonima antonímia horvát nyelv rikkancs bulvársajtó media kognitív metafora kognitív nyelvészet linguistic image of the world cognitive linguistics nyelvoktatás didaktika pszicholingvisztika tartalomelemzés croatian language antonymy irodalmi társaságok modern magyar irodalom ady endre vörösmarty díj literary organizations modern hungarian literature vörösmarty prize irodalomtudomány újraszerkesztés újrafordítás polish language metaphor szaknyelv fordítástudomány retranslation phraseme facebook proto slavic perspective ekvivalencia hatalom ideológia deontikus modalitás sajtótörténet history of press nyelvtörténet dialektológia nyelvi kép világ_nyelvi_képe szemantika nyelvi_kép conceptualization ideology magyar_nyelv nyelvhasználat faktitív ige hungarian language equivalence focalization irony családregény nézőpont fokalizáció gyermekelbeszélő irónia vonzatkutatás szövegnyelvészet nyelvjárás szerb translation tudománytörténet critical_discourse_analysis factitive verb causativity tanulmánykötet optimalizáció zenitism szabadverselés szabadstrófa horvát expresszionizmus zenitizmus önéletrajz performativitás autobiography identity performativity criseology szláv lexika orosz nyelv ősszláv historical linguistics slavic vocabulary avantgárd expresszionizmus horvát filológia nyelvhelyesség funkcióige eszmetörténet narratológia diskurzuselemzés narratology discourse analysis modern_filológiai_társaság krízeológia önéletírás életrajz asszociáció analógia szimmetria nyelvi intuíció nyelvi formalizáció russian language

Keresés
A keresés helye:

Keresendő kulcsszó irodalmi társaságok

Összesen 50 találat.

2. oldal / 3
... az angol szóalkotás, az EU-s szaknyelv, illetve szövegek műfaji sajátosságainak kutatása. PhD-disszertációját a szaknyelvi és irodalmi szövegekben előforduló fordítási folyamatokról (translation procedure) ...
22. A szerb és a horvát nyelvújítás a 19. században
(Felső menü/Kisebb közlemények)
... igénye. Ez a folyamat egybeesett az irodalmi nyelv megalkotásával és kodifikálásával. A szerb nyelv esetében a nyelvi változtatás igénye a népnyelv bevezetésének programjában öltött testet, amelynek fő ...
... kiolvasható egy kiérlelt és markáns koncepció általában az irodalmi folyamat természetéről, különösképpen pedig az olasz irodalom történetének sajátosan meghatározó vonásairól. Sallay nem pusztán leíró ...
Veszelszki Ágnes [A teljes cikk letölthető formátumban]  A Magyar Tudományos Akadémia Modern Filológiai Társasága fennállásának 30. évfordulójára ünnepi konferenciát rendezett. Az ülés időpontja: ...
... célt szolgált. Egyfelől az oszthatatlan filológia jegyében megfelelő teret kívánt irodalmi és nyelvészeti témáknak is biztosítani, másfelől – a tudományos utánpótlás nevelésére gondolva – előadási lehetőséget ...
... Szépirodalmi Könyvkiadó. 499–541.     Irodalom Balassa Iván – Otrutay Gyula 1979: Magyar néprajz. Budapest: Corvina Kiadó. 467–469. Baranyiné Kóczy Judit 2008: Orientációs metaforák a magyar ...
... a 20. század elejére kiépült közoktatási rendszerrel rendelkező, élénk irodalmi és művészeti életet élő, saját adottságainak megfelelően fejlett agrár-ipari országgá vált (Romsics 2005: 16–100). A gyors ...
28. A Netszótárról
(Felső menü/Társasági hírek)
... bekerült az Irodalmi Jelen 2012. decemberi TOP 10-es listájába metaszöveg kategóriában. A kiadványnak önálló oldala van a Facebook közösségi oldalon. A szótár BTK-s könyvbemutatója februárban lesz.   ...
Gonda Zsuzsa   [Kivonat] [Abstract in English] [A teljes cikk letölthető formátumban]   1. Bevezetés A 21. századi információs társadalom legfőbb gazdasági értéke a tudás és az információ. ...
... is.” (Gyivicsán 2001a: 69) Az 1949-ben fokozatosan kiépült szlovák iskolahálózat segítségével intézményesített keretek között terjesztett szlovák irodalmi nyelv nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket: ...
31. Ván Benjámin: Szilády Áron élete
(Felső menü/Recenziók)
... legkülönfélébb árnyalatainak, akár elfogultságnak, akár ellenszenvnek. Hiszen ezt a jellegzetes, a 17. század óta különösen népszerű írásbeli irodalmi formát szándékosan a szubjektív világlátás jellemzi, ...
32. A szótól a szövegig
(Oldalmenü/Kiadványok)
... 161 LUKÁCS ISTVÁN: Infinitívuszok inváziója – A krležai szöveguniverzum egy „diszkrét bája” 167 MÁRKUS ANDREA: „Új” déli szláv irodalmi nyelvek 173 MARÓTH MIKLÓS: Az iszlám ismerete a mai világban ...
... nyelven: „Ez nem egy pipa.”. A nyitrai Konstantin Filozófus Egyetemről érkezett Sándor Anna egy Móricz-regény megszólításainak szlovák fordítását mutatta be. Dudás Mária az új bolgár irodalmi korszak ...
... A szöveg két aspektusa: keresés és védelem  15.30−15.45 Sándor Anna: Egy Móricz-regény megszólításainak szlovák fordításáról 15.45−16.00 Dudás Mária: Az új bolgár irodalmi korszak regényeinek címadási ...
... a szent szövegekre, illetve kanonizált szépirodalmi művekre összpontosulnak, hiszen ezeket az írásműveket fordítják újra a leggyakrabban. Ilyen szövegeknél az újrafordítást nem haszontalan ismétlésnek ...
Németh Luca Anna   [Kivonat] [Abstract in English] [A teljes cikk letölthető formátumban] Bevezetés A magyar irodalmi társaságok történetének rendszerező feldolgozása egyelőre gyerekcipőben jár, ...
The story of the literary associations is considered a peripheral area in the mainstream researches of literary history, although these organizations join in numerous points to the main events of the history ...
Az irodalmi társaságok alakulástörténete periférikus területnek számít a mai irodalomtörténeti kutatásokban, noha e szervezetek számos ponton kapcsolódnak a magyar irodalom- és művelődéstörténet fontos ...
... minél alaposabban a kettős állítmány témakörét. A szakirodalmi áttekintés után a Magyar Nemzeti Szövegtár saját gyűjtéssel kiegészített korpuszán végzett gyakorisági felmérés eredményeit mutatom be. ...
A dolgozat a kettős állítmány jelenségét mutatja be a Magyar nemzeti szövegtár anyaga és saját gyűjtésű korpusz segítségével. A szakirodalmi áttekintés után a jelenség terjedésének lehetséges okait vizsgálja ...