Szófelhő

konferencia fordítás konceptualizáció kognitív nyelvi világkép filológia szakdolgozat nyelvészet metafora imperative language patterns phraseology representation death linguistic worldview infinitive szecesszió grammatika főnévi igenév kettős állítmány stilizáció stíluselemzés dekorativitás decorativity nyelvi példa klasszikus modernség eufemizmus euphemistic phrases alcoholic drink irodalmi vita theory of criticism the betrayal of the intellectuals az írástudók árulása recenzió irodalomtörténet recepciótörténet irodalompolitika hungarian literature modernity classical modernism magyar irodalom modernitás cognitive analysis prevalence inflection frazéma frazeológia antonima antonímia horvát nyelv rikkancs bulvársajtó media kognitív metafora kognitív nyelvészet linguistic image of the world cognitive linguistics nyelvoktatás didaktika pszicholingvisztika tartalomelemzés croatian language antonymy irodalmi társaságok modern magyar irodalom ady endre vörösmarty díj literary organizations modern hungarian literature vörösmarty prize irodalomtudomány újraszerkesztés újrafordítás polish language metaphor szaknyelv fordítástudomány retranslation phraseme facebook proto slavic perspective ekvivalencia hatalom ideológia deontikus modalitás sajtótörténet history of press nyelvtörténet dialektológia nyelvi kép világ_nyelvi_képe szemantika nyelvi_kép conceptualization ideology magyar_nyelv nyelvhasználat faktitív ige hungarian language equivalence focalization irony családregény nézőpont fokalizáció gyermekelbeszélő irónia vonzatkutatás szövegnyelvészet nyelvjárás szerb translation tudománytörténet critical_discourse_analysis factitive verb causativity tanulmánykötet optimalizáció zenitism szabadverselés szabadstrófa horvát expresszionizmus zenitizmus önéletrajz performativitás autobiography identity performativity criseology szláv lexika orosz nyelv ősszláv historical linguistics slavic vocabulary avantgárd expresszionizmus horvát filológia nyelvhelyesség funkcióige eszmetörténet narratológia diskurzuselemzés narratology discourse analysis modern_filológiai_társaság krízeológia önéletírás életrajz asszociáció analógia szimmetria nyelvi intuíció nyelvi formalizáció russian language

Keresés
A keresés helye:

Keresendő kulcsszó fordítás

Összesen 50 találat.

2. oldal / 3
... köznyelvi szavakat, csak a ’hard words’ kategóriába tartozó irodalmi művek fordításához használt szókincset. Az ötödik fejezet a The New English Dictionary címet kapta, amely leírja, hogy a 19. századig ...
22. Frazeológia – az emberi világkép tükrözője
(Felső menü/Társasági hírek)
... jellegzetességeinek kutatására szánjuk. A téma természetesen kiterjedhet a frazeológiának a szótárszerkesztésben, a fordításban, sőt az oktatásban betöltött szerepére is.   Időpont: 2015. június ...
... a köznyelvi és internetes nyelvhasználati kérdések mellett – a témából természetesen következően – jelentős számban tárgyalnak a kétnyelvű szótárakkal kapcsolatos, valamint a fordítástudományban és a műfordításban ...
... és dialektológia összefüggései (l. Komlósiné Knipf Erzsébet előadását).  • Fordítással kapcsolatos kérdések (l. Albert Sándor, Imre Attila, Károly Krisztina, Nagy Sándor István, Pacsai Imre, Papp Andrea ...
... Károly tartotta A fordítástudomány és a pragmatika metszéspontjai címmel. A pragmatika a fordítástudományban a forrásnyelvi jel és a célnyelvi jelhasználó viszonyát tanulmányozza, a fordító mindig kettős ...
... fordítástudomány és a pragmatika metszéspontjai 9.15−9.30 Frank Tibor: A történelem nyelve 9.30−9.45 Keszler Borbála: Az olvasókhoz való közelítés eszközei a 16-17. századi tudós orvosló könyvekben. ...
... az angol szóalkotás, az EU-s szaknyelv, illetve szövegek műfaji sajátosságainak kutatása. PhD-disszertációját a szaknyelvi és irodalmi szövegekben előforduló fordítási folyamatokról (translation procedure) ...
28. A szerb és a horvát nyelvújítás a 19. században
(Felső menü/Kisebb közlemények)
... szavak átvétele és adaptálása, idegen nyelvi minták lefordítása (tükörszavak alkotása) (Nyomárkay 2007: 186).   3. A szerb és a horvát nyelvújítás A horvát és a szerb leginkább a szókincsük fejlődésében ...
... utolsó és egyben az újkor első költője volt” (Sallay 1975: 190; kissé eltérő fordításban: „Az első kapitalista nemzet Itália volt. A feudális középkor végét, a modern kapitalista korszak hajnalát gigászi ...
... Ning 2009. From Body to Meaning in Culture: Papers on Cognitive Semantic Studies of Chinese. Amsterdam and Philadelphia: Benjamins.   JELMAGYARÁZAT ’…’ szó szerinti fordítás = azonos jelentés […] ...
... és/vagy hangutánzó szavakat, de megjelentek a környelvi vagy metaforikus kifejezések (pl. makkocska 'mirigy', mandula, pecsenye 'izom') is a szaknyelvben. Ezek lehettek tükörfordítások a latinból is. Sajátos ...
... három fő témakörbe csoportosította az elhangzott előadásokat: 1. Lexikológia – frazeológia, 2. Műfordítás, 3. Miszcellánea. Az első témakör előadásai részben a szó szoros értelmében vett frazeológiával, ...
...  Bańczerowski Janusz: Az ábrázolás és az ekvivalencia fogalma a fordításban 11.30–11.45 Kiss Jenő: Szövegalkotás, nyelvjárások, dialektológia 11.45–12.00 Pacsai Imre: Az orosz nyelv keleti elemeinek ...
34. Jubileumi konferencia (2013)
(Felső menü/Társasági hírek)
...  Ünnepi konferenciánkra – a filológia oszthatatlansága jegyében – olyan előadásokat várunk, amelyek azt mutatják be, hogy a nyelvészeti kutatás, a szótárírás vagy a fordítás a hagyományos kereteket ...
... között. Az ilyen típusú szótárakat gépi fordítás vagy természetes nyelvű interface tőtáraként használják (Pajzs 1990: 9). A számítógépet nemcsak az adatgyűjtéshez és a nyomtatás előkészítéséhez hívják ...
... predal.” = Eladta a víkendeseknek (hétvégi háztulajdonosoknak).   A szókészleti, lexikai interferencia megnyilvánulásai a kölcsönszavak és a tükörfordítások példáin is jól demonstrálhatók. A bükkszentkereszti ...
37. Ván Benjámin: Szilády Áron élete
(Felső menü/Recenziók)
... ezért nem is ismerhette Szilády könyveit, sőt, egyetlen tudományos dolgozatát vagy fordítását sem, mert erre vonatkozóan semmiféle nyomot sem találni a visszaemlékezésében. Általában a családi beszélgetések ...
38. A szótól a szövegig
(Oldalmenü/Kiadványok)
Bárdosi Vilmos (szerk.) Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2012.   TARTALOMJEGYZÉK   BEVEZETŐ 7 ALBERT SÁNDOR: „A fordítást módosítottam (A ford.)” – Adalékok a fordítás etikájához 9 BALÁZS ...
... szavakkal Pétert. A szeretsz és a szeretlek kifejezések teológiai és nyelvi vonatkozásait vizsgálta, a szeret és a kedvel görög megfelelőinek összevetésével. Sem a magyar, sem a szláv, sem a német fordítások ...
Reáliák – a lexikológiától a frazeológiáig. Értelmezések és fordítási kérdések ELTE BTK Gólyavár, Pázmány Péter terem 2012. június 20–21. 2012. június 20. szerda Délelőtti ülés (üléselnök ...